Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, November 22, 2023 – Thường Xuyên Cảm Tạ Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, November 22, 2023
Thường Xuyên Cảm Tạ Chúa

“Hỡi Đấng Chí cao, lấy làm tốt mà ngợi khen Đức Giê-hô-va, Và ca tụng danh của Ngài; Buổi sáng tỏ ra sự nhân từ Chúa, Và ban đêm truyền ra sự thành tín của Ngài.”

Thi Thiên 92:1-2

Mỗi năm, người Hoa Kỳ mừng Lễ Tạ Ơn vào ngày thứ Năm trong tuần thứ tư của tháng 11 và người Gia-nã-đại mừng Lễ Tạ Ơn vào ngày thứ Hai trong tuần lễ thứ hai của tháng 10. Đây là những ngày đặc biệt mỗi năm dành cho sự Tạ Ơn trên bình diện quốc gia nhưng đối với Cơ-đốc-nhân sự ngợi khen và cảm tạ Chúa phải liên tục mỗi ngày. Tác giả Thi Thiên 92 thưa với Chúa trong câu 1 và 2 rằng: “Hỡi Đấng Chí cao, lấy làm tốt mà ngợi khen Đức Giê-hô-va, Và ca tụng danh của Ngài; Buổi sáng tỏ ra sự nhân từ Chúa, Và ban đêm truyền ra sự thành tín của Ngài.” (Thi Thiên 92:1-2). Những chữ “buổi sáng và ban đêm” cho thấy sự ngợi khen và cảm tạ Chúa được bày tỏ thường xuyên mỗi ngày vì sự nhân từ và thành tín của Chúa không bao giờ chấm dứt. “Ấy là nhờ sự nhân từ Đức Giê-hô-va mà chúng ta chưa tuyệt. Vì sự thương xót của Ngài chẳng dứt. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm.” (Ca Thương 3:22-23). Sự ngợi khen và cảm tạ Chúa thường xuyên mỗi ngày không phải làm theo bổn phận hay một cách miễn cưỡng. Thi Thiên 92 câu 1 cho biết “lấy làm tốt mà ngợi khen Đức Giê-hô-va” và câu 4 “Vì, hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã làm cho tôi vui vẻ bởi công việc Ngài; Tôi sẽ mừng rỡ về các việc tay Ngài làm.”

Bạn có cảm tạ Chúa thường xuyên mỗi ngày không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì sự nhân từ và thành tín của Ngài không bao giờ chấm dứt. Xin Chúa cho con luôn cảm tạ Chúa mỗi ngày vì đó là điều tốt đẹp cho chính con. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Rô-ma 11-13

 138 total views,  3 views today