Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, March 9, 2022 – Nhưng Đức Chúa Trời Làm Cho Lớn Lên

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, March 9, 2022
Nhưng Đức Chúa Trời Làm Cho Lớn Lên

“Tôi đã trồng, A-bô-lô đã tưới, nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho lớn lên.”
1 Cô-rinh-tô 3:6

Sứ đồ Phao-lô đã mô tả các tín hữu ở Cô-rinh-tô như những đứa trẻ, vẫn còn sống như những người xác thịt, chưa trưởng thành về phần thuộc linh. Trong Hội Thánh có sự ghen ghét và tranh cạnh, họ tự phân chia thành các phe phái dựa vào các người lãnh đạo là Phao-lô và A-bô-lô. Sứ-đồ Phao-lô giải thích rằng ông và A-bô-lô chỉ là tôi tớ của Chúa. Cả hai đều phục vụ Đức Chúa Trời trong các công việc được Chúa giao phó, nhưng Đức Chúa Trời làm cho lớn lên. “Tôi đã trồng, A-bô-lô đã tưới, nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho lớn lên.” (1 Cô-rinh-tô 3:6). Người trồng và tưới làm hết bổn phận của mình nhưng sự sống và tăng trưởng không thuộc về con người nhưng thuộc về Chúa: Nhưng Đức Chúa Trời làm cho lớn lên. Ý thức rằng Đức Chúa Trời là Đấng làm cho tăng trưởng giúp cho chúng ta biết giới hạn của mình và không khoe khoang, tự hào hay coi mình là quan trọng. Khi nhận thức Đức Chúa Trời là Đấng làm cho tăng trưởng cũng giúp chúng ta phục vụ Chúa trong niềm vui và hy vọng. Chúng ta kiên nhẫn trong sự phục vụ Chúa và nhờ quyền năng của Chúa để vượt qua những khó khăn, thử thách trong công tác trồng và tưới. “Hỡi anh em, vậy hãy nhịn nhục cho tới kỳ Chúa đến. Hãy xem kẻ làm ruộng: họ bền lòng chờ đợi sản vật quí báu dưới đất cho đến chừng nào đã được mưa đầu mùa và cuối mùa. anh em cũng vậy, hãy nhịn nhục và bền lòng; vì kỳ Chúa đến gần rồi.” (Gia-cơ 5:7-8).

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, xin cho con luôn biết rằng Đức Chúa Trời là Đấng làm cho tăng trưởng để con vui mừng, hy vọng, kiên nhẫn và làm hết lòng trong những công tác Chúa giao phó. A-men. 

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Phục-truyền Luât-lệ-ký 24-27

 312 total views,  1 views today