Các Hội Thánh Bắc California

Hội Thánh  
Hội Thánh Tin Lành Ân Điển Milpitas
Grace Alliance Church
555 Los Coches St.
Milpitas, CA 95035
(408) 520-0255
Website: http://gracealliancechurch.org
Quản Nhiệm:
Mục Sư Võ Hoàng Thiên-Ân

Cộng Tác:
Mục Sư Vương Quốc Sỹ
Hội Thánh Tin Lành Berryessa
Berryessa Alliance Church
3355 Sierra Road
San Jose, CA 95132
(408) 979-9998
Website: http://www.sanjosebac.org
Quản Nhiệm:
Mục Sư Nguyễn Thọ Hân
Hội Thánh Tin Lành Ngôi Lời
Living Word Community Church
2360 McLaughlin Ave.
San Jose, CA 95122
Quản Nhiệm:
Mục Sư Lê Văn Kiêm
Hội Thánh Tin Lành San Jose 1
San Jose First Vietnamese Alliance Church
102 S. 21st St.
San Jose, CA 95116
(408) 998-1361
Quản Nhiệm:
Mục Sư Nguyễn Hữu Cường
Hội Thánh Tin Lành San Francisco
San Francisco Vietnamese Alliance Church
1332 Vermont St.
San Francisco, CA 94110
(650) 892-5270
Quản Nhiệm:
Mục Sư Andrew Khương Ông
Hội Thánh Tin Lành Newark
Newark Vietnamese Alliance Church
38325 Cedar Blvd.
Newark, CA 94560
Website: http://www.htnewark.org
Quản Nhiệm:
Mục Sư Quan Chí Văn (Raymond)
Hội Thánh Tin Lành Oakland
Oakland Vietnamese Alliance Church
2555 E, 29th St.
Oakland, CA 94602
Quản Nhiệm:
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
Hội Thánh Tin Lành Si-ôn
Zion Alliance Church
17200 Via Magdalena
San Lorenzo, CA 94580
Quản Nhiệm:
Mục Sư Nguyễn Khắc Phước
Hội Thánh Tin Lành Union City
Vietnamese Alliance Church of Union City
4214 Horner Ct.
Union City, CA 94587
Quản Nhiệm:
Mục Sư NC Trần Xuân Hiển
Hội Thánh Tin Lành Sacramento
Sacramento Vietnamese Alliance Church
7497 Persimmon Ave.,
Sacramento, CA 95823
Quản Nhiệm:
Mục Sư Hứa Trung Tín
Hội Thánh Tin Lành Stockton
Stockton Vietnamese Alliance Church
825 Highmoor Ave.
Stockton, CA 95210
Quản Nhiệm:
Mục Sư Samuel Ông Hiền
Hội Thánh Tin Lành Northshore
Northshore Vietnamese Alliance Church
640 2nd St.
Rodeo, CA 94572
Quản Nhiệm:
Mục Sư Châu An Phước

 1,926 total views,  3 views today