Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, February 20, 2024 – Tự Do Để Phục Vụ

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, February 20, 2024
Tự Do Để Phục Vụ

“Hỡi anh em, anh em đã được gọi đến sự tự do, song chớ lấy sự tự do đó làm dịp cho anh em ăn ở theo tánh xác thịt, nhưng hãy lấy lòng yêu thương làm đầy tớ lẫn nhau. Vì cả luật pháp chỉ tóm lại trong một lời nầy: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình.”
Ga-la-ti 5:13-14

Trong Ga-la-ti 5:13-14, sứ đồ Phao-lô đã nhắc nhở tín hữu về sự kêu gọi đến sự tự do trong Chúa Giê-xu. Tuy nhiên, sự tự do này không phải để cho lợi ích cá nhân hoặc sự thỏa mãn bản thân. Thay vào đó, sứ-đồ Phao-lô khuyên nhủ Cơ-đốc-nhân sử dụng sự tự do trong Chúa để phục vụ lẫn nhau với lòng yêu thương và sự khiêm nhường. Môn đồ của Chúa là những tội nhân đã nhận được ân điển và sự nhân từ của Chúa. Chúng ta đã được giải thoát khỏi sự giam cầm của tội lỗi và sự chết. Tự do Chúa ban không phải để cho chúng ta theo đuổi những mong muốn của xác thịt nhưng để sống phản ánh bản chất của Chúa Giê-xu. Phục vụ lẫn nhau với lòng yêu thương và sự khiêm nhường là nguyên tắc căn bản của đời sống Cơ-đốc-nhân. Muốn thực hành được điều này, chúng ta phải từ bỏ những ham muốn và sở thích cá nhân, quan tâm đến nhu cầu của người khác hơn của mình. “Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa.” (Phi-líp 2:3-4).

Bạn có sử dụng sự tự do trong Chúa để phục vụ lẫn nhau với sự khiêm nhường và lòng yêu thương không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài đã giải thoát con khỏi sự nô lệ cho tội lỗi và sự chết. Cho con sự tự do trong Chúa. Xin Chúa cho con sử dụng sự tự do Chúa ban để phục vụ lẫn nhau trong sự khiêm nhường và tình yêu thương. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Dân-số-ký 19-20

 10 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, February 19, 2024 – Nếp Sống Phục Vụ

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, February 19, 2024
Nếp Sống Phục Vụ

“Ấy vậy, Con người đã đến, không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người.”
Ma-thi-ơ 20:28

Trên đường tiến về Giê-ru-sa-lem trong tuần lễ trước khi chịu thương khó của Chúa Giê-xu, Ma-thi-ơ 20:20-28 ghi lại câu chuyện về mẹ của Gia-cơ và Giăng đến gặp Chúa Giê-xu để xin cho hai con mình được ngồi bên hữu và bên tả của Chúa trong vương quốc của Ngài. Khi các môn đồ khác nghe về lời yêu cầu đó, họ trở nên tức giận và ghen tị. Chúa Giê-xu tập hợp tất cả các môn đồ lại và dạy họ rằng sự vĩ đại trong vương quốc của Ngài không phải là quyền lực hay uy quyền, mà là việc trở thành tôi tớ. Chúa Giê-xu nhắc nhở các môn đồ rằng thậm chí Ngài đến “không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người.” (Ma-thi-ơ 20:28). Chúa Giê-xu xác định với các môn đồ của Ngài về bản chất chức vụ của Ngài và lý do Ngài đến thế gian. Sứ mạng của Chúa Giê-xu đến nơi trần gian không phải là để được phục vụ hay tìm kiếm vinh quang cho chính mình, mà là để phục vụ người khác và phó mạng sống của Ngài làm giá chuộc cho nhiều người. Những lời của Chúa Giê-xu thách thức chúng ta suy nghĩ lại về mục đích của nếp sống Cơ-đốc-nhân. Trong một thế giới coi trọng quyền lực, sự giàu có và địa vị, Chúa Giê-xu nhắc nhở chúng ta sự cao cả thực sự được tìm thấy trong sự phục vụ và đặt nhu cầu của người khác lên trên nhu cầu của chúng ta. Chúa Giê-xu đã nêu gương phục vụ như đầy tớ trong suốt chức vụ của Ngài, và Ngài kêu gọi những người theo Ngài cũng làm như vậy. “Vậy, nếu ta là Chúa là Thầy, mà đã rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau. Vì ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi.” (Giăng 13:14-15).

Bạn có theo gương Chúa Giê-xu trong sự phục vụ người khác với sự khiêm nhường và lòng yêu thương không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài đã đến thế gian để phục vụ và hy sinh phó chính thân Ngài trên thập giá để cứu chuộc nhân loại. Xin Chúa cho con theo gương Ngài trong sự khiêm nhường phục vụ người khác. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Dân-số-ký 17-18

 15 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, February 16, 2024 – Tấm Lòng Mới, Thần Linh Mới

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, February 16, 2024
Tấm Lòng Mới, Thần Linh Mới

“Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi, và đặt thần mới trong các ngươi. Ta sẽ cất lòng bằng đá khỏi thịt các ngươi, và ban cho các ngươi lòng bằng thịt.”
Ê-xê-chi-ên 36:26

Mỗi khi đón mừng Năm Mới, chúng ta luôn luôn ước ao có điều gì hay thay đổi gì mới mẻ trong năm mới. Những điều thay đổi bởi sức hoặc cố gắng riêng rồi cũng trở về trạng thái cũ sau vài tuần của năm mới. Dân Y-sơ-ra-ên trong thời của tiên tri Ê-xê-chi-ên có tấm lòng nghịch lại cùng Chúa, hướng về thần tượng và cứng cỏi không nghe lời Chúa. Mặc dầu dân Y-sơ-ra-ên đi xa cách Chúa, nhưng Chúa đã hứa với dân sự Ngài “Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi, và đặt thần mới trong các ngươi. Ta sẽ cất lòng bằng đá khỏi thịt các ngươi, và ban cho các ngươi lòng bằng thịt.” (Ê-xê-chi-ên 36:26). Con người cần được sự thay đổi từ bên trong. Cần được Đức Chúa Trời ban cho một tấm lòng mới và thần mới. Đức Chúa Trời hứa ban cho chúng ta tấm lòng mới bằng thịt thay cho tấm lòng cũ bằng đá. Như sự cứng rắn của đá, tấm lòng của chúng ta đã không để cho Lời Chúa đâm rễ và không thể kết quả cho Ngài được. Với tấm lòng mềm mại bằng thịt Lời Chúa mới có thể kết quả như hạt giống rơi vào đất tốt (Ma-thi-ơ 13:1-9). Nhờ nhận được Thần mới là Đức Thánh Linh, chúng ta có thể bén nhạy hơn về cách sống mà Chúa vui lòng.

Bạn muốn có sự biến đổi mới trong đời sống không? Mời bạn tiếp nhận sự hứa ban của Chúa cho bạn: một tấm lòng mới và Thần mới là Đức Thánh Linh qua đức tin đặt vào Chúa Giê-xu.

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, xin Chúa tha thứ tội lỗi cho con vì con đã đi theo ý riêng và sống không đẹp lòng Chúa. Xin Chúa ban cho con tấm lòng mới bằng thịt và giúp con bước đi theo Thánh Linh trong Năm Mới và suốt cuộc đời con. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu February 16: Xin đọc Dân-số-ký 11-12
Thứ Bảy February 17: Xin đọc Dân-số-ký 13-14
Chúa Nhật February 18: Xin đọc Dân-số-ký 15-16

 26 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, February 15, 2024 – Yêu Thương Nhau

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, February 15, 2024
Yêu Thương Nhau

“Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau; như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta.”
Giăng 13:34-35

Thế giới ngày nay đầy dẫy sự buồn bã, lo âu, đạo đức suy đồi, con người bị bệnh căn thẳng, trầm cảm, dễ gây gỗ, giận giữ, ganh ghét, đố kỵ, chia rẽ, nói xấu, chỉ trích, khoe khoang, kiêu hãnh, khoe mình… Không có giải pháp nào cho các nan đề vừa kể đang càng ngày càng “lan tràn” trong gia đình, trong xã hội. Tình Yêu của Chúa là câu trả lời duy nhất! Thế giới đang cần thấy tình yêu nầy qua hành động chớ không phải bằng lý thuyết trên môi miệng. Chúa ban cho môn đồ của Ngài một điều răn mới: “Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta.” Đây không phải là lý thuyết nhưng Chúa phán điều răn nầy ngay sau khi Ngài thực hành tình yêu thương Ngài qua việc Ngài rửa chân cho các môn đồ (Giăng 13:1-20). Chúa phán: ”như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy.” Tình Yêu của Chúa được sứ đồ Phao-lô diễn tả trong 1 Cô-rinh-tô 13:4-7 như sau: “Tình yêu thương hay nhịn nhục; tình yêu thương hay nhơn từ; tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự.” Chúa không dạy bằng lý thuyết nhưng Ngài dạy bằng chính hành động của Ngài!

Bạn có thực hành điều răn của Chúa về sự yêu thương nhau chưa? Chúa phán thế gian sẽ nhận biết chúng ta là môn đồ của Chúa khi chúng ta yêu thương nhau. Lý do nào những người chung quanh biết bạn là môn đồ của Chúa?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài dạy cho con về tình yêu thương nhau bằng chính hành động yêu thương của Chúa. Cầu xin Chúa cho con thực hành điều răn của Chúa dạy hãy yêu thương nhau để những người chung quanh nhận biết con là môn đồ của Chúa. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Dân-số-ký 9-10

 23 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, February 14, 2024 – Tình Yêu Cao Trọng Nhất

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, February 14, 2024
Tình Yêu Cao Trọng Nhất

“Nên bây giờ còn có ba điều nầy: đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương; nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương.”
1 Cô-rinh-tô 13:13

Sứ-đồ Phao-lô sau khi mô tả Tình Yêu đích thực đến từ Chúa trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 13 đã khẳng định trong câu cuối như sau: “Nên bây giờ còn có ba điều nầy: đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương; nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương.” (1 Cô-rinh-tô 13:13). Tình Yêu cao trọng hơn hết vì tất cả đều phụ thuộc vào “Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ.” (1 Cô-rinh-tô 13:8). Không có tình yêu thì không thể có đức tin chân chính; một đức tin không có tình yêu chỉ là niềm tin dựa vào một tôn giáo trống rỗng. Sứ-đồ Phao-lô đã nói: “dầu tôi có cả đức tin đến nỗi dời núi được, nhưng không có tình yêu thương, thì tôi chẳng ra gì.” (1 Cô-rinh-tô 13:2b). Không có tình yêu, không thể có hy vọng chân chính; hy vọng không tình yêu là một sự nghịch lý, bởi vì chúng ta không thể thực sự hy vọng vào điều gì đó mà chúng ta không yêu thích. Hơn tất cả, Tình Yêu là điều cao trọng vì Đức Chúa Trời là tình yêu thương (1 Giăng 4:8). Đức Chúa Trời ban cho chúng ta tình yêu của Ngài, và chúng ta phản ánh lại tình yêu đó với Chúa và với nhau: “Chúng ta yêu, vì Chúa đã yêu chúng ta trước.” (1 Giăng 4:19). Chúa Giê-xu phán: “Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta.” (Giăng 13:35).

Đời sống bạn có bày tỏ tình yêu của Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài là tình yêu. Xin tình yêu của Chúa tràn đầy trong đời sống con, xin cho con luôn hết lòng yêu Chúa và giúp con yêu những người chung quanh bằng tình yêu của Ngài. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Dân-số-ký 7-8

 29 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, February 13, 2024 – Giê-hô-va Rô-hi!

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, February 13, 2024
Giê-hô-va Rô-hi!

“Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi: tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì.”
Thi Thiên 23:1

GIÊ-HÔ-VA RÔ-HI nghĩa là “Chúa Đấng chăn giữ của chúng ta” được chép trong Kinh Thánh Thi Thiên 23. Đa-vít là một người chăn chiên trước khi được Chúa chọn làm vua dân Y-sơ-ra-ên. Ông rất kinh nghiệm về mối quan hệ của chính ông là  một người chăn chiên đối với bầy chiên của mình. Ông nhận ra đó cũng chính là mối quan hệ của Đức Chúa Trời đối với ông nói riêng và đối với dân sự Y-sơ-ra-ên nói chung. Ông mạnh dạn và với tất cả tấm lòng thành kính tuyên bố: “Giê-hô-va Rô-hi là Đấng chăn giữ tôi. Tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì.” (Thi Thiên 23:1).

Tiếp theo câu đầu tiên xưng nhận Chúa là Giê-hô-va Rô-hi, Đấng chăn giữ ông, vua Đa-vít diễn tả Giê-hô-va Rô-hi như sau: “Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, Dẫn tôi đến mé nước bình tịnh. Ngài bổ lại linh hồn tôi, Dẫn tôi vào các lối công bình, vì cớ danh Ngài. Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, Tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì Chúa ở cùng tôi; Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi. Chúa dọn bàn cho tôi Trước mặt kẻ thù nghịch tôi; Chúa xức dầu cho đầu tôi, Chén tôi đầy tràn. Quả thật, trọn đời tôi Phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi; Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va Cho đến lâu dài.” (Thi Thiên 23:2-6).

Chính Chúa Cứu Thế Giê-xu là “Đấng Chăn Chiên Hiền Lành; người chăn hiền lành vì chiên phó sự sống mình.” (Giăng 10:11). Chúa Giê-xu đã trả giá bằng chính sự chết của Ngài để chúng ta được nối lại mối quan hệ mật thiết với Đức Chúa Trời. Chúa là Đấng Chăn dẫn chúng ta vào sự bình an thật, Ngài hiểu từng cá nhân chúng ta như người chăn hiểu từng con chiên của mình. Trong mọi hoàn cảnh Ngài bổ lại linh hồn chúng ta, an ủi chúng ta. Ngài hứa sẽ ở với chúng ta luôn luôn! Thật Ngài là Giê-hô-va Rô-hi. Đấng Chăn Giữ Chúng Ta!

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng Chăn Hiền Lành của con. Cảm tạ Chúa cho con được sự cứu rỗi của Ngài và cho con ở trong sự bình an, yêu thương của Chúa. Xin Chúa cho con tiếp tục ở trong sự dẫn dắt của Chúa vì chỉ có Ngài là Giê-hô-va Rô-hi. Đấng chăn giữ con! A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Dân-số-ký 5-6

 37 total views,  2 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, February 12, 2024 – Giê-hô-va Shalom!

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, February 12, 2024
Giê-hô-va Shalom!

“Nhưng Đức Giê-hô-va phán cùng người rằng: Khá yên lòng, chớ sợ chi, ngươi sẽ không chết đâu. Ghê-đê-ôn bèn lập tại đó một cái bàn thờ cho Đức Giê-hô-va, và đặt tên là Giê-hô-va-Sa-lam.”
Các Quan Xét 6:23-24

GIÊ-HÔ-VA SA-LAM nghĩa là “Đấng ban bình an” được chép trong Kinh Thánh Các-quan-xét 6:22-24. Đức Chúa Trời đã sai thiên sứ Ngài đến cùng Ghê-đê-ôn và gọi ông làm quan xét để giải cứu người Y-sơ-ra-ên. Sau khi viện dẫn vài lý do để từ khước nhưng không được, Ghê-đê-ôn đã xin nhiều dấu lạ để muốn biết chắc thật sự Chúa chọn ông để giải cứu dân Y-sơ-ra-ên. Khi ông biết ông đang đối diện với thiên sứ của Chúa ông nghĩ ông sẽ chết. Nhưng Chúa bảo rằng ông khá yên lòng, chớ sợ chi, ông sẽ không chết đâu. Vừa nghe xong, Ghê-đê-ôn bèn lập một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va và đặt tên là Giê-hô-va Sa-lam (shalom) nghĩa là Giê-hô-va Bình An. Sau khi A-đam và Ê-va phạm tội, con người mất sự bình an vì phải xa cách Chúa. Con người tìm đủ mọi cách để mong có sự bình an nhưng không bao giờ có sự bình an thật sự trong lòng. Sự bình an thật chỉ có được khi chúng ta nối lại mối hòa thuận với Đức Chúa Trời qua sự chết thay thế, giải hòa của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Khi chúng ta tin nhận Chúa Giê-xu và tôn Chúa là Chủ cuộc đời mình, chúng ta có được sự bình an thật từ Giê-hô-va Sa-lam. Sự bình an mà Kinh Thánh diễn tả: “Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ.” (Phi-líp 4:7).

Bạn có kinh nghiệm sự bình an thật, sự Bình An của Giê-hô-va Shalom ở trong lòng không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài là Chúa Bình An. Cảm tạ Chúa cho con được sự bình an, hòa thuận với Đức Chúa Trời qua sự chết giải hòa của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Sự bình an của Chúa ban cho con không lệ thuộc vào hoàn cảnh bên ngoài nhưng đến từ Giê-hô-va Shalom. Đấng duy nhất ban cho con sự bình an thật. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Dân-số-ký 3-4

 33 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, February 9, 2024 – Trước Thềm Năm Mới

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, February 9, 2024
Trước Thềm Năm Mới

“Đừng nhớ lại sự đã qua, và chớ nghĩ đến sự đời trước. Nầy, ta sắp làm một việc mới, việc nầy sẽ hiện ra ngay; các ngươi há chẳng biết sao? Ấy là ta sẽ vạch một con đường trong đồng vắng, và khiến những sông chảy trong nơi sa mạc.”
Ê-sai 43:18-19

Chúng ta đang ở trong ngày cuối năm âm lịch và ngày mai sẽ chào đón đầu năm mới. Cảm tạ Chúa, người Việt Nam chúng ta được đón mừng năm mới hai lần trong năm, năm mới dương lịch và năm mới âm lịch. Trong những dịp tiễn năm cũ và đón mừng năm mới chúng ta có cơ hội được Lời Chúa nhắc nhỡ về những điều chúng ta cần quên trong năm cũ và thái độ phải có khi bước vào năm mới. Tiên tri Ê-sai đã nói với dân sự Y-sơ-ra-ên trong thời gian dân sự của Chúa bị bắt đi làm phu tù: “Đừng nhớ lại sự đã qua, và chớ nghĩ đến sự đời trước. Nầy, ta sắp làm một việc mới, việc nầy sẽ hiện ra ngay; các ngươi há chẳng biết sao? Ấy là ta sẽ vạch một con đường trong đồng vắng, và khiến những sông chảy trong nơi sa mạc.” (Ê-sai 43:18-19). Dân Y-sơ-ra-ên đã mất tất cả những điều mà họ tưởng vững chắc và tốt đẹp trong quá khứ. Trong thời gian dường như vô vọng đó, Chúa đã sử dụng tiên tri Ê-sai để nhắc dân sự của Chúa rằng “hãy quên những sự trong quá khứ” vì Chúa là Đấng Toàn Năng, Đấng nắm giữ tương lai sẽ làm những việc lớn và mới cho dân sự Ngài. Có lẽ chúng ta đang ở trong hoàn cảnh tương tự. Chúng ta mong ước được có lại những điều trong quá khứ mà theo mắt chúng ta là tốt đẹp hơn những gì chúng ta đang trải qua trong hiện nay. Trước thềm năm mới, xin Chúa cho chúng ta hướng về tương lai và hoàn toàn tin cậy vào sự tể trị của Chúa. Chúa hứa Ngài “sẽ vạch một con đường trong đồng vắng, và khiến những sông chảy trong nơi sa mạc.”

Lời Chúa cũng hứa: “Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.” (2 Cô-rinh-tô 5:17).

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì trong Ngài luôn có sự đổi mới. Xin dạy con tin cậy hoàn toàn vào sự tể trị của Chúa và tin chắc rằng những điều Ngài dự bị cho con trong tương lai tốt đẹp hơn những điều trong quá khứ và có giá trị vĩnh hằng. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu February 9: Xin đọc Lê-vi-ký 24-25
Thứ Bảy February 10: Xin đọc Lê-vi-ký 26-27
Chúa Nhật February 11: Xin đọc Dân-số-ký 1-2

 46 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, February 8, 2024 – Giê-hô-va Ni-si

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, February 8, 2024
Giê-hô-va Ni-si

“Môi-se lập lên một bàn thờ, đặt tên là Giê-hô-va cờ xí của tôi.”
Xuất Ê-díp-tô Ký 17:15

GIÊ-HÔ-VA NI-SI nghĩa là “Giê-hô-va cờ xí” được chép trong Kinh Thánh Xuất Ê-díp-tô Ký 17:8-16. Trong trận chiến đầu tiên với dân A-ma-léc kể từ khi rời khỏi Ai-Cập, ông Môi-se đã đứng trên đỉnh đồi chỉ huy, tay cầm gậy Đức Chúa Trời đưa lên để làm vững lòng ông Giô-suê và quân lính đang chiến đấu dưới thung lũng với niềm tin rằng Chúa của họ ở cùng họ, đang chiến đấu với họ. Cây gậy của Chúa là biểu tượng sự lãnh đạo của ông Môi-se và là bằng chứng về thẩm quyền của Ngài trên những hành động của ông qua những phép lạ ông đã làm ở Ai Cập. Cây gậy của Đức Chúa Trời tượng trưng cho quyền năng và sự hiện diện của Chúa ở với dân Ngài trong chiến trận đánh lại kẻ thù. Môi-se đưa tay và gậy lên, quân Y-sơ-ra-ên thắng, nhưng khi tay ông mỏi, phải buông tay xuống thì quân A-ma-léc lại thắng hơn. Trên đỉnh đồi lúc đó nhờ có ông A-rôn và ông Hu-rơ đã giúp nâng hai cánh tay của ông Môi-se luôn đưa cao để người Y-sơ-ra-ên tiếp tục chiến thắng hoàn toàn. Sau chiến thắng đó, Môi-se lập lên một bàn thờ, đặt tên là Giê-hô-va cờ xí của tôi. Môi-se có tài lãnh đạo, Giô-suê và các chiến sĩ có lòng dũng cảm nhưng sự chiến thắng là đến từ quyền năng và sự hiện diện của Chúa trong suốt chiến trận.

Đối diện với những trận chiến thuộc linh trong cuộc sống, bạn có nhờ cậy vào quyền năng của Chúa không? Hãy luôn luôn sống trong sự hiện diện của Giê-hô-va Ni-si. Đấng Cờ-xí. Đấng luôn luôn cho bạn sự Đắc Thắng!

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng Đắc Thắng. Xin cho con luôn luôn sống trong sự hiện diện của Chúa và nhờ cậy Ngài khi phải đối diện với những cuộc chiến thuộc linh trong đời sống. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Lê-vi-ký 22-23

 49 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, February 7, 2024 – Giê-hô-va Ra-pha

Suy Gẫm Lời Chúa
Wenesday, February 7, 2024
Giê-hô-va Ra-pha

“Ngài phán rằng: Nếu ngươi chăm chỉ nghe lời Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, làm sự ngay thẳng trước mặt Ngài, lắng tai nghe các điều răn và giữ mọi luật lệ Ngài, thì ta chẳng giáng cho ngươi một trong các bịnh nào mà ta đã giáng cho xứ Ê-díp-tô; vì ta là Đức Giê-hô-va, Đấng chữa bịnh cho ngươi.”
Xuất Ê-díp-tô Ký 15:26

GIÊ-HÔ-VA RA-PHA nghĩa là “Chúa là Đấng chữa lành” được chép trong Kinh Thánh Xuất Ê-díp-tô Ký 15:22-27. Dân Y-sơ-ra-ên được Môi-se dẫn qua Biển Đỏ và tiếp tục đi vào đồng vắng Su-sơ. Sau ba ngày đi trong đồng vắng nóng nực thiếu nước để uống họ tìm được nước tại đất Ma-ra, nhưng nước lại đắng không uống được cho nên dân sự trách móc Môi-se. Môi-se cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời, Ngài chỉ cho ông lấy cậy gậy ném vào nước, nước trở nên ngọt uống được. Kế đến Đức Chúa Trời ban mệnh lệnh cho dân sự ngay tại đồng vắng; nếu dân sự thi hành thì không bị những bệnh mà Ngài giáng xuống cho dân Ai Cập. Chính Chúa xác nhận: “Ta là Giê-hô-va Ra-pha, Đấng chữa bệnh.” Dân Y-sơ-ra-ên đã thấy các tai vạ, bệnh tật xảy ra cho dân Ai Cập, và Chúa thường nhắc lại nhiều lần cho dân sự ngõ hầu họ kính sợ và vâng lời Ngài thì không bị những tai vạ đó. Trong Kinh Thánh chúng ta thấy Chúa là Đấng Chữa Lành trong Cựu Ước và Tân Ước. Chúa chữa lành cả bệnh tâm linh lẫn thể xác. Ngài chữa lành bệnh tâm linh qua sự chết của Chúa Giê-xu để tha thứ tội lỗi cho chúng ta và giải cứu chúng ta khỏi tội ác. Ngài cũng chữa lành bệnh trong thể xác của chúng ta trong sự thương xót và chương trình của Chúa.

Bạn đang có những bệnh tật, đau đớn, đắng cay trong đời sống thể xác, tinh thần và tâm linh không? Xin Chúa cho chúng ta biết hoàn toàn tin cậy Chúa, tìm kiếm Ngài qua sự cầu nguyện và sự khôn sáng từ Chúa qua Lời của Ngài. Hãy đến với Giê-hô-va Ra-pha. Đấng Chữa Lành!

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng duy nhất có thể chữa lành bệnh tật về phần thể xác, tinh thần và tâm linh của con. Xin cho con hoàn toàn đặt trọn đức tin vào Giê-hô-va Ra-pha. Đấng Chữa Lành. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Lê-vi-ký 19-21

 46 total views