Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, February 3, 2023 – Chú Tâm Vào Những Điều Có Giá Trị Vĩnh Cửu

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, February 3, 2023
Chú Tâm Vào Những Điều Có Giá Trị Vĩnh Cửu

“Bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được; vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy.”
2 Cô-rinh-tô 4:18

Sứ-đồ Phao-lô cho biết lý do khiến ông không nản lòng khi đối mặt với đau khổ vì đức tin của ông nơi Chúa Giê-xu Christ. Ông viết “Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng, vô biên.” (2 Cô-rinh-tô 4:17). Ông nói thêm rằng đời sống đức tin trong Chúa đòi hỏi sự chú tâm vào những gì không thể nhìn thấy bằng mắt thường nhưng bằng mắt thuộc linh. “Bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được; vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy.” (2 Cô-rinh-tô 4:18). Những điều chúng ta có thể nhìn thấy được trong cuộc sống này chỉ tạm thời, trong chốc lát rồi mất đi. Ngay cả cuộc sống của con người cũng rất ngắn ngủi. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời vô hình là “vĩnh cửu”, nghĩa là Ngài “ở bên ngoài thời gian.” Bất cứ điều gì tồn tại với Đức Chúa Trời trong thế giới tâm linh sẽ không bao giờ kết thúc. Sứ-đồ Phao-lô cũng khuyên các tín hữu tại thành Cô-lô-se: “Vậy nếu anh em được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất; vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời. Khi nào Đấng Christ, là sự sống của anh em, sẽ hiện ra, bấy giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển.” (Cô-lô-se 3:1-4).

Bạn có đang “chăm sự không thấy được” có giá trị đời đời, vĩnh cửu trong Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài cứu con và ban cho con sự sống vĩnh cửu. Xin cho con luôn chú tâm vào sự không thấy được và ham mến những điều tốt đẹp có giá trị vĩnh cửu ở trong Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu February 3: Xin đọc Lê-vi-ký 7-8
Thứ Bảy February 4: Xin đọc Lê-vi-ký 9-10
Chúa Nhật February 5: Xin đọc Lê-vi-ký 11-13

 60 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, February 2, 2023 – Tình Yêu Vô Tận Của Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, February 2, 2023
Tình Yêu Vô Tận Của Chúa

“Hỡi Đức Giê-hô-va, sự nhân từ Ngài ở trên các từng trời; Sự thành tín Ngài đến tận các mây.”
Thi Thiên 36:5

Trong Thi thiên 36, vua Đa-vít than trách sự gian ác của con người trước khi đối chiếu điều đó với lòng nhân từ và sự tốt lành vô tận của Đức Chúa Trời. Vua Đa-vít than thở rằng: “Sự vi phạm của kẻ ác nói trong lòng tôi rằng: Chẳng có sự kính sợ Đức Chúa Trời ở trước mắt nó. Vì nó tự khoe mình rằng tội ác mình sẽ chẳng lộ ra, và sẽ không bị ghét. Các lời miệng nó là gian ác và dối gạt; Nó đã thôi ở khôn ngoan, và bỏ làm lành. Nó toan ác tại trên giường nó; Nó đứng trên con đường chẳng thiện, nó cũng không gớm ghiếc sự dữ.” (Thi Thiên 36:1-4). Những điều kẻ ác làm trái ngược hoàn toàn với lòng yêu thương vô tận của Chúa. Trong câu kế tiếp vua Đa-vít thưa cùng Chúa: “Hỡi Đức Giê-hô-va, sự nhân từ Ngài ở trên các từng trời; Sự thành tín Ngài đến tận các mây.” (Thi Thiên 36:5). Không có đỉnh cao nào mà con người có thể tưởng tượng được hơn các từng trời vô tận. “Vì hễ các từng trời cao trên đất bao nhiêu, Thì sự nhân từ Ngài càng lớn cho kẻ nào kính sợ Ngài bấy nhiêu.” (Thi Thiên 103:11). Thật vững an khi con cái Chúa được yêu bằng tình yêu thương vô tận của Chúa. “Hỡi Đức Chúa Trời, sự nhân từ Chúa quí biết bao! Con cái loài người nương náu mình dưới bóng cánh của Chúa.” (Thi Thiên 36:7).

Bạn có đang chìm đắm trong tình yêu vô tận của Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Chúa đã yêu con và cứu con bởi tình yêu vô tận của Ngài. Xin cho con sống trong sự kính sợ Chúa và luôn vững an trong tình yêu của Ngài. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Lê-vi-ký 4-6

 55 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, February 1, 2023 – Hãy Cứ Ở Trong Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, February 1, 2023
Hãy Cứ Ở Trong Chúa

“Hãy cứ ở trong ta, thì ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho, nếu không dính vào gốc nho, thì không tự mình kết quả được, cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta, thì cũng không kết quả được.”
Giăng 15:4

Cơ-đốc-nhân cần áp dụng các nguyên tắc tâm linh quan trọng để được trưởng thành trong Chúa. Một nguyên tắc quan trọng được Chúa Giê-xu dạy trong Phúc Âm Giăng chương 15 là mối tương giao thắt chặt vào Chúa. Trong câu 4, Chúa Giê-xu phán, “Hãy cứ ở trong ta, thì ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho, nếu không dính vào gốc nho, thì không tự mình kết quả được, cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta, thì cũng không kết quả được.” Một nhánh nho sai trái cần có thời gian, sự kiên nhẫn, sự chăm sóc và đặc biệt là luôn luôn được tháp vào gốc nho. Cơ-đốc-nhân có một nguồn sống dồi dào nhất dành cho chúng ta đó là được ở trong Chúa. Chúa phán hãy cứ ở trong Ngài để chúng ta có thể sinh hoa trái của sự sống cung cấp từ gốc nho là Chúa. Khi chúng ta không ở trong Chúa thì chúng ta sẽ thiếu đi nguồn sống thiết yếu cho sự tăng trưởng thuộc linh. Chúa Giê-xu phán: “Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái; vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được.” (Giăng 15:5). Không những đời sống chúng ta kết quả khi tháp chặt vào Chúa nhưng cũng được sự tươi mới, vui mừng trọn vẹn khi chúng ta ở trong Chúa. “Ta nói cùng các ngươi những điều đó, hầu cho sự vui mừng của ta trong các ngươi, và sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn.” (Giăng 15:11).

Đời sống bạn có thắt chặt vào Chúa như nhánh nho dính vào gốc nho không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa Giê-xu là gốc nho thật và Đức Chúa Trời là Đấng trồng nho. Xin Chúa cho con cứ tiếp tục xây dựng mối tương giao mật thiết với Chúa để đời sống con được kết quả cho Chúa và có sự vui mừng trọn vẹn khi ở trong Ngài. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Lê-vi-ký 1-3

 57 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, January 31, 2023 – Tin Cậy Nơi Đức Chúa Trời

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, January 31, 2023
Tin Cậy Nơi Đức Chúa Trời

“Hỡi Đức Giê-hô-va, phàm ai biết danh Ngài sẽ để lòng tin cậy nơi Ngài; Vì Ngài chẳng từ bỏ kẻ nào tìm kiếm Ngài.”
Thi Thiên 9:10

Thi thiên 9:10 nói đến cốt lõi của sự tin cậy nơi Đức Chúa Trời: “Hỡi Đức Giê-hô-va, phàm ai biết danh Ngài sẽ để lòng tin cậy nơi Ngài; Vì Ngài chẳng từ bỏ kẻ nào tìm kiếm Ngài”. Tin cậy Đức Chúa Trời trước hết là biết Danh của Ngài và lời hứa quý báu của Chúa là Ngài không bao giờ từ bỏ người nào tìm kiếm Ngài. Tin cậy Đức Chúa Trời bắt đầu bằng sự hiểu biết về sự thành tín của Ngài. Chúng ta phải nhìn thấy Đức Chúa Trời qua bản chất tốt lành tuyệt đối của Ngài như đã được minh chứng trong Kinh Thánh, trong cuộc sống của những tín đồ khác và trong chính cuộc sống của chúng ta. Khi chúng ta đặt lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời, chúng ta nhận được niềm vui trong Chúa và Ngài sẽ ban cho chúng ta điều lòng mình ao ước phù hợp với ý của Chúa. “Hãy tin cậy Đức Giê-hô-va, và làm điều lành; Khá ở trong xứ, và nuôi mình bằng sự thành tín của Ngài. Cũng hãy khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va, Thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình ao ước. Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va, Và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy.” (Thi Thiên 37:3-5).

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì lời hứa của Ngài không từ bỏ người nào tìm kiếm Ngài. Xin Chúa cho con luôn đặt lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời vì Ngài là Đấng Thành Tín. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Xuất-Ê-díp-tô-ký 40

 61 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, January 30, 2023 – Dốc Đổ Lòng Trước Mặt Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, January 30, 2023
Dốc Đổ Lòng Trước Mặt Chúa

“Hỡi nhân loại, hãy tin cậy Ngài luôn luôn; Hãy dốc đổ lòng mình ra trước mặt Ngài, Vì Ðức Chúa Trời là nơi ẩn náu của chúng ta.”
Thi Thiên 62:8 (BD2011)

Vua Đa-vít đã tiết lộ hai mạng lệnh quan trọng và một lời hứa trong Thi Thiên 62:8: “Hỡi nhân loại, hãy tin cậy Ngài luôn luôn; Hãy dốc đổ lòng mình ra trước mặt Ngài, Vì Ðức Chúa Trời là nơi ẩn náu của chúng ta.” Mạng lệnh số 1: Hãy tin cậy Chúa luôn luôn; Mạng lệnh số 2: Hãy dốc đổ lòng mình ra trước mặt Chúa và theo sau là một lời hứa: Vì Ðức Chúa Trời là nơi ẩn náu của chúng ta. Chúng ta thường sử dụng lý trí để tin cậy Chúa hay chỉ tin cậy Chúa khi ở trong sự hanh thông nhưng lúc trải qua những thử thách, khó khăn thì chúng ta bắt đầu nghi ngờ Chúa. Lời Chúa dạy hãy tin cậy Chúa luôn luôn trong mọi hoàn cảnh và hãy dốc đổ lòng mình ra trước mặt Ngài. Cảm xúc đích thực tuôn tràn từ tấm lòng của chúng ta bộc lộ rõ nhất niềm tin cậy của chúng ta vào Chúa. “Tôi cất tiếng kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va; Tôi cất tiếng cầu khẩn Đức Giê-hô-va. Ở trước mặt Ngài tôi tuôn đổ sự than thở tôi, Bày tỏ sự gian nan tôi.” (Thi Thiên 142:1-2). Khi chúng ta hoàn toàn tin cậy Chúa và dốc đổ lòng mình ra trước mặt Chúa thì Chúa ban cho chúng ta sự vững an vì chúng ta được nương tựa dưới vầng đá vững chắc, đầy quyền năng của Đức Chúa Trời! “Hỡi linh hồn ta, hãy nghỉ an nơi Đức Chúa Trời; Vì sự trông cậy ta ở nơi Ngài. Chỉ một mình Ngài là hòn đá tôi, sự cứu rỗi tôi, Và là nơi ẩn náu cao của tôi; tôi sẽ chẳng bị rúng động.” (Thi Thiên 62:5-6).

Bạn có luôn luôn tin cậy Chúa và dốc đổ lòng mình ra trước mặt Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài là nơi nương náu vững chắc của con. Xin Chúa cho con luôn luôn tin cậy Chúa trong mọi hoàn cảnh và dốc đổ tấm lòng ra trước mặt Ngài. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Xuất-Ê-díp-tô-ký 37-39

 50 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, January 27, 2023 – Tình Yêu Cao Trọng Nhất

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, January 27, 2023
Tình Yêu Cao Trọng Nhất

“Nên bây giờ còn có ba điều nầy: đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương; nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương.”
1 Cô-rinh-tô 13:13

Sứ-đồ Phao-lô sau khi mô tả Tình Yêu đích thực đến từ Chúa trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 13 đã khẳng định trong câu cuối như sau: “Nên bây giờ còn có ba điều nầy: đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương; nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương.” (1 Cô-rinh-tô 13:13). Tình Yêu cao trọng hơn hết vì tất cả đều phụ thuộc vào “Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ.” (1 Cô-rinh-tô 13:8). Không có tình yêu thì không thể có đức tin chân chính; một đức tin không có tình yêu chỉ là niềm tin dựa vào một tôn giáo trống rỗng. Sứ-đồ Phao-lô đã nói: “dầu tôi có cả đức tin đến nỗi dời núi được, nhưng không có tình yêu thương, thì tôi chẳng ra gì.” (1 Cô-rinh-tô 13:2b). Không có tình yêu, không thể có hy vọng chân chính; hy vọng không tình yêu là một sự nghịch lý, bởi vì chúng ta không thể thực sự hy vọng vào điều gì đó mà chúng ta không yêu thích. Hơn tất cả, Tình Yêu là điều cao trọng vì Đức Chúa Trời là tình yêu thương (1 Giăng 4:8). Đức Chúa Trời ban cho chúng ta tình yêu của Ngài, và chúng ta phản ánh lại tình yêu đó với Chúa và với nhau: “Chúng ta yêu, vì Chúa đã yêu chúng ta trước.” (1 Giăng 4:19). Chúa Giê-xu phán: “Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta.” (Giăng 13:35).

Đời sống bạn có bày tỏ tình yêu của Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài là tình yêu. Xin tình yêu của Chúa tràn đầy trong đời sống con, xin cho con luôn hết lòng yêu Chúa và giúp con yêu những người chung quanh bằng tình yêu của Ngài. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu January 27: Xin đọc Xuất-Ê-díp-tô-ký 28-30
Thứ Bảy January 28: Xin đọc Xuất-Ê-díp-tô-ký 31-33
Chúa Nhật January 29: Xin đọc Xuất-Ê-díp-tô-ký 34-36

 56 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, January 26, 2023 – Tiếp Tục Đi Trong Ánh Sáng

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, January 26, 2023
Tiếp Tục Đi Trong Ánh Sáng

“Mắt ngươi là đèn của thân thể ngươi. Khi mắt ngươi tốt, toàn thân ngươi đầy ánh sáng; nhưng khi mắt ngươi hư, toàn thân ngươi đầy bóng tối. Vậy hãy coi chừng để ánh sáng trong ngươi không là bóng tối.”
Lu-ca 11:34-35 (BD2011)

Chúng ta đang sống trong một thế giới tràn ngập bóng tối dưới mọi hình thức và phải đối diện từ cám dỗ này đến cám dỗ khác. Chúa Giê-xu là Sự Sáng đã đến trong thế gian để đem hy vọng cho một thế giới tăm tối. Thánh Kinh cho biết khi Chúa Giê-xu giáng thế “Dân ấy ngồi chỗ tối tăm, đã thấy ánh sáng lớn; Và trên những kẻ ngồi trong miền và dưới bóng sự chết, Thì ánh sáng đã mọc lên.” (Ma-thi-ơ 4:16). Khi chúng ta tin nhận Chúa chúng ta được giải thoát khỏi một cuộc sống bị ràng buộc bởi bóng tối và nhận được Nguồn Sáng là Chúa Giê-xu. “Ta là sự sáng đã đến thế gian, để ai tin ta, chẳng ở nơi tối tăm nữa.” (Giăng 12:46). Dù đã tin Chúa và đã được Chúa tha thứ tất cả tội lỗi, nhưng khi sống trong thế gian, chúng ta bao giờ cũng có hai sức mạnh đối chọi nhau. Sức mạnh của con người tội lỗi cũ và sức mạnh của con người mới, do Chúa Thánh Linh hướng dẫn. Sứ-đồ Phao-lô đã ghi lại kinh nghiệm của ông và cũng là của tất cả Cơ-đốc-nhân: “Vậy tôi thấy có luật nầy trong tôi: khi tôi muốn làm điều lành, thì điều dữ dính dấp theo tôi.” (Rô-ma 7:21). Đó là lý do Chúa Giê-xu cảnh báo chúng ta “Mắt ngươi là đèn của thân thể ngươi. Khi mắt ngươi tốt, toàn thân ngươi đầy ánh sáng; nhưng khi mắt ngươi hư, toàn thân ngươi đầy bóng tối. Vậy hãy coi chừng để ánh sáng trong ngươi không là bóng tối.” (Lu-ca 11:34-35). Để có một đời sống luôn tràn đầy ánh sáng của Chúa, sứ đồ Phao-lô khuyên “Rốt lại, hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thánh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến.” (Phi-líp 4:8).

Bạn có nhờ ơn Chúa quyết tâm luôn sống trong ánh sáng của Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài đã cứu con ra khỏi bóng tối và ban cho con sự sáng của Ngài. Xin Chúa cho mắt thuộc linh của con luôn tiếp nhận ánh sáng của Chúa để đời sống con được làm vinh hiển Danh Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Xuất-Ê-díp-tô-ký 25-27

 56 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, January 25, 2023 – Ở Với Nhau Cách Nhân Từ

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, January 25, 2023
Ở Với Nhau Cách Nhân Từ

“Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy.”
Ê-phê-sô 4:32

Sứ đồ Phao-lô khuyên Cơ-đốc-nhân: “Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy.” (Ê-phê-sô 4:32). Ba yếu tố tích cực Phao-lô cho biết phải bày tỏ qua đời sống của người ở trong Đấng Christ là: nhân từ, thương xót và tha thứ. Cách cư xử với nhau (ở với nhau) bằng các đức tính này phản ánh bản tính của Đức Chúa Trời. Sự nhân từ, sự thương xót và sự tha thứ được bày tỏ rõ ràng trong công cuộc cứu chuộc nhân loại. “Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.” (Rô-ma 5:8). Chúng ta càng hiểu biết nhiều về ân sủng mà chúng ta đã nhận được từ Chúa thì lòng biết ơn của chúng ta càng sâu nhiệm và chúng ta có khả năng từ Chúa Thánh Linh để cư xử với nhau cách nhân từ, thương xót và tha thứ. Chúa Giê-xu phán: “Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau; như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta.” (Giăng 13:34-35).

Cách cư xử hằng ngày của chúng ta đối với những người khác như thế nào?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa về lòng nhân từ, thương xót và tha thứ vô bờ bến của Ngài cho con. Xin Chúa cho con có nếp sống cư xử trong sự nhân từ, thương xót và tha thứ người khác giống như Chúa đã yêu thương và tha thứ con. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Xuất-Ê-díp-tô-ký 22-24

 53 total views,  2 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, January 24, 2023 – Năm Mới, Bài Ca Mới

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, January 24, 2023
Năm Mới, Bài Ca Mới

“Ngài đặt trong miệng tôi một bài ca mới, một bài ca tôn ngợi Ðức Chúa Trời chúng ta.”
Thi Thiên 40:3a (BD2011)

Vua Đa-vít viết “Ngài đặt trong miệng tôi một bài ca mới, một bài ca tôn ngợi Ðức Chúa Trời chúng ta.” (Thi Thiên 40:3a). Bài ca mới Chúa đặt trong miệng vua Đa-vít là bài ca ngợi khen Chúa. Bài ca mới ngợi khen Chúa là kết quả của sự trông đợi nơi Chúa của vua Đa-vít. Vua Đa-vít đã kể lại kinh nghiệm trông đợi Chúa của ông “Tôi đã kiên trì trông đợi Chúa; Ngài đã nghiêng tai qua tôi và nghe tiếng kêu cầu của tôi. Ngài đem tôi ra khỏi hố sâu ghê rợn, khỏi chốn sình lầy nhớp nhơ; Ngài đặt chân tôi trên một vầng đá, và lập vững những bước chân tôi.” (Thi Thiên 40:1-2). Đây cũng là kinh nghiệm của những Cơ-đốc-nhân trông đợi Chúa. Nếu chúng ta trông chờ, trông cậy vào Chúa, Ngài sẽ nghe tiếng cầu nguyện của chúng ta. Trong ân điển diệu kỳ của Chúa, Ngài sẽ mang chúng ta vượt qua những sự thử thách và cám dỗ của đời này. Khi chúng ta trông đợi Chúa, càng ngày chúng ta càng vững chắc hơn trong đời sống đức tin đặt nền tảng trên Vầng Đá Giê-xu Christ (1 Cô-rinh-tô 3:11). Khi Chúa Thánh Linh ngự vào tấm lòng của chúng ta, Ngài sẽ biến đổi (thánh hóa) chúng ta trở nên mới, ban cho môi miệng chúng ta luôn tuôn tràn những lời ngợi khen Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời. Những lời ca mới từ tấm lòng ngợi khen Chúa sẽ cho “nhiều người thấy thế và đâm ra sợ hãi, rồi họ tin cậy Chúa.” (Thi Thiên 40:3b). Sự kiên trì trông đợi Chúa đem đến sự ngợi khen Chúa là phương cách làm chứng hữu hiệu về Chúa cho những người chưa biết Chúa.

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài luôn nghe lời cầu nguyện của con khi con trông chờ nơi Ngài. Xin Chúa cho con luôn có mối liên hệ mật thiết với Chúa để miệng con mãi mãi tuôn tràn sự ngợi khen Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Xuất-Ê-díp-tô-ký 19-21

 52 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, January 23, 2023 – Năm Mới, Sức Mới

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, January 23, 2023
Năm Mới, Sức Mới

“Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng; chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi.”
Ê-sai 40:31

Câu cuối của Ê-sai chương 40 được nhiều tín hữu yêu thích và đã khích lệ các thế hệ người Do-thái và Cơ-đốc-nhân qua nhiều thế kỷ. Để có được bối cảnh cho câu 31 chúng ta hãy đọc câu 30: “Những kẻ trai trẻ cũng phải mòn mỏi mệt nhọc, người trai tráng cũng phải vấp ngã”. Khi đối diện với những áp lực trong cuộc sống, người mạnh mẽ nhất cũng phải mòn mỏi mệt nhọc. Những nỗi sợ hãi, những cơn giông bão của cuộc đời gặm nhấm ngay cả trái tim chai sạn nhất của con người. Những người mạnh mẽ này bị vấp ngã vì họ dựa vào sức riêng của mình. Lời Chúa hứa: “Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng; chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi.” (Ê-sai 40:31). Chúng ta không thể đứng vững dựa vào khả năng riêng và sức lực hữu hạn của chúng ta. Chỉ có sức mạnh từ trên cao mới đủ để duy trì chúng ta. Khi chúng ta trông cậy vào Chúa chúng ta “bước đi bởi đức tin , chớ chẳng phải bởi mắt thấy.” (2 Cô-rinh-tô 5:7). Chúng ta hết lòng tin cậy nơi Chúa chớ không dựa vào sự hiểu biết của mình. “Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, Chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con; Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, Thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con.” (Châm Ngôn 3:5-6). Trông cậy hoàn toàn vào Chúa là điều thiết yếu để chúng ta được sức mới từ gió Thánh Linh nâng chúng ta bay cao như chim ưng vượt qua những căng thẳng và khó khăn của cuộc sống trong quyền năng của Chúa.

Bạn đang trông cậy vào sức riêng hữu hạn của mình hay trông cậy nơi Chúa để được sức mới trong năm mới này?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa ban cho con quyền năng qua Thánh Linh của Ngài. Xin Chúa cho con luôn đặt sự trông cậy nơi Ngài để được sức mới vượt qua những cơn giông bão của cuộc đời. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Xuất-Ê-díp-tô-ký 16-18

 54 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, January 20, 2023 – Ý Tưởng và Đường Lối Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, January 20, 2023
Ý Tưởng và Đường Lối Chúa

“Đức Giê-hô-va phán: Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta.”
Ê-sai 55:8

Chúng ta thường cố gắng “đoán già đoán non” về Đức Chúa Trời và xác quyết những ý tưởng riêng của mình về Chúa và chương trình của Ngài là hoàn toàn đúng. Chúng ta thường tạo ra trong tâm trí mình một Đức Chúa Trời theo hình ảnh và giống loài người, thay vì nhận ra rằng chúng ta được tạo ra theo hình ảnh và giống Chúa. Đức Chúa Trời Hằng Hữu là Đấng Tạo Hóa hoàn vũ, Đấng có ý tưởng và đường lối vượt quá giới hạn và sự hiểu biết của con người. Chúng ta là những sinh vật tạm thời, những con người sa ngã không thể nào hiểu được ý tưởng và đường lối của Chúa. Đức Chúa Trời phán: “Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu.” (Ê-sai 55:9). Mặc dù chúng ta được tạo ra theo hình ảnh của Chúa nhưng chúng ta đã phạm tội và đáng bị vĩnh viễn xa cách khỏi Đức Chúa Trời. Nhưng trong ân điển diệu kỳ của Chúa, Ngài đã sai Con Ngài là Chúa Giê-xu đến nơi trần gian để trở thành tội lỗi vì chúng ta. Nhờ tin vào Chúa Giê-xu, chúng ta được tha thứ tội lỗi và trở nên công chính trước mặt Đức Chúa Trời. Do đó, điều vô cùng quan trọng là chúng ta phải biết Chúa là ai và chúng ta là ai.

Bước vào Năm Mới, bạn có vững tâm vì biết chắc Đấng đang nắm giữ tương lai không phải là một con người nhưng là Đức Chúa Trời Toàn Năng, Toàn Tri và Toàn Tại không?

Cầu Nguyện:
Kính lạy Chúa là Đức Chúa Trời quyền năng đang cầm quyền tể trị, Ngài biết hết mọi điều và ở khắp mọi nơi. Xin Chúa cho con hoàn toàn tin cậy vào ý tưởng và đường lối tốt đẹp của Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu January 20: Xin đọc Xuất-Ê-díp-tô-ký 7-9
Thứ Bảy January 21: Xin đọc Xuất-Ê-díp-tô-ký 10-12
Chúa Nhật January 22: Xin đọc Xuất-Ê-díp-tô-ký 13-15

 63 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, January 19, 2023 – Lời Đức Chúa Trời

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, January 19, 2023
Lời Đức Chúa Trời

“Lời nói của Ta cũng vậy, đã ra từ miệng Ta, thì chẳng trở về luống nhưng, mà chắc sẽ làm trọn điều ta muốn, thuận lợi công việc Ta đã sai khiến nó.”
Ê-sai 55:11

Ê-sai 55 mời gọi những người đang đói khát về phần tâm linh hãy đến suối nước vĩnh hằng của Chúa để nhận được sự cứu rỗi ban cho vô điều kiện của Ngài. Chúa cũng thúc giục con dân Chúa hãy lắng nghe tiếng Ngài. “Sao các ngươi trả tiền để mua đồ không phải là bánh? Sao các ngươi đem công lao mình đổi lấy vật chẳng làm cho no? Hãy chăm chỉ nghe ta, hãy ăn của ngon, và cho linh hồn các ngươi vui thích trong của béo. Hãy nghiêng tai, và đến cùng ta; hãy nghe ta, thì linh hồn các ngươi được sống.” (Ê-sai 55:2-3). Lời Đức Chúa Trời nghĩa là Lời của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh là Lời của Đức Chúa Trời. “Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình.” (2 Ti-mô-thê 3:16). Lời Đức Chúa Trời luôn luôn có hiệu quả như Lời Chúa phán: “Lời nói của Ta cũng vậy, đã ra từ miệng Ta, thì chẳng trở về luống nhưng, mà chắc sẽ làm trọn điều ta muốn, thuận lợi công việc Ta đã sai khiến nó.” (Ê-sai 55:11). Sự linh nghiệm của Lời Chúa được nhắc lại trong Tân Ước: “Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng.” (Hê-bơ-rơ 4:12). Chỉ có Lời Chúa giúp đời sống thuộc linh chúng ta tăng trưởng như chính Chúa Giê-xu khẳng định: “Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời.” (Ma-thi-ơ 4:4).

Bạn bày tỏ lòng tôn quý Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời như thế nào trong đời sống mình?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã ban Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời cho con người, Lời Chúa là linh lương nuôi sống linh hồn con. Xin Chúa cho con luôn tôn quý Lời Chúa và đặt Lời Đức Chúa Trời là thẩm quyền cao nhất trong mọi khía cạnh của đời sống con. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Xuất-Ê-díp-tô-ký 4-6

 52 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, January 18, 2023 – Sự Hướng Dẫn Thiên Thượng

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, January 18, 2023
Sự Hướng Dẫn Thiên Thượng

“Đức Giê-hô-va định liệu các bước của người, Và Ngài thích đường lối người: Dầu người té, cũng không nằm sải dài; Vì Đức Giê-hô-va lấy tay Ngài nâng đỡ người.”
Thi Thiên 37:23-24

Đức Chúa Trời hứa luôn hướng dẫn và dạy dỗ con cái Ngài đi trong con đường tốt lành của Chúa. Chúa cũng định liệu các bước của chúng ta bởi vì Ngài yêu con cái của Ngài và vui thích trở thành Đấng Cung Cấp và Gìn Giữ chúng ta – không chỉ trong cuộc sống này mà còn trong cõi vĩnh hằng Ngài dành riêng cho chúng ta trên thiên đàng. “Đức Giê-hô-va định liệu các bước của người, Và Ngài thích đường lối người: Dầu người té, cũng không nằm sải dài; Vì Đức Giê-hô-va lấy tay Ngài nâng đỡ người.” (Thi Thiên 37:23-24). “Ta sẽ dạy dỗ ngươi, chỉ cho ngươi con đường phải đi; Mắt ta sẽ chăm chú ngươi mà khuyên dạy ngươi.” (Thi Thiên 32:8). Đức Chúa Trời sẵn sàng ban một cuộc sống bình an và công bình của Chúa cho chúng ta nếu chúng ta đơn giản nghe theo Lời Chúa. “Ta là Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ngươi, là Đấng dạy cho ngươi được ích, và dắt ngươi trong con đường ngươi phải đi. Than ôi! ước gì ngươi đã để ý đến các điều răn ta! thì sự bình an ngươi như sông, và sự công bình ngươi như sóng biển.” (Ê-sai 48:17-18). Lời Chúa soi sáng cho những bước đi của chúng ta trong cuộc sống, ảnh hưởng đến cách chúng ta suy nghĩ, cảm nhận và hành động. “Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, Ánh sáng cho đường lối tôi.” (Thi Thiên 119:105).

Bạn có đang ở dưới sự hướng dẫn thiên thượng của Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài luôn sẵn sàng hướng dẫn và ban ơn phước cho đời sống con. Xin Chúa cho con hoàn toàn tin cậy vào Chúa và tiếp tục bước đi trong sự soi sáng của Lời Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Xuất-Ê-díp-tô-ký 1-3

 53 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, January 17, 2023 – Tìm Kiếm Chúa Hết Lòng

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, January 17, 2023
Tìm Kiếm Chúa Hết Lòng

“Các ngươi sẽ tìm ta, và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng.”
Giê-rê-mi 29:13

Trong Giê-rê-mi 29:13 Đức Chúa Trời phán rằng: “Các ngươi sẽ tìm ta, và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng.” Nếu đọc câu này mà không đọc các câu khác trong sách Giê-rê-mi và trong Kinh Thánh thì chúng ta tưởng bất cứ ai theo sức riêng của mình tìm kiếm Chúa hết lòng thì sẽ gặp Chúa. Kinh Thánh cho biết tất cả con người trong thế gian đều là tội nhân nên “chẳng có ai công chính cả, dù một người cũng không. Chẳng có ai hiểu biết. Chẳng có ai tìm kiếm Đức Chúa Trời; tất cả đều lầm lạc, đều trở thành vô ích; chẳng ai làm điều lành, không được lấy một người.” (Rô-ma 3:10-12). Con người chỉ có khả năng “tìm kiếm Chúa hết lòng” khi được Chúa ban cho một tấm lòng mới. Trong câu Giê-rê-mi 24:7 (trước câu Giê-rê-mi 29:13) Chúa hứa, “Ta sẽ ban cho chúng một tấm lòng để biết rằng Ta là Chúa. Rồi chúng sẽ làm dân Ta, và Ta sẽ làm Ðức Chúa Trời của chúng, vì chúng sẽ trở về với Ta một cách hết lòng.” Chúng ta có thể yêu Chúa hết lòng vì Chúa đã yêu chúng ta trước. “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” (Giăng 3:16). Kinh Thánh cho biết Chúa tìm kiếm chúng ta vì “chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy.” (Ê-sai 53:6). Mục đích của Chúa Giê-xu giáng thế là để tìm và cứu tội nhân qua sự chết của Ngài trên cây thập tự. “Bởi Con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất.” (Lu-ca 19:10).

Bạn có tìm kiếm Chúa một cách hết lòng trong năm mới và suốt cuộc đời bạn không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài yêu con và ban cho con tấm lòng mới khi con tin nhận Chúa Giê-xu là Cứu Chúa của con. Xin Chúa cho con tiếp tục hết lòng yêu mến Chúa và sống đẹp lòng Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Sáng-thế-ký 49-50

 62 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, January 16, 2023 – Hãy Ham Mến Các Sự Ở Trên Trời

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, January 16, 2023
Hãy Ham Mến Các Sự Ở Trên Trời

“Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất; vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời.”
Cô-lô-se 3:2-3

Sứ-đồ Phao-lô kêu gọi những người được sinh lại bởi Đức Thánh Linh hãy có tấm lòng và tâm trí ham mến những điều trên trời chứ không theo đuổi những điều ở dưới đất bởi vì chúng ta đã được ban cho một đời sống mới trong Đấng Christ. “Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.” (2 Cô-rinh-tô 5:17). Ham mến các sự ở trên trời nghĩa là chúng ta luôn chú tâm vào những điều ở trên cao, những điều có giá trị vĩnh cửu, những điều thuộc về Chúa. Là Cơ-đốc-nhân, chúng ta đang được biến đổi thành hình ảnh của Đấng Christ, càng trưởng thành trong Chúa mối quan tâm của chúng ta về những điều trên thế gian càng trở nên ít đi. Chúng ta vẫn sống trên thế gian nhưng không thuộc về thế gian, không bị ảnh hưởng bởi giá trị của thế gian, không đắm mình vào những gì thế gian quý trọng và chúng ta cũng không chạy theo những lạc thú của thế gian. Niềm vui của chúng ta là sự thờ phượng Đức Chúa Trời và làm đẹp lòng Chúa. Chúng ta sống trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian để “làm muối của đất và sự sáng của thế gian.” (Ma-thi-ơ 5:13-16).

Bạn có càng ngày càng ham mến các sự trên cao của Chúa hơn các sự ở dưới đất không?

Cầu Nguyện:
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì con đã được sinh lại ở trong Chúa. Xin cho con càng ngày càng trở nên giống Chúa Giê-xu và càng ham mến những điều tốt đẹp ở trong Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Sáng-thế-ký 46-48

 62 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, January 13, 2023 – Cẩn Thận Giữ Tấm Lòng

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, January 13, 2023
Cẩn Thận Giữ Tấm Lòng

“Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, Vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra.”
Châm Ngôn 4:23

Vua Sa-lô-môn được Chúa ban cho sự khôn ngoan đã khuyên dạy với một cường độ và sự khẩn cấp “Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, Vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra.” (Châm Ngôn 4:23). Kinh Thánh cho chúng ta biết tấm lòng của người tin nhận Chúa là nơi chứa đựng những tình cảm, ước muốn và cũng là nơi “các nguồn sự sống” tuôn tràn. Chúa Giê-xu phán: “Kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình.” (Giăng 7:38). Tấm lòng là kho chứa sự khôn ngoan và tất cả những gì ảnh hưởng đến cuộc sống và tính cách của một cá nhân. Tấm lòng cũng rất quan trọng vì “nếu lòng tôi có chú về tội ác, ắt Chúa chẳng nghe tôi.” (Thi Thiên 66:18). Khi một thầy dạy luật hỏi Chúa Giê-xu điều răn nào lớn hơn hết thì Ngài phán: “Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết.” (Ma-thi-ơ 22:37-38). Tấm lòng quan trọng cho nên sự cẩn thận giữ tấm lòng là ưu tiên cao nhất của người tin Chúa. Chúng ta cẩn thận giữ tấm lòng bằng cách suy gẫm Lời Chúa hằng ngày. “Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, Để tôi không phạm tội cùng Chúa.” (Thi Thiên 119:11).

Trên tất cả mọi sự, bạn có cẩn thận giữ tấm lòng của mình không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, xin tha tội lỗi con vì nhiều lần con không hết lòng yêu mến Chúa. Xin Chúa cho con có sự khôn ngoan cẩn thận giữ tấm lòng của con qua sự suy gẫm Lời Chúa hằng ngày để sống đẹp lòng Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu January 13: Xin đọc Sáng-thế-ký 37-39
Thứ Bảy January 14: Xin đọc Sáng-thế-ký 40-42
Chúa Nhật January 15: Xin đọc Sáng-thế-ký 43-45

 57 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, January 12, 2023 – Khôn Ngoan Để Nhận Biết Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, January 12, 2023
Khôn Ngoan Để Nhận Biết Chúa

“Tôi cầu xin Ðức Chúa Trời, Cha vinh hiển của Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta, ban cho anh chị em linh của sự khôn ngoan và sự mặc khải để nhận biết Ngài.”
Ê-phê-sô 1:17 (BD2011)

Lời cầu nguyện thường xuyên và liên tục của sứ-đồ Phao-lô cho các tín hữu tại Ê-phê-sô là họ có thể lớn lên trong ân điển và sự khôn ngoan. “Tôi cầu xin Ðức Chúa Trời, Cha vinh hiển của Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta, ban cho anh chị em linh của sự khôn ngoan và sự mặc khải để nhận biết Ngài.” (Ê-phê-sô 1:17). Sứ-đồ Phao-lô cầu nguyện cho Cơ-đốc-nhân được càng ngày càng hiểu biết nhiều hơn, đồng thời được ban cho sự soi sáng và mặc khải thiêng liêng về Cha của chúng ta ở trên trời và Chúa Giê-xu Christ là Đấng đã chết vì tội lỗi của chúng ta và sống lại vào ngày thứ ba, để ban cho chúng ta sự sống dư dật của Ngài, theo sự giàu có của ân điển Ngài. Đức Chúa Trời bày tỏ sự vinh hiển và quyền năng của Ngài cho con người sa ngã qua sự sáng tạo của Ngài và Ngài bộc lộ tính cách nhân từ của Ngài qua Kinh thánh, nhưng trong những ngày cuối cùng này, Ngài đã phán với chúng ta bởi Con Ngài. Chính Đức Chúa Trời là nguồn khôn ngoan và ban cho chúng ta sự soi sáng thuộc linh để nhận biết Chúa. Sự nhận biết Chúa không phải chỉ qua lý trí nhưng qua sự tương giao mật thiết với Chúa từng giây phút trong cuộc đời. Sự nhận biết Chúa sẽ biến đổi đời sống chúng ta để càng ngày càng giống Chúa Giê-xu, để “tôi được biết Ngài và quyền năng phục sinh của Ngài, được hiệp thông trong sự đau khổ của Ngài, được giống như Ngài trong sự chết của Ngài, để nhờ đó tôi có thể đạt được sự sống lại từ cõi chết.” (Phi-líp 3:10-11).

Bạn có kinh nghiệm sự nhận biết Chúa càng ngày càng hơn không?

Cầu Nguyện
Xin Chúa cho con sự khôn ngoan và sự soi sáng của Thánh Linh để con nhận biết Chúa mỗi ngày một rõ hơn và càng ngày càng giống Chúa Giê-xu. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Sáng-thế-ký 34-36.

 66 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, January 11, 2023 – Trở Nên Dại Dột, Để Được Khôn Ngoan

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, January 11, 2023
Trở Nên Dại Dột, Để Được Khôn Ngoan

“Chớ ai tự dối mình: nếu có ai trong vòng anh em tưởng mình khôn ngoan theo cách đời nầy, hãy trở nên dại dột, để được nên khôn ngoan.”
1 Cô-rinh-tô 3:18

Sứ-đồ Phao-lô tóm tắt sự dạy dỗ của ông về sự khôn ngoan và dại dột trong lá thư gởi cho tín hữu thành Cô-rinh-tô rằng: “Chớ ai tự dối mình: nếu có ai trong vòng anh em tưởng mình khôn ngoan theo cách đời nầy, hãy trở nên dại dột, để được nên khôn ngoan.” (1 Cô-rinh-tô 3:18). Ông kêu gọi tín hữu đừng lừa dối bản thân. Nói cách khác, sứ đồ Phao-lô khuyên dạy các Cơ-đốc-nhân kiểm tra lại những giả định của mình về điều gì là đúng và điều gì là sai. Cụ thể là Phao-lô nói về sự nguy hiểm của việc muốn trở nên khôn ngoan “trong đời nầy” hoặc khôn ngoan theo tiêu chuẩn của thế gian trong bất kỳ thời đại nào. Như sứ đồ Phao-lô đã dạy trước đó, trí tuệ của thế gian chỉ giới hạn trong những gì có thể quan sát được bằng các giác quan của con người và những gì có thể tìm được dựa trên những quan sát đó. Câu Thánh Kinh 1 Cô-rinh-tô 3:19 cho biết “Sự khôn ngoan đời nầy trước mặt Đức Chúa Trời là sự dại dột”, vì vậy, thế gian cho rằng đức tin nơi Đấng Christ là sự ngu xuẩn, và quay lưng lại với cái chết của Ngài trên thập tự giá cho tội lỗi của con người. Phao-lô biết rằng chúng ta phải trở thành kẻ ngu trước mắt người đời thì mới được sự khôn ngoan của Chúa. Cách duy nhất để trở nên thực sự khôn ngoan là nhận được sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, và điều đó chỉ đến bằng sự mặc khải của Đức Thánh Linh. Sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời dẫn đến những kết luận hoàn toàn khác với sự khôn ngoan của con người. Điều này không có nghĩa là sự thiếu hiểu biết, mà là sự sẵn lòng làm theo lẽ thật của Đức Chúa Trời ngay cả khi thế giới không tin kính coi điều đó là vô lý hoặc không được ưa chuộng.

Bạn có sẵn sàng trở nên dại dột theo tiêu chuẩn của thế gian để có sự khôn ngoan thực sự của Đức Chúa Trời không?

Cầu Nguyện
Cảm tạ Đức Chúa Trời là Đấng ban sự khôn ngoan thiên thượng cho con. Xin cho con trở nên dại dột theo tiêu chuẩn của thế gian để con tiếp tục sống trong sự khôn ngoan của Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Sáng-thế-ký 31-33.

 57 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, January 10, 2023 -Khôn Ngoan Của Đức Thánh Linh

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, January 10, 2023
Khôn Ngoan Của Đức Thánh Linh

“Về phần chúng ta, chúng ta chẳng nhận lấy thần thế gian, nhưng đã nhận lấy Thánh Linh từ Đức Chúa Trời đến, hầu cho được hiểu biết những ơn mà chúng ta nhận lãnh bởi Đức Chúa Trời.”
1 Cô-rinh-tô 2:12

Sứ-đồ Phao-lô biết chắc rằng các tín hữu ở Cô-rinh-tô đã nhận được Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì họ đã tin nhận Chúa Giê-xu và đã được cứu. Không phải chỉ có những tín hữu tại Cô-rinh-tô nhưng tất cả những ai tin nhận Chúa Giê-xu để được cứu rỗi, đều được Đức Chúa Trời ban cho Đức Thánh Linh. Sứ-đồ Phao-lô viết rằng, là Cơ đốc nhân, chúng ta không nhận thần của thế gian nghĩa là chúng ta không dùng trí tuệ và lý trí của con người “nhưng đã nhận lấy Thánh Linh từ Đức Chúa Trời đến, hầu cho được hiểu biết những ơn mà chúng ta nhận lãnh bởi Đức Chúa Trời.” (1 Cô-rinh-tô 2:12). Sứ-đồ Phao-lô một lần nữa nhấn mạnh trong câu 13 “chúng ta nói về ơn đó, không cậy lời nói mà sự khôn ngoan của loài người đã dạy đâu, song cậy sự khôn ngoan mà Đức Thánh Linh đã dạy, dùng tiếng thiêng liêng để giải bày sự thiêng liêng.” Đức Chúa Trời bày tỏ lẽ thật qua Thánh Linh của Ngài cho người tin Chúa Giê-xu và những người sẽ tin. Chúa Giê-xu loan báo cho các môn đồ “khi Đức Thánh Linh đến thì sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi” (Giăng 16:8) và Đức Thánh Linh “là Thần lẽ thật, sẽ dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật.” (Giăng 16:13).

Bạn có sống dựa vào sự khôn ngoan của Đức Thánh Linh để hiểu được những ơn phước Đức Chúa Trời ban cho bạn không?

Cầu Nguyện
Cảm tạ Đức Chúa Trời ban Đức Thánh Linh vào lòng con. Xin Chúa Thánh Linh tiếp tục dẫn con vào lẽ thật của Ngài và cho con dựa vào sự khôn ngoan của Thánh Linh để hiểu được những ơn phước thiêng liêng của Đức Chúa Trời. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Sáng-thế-ký 28-30.

 66 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, January 9, 2023 – Trưởng Thành Trong Sự Khôn Ngoan

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, January 9, 2023
Trưởng Thành Trong Sự Khôn Ngoan

“Chúng tôi giảng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, là sự mầu nhiệm kín giấu, mà từ trước các đời, Đức Chúa Trời đã định sẵn cho sự vinh hiển chúng ta.”
1 Cô-rinh-tô 2:6 (BD2011)

Sau khi tin nhận Chúa, Chúa muốn chúng ta mỗi ngày được lớn lên trong sự nhận biết Chúa. Người trưởng thành thuộc linh càng ngày càng hiểu được những sự khôn ngoan mầu nhiệm của Chúa để trở thành người phục vụ hữu hiệu cho Chúa. Sứ-đồ Phao-lô đã thẩm định đời sống thuộc linh của các tín hữu lâu năm tại thành phố Cô-rinh-tô như sau: “Hỡi anh em, về phần tôi, tôi chẳng có thể nói với anh em như với người thiêng liêng, nhưng như với người xác thịt, như với các con đỏ trong Đấng Christ vậy. Tôi lấy sữa nuôi anh em, chớ chẳng lấy đồ ăn cứng, vì anh em không chịu nổi; đến bây giờ cũng chưa chịu được, vì anh em hãy còn thuộc về xác thịt.” (1 Cô-rinh-tô 3:1-2). Sứ-đồ Phao-lô đã khẳng định ngay cả những người đã tin nhận Chúa, nếu không được trưởng thành về mặt tâm linh, chưa thoát khỏi tình trạng con đỏ thuộc linh, thì cũng không thể hiểu được chân lý mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Muốn được tăng trưởng thuộc linh, chúng ta phải học hỏi Lời Chúa mỗi ngày vì chỉ có Lời Chúa mới giúp chúng ta trưởng thành tâm linh. Lời Chúa ban cho chúng ta sự khôn ngoan và càng khôn ngoan chúng ta càng khao khát Lời Chúa như câu Kinh Thánh Châm Ngôn 1:5 cho biết mục đích suy gẫm Lời Chúa “Ðể người khôn ngoan lắng nghe và gia thêm tri thức, Còn người thông sáng được lời hướng dẫn khôn ngoan.”

Bạn là người trưởng thành thuộc linh hay còn là con đỏ trong Đấng Christ?

Cầu Nguyện
Cảm tạ Đức Chúa Trời vì Ngài ban cho con sự khôn ngoan qua sự suy gẫm Lời Chúa. Xin Chúa Thánh Linh tiếp tục dạy dỗ con để con được trưởng thành thuộc linh để hiểu thấu sự khôn ngoan mầu nhiệm của Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Sáng-thế-ký 25-27.

 55 total views