Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, September 24, 2021 – Ăn Năn Để Được Sống

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, September 24, 2021
Ăn Năn Để Được Sống

“Chúa Giê-hô-va phán rằng: Thật vậy, ta không vui đâu về sự chết của kẻ phải chết, vậy các ngươi hãy xây lại, mà được sống!”
Ê-xê-chi-ên 18:32

Ê-xê-chi-ên đoạn 18 cho chúng ta biết Đức Chúa Trời là Đấng Công Bình sẽ phán xét tất cả mọi người. Hai lần trong Ê-xê-chi-ên 18 Đức Chúa Trời tuyên phán: “Linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết.” (Ê-xê-chi-ên 18:4, 20). Mặc dù sự chết là hậu quả chắc chắn cho những linh hồn phạm tội trước sự phán xét của Chúa nhưng Chúa nài khuyên dân Y-sơ-ra-ên hãy ăn năn, xây bỏ con đường tội lỗi khi còn cơ hội để được sống. “Vậy nên Chúa Giê-hô-va phán rằng: Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, ta sẽ đoán xét các ngươi, mỗi người theo việc làm của nó. Hãy trở lại và xây bỏ mọi sự phạm pháp của các ngươi; vậy thì sự gian ác không trở nên cớ hư nát cho các ngươi. Hãy liệng xa các ngươi mọi sự phạm pháp mà tự mình đã làm. Hãy làm cho mình lòng mới và thần mới; vì, hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, làm sao mà các ngươi muốn chết?” (Ê-xê-chi-ên 18:30-31). Chúa là Đấng Công Bình nhưng Ngài cũng là Đấng Yêu Thương không muốn ai chết mất. “Chúa Giê-hô-va phán rằng: Thật vậy, ta không vui đâu về sự chết của kẻ phải chết, vậy các ngươi hãy xây lại, mà được sống!” (Ê-xê-chi-ên 18:32). Sứ-đồ Phi-e-rơ cũng cho biết lý do Chúa Giê-xu chưa trở lại để phán xét thế gian: “Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn.” (2 Phi-e-rơ 3:9).

Đức Chúa Giê-xu đã phán: “Giờ đã điểm, Nước Đức Chúa Trời đã đến gần, hãy ăn năn và tin nhận Phúc Âm.” (Mác 1:15 BDM). Phúc Âm là Tin Lành cho con người tội lỗi biết ăn năn và tin Chúa Giê-xu là Đấng đã chịu chết đền tội cho nhân loại.

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã yêu con và ban cho con sự cứu rỗi qua sự Chết của Chúa Giê-xu. Xin Chúa cho con tiếp tục rao truyền Phúc Âm của Chúa cho những người chưa tiếp nhận Ngài vì Chúa hứa ai ăn năn tội lỗi, tin nhận Chúa Giê-xu thì nhận được sự sống đời đời. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu September 24: Xin đọc Giô-na 1-4
Thứ Bảy September 25: Xin đọc Mi-chê 1-7
Chúa Nhật September 26: Xin đọc Na-hum; Ha-ba-cúc

 12 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, September 23, 2021 – Bởi Thần Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, September 23, 2021
Bởi Thần Chúa

“Ta sẽ đặt Thần ta trong các ngươi, và các ngươi sẽ sống.”
Ê-xê-chi-ên 37:14a

Chúa đã cho Ê-xê-chi-ên sự hiện thấy về thung lũng đầy những hài cốt (Ê-xê-chi-ên 37:1–14). Các bộ hài cốt này tượng trưng cho Dân Y-sơ-ra-ên đã “chết” với tư cách là một quốc gia với đất đai, ngôi vua và đền thờ bị tước đoạt. Chúa phán cùng Ê-xê-chi-ên hãy đến thung lũng đầy hài cốt và nói với xương khô rằng Đức Chúa Trời sẽ tạo hơi thở vào xương và chúng sẽ sống lại, giống như khi tạo dựng con người Ngài thổi hơi thở vào A-đam (Sáng thế ký 2:7). Ê-xê-chi-ên vâng lời nói với hài cốt thì xương liền lại với nhau, gân và thịt mọc trên xương và da bọc thịt, nhưng chưa sống động vì chưa có hơi thở nhập vào thân thể. Rồi Ê-xê-chi-ên nghe tiếng phán truyền của Đức Chúa Trời hãy nói tiên tri cùng gió và bảo gió rằng Hỡi hơi thở, khá đến từ gió bốn phương, thở trên những người bị giết, hầu cho chúng nó sống. Vậy ta nói tiên tri như Ngài đã phán dặn ta, và hơi thở vào trong chúng nó; chúng nó sống, và đứng dậy trên chân mình, hiệp lại thành một đội quân rất lớn.” (Ê-xê-chi-ên 37:9-10). Sự hồi sinh những bộ hài cốt biểu thị kế hoạch của Đức Chúa Trời về việc khôi phục quốc gia trong tương lai của Y-sơ-ra-ên. Sự hiện thấy của Ê-xê-chi-ên cho biết cuộc sống mới của Y-sơ-ra-ên phụ thuộc vào quyền năng của Đức Chúa Trời chứ không phải hoàn cảnh hoặc tài sức của dân sự. Tín hữu và Hội Thánh Chúa ngày nay cũng cần năng quyền của Chúa Thánh Linh để sống mạnh và phát triển. Tiên tri Xa-cha-ri cũng khẳng định: “Ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi Thần ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.” (Xa-cha-ri 4:6).

Bạn có sống trong quyền năng của Chúa Thánh Linh không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, xin Chúa tha thứ cho con vì nhiều lần con hành động bởi sức riêng và kết quả là sự khô khan, thiếu sức sống của Chúa. Xin Chúa Thánh Linh thổi cơn gió phục hưng vào đời sống của mỗi tín hữu và Hội Thánh Chúa để chúng con phục vụ qua quyền năng của Ngài đem lại nhiều kết quả vinh hiển Danh Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc A-mốt 6-9; Áp-đia.

 18 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, September 22, 2021 – Lòng Mới và Thần Mới

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, September 22, 2021
Lòng Mới và Thần Mới

“Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi, và đặt thần mới trong các ngươi. Ta sẽ cất lòng bằng đá khỏi thịt các ngươi, và ban cho các ngươi lòng bằng thịt.”
Ê-xê-chi-ên 36:26

Dân Y-sơ-ra-ên trong thời của tiên tri Ê-xê-chi-ên có tấm lòng nghịch lại cùng Chúa, hướng về thần tượng và cứng cỏi không nghe Lời Chúa. Mặc dầu dân Y-sơ-ra-ên đi xa cách Chúa, nhưng Chúa đã hứa với dân sự Ngài “Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi, và đặt thần mới trong các ngươi. Ta sẽ cất lòng bằng đá khỏi thịt các ngươi, và ban cho các ngươi lòng bằng thịt.” (Ê-xê-chi-ên 36:26). Con người cần được sự thay đổi từ bên trong. Cần được Đức Chúa Trời ban cho một tấm lòng mới và thần mới. Đức Chúa Trời hứa ban cho chúng ta tấm lòng mới bằng thịt thay cho tấm lòng cũ bằng đá. Như sự cứng rắn của đá, tấm lòng của chúng ta đã không để cho Lời Chúa đâm rễ và không thể kết quả cho Ngài được. Với tấm lòng mềm mại bằng thịt Lời Chúa mới có thể kết quả như hạt giống rơi vào đất tốt (Ma-thi-ơ 13:1-9). Nhờ nhận được Thần mới là Đức Thánh Linh, chúng ta có thể bén nhạy hơn về cách sống mà Chúa vui lòng. “Ta sẽ đặt Thần ta trong các ngươi, và khiến các ngươi noi theo luật lệ ta, thì các ngươi sẽ giữ mạng lịnh ta và làm theo.” (Ê-xê-chi-ên 36:27).

Bạn muốn có sự biến đổi mới trong đời sống không? Mời bạn tiếp nhận sự hứa ban của Chúa cho bạn: một tấm lòng mới và Thần mới là Đức Thánh Linh qua đức tin đặt vào Chúa Giê-xu.

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, xin Chúa tha thứ tội lỗi cho con vì con đã đi theo ý riêng và sống không đẹp lòng Chúa. Xin Chúa ban cho con tấm lòng mới bằng thịt và giúp con bước đi theo Thánh Linh suốt cuộc đời con. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc A-mốt 1-5

 25 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, September 21, 2021 – Linh Hồn Nào Phạm Tội Thì Chết

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, September 21, 2021
Linh Hồn Nào Phạm Tội Thì Chết

“Nầy, mọi linh hồn đều thuộc về ta; linh hồn của cha cũng như linh hồn của con, đều thuộc về ta; linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết.”
Ê-xê-chi-ên 18:4

Dân Y-sơ-ra-ên sử dụng câu tục ngữ “Cha ăn trái nho chua, mà con ghê răng” (Ê-xê-chi-ên 18:2, Giê-rê-mi 31:29) để than vãn là thế hệ dân Y-sơ-ra-ên hiện tại đang đau khổ vì tội lỗi của tổ tiên họ. “Tổ phụ chúng tôi đã phạm tội, nay không còn nữa. Chúng tôi đã mang lấy sự gian ác họ.” (Ca Thương 5:7). Dân Y-sơ-ra-ên trong thời Ê-xê-chi-ên đã tuyên bố họ là nạn nhân vô tội vì hành động của người khác. Họ đã đổ lỗi cho tổ tiên mà không chịu trách nhiệm tội lỗi của mình. Có thể một số điều họ đang trải qua là hậu quả tội lỗi của các thế hệ trước. Nhưng họ không nhận trách nhiệm về những hành động tội lỗi của họ được Ê-xê-chi-ên và Giê-rê-mi liệt kê rõ ràng. Đức Chúa Trời phán: “Nầy, mọi linh hồn đều thuộc về ta; linh hồn của cha cũng như linh hồn của con, đều thuộc về ta; linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết.” (Ê-xê-chi-ên 18:4). Chúa phán xét linh hồn của mỗi cá nhân “Linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết. Con sẽ không mang sự gian ác của cha và cha không mang sự gian ác của con. Sự công bình của người công bình sẽ được kể cho mình, sự dữ của kẻ dữ sẽ chất trên mình.” (Ê-xê-chi-ên 18.20). Thư Rô-ma 3:23 cho biết “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.” Đức Chúa Trời không thiên vị ai cả, “Vì ai ăn ở bất nghĩa, sẽ lại chịu lấy sự bất nghĩa của mình không tây vị ai hết.” (Cô-lô-se 3:25).

Bạn có chịu trách nhiệm về những hành động tội lỗi của bạn trước mặt Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, Cảm tạ Chúa đã cứu con vì con là người có tội. Xin Chúa cho con biết ăn năn những tội lỗi của con và xưng tội lỗi của mình với Chúa để được sự tha thứ. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Giô-ên 1-3

 25 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, September 20, 2021 – Trung Thành Rao Truyền Lời Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, September 20, 2021
Trung Thành Rao Truyền Lời Chúa

“Nhưng nhà Y-sơ-ra-ên sẽ chẳng nghe ngươi, vì nó không muốn nghe ta; bởi chưng cả nhà Y-sơ-ra-ên đều cứng trán cứng lòng.”
Ê-xê-chi-ên 3:7

Tương tự như Giê-rê-mi, Ê-xê-chi-ên đã được Chúa kêu gọi trở thành một thầy tế lễ phụng sự Ngài như một tiên tri. Ê-xê-chi-ên đã bị lưu đày chung với những người Do Thái qua Ba-by-lôn, trong chức vụ tiên tri của Đức Chúa Trời, Ê-xê-chi-ên đã quở trách tội lỗi dân Do Thái và vạch trần tội thờ hình tượng của họ, đồng thời ông cũng tiết lộ cho họ biết về tương lai vinh hiển mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho họ. Công việc rao truyền Lời Chúa không phải dễ, ngay cả khi nói sự thật của Lời Chúa cho dân Y-sơ-ra-ên là tuyển dân của Chúa. Tiên tri Giê-rê-mi đã đổ nhiều nước mắt cho dân Do Thái, tiên tri Ê-xê-chi-ên ở giữa dân sự của Chúa nhưng lòng tràn đầy ưu tư (Ê-xê-chi-ên 3:15). Chúa đã báo trước cùng Ê-xê-chi-ên về sự cứng đầu (cứng trán), cứng lòng của dân Y-sơ-ra-ên. “Nhưng nhà Y-sơ-ra-ên sẽ chẳng nghe ngươi, vì nó không muốn nghe ta; bởi chưng cả nhà Y-sơ-ra-ên đều cứng trán cứng lòng.” (Ê-xê-chi-ên 3:7). Chúa phán, dân Do Thái không nghe Ê-xê-chi-ên vì họ không muốn nghe Chúa! Chúa tiếp tục phán cùng Ê-xê-chi-ên: “Hỡi con người, hãy nhận vào lòng và nghe vào tai mọi lời ta sẽ phán cùng ngươi. Hãy đi, đến cùng những kẻ bị đày, cùng các con cái của dân ngươi. Khá nói cùng chúng nó, dầu chúng nó nghe, dầu chẳng khứng nghe, ngươi cũng nói với rằng: Chúa Giê-hô-va có phán như vậy.” (Ê-xê-chi-ên 3:10-11).

Xin Chúa cho chúng ta đã có lẽ thật của Lời Chúa thì trung thành rao truyền lẽ thật của Ngài. Cảm tạ Chúa, có nhiều người sẽ nghe và làm theo Lời Chúa, nhưng cũng sẽ có nhiều người, ngay cả những người đã biết Chúa như dân Y-sơ-ra-ên, khi nghe Lời Chúa thì cố tình “cứng đầu” không hiểu, hoặc nếu có hiểu đi chăng nữa thì “cứng lòng” không chịu làm theo. Xin Chúa cho chúng ta có lòng yêu thương, kiên nhẫn rao truyền Lời Chúa như lời khuyên của Sứ-đồ Phao-lô cho Ti-mô-thê: “hãy giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời, hãy đem lòng rất nhịn nhục mà bẻ trách, nài khuyên, sửa trị, cứ dạy dỗ chẳng thôi.” (2 Ti-mô-thê 4:2).

Dầu biết rằng phải đối diện với những khó khăn, chống đối, bạn có trung thành rao truyền Lời Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, Cảm tạ Chúa đã cứu con và ban cho con Lời Chúa. Xin Chúa cho con vâng phục mạng lệnh của Chúa trong sự trung thành rao truyền Lời Chúa. Xin Chúa cho những người nghe Lời Chúa trí được mở ra, lòng được tan vỡ để nghe và làm theo Lời Chúa. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ô-sê 7-14

 26 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, September 17, 2021 – Đức Chúa Trời Thành Tín

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, September 17, 2021
Đức Chúa Trời Thành Tín

“Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm.”
Ca-Thương 3:23

Tiên tri Giê-rê-mi đã viết sách Ca Thương trong một thời điểm đau buồn của Nước Giu-đa, khi thành Giê-ru-sa-lem vĩ đại một thời rơi vào tay Ba-by-lôn, khoảng năm 586 trước Công Nguyên. Sách Ca Thương mô tả nỗi thống khổ lớn lao nhưng cũng đầy tràn niềm hy vọng trong 5 chương theo thể thơ văn. Chủ đề chính của sách là sự phán xét của Đức Chúa Trời đối với tội lỗi của Giu-đa cũng như lòng thương xót của Ngài đối với dân sự Ngài. Những dòng thơ trong sách Ca Thương chứa đựng “những lời than thở” hay “những tiếng khóc lớn” cho Giê-ru-sa-lem với nhiều biểu hiện của nỗi thống khổ và đau đớn. Nhưng trong chương 3, ngay giữa sách Ca Thương, lóe lên niềm tin vững chãi và hy vọng tràn đầy. Giọng điệu của Giê-rê-mi thay đổi từ tuyệt vọng sang hy vọng trong Ca thương 3:21: “Ta nhớ lại sự đó, thì có sự trông mong.” Từ câu này và những câu tiếp theo, Giê-rê-mi khẳng định, ngay cả trong những thời kỳ đen tối nhất, Đức Chúa Trời vẫn thành tín và sẽ không bỏ rơi dân Ngài mãi mãi. “Ấy là nhờ sự nhân từ Đức Giê-hô-va mà chúng ta chưa tuyệt. Vì sự thương xót của Ngài chẳng dứt. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm.” (Ca-Thương 3:22-23). Hy vọng của Giê-rê-mi và dân sự Chúa không dựa vào thời cuộc bấp bênh, con người tráo trở, nhưng đặt vào Đức Chúa Trời Thành Tín là Đấng “hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi.” (Hê-bơ-rơ 13:8).

Mỗi buổi sáng thức dậy bạn có cảm thấy tươi mới, hy vọng vì bạn biết chắc Đức Chúa Trời là Đấng Thành Tín không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng Nhân Từ, Thành Tín. Xin Chúa cho con luôn đặt niềm tin và hy vọng vào Chúa dù đang trải qua những giông tố, mây mù trong cuộc đời. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu September 17: Xin đọc Đa-ni-ên 7-9
Thứ Bảy September 18: Xin đọc Da-ni-ên 10-12
Chúa Nhật September 19: Xin đọc Ô-sê 1-6

 31 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, September 16, 2021 – Chẳng Có Sự Gì Khó Quá Cho Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, September 16, 2021
Chẳng Có Sự Gì Khó Quá Cho Chúa

“Nầy, ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của mọi xác thịt; có sự gì khó quá cho ta chăng?”
Giê-rê-mi 32:27

Trong khi tiên tri Giê-rê-mi đang ở trong tù và người Canh-đê của Ba-by-lôn chuẩn bị chiếm thành Giê-ru-sa-lem thì Giê-rê-mi được Chúa phán hãy mua ruộng đất của người bà con. Thật là một nghịch lý nhưng Giê-rê-mi bởi đức tin mua ruộng đất vì ông tin vào lời hứa của Chúa sẽ cho dân Do Thái được trở về sau 70 năm bị tù đày tại Ba-by-lôn.  Khi đã nhận được tờ khế đất thì Giê-rê-mi cầu nguyện: “Ôi! Hỡi Chúa Giê-hô-va! Chính Ngài đã dùng quyền phép lớn và cánh tay giơ ra mà làm nên trời và đất; chẳng có sự gì là khó quá cho Ngài cả.” (Giê-rê-mi 32:17). Mặc dù Giê-rê-mi tin “chẳng có sự gì là khó quá cho Chúa” nhưng khi nhìn dân Canh-đê đang tràn vào thành Giê-ru-sa-lem thì lòng ông bắt đầu dao động. Giê-rê-mi thưa cùng Chúa: “Mà kìa, thành đã nộp trong tay người Canh-đê!” (Giê-rê-mi 32:25). Chúa liền phán cùng Giê-rê-mi như vầy: “Nầy, ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của mọi xác thịt; có sự gì khó quá cho ta chăng?” (Giê-rê-mi 32:27). Giống như Phi-e-rơ trong Ma-thi-ơ 14:22-36, tin rằng Chúa cho ông đi trên mặt nước để đến cùng Chúa Giê-xu, nhưng khi thấy gió thổi thì sợ hãi hòng sụp xuống nước. Phi-e-rơ “la lên rằng: Chúa ơi, xin cứu con. Tức thì Chúa Giê-xu giơ tay ra nắm lấy Phi-e-rơ.” (Ma-thi-ơ 14:30-31).

Bạn có hoàn toàn tin rằng chẳng có sự gì khó quá cho Chúa không? Bạn đặt đức tin vào đâu khi thấy khó khăn, hoạn nạn, sóng gió đang ùa đến trong đời sống bạn?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, Cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng Quyền Năng. Chẳng có sự gì khó quá cho Chúa. Xin Chúa giúp con không hoài nghi nhưng luôn đặt niềm tin trọn vẹn nơi Ngài mặc dù hoàn cảnh bên ngoài như thế nào. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Đa-ni-ên 4-6.

 31 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, September 15, 2021 – Tình Yêu Thương Đời Đời

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, September 15, 2021
Tình Yêu Thương Đời Đời

“Phải, ta đã lấy sự yêu thương đời đời mà yêu ngươi; nên đã lấy sự nhân từ mà kéo ngươi đến.”
Giê-rê-mi 31:3b

Dân Do Thái đang bị lưu đày khốn khó tại Ba-by-lôn. Trong hoàn cảnh đầy hoạn nạn đó, Đức Chúa Trời đã dùng Tiên tri Giê-rê-mi kêu gọi dân sự Chúa ăn năn và quay trở về cùng Chúa. Tiên tri Giê-rê-mi cũng nhắc lại giao ước của Đức Chúa Trời dành cho tuyển dân của Ngài. Giê-rê-mi cho dân Do Thái biết Đức Chúa Trời đã phán: “Phải, ta đã lấy sự yêu thương đời đời mà yêu ngươi; nên đã lấy sự nhân từ mà kéo ngươi đến.” (Giê-rê-mi 31:3b). Dù dân Y-sơ-ra-ên phạm tội và nhiều lần không vâng phục Chúa nhưng tình yêu đời đời của Chúa dành cho họ không bao giờ thay đổi. Trong Cựu Ước Đức Chúa Trời luôn yêu thương tuyển dân Y-sơ-ra-ên và dùng sự nhân từ cứu họ khỏi kẻ thù. Môi-se và dân Y-sơ-ra-ên ca tụng Chúa vì Ngài cứu họ ra khỏi Ê-díp-tô “Ngài lấy lòng thương xót dìu dắt Dân nầy mà Ngài đã chuộc lại; Ngài đã dùng năng lực đưa nó Về nơi ở thánh của Ngài.” (Xuất Ê-díp-tô Ký 15:13). Cảm tạ Chúa, tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho con người là tình yêu đời đời, vĩnh cửu, vô điều kiện vì “Đức Chúa Trời là sự yêu thương.” (1 Giăng 4:8b). Tình yêu đời đời của Chúa bày tỏ khi Ngài sai chính Con Ngài là Chúa Giê-xu đến nơi trần gian để cứu chúng ta khỏi tội lỗi và sự chết. “Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều nầy: Đức Chúa Trời đã sai Con một Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ Con được sống.” (1 Giăng 4:9). “Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.” (Rô-ma 5:8). Tình yêu đời đời của Chúa được Sứ đồ Giăng xác định “Ngài đã yêu những người thuộc về mình trong thế gian, thì cứ yêu cho đến cuối cùng” (Giăng 13:1b).

Đức Chúa Trời yêu bạn với tình yêu đời đời của Ngài, bạn cảm nhận thế nào và có hứa nguyện gì với Chúa?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, Cảm tạ Chúa đã và đang yêu con với tình yêu đời đời của Ngài. Xin Chúa cho con luôn cảm nhận được tình yêu đời đời của Chúa dành cho con để con tiếp tục kính yêu Chúa và bày tỏ tình yêu của Chúa cho những người lân cận. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Đa-ni-ên 1-3

 38 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, September 14, 2021 – Tìm Kiếm Chúa Hết Lòng

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, September 14, 2021
Tìm Kiếm Chúa Hết Lòng

“Các ngươi sẽ tìm ta, và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng.”
Giê-rê-mi 29:13

Khi dân Do Thái bị lưu đày qua Ba-by-lôn Chúa hứa sẽ cho họ hồi hương sau 70 năm. “Vì Chúa phán thế này, Khi thời hạn bảy mươi năm bị lưu đày ở Ba-by-lôn mãn, Ta sẽ thăm viếng các ngươi. Ta sẽ làm thành lời Ta đã hứa với các ngươi, và Ta sẽ đem các ngươi trở về xứ này. Chúa phán: Vì Ta biết rõ các chương trình Ta sẽ làm cho các ngươi, đó là các chương trình làm cho các ngươi được bình an thịnh vượng chứ không phải bị tổn hại, hầu ban cho các ngươi một hy vọng và một tương lai.” (Giê-rê-mi 29:10-11 BD2011). Chúa hứa cho dân Do Thái một tương lai tốt đẹp và phước hạnh nhưng không phải vì vậy mà dân sự Chúa cứ đi theo đường riêng, hướng lòng về những thần tượng. Ngược lại, lời hứa của Chúa có tác dụng đem lòng dân Do Thái trở lại tìm kiếm Chúa. Chúa phán: “Bấy giờ các ngươi sẽ kêu cầu ta, sẽ đi và cầu nguyện ta, và ta sẽ nhậm lời. Các ngươi sẽ tìm ta, và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng.” (Giê-rê-mi 29:12-13). Kinh Thánh có nhiều lời hứa của Chúa cho Cơ-đốc-nhân. Chúng ta không đọc Kinh Thánh để tìm lời hứa của Chúa, nhưng chúng ta đọc Lời Chúa để tìm kiếm chính Chúa là Đấng ban lời hứa. Trong bài giảng trên núi của Chúa Giê-xu được ghi lại trong Ma-thi-ơ 5-7, Chúa đã dạy dỗ và hứa ban phước cho môn đồ của Ngài. Chúa Giê-xu hứa sẽ chăm sóc con cái Ngài, ban cho chúng ta đầy đủ những nhu cầu thiết yếu. Chúa phán đừng lo lắng và tìm kiếm thức ăn và đồ mặc, “Vì mọi điều đó, các dân ngoại vẫn thường tìm, và Cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi. Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa.” (Ma-thi-ơ 6:32-33). Chúa khuyên Cơ-đốc-nhân, trên hết tất cả, hãy tìm kiếm chính Chúa. Những câu tiếp theo trong đoạn 7 Chúa hứa: “Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho. Bởi vì, hễ ai xin thì được; ai tìm thì gặp; ai gõ cửa thì được mở.” (Ma-thi-ơ 7:7-8).

Bạn đang tìm kiếm lời hứa của Chúa hay hết lòng tìm kiếm chính Chúa qua sự suy gẫm Lời Chúa?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, Cảm tạ Chúa ban nhiều lời hứa và chương trình tốt đẹp cho đời sống con. Xin Chúa cho con hết lòng tìm kiếm Chúa và đặt lòng tin vào Đấng ban lời hứa cho con. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ê-xê-chi-ên 46-48

 38 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, September 13, 2021 – Cầu Nguyện Cho Sự Bình An

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, September 13, 2021
Cầu Nguyện Cho Sự Bình An

“Hãy tìm sự bình an cho thành mà ta đã khiến các ngươi bị đày đến làm phu tù, hãy vì nó cầu nguyện Đức Giê-hô-va; vì sự bình an các ngươi nhờ sự bình an của nó.”
Giê-rê-mi 29:7

Một số người Do Thái đã bị đưa sang Ba-by-lôn khi nước Giu-đa và thành Giê-rê-sa-lem bị chiếm đóng. Trong khi bị lưu vong họ rất buồn bã và nhớ về Giê-ru-sa-lem. Sự buồn thảm của đoàn dân lưu đày Do Thái được ghi lại trong Thi Thiên 137. “Chúng tôi đang ngồi trên mé sông Ba-by-lôn, Bèn nhớ lại Si-ôn, và khóc.” (Thi Thiên 137:1). Trong khi không biết tương lai sẽ như thế nào, họ nhận được bức thư của tiên tri Giê-rê-mi từ Giê-ru-sa-lem gửi đến. Nội dung của bức thư được ghi lại trong Giê-rê-mi 29 cho dân Do Thái biết chính Đức Chúa Trời đã khiến họ bị lưu đày qua Ba-by-lôn (câu 4). Đức Chúa Trời qua tiên tri Giê-rê-mi phán cùng dân Do Thái trong khi chờ đợi trở về Giê-ru-sa-lem hãy định cư ở Ba-by-lôn, xây nhà, kết hôn và gia tăng nhiều thêm (câu 5-6) và “Hãy tìm sự bình an cho thành mà ta đã khiến các ngươi bị đày đến làm phu tù, hãy vì nó cầu nguyện Đức Giê-hô-va; vì sự bình an các ngươi nhờ sự bình an của nó.” (Giê-rê-mi 29:7). Có lẽ người Do Thái chưa hiểu thấu lời tuyên dạy của Chúa cho nên Chúa phán: “Vì Ta biết rõ các chương trình Ta sẽ làm cho các ngươi, đó là các chương trình làm cho các ngươi được bình an thịnh vượng chứ không phải bị tổn hại, hầu ban cho các ngươi một hy vọng và một tương lai.” (Giê-rê-mi 29:11 BD2011).

Lời phán của Chúa cho dân Do Thái đang trông mong trở về Si-ôn cũng là lời phán của Chúa cho chúng ta khi đang trông chờ Ngày Trở Lại của Chúa để ban cho dân sự Ngài một Thánh Thánh Giê-ru-sa-lem mới (Khải Huyền 21-22). Tất cả cơ đốc nhân đều là “kẻ khách và bộ hành trên đất.” (Hê-bơ-rơ 11:13b). Trong chương trình của Chúa chúng ta tiếp tục “an cư lập nghiệp” tại nơi Chúa đặt để và cầu nguyện cho sự bình an của nơi chúng ta sinh sống vì chúng ta tùy thuộc vào sự bình an của nơi chúng ta cư ngụ.

Bạn có cầu nguyện xin Chúa ban sự bình an cho thành phố và đất nước bạn đang cư ngụ không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, Cảm tạ Chúa cho con được có nơi cư ngụ trong khi đang là “bộ hành trên đất”. Xin Chúa cho con luôn cảm tạ Chúa và cầu nguyện sự bình an cho thành phố và đất nước con đang sinh sống. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ê-xê-chi-ên 43-45

 40 total views,  2 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, September 10, 2021 – Giọt Nước Mắt Cho Dân Tộc

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, September 10, 2021
Giọt Nước Mắt Cho Dân Tộc

“Ôi! ước gì đầu tôi là suối nước, mắt tôi là nguồn lụy! hầu cho tôi vì những kẻ bị giết của con gái dân ta mà khóc suốt ngày đêm.”
Giê-rê-mi 9:1

Tiên tri Giê-rê-mi được gọi là Tiên Tri Than Khóc vì tấm lòng ông đau xót cho dân tộc ông, một dân tộc đang sống xa cách Chúa và đang đối diện với những hoạn nạn lớn. Giê-rê-mi thổn thức “Ôi! ước gì đầu tôi là suối nước, mắt tôi là nguồn lụy! …khóc suốt ngày đêm.” (Giê-rê-mi 9:1). Giê-rê-mi tiếp tục nói: “Ta sẽ khóc lóc thở than về các núi, sẽ xướng bài ca sầu não về nội cỏ nơi đồng vắng.” (Giê-rê-mi 9:10a) và như lời một bài thơ ông thốt lên “Bảo cho chúng nó điều nầy, mắt ta rơi lụy đêm ngày chẳng thôi.” (Giê-rê-mi 14:17). Ông luôn nhỏ những giọt nước mắt cho dân tộc mình. Giê-rê-mi khóc đến nỗi Chúa đã khuyên ông đừng khóc nhiều như vậy: “Đức Giê-hô-va phán như vầy: Hãy nín tiếng ngươi, đừng than khóc, mắt ngươi đừng sa lụy, vì công việc của ngươi sẽ được thưởng; chúng nó sẽ trở về từ xứ kẻ thù, Đức Giê-hô-va phán vậy.” (Giê-rê-mi 31:16). Qua lời cầu nguyện trong nước mắt, Chúa đã trả lời và đem những phu tù trở về. Hơn thế nữa Chúa cũng ban cho dân sự Ngài một giao ước mới. “Đức Giê-hô-va phán: Nầy là giao ước mà ta sẽ lập với nhà Y-sơ-ra-ên sau những ngày đó. Ta sẽ đặt luật pháp ta trong bụng chúng nó và chép vào lòng. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó, chúng nó sẽ làm dân ta.” (Giê-rê-mi 31:33).

Bạn có đổ những giọt nước mắt để cầu nguyện cho dân tộc Việt Nam không? Bạn có cầu nguyện thiết tha xin Chúa cứu dân tộc Việt Nam khỏi những cơn hoạn nạn và nhiều người Việt Nam ở khắp mọi nơi được trở lại thờ phượng Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ lòng yêu thương của Chúa mặc dù con người luôn chối bỏ và chống nghịch lại Chúa. Xin Chúa cứu dân tộc Việt Nam khỏi những cơn hoạn nạn. Xin Chúa cho nhiều người Việt Nam trong Nước và ở hải ngoại được ăn năn trở lại tin nhận Chúa. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu September 10: Xin đọc Ê-xê-chi-ên 33-36
Thứ Bảy September 11: Xin đọc Ê-xê-chi-ên 37-39
Chúa Nhật September 12: Xin đọc Ê-xê-chi-ên 40-42

 41 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, September 9, 2021 – Lời Mời Gọi Của Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, September 9, 2021
Lời Mời Gọi Của Chúa

“Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho; ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết.”
Giê-rê-mi 33:3

Giê-rê-mi bị vua Sê-đê-kia của Giu-đa bỏ tù vì ông nói tiên tri với dân sự rằng Ba-by-lôn sẽ chiếm Giê-ru-sa-lem. Sê-đê-kia ghét Giê-rê-mi vì Giê-rê-mi nói tiên tri nghịch cùng vua, Giê-rê-mi nói vua sẽ không chống lại Ba-by-lôn và vua bị bắt làm phu tù ở Ba-by-lôn. Trong khi còn bị giam cầm thì Giê-rê-mi nghe lời phán của Chúa mời gọi ông: “Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho; ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết.” (Giê-rê-mi 33:3). Trong câu 6-9 Chúa phán Ngài sẽ ban cho dân sự Chúa sức mạnh, được chữa lành các vết thương lịch sử, sẽ sống trong chân lý và bình an. Dân sự Chúa sẽ được hồi hương, được thanh tẩy tội ác và sẽ là nhân chứng về vinh quang của Chúa. Trước khi Chúa mời Giê-rê-mi “Hãy kêu cầu Chúa!”, Chúa đã nhắc cho Giê-rê-mi trong câu trước đó Ngài là “Đấng làm nên sự nầy, Đức Giê-hô-va là Đấng tạo và lập sự nầy, danh Ngài là Giê-hô-va.” (Giê-rê-mi 33:2). Có lẽ chúng ta quen thuộc với câu Kinh Thánh Giê-rê-mi 33:3, nhưng xin Chúa cho chúng ta qua câu Giê-rê-mi 33:2 biết chắc Đấng đang mời gọi chúng ta “Hãy kêu cầu Ta” là Đức Chúa Trời đã tạo dựng muôn loài và đang cầm quyền tể trị. Danh Ngài là Giê-hô-va!

Bạn có mối thông công mật thiết và biết rõ Đức Chúa Trời quyền năng là Đấng mời gọi bạn kêu cầu Ngài trong mọi hoàn cảnh không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, Cảm tạ Chúa con được thờ phượng Đấng Tạo Dựng nên muôn loài trong đó có con. Danh Ngài là Đức Chúa Trời tôn quý. Xin cho con luôn lắng nghe tiếng phán của Chúa qua sự suy gẫm Lời Chúa và kêu cầu Chúa vì Ngài là Đấng nghe và trả lời cầu xin theo ý Chúa. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ê-xê-chi-ên 29-32

 41 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, September 8, 2021 – Trong Tay Thợ Gốm

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, September 8, 2021
Trong Tay Thợ Gốm

“Ngươi khá chờ dậy, xuống trong nhà thợ gốm kia, tại đó ta sẽ cho ngươi nghe lời ta.”
Giê-rê-mi 18:2

Trong Giê-rê-mi chương 18, Đức Giê-hô-va truyền cho tiên tri Giê-rê-mi hãy đi đến nhà một người thợ gốm: “Ngươi khá chờ dậy, xuống trong nhà thợ gốm kia, tại đó ta sẽ cho ngươi nghe lời ta.” (Giê-rê-mi 18:2). Thợ gốm là nghề rất thông dụng với nếp sống người Y-sơ-ra-ên lúc bấy giờ. Khi đến nơi, ông thấy người thợ gốm đang nắn một chiếc bình, nhưng chiếc bình lại bị hư, không theo ý của người thợ, nên người thợ gốm quyết định nắn lại một chiếc bình khác theo ý của mình. Khi tiên tri Giê-rê-mi nhìn thấy hình ảnh đó ông ghi lại “Bấy giờ, có lời Đức Giê-hô-va phán cùng tôi rằng: Đức Giê-hô-va phán: Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, ta đối với các ngươi há chẳng làm được như người thợ gốm hay sao? Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, đất sét ở trong tay thợ gốm thể nào, thì các ngươi cũng ở trong tay ta thể ấy.” (Giê-rê-mi 18:5-6). Trong bối cảnh của câu chuyện, đất sét tượng trưng cho dân Giu-đa, nhưng chúng ta có thể áp dụng cho đời sống cá nhân của chúng ta. Đất sét không có giá trị bao nhiêu, nhưng đất sét sẽ trở thành những vật có giá trị khi được nhào nặn trong bàn tay điêu luyện của người thợ gốm. Chúng ta được ví sánh như đất sét ở trong tay thợ gốm là Đức Chúa Trời. “Hỡi Đức Giê-hô-va, dầu vậy, bây giờ Ngài là Cha chúng tôi! Chúng tôi là đất sét, Ngài là thợ gốm chúng tôi; chúng tôi thảy là việc của tay Ngài.” (Ê-sai 64:8). Đức Chúa Trời có toàn quyền trên vũ trụ, tất cả dân tộc trên thế giới và trên đời sống chúng ta.

Bạn có thuận phục ở trong tay Thợ Gốm toàn năng, toàn tri, toàn tại là Đức Chúa Trời không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa là Đấng Tạo Dựng nên con. Xin Chúa cho con thuận phục quyền tể trị tối thượng của Chúa trên cuộc đời của con như đất sét ở trong tay người thợ gốm điêu luyện. A-men.   

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ê-xê-chi-ên 25-28

 42 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, September 7, 2021 – Thức Ăn Thuộc Linh

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, September 7, 2021
Thức Ăn Thuộc Linh

“Tôi vừa nghe những lời Ngài, thì đã ăn lấy rồi; lời Ngài là sự vui mừng hớn hở của lòng tôi vậy. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân, vì tôi được xưng bằng danh Ngài!”
Giê-rê-mi 16:15

Nhiều chỗ trong Kinh Thánh cho biết Lời Chúa là thức ăn thuộc linh của cơ đốc nhân. Lời Chúa là sữa cho tân tín hữu, “Như những trẻ sơ sinh, hãy khao khát sữa tinh khiết của Lời Chúa, để nhờ đó anh chị em được trưởng thành trong ơn cứu rỗi.” (1 Phi-e-rơ 2:2 BD2011). Lời Chúa là thức ăn đặc cho cơ đốc nhân trưởng thành như sứ đồ Phao-lô nói: “Tôi lấy sữa nuôi anh em, chớ chẳng lấy đồ ăn cứng, vì anh em không chịu nổi; đến bây giờ cũng chưa chịu được, vì anh em hãy còn thuộc về xác thịt.” (1 Cô-rinh-tô 3:2). Lời Chúa cũng là bánh: “loài người sống chẳng phải nhờ bánh mà thôi, nhưng loài người sống nhờ mọi lời bởi miệng Đức Giê-hô-va mà ra.” (Phục Truyền 8:3b). Lời Chúa “ngọt hơn mật ong”. (Thi Thiên 119:103). Tiên tri Giê-rê-mi nói: “Tôi vừa nghe những lời Ngài, thì đã ăn lấy rồi; lời Ngài là sự vui mừng hớn hở của lòng tôi vậy. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân, vì tôi được xưng bằng danh Ngài!” (Giê-rê-mi 16:15). Kinh Thánh sử dụng hình ảnh “thức ăn” để cho thấy tầm quan trọng của Lời Đức Chúa Trời. Lời Chúa trở thành một phần của đời sống thuộc linh của chúng ta. Kinh thánh không phải để học hoặc đọc mà là để được cơ đốc nhân “ăn”. Chúng ta đọc Lời Chúa và tiếp tục “nhai lại” (suy gẫm) ngày và đêm về ý nghĩa và áp dụng những gì chúng ta đã học cho đời sống. Tiên tri Giê-rê-mi “vui mừng hớn hở” khi “ăn nuốt” Lời Chúa.

Bạn có vui mừng hớn hở khi được “ăn” Lời Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa ban cho con thức ăn thuộc linh là Lời Ngài. Xin Chúa giúp con ham thích “ăn” Lời Chúa hằng ngày để được trở thành cơ đốc nhân trưởng thành trong Chúa. A-men.   

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ê-xê-chi-ên 22-24

 40 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, September 6, 2021 – Được Chúa Chọn

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, September 6, 2021
Được Chúa Chọn

“Có lời Đức Giê-hô-va phán cùng tôi như vầy: Trước khi tạo nên ngươi trong lòng mẹ, ta đã biết ngươi rồi; trước khi ngươi sanh ra, ta đã biệt riêng ngươi, lập ngươi làm kẻ tiên tri cho các nước.”
Giê-rê-mi 1:4-5

Tiên tri Giê-rê-mi ghi lại kinh nghiệm được Chúa kêu gọi phục vụ Chúa rằng: “Có lời Đức Giê-hô-va phán cùng tôi như vầy: Trước khi tạo nên ngươi trong lòng mẹ, ta đã biết ngươi rồi; trước khi ngươi sanh ra, ta đã biệt riêng ngươi, lập ngươi làm kẻ tiên tri cho các nước.” (Giê-rê-mi 1:4-5). Sứ-đồ Phao-lô cũng cho biết Chúa đã chọn ông từ trong lòng mẹ, “Nhưng khi Đức Chúa Trời, là Đấng đã để riêng tôi ra từ lúc còn trong lòng mẹ, và lấy ân điển gọi tôi.” (Ga-la-ti 1:15). Chữ “biệt riêng” hay “để riêng” có nghĩa là Chúa “thánh hóa” đời sống Tiên-tri Giê-rê-mi và Sứ-đồ Phao-lô để phục vụ Chúa, làm sáng danh Chúa. Tiên-tri Ê-sai cũng cho biết “Đức Giê-hô-va là Đấng đã lập ta làm tôi tớ Ngài từ trong bụng mẹ.” (Ê-sai 49:5). Điều quý báu là tất cả chúng ta đều được Chúa chọn trong Đấng Christ và được thánh hóa để trở nên giống Ngài. “Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời.” (Ê-phê-sô 1:4). “Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng Con Ngài, hầu cho Con nầy được làm Con cả ở giữa nhiều anh em; còn những kẻ Ngài đã định sẵn, thì Ngài cũng đã gọi, những kẻ Ngài đã gọi, thì Ngài cũng đã xưng là công bình, và những kẻ Ngài đã xưng là công bình, thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển.” (Rô-ma 8:28-30).

Bạn có biết Chúa biết và chọn bạn trước khi sáng thế không? Bạn có biết Chúa cũng tiếp tục thánh hóa bạn để sử dụng cho sự vinh hiển của Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã biết con và chọn con từ trong lòng mẹ. Xin Chúa giúp con luôn nhờ Đức Thánh Linh và Lời Ngài để được thánh hóa trở nên giống Chúa Giê-xu và được Chúa sử dụng cho sự vinh hiển của Ngài. A-men.   

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ê-xê-chi-ên 20-21

 37 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, September 3, 2021 – Lời Cầu Nguyện Chúa Nghe

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, September 3, 2021
Lời Cầu Nguyện Chúa Nghe

“Ta sẽ nhậm lời họ trước khi kêu cầu ta; họ còn nói, ta đã nghe rồi.”
Ê-sai 65:24

Sách tiên tri Ê-sai với 66 chương cho chúng ta thấy dân Y-sơ-ra-ên là dân mà Đức Chúa Trời lựa chọn, nhưng họ đã sống gian tà và dâng của lễ trên núi đồi cho các thần tượng, nên Đức Chúa Trời trách phạt họ về những việc bất khiết họ đã làm. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời nói rằng Ngài sẽ không hoàn toàn hủy diệt Y-sơ-ra-ên. Đây là hy vọng lớn cho những người Y-sơ-ra-ên trung tín biết thờ phượng Chúa. Chương 64 ghi lại lời cầu nguyện của dân sự nhỏ bé còn sót lại kêu cầu sự giúp đỡ và cứu rỗi của Chúa. Chúa công bố trong chương 65 và 66 những điều kỳ diệu mà Ngài chuẩn bị cho những người công chính vâng lời Chúa và tin cậy Lời Ngài. Chúa hứa sẽ giải cứu, ban sự tha thứ, an ủi và phục hồi “dòng dõi của kẻ được ban phước bởi Đức Giê-hô-va.” (Ê-sai 65:23). Chúa phán: “Ta sẽ yên ủi các ngươi như mẹ yên ủi con, và ấy là tại trong Giê-ru-sa-lem mà các ngươi sẽ được yên ủi.” (Ê-sai 66:13). Khi con người ăn năn tội lỗi, nối lại mối tương giao với Chúa thì những lời cầu nguyện của họ luôn đẹp ý Chúa. Chúa phán, “Ta sẽ nhậm lời họ trước khi kêu cầu ta; họ còn nói, ta đã nghe rồi.” (Ê-sai 65:24). Cảm tạ Chúa, khi chúng ta ăn năn tội lỗi và tin nhận Chúa, Đức Thánh Linh ngự trị trong lòng chúng ta và giúp chúng ta cầu nguyện theo ý Chúa. “Cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta. Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng; nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta.” (Rô-ma 8:26).

Bạn có biết sau khi tin nhận Chúa, được nối lại mối tương giao với Chúa, lời cầu nguyện của bạn được Đức Chúa Trời nghe và chấp nhận vì bạn cầu nguyện trong Danh Chúa Giê-xu và nhờ Đức Thánh Linh không?

“Hãy nhờ Đức Thánh Linh, thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đỗ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó, và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ.” (Ê–phê–sô 6:18).

“Hỡi kẻ rất yêu dấu, về phần anh em, hãy tự lập lấy trên nền đức tin rất thánh của mình, và nhân Đức Thánh Linh mà cầu nguyện.” (Giu-đe 1:20)

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa Giê-xu đã chịu chết vì tội lỗi của con. Qua sự chết đền tội của Ngài con được hòa thuận lại với Đức Chúa Trời Thánh Khiết. Xin Chúa cho con luôn cầu nguyện trong Danh Chúa Giê-xu và nhờ Đức Thánh Linh hướng dẫn để lời cầu nguyện con đẹp ý Chúa. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu September 3: Xin đọc Ê-xê-chi-ên 10-13
Thứ Bảy September 4: Xin đọc Ê-xê-chi-ên 14-16
Chúa Nhật September 5: Xin đọc Ê-xê-chi-ên 17-19

 44 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, September 2, 2021 – Sự Cứu Rỗi của Chúa Cho Mọi Người

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, September 2, 2021
Sự Cứu Rỗi của Chúa Cho Mọi Người

“Những kẻ vốn chẳng cầu hỏi ta thì đã hỏi thăm ta; những kẻ vốn chẳng tìm ta thì đã gặp được ta. Ta đã phán cùng một dân chưa kêu cầu danh ta, mà rằng: Ta đây, ta đây!”
Ê-sai 65:1

Ê-sai 63:7 đến 64:12 là lời cầu nguyện của những người Do Thái. Đây là một trong những lời cầu nguyện đẹp và cảm động nhất trong Kinh thánh. Tuy nhiên, nó dường như không phải là đại diện cho tấm lòng của những người Do Thái lưu vong ở Ba-by-lôn. Chúa nói tấm lòng của dân Do Thái vẫn chưa thật sự ăn năn tội lỗi của mình. Ê-sai 65:1-2 là sự trả lời của Chúa cho lời cầu nguyện của tiên tri Ê-sai. Đức Chúa Trời trả lời rằng dân Do Thái kêu cầu Ngài bằng môi miệng nhưng tấm lòng chưa hướng về Ngài. Ngài luôn yêu thương và nhẫn nại với dân Do Thái “Ta đã giang tay ra trọn ngày hướng về một dân bội nghịch, là những kẻ đi trong đường không tốt, theo ý riêng mình.” (Ê-sai 65:2). Ngài cũng hứa cho dân ngoại, mặc dầu chưa kêu cầu danh Chúa nhưng Ngài luôn sẵn sàng trả lời: Ta đây, ta đây! Chúa không phải thay đổi định hướng của Ngài đối với người Do Thái hay với dân ngoại nhưng Ngài luôn lắng nghe lời kêu cầu của tất cả mọi người ăn năn trở lại cùng Chúa. Ê-sai 65:1-2 đã được sứ đồ Phao Lô xác nhận trong Rô-ma 10:11-12: “Vả, Kinh-Thánh nói rằng: Kẻ nào tin Ngài sẽ chẳng bị hổ thẹn. Trong người Giu-đa và người Gờ-réc không có sự phân biệt gì hết, vì họ có chung một Chúa, giàu ơn đối với mọi kẻ kêu xin Ngài.” Sứ đồ Phao Lô viết tiếp: “Ê-sai nói cách bạo dạn rằng: Những kẻ chẳng tìm kiếm ta thì đã gặp thấy ta, Ta đã tỏ mình ra cho kẻ chẳng hỏi han ta.” (Rô-ma 10:20).

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài ban sự cứu rỗi cho tất cả những người kêu cầu Ngài. Xin Chúa giúp con luôn sống đẹp lòng Chúa và có tấm lòng ăn năn đi trong ý Chúa, không theo ý riêng mình. A-men.   

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ê-xê-chi-ên 5-9

 45 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, September 1, 2021 – Việc Công Bình Như Áo Nhớp

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, September 1, 2021
Việc Công Bình Như Áo Nhớp

“Chúng tôi hết thảy đã trở nên như vật ô uế, mọi việc công bình của chúng tôi như áo nhớp; chúng tôi thảy đều héo như lá, và tội ác chúng tôi như gió đùa mình đi.”
Ê-sai 64:6

Ê-sai 64 là một lời cầu nguyện của dân sự Chúa trong đó có tiên tri Ê-sai. Tiên tri Ê-sai mở đầu bài cầu nguyện với một ước vọng “Ôi! ước gì Ngài xé rách các từng trời, Ngài ngự xuống và làm rúng động các núi trước mặt Ngài, như lửa đốt củi khô, như lửa làm sôi nước, hầu cho kẻ thù nghịch biết danh Ngài, các dân tộc run rẩy trước mặt Ngài.” (Ê-sai 64:1-2). Trong khi cầu nguyện xin Chúa cho kẻ thù nghịch biết run rẩy trước mặt Chúa và Danh Chúa không bị sỉ nhục, tiên tri Ê-sai được cáo trách là chính ông và dân sự Chúa có nếp sống “ô uế” làm cho Danh Chúa bị khinh thường. Ê-sai và dân sự xưng tội cùng Chúa “Chúng tôi hết thảy đã trở nên như vật ô uế, mọi việc công bình của chúng tôi như áo nhớp; chúng tôi thảy đều héo như lá, và tội ác chúng tôi như gió đùa mình đi.” (Ê-sai 64:6). Khi việc “công bình của chúng ta như áo nhớp” thì làm sao Danh Chúa vinh hiển được? Có lẽ nhiều lần chúng ta cầu nguyện xin Danh Chúa được vinh hiển nhưng nếp sống của chúng ta như “tấm áo nhớp”, chỉ làm vẻ đạo đức bên ngoài nhưng trong lòng thì đầy dẫy tội lỗi xấu xa. Xin Chúa cho chúng ta sống bày tỏ vinh hiển của Chúa như lời Chúa dạy, “Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm.” (1 Cô-rinh-tô 10:31).

Bạn có biết Danh Chúa bị sỉ nhục khi bạn sống không vì vinh hiển của Đức Chúa Trời không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, xin Chúa tha thứ con vì nhiều lần con làm những điều không vinh hiển Danh Chúa. Xin cho con làm bất cứ điều gì cũng vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. A-men.   

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ê-xê-chi-ên 1-4.

 43 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, August 31, 2021 – Vùng Dậy và Bừng Sáng

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, August 31, 2021
Vùng Dậy và Bừng Sáng

“Hãy dấy lên, và sáng lòe ra! Vì sự sáng ngươi đã đến, và vinh quang Đức Giê-hô-va đã mọc lên trên ngươi.”
Ê-sai 60:1

Ê-sai 60:1 tiên báo về Giê-ru-sa-lem sẽ nhận được ánh sáng từ Đức Giê-hô-va. Giê-ru-sa-lem sẽ vùng dậy và bừng sáng! Ánh sáng đời đời không bao giờ chấm dứt “Ngươi sẽ chẳng nhờ mặt trời soi sáng ban ngày nữa, và cũng chẳng còn nhờ mặt trăng chiếu sáng ban đêm; nhưng Đức Giê-hô-va sẽ làm sự sáng đời đời cho ngươi, Đức Chúa Trời ngươi sẽ làm vinh quang cho ngươi.” (Ê-sai 60:19). Khi Chúa Giê-xu giáng sinh, Xa-cha-ri ngợi khen Chúa và nói: “Vì Đức Chúa Trời chúng tôi động lòng thương xót, Và mặt trời mọc lên từ nơi cao thăm viếng chúng tôi, Để soi những kẻ ngồi chỗ tối tăm và trong bóng sự chết, Cùng đưa chân chúng tôi đi đường bình an.” (Lu-ca 1:78-79). Chúa Giê-xu phán: “Ta là sự sáng của thế gian; người nào theo ta, chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống.” (Giăng 8:12). “Trong Ngài có sự sống, sự sống là sự sáng của loài người. Sự sáng nầy là sự sáng thật, khi đến thế gian soi sáng mọi người.” (Giăng 1:4, 9). Chúng ta có ánh sáng của Chúa khi chúng ta được sự tha thứ tội lỗi và ở trong Ngài. “Nhưng, nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau; và huyết của Đức Chúa Jêsus, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta.” (1 Giăng 1:7). Lời Chúa dạy “Vả, lúc trước anh em đang còn tối tăm, nhưng bây giờ đã nên người sáng láng trong Chúa. Hãy bước đi như các con sáng láng.” (Ê-phê-sô 5:8). Cơ-đốc-nhân “đang ngủ, hãy thức, hãy vùng dậy từ trong đám người chết, thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng ngươi.” (Ê-phê-sô 5:14).

Bạn có sống trong sự sáng của Chúa không? Xin Chúa cho chúng ta vùng dậy và bừng sáng như lời Chúa dạy “Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời.” (Ma-thi-ơ 5:16).

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài là sự sáng của thế gian. Xin Chúa cho con tiếp tục bước đi trong sự sáng của Chúa và tỏ bày sự sáng của Ngài qua nếp sống của con để Danh Chúa được vinh hiển. A-men.   

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ca-thương 3-5.

 46 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, August 30, 2021 – Thánh Linh và Lời Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, August 30, 2021
Thánh Linh và Lời Chúa

“Đức Giê-hô-va phán: Về phần ta, nầy là giao ước ta đã lập với họ. Thần ta ở trên ngươi, cả đến những lời ta đã đặt nơi miệng ngươi, sẽ chẳng lìa khỏi miệng ngươi, miệng dòng dõi ngươi, và miệng dòng dõi của dòng dõi ngươi, từ bây giờ cho đến đời đời! Đức Giê-hô-va phán vậy.”
Ê-sai 59:21

Trong thời của tiên tri Ê-sai, 700 năm trước Chúa Giáng Sinh, dân sự Y-sơ-ra-ên làm tội lỗi khiến Chúa không thể nhìn và nghe dân sự của Chúa. “Nhưng ấy là sự gian ác các ngươi làm xa cách mình với Đức Chúa Trời; và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi, đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa.” (Ê-sai 59:2). Nhưng trong hai câu cuối của Ê-sai 59, Đức Chúa Trời đề cập đến Giao Ước mới. Giao Ước mới đặt nền tảng trên lòng thương xót và ân điển của Chúa. Chúa ban niềm hy vọng không những cho người Y-sơ-ra-ên nhưng cho tất cả nhân loại khi Ngài loan báo “Đấng Cứu chuộc sẽ đến Si-ôn, đến cùng những kẻ thuộc về Gia-cốp, là kẻ bỏ tội lỗi, Đức Giê-hô-va phán vậy.” (Ê-sai 59:20). Đấng Cứu Chuộc là Chúa Giê-xu đã đến để ban cho chúng ta sự cứu rỗi và trong Giao Ước mới đó Chúa cũng ban cho chúng ta Thánh Linh của Ngài và Lời của Chúa. “Đức Giê-hô-va phán: Về phần ta, nầy là giao ước ta đã lập với họ. Thần ta ở trên ngươi, cả đến những lời ta đã đặt nơi miệng ngươi, sẽ chẳng lìa khỏi miệng ngươi, miệng dòng dõi ngươi, và miệng dòng dõi của dòng dõi ngươi, từ bây giờ cho đến đời đời! Đức Giê-hô-va phán vậy.” (Ê-sai 59:21). Cảm tạ Chúa, qua sự cứu rỗi của Chúa Giê-xu chúng ta được làm con Đức Chúa Trời. Ngài cũng ban cho chúng ta hai ân phước lớn khi chúng ta tiếp nhận Chúa là Đức Thánh Linh và Lời của Ngài.

Bạn có bước đi bởi Chúa Thánh Linh và nhờ Lời Ngài để được nên thánh không? Lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu: “Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh; lời Cha tức là lẽ thật.” (Giăng 17:17).

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa về Giao Ước mới của Ngài ban cho nhân loại. Xin Chúa cho con tiếp tục bước đi bởi Thánh Linh và nhờ Lời Chúa để càng ngày càng được nên thánh giống Chúa Giê-xu. A-men.   

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ca-thương 1-2

 37 total views