Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, March 24, 2021 – Chúa Giê-xu Là Của Lễ Chuộc Tội

Suy Gẫm Lời Chúa

Wednesday, March 24, 2021

Chúa Giê-xu Là Của Lễ Chuộc Tội

“Ấy chính Ngài làm của lễ chuộc tội lỗi chúng ta, không những vì tội lỗi chúng ta thôi đâu, mà cũng vì tội lỗi cả thế gian nữa.”
1 Giăng 2:2

Trước mặt Đức Chúa Trời Thánh Khiết Công Bình tất cả mọi người tội lỗi đều đáng nhận lãnh hình phạt của Chúa. Con người hoàn toàn không có khả năng thỏa mãn sự công chính của Đức Chúa Trời ngoại trừ phải chịu hình phạt sống đời đời trong hỏa ngục. Không có việc công đức nào hay hành động nào của con người có thể xoa dịu cơn thạnh nộ thánh khiết của Đức Chúa Trời hay làm thỏa mãn sự công chính hoàn hảo của Ngài. Vì yêu thương nhân loại chính Đức Chúa Trời đã ban cho phương cách duy nhất mà qua đó có thể làm nguôi cơn thạnh nộ của Ngài và con người tội lỗi có thể được phục hòa với Ngài. Phương cách đó là Con Đức Chúa Trời, Chúa Jêsus Christ, đã bước vào thế gian trong con người xác thịt để trở thành sự hy sinh hoàn hảo để chuộc tội cho nhân loại. “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Đấng Đức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội, bởi đức tin trong huyết Đấng ấy.” (Rô-ma 3:23-25a). Của Lễ Chuộc Tội cũng đã được sứ đồ Giăng truyền đạt trong I Giăng 2:2, “Ấy chính Ngài làm của lễ chuộc tội lỗi chúng ta, không những vì tội lỗi chúng ta thôi đâu, mà cũng vì tội lỗi cả thế gian nữa.”

Lý do chúng ta được cứu khỏi sự thạnh nộ của Đức Chúa Trời và phục hòa với Đức Chúa Trời chẳng phải vì “chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta, và sai Con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta.” (1 Giăng 4:10). Bạn có cảm nhận Tình Yêu Tuyệt Vời của Đức Chúa Trời ban cho bạn không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa Giê-xu đã chết chuộc tội cho con và cho con tránh khỏi cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Xin Chúa cho con sốt sắng loan truyền chân lý diệu kỳ này cho nhiều người hầu cho họ cũng nhận được sự tha thứ tội lỗi. A-men.  

 525 total views,  1 views today