Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, May 3, 2023 – Chúa Trả Lời Cầu Nguyện

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, May 3, 2023
Chúa Trả Lời Cầu Nguyện

“Nầy, tay Đức Giê-hô-va chẳng trở nên ngắn mà không cứu được; tai Ngài cũng chẳng nặng nề mà không nghe được đâu.”
Ê-sai 59:1

Là Cơ-đốc-nhân chúng ta có thể an tâm vì biết chắc rằng Chúa luôn ở gần và sẵn sàng nghe lời cầu nguyện của chúng ta. Lời Chúa trong Kinh Thánh hứa: “Nầy, tay Đức Giê-hô-va chẳng trở nên ngắn mà không cứu được; tai Ngài cũng chẳng nặng nề mà không nghe được đâu.” (Ê-sai 59:1). Câu Kinhh Thánh này là một nguồn an ủi và hy vọng lớn cho chúng ta, vì nó nhắc nhở chúng ta rằng bất kể chúng ta đang trải qua hoàn cảnh nào, tay Chúa không quá ngắn để cứu, tai Ngài cũng không quá điếc để nghe lời cầu nguyện của chúng ta. Lời Chúa khuyến khích chúng ta tin cậy nơi quyền năng của Đức Chúa Trời và hướng về Chúa qua lời cầu nguyện bất cứ khi nào và bất cứ ở đâu. Tuy nhiên, lý do lời cầu nguyện của chúng ta không được Chúa nhậm được ghi rõ trong câu tiếp theo: “Nhưng ấy là sự gian ác các ngươi làm xa cách mình với Đức Chúa Trời; và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi, đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa.” (Ê-sai 59:2). Tội lỗi trong lòng của chúng ta là một rào cản giữa chúng ta và Đức Chúa Trời thánh khiết. Chúa hứa sẽ tha tội cho chúng ta khi chúng ta thành tâm ăn năn và xưng tội mình trước mặt Chúa. “Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.” (1 Giăng 1:9).

Bạn có ăn năn từ bỏ tội lỗi và xưng tội cùng Chúa để mối tương giao của bạn với Chúa luôn được tốt đẹp không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài luôn ở gần con và muốn có sự tương giao mật thiết với con. Cầu xin Chúa tha thứ tội lỗi con để lời cầu nguyện của con được Chúa nghe và trả lời. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 2 Các-vua 6-8

 179 total views,  1 views today