Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, March 25, 2022 – Tin Cậy Nơi Đức Chúa Trời

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, March 25, 2022
Tin Cậy Nơi Đức Chúa Trời

“Hỡi Đức Giê-hô-va, phàm ai biết danh Ngài sẽ để lòng tin cậy nơi Ngài; Vì Ngài chẳng từ bỏ kẻ nào tìm kiếm Ngài.”
Thi Thiên 9:10

Thi thiên 9:10 nói đến cốt lõi của sự tin cậy nơi Đức Chúa Trời: “Hỡi Đức Giê-hô-va, phàm ai biết danh Ngài sẽ để lòng tin cậy nơi Ngài; Vì Ngài chẳng từ bỏ kẻ nào tìm kiếm Ngài”.  Tin cậy Đức Chúa Trời trước hết là biết Danh của Ngài và lời hứa quý báu của Chúa là Ngài không bao giờ từ bỏ người nào tìm kiếm Ngài. Tin cậy Đức Chúa Trời bắt đầu bằng sự hiểu biết về sự thành tín của Ngài. Chúng ta phải nhìn thấy Đức Chúa Trời qua bản chất tốt lành tuyệt đối của Ngài như đã được minh chứng trong Kinh Thánh, trong cuộc sống của những tín đồ khác và trong chính cuộc sống của chúng ta. Khi chúng ta đặt lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời, chúng ta nhận được niềm vui trong Chúa và Ngài sẽ ban cho chúng ta điều lòng mình ao ước phù hợp với ý của Chúa. “Hãy tin cậy Đức Giê-hô-va, và làm điều lành; Khá ở trong xứ, và nuôi mình bằng sự thành tín của Ngài. Cũng hãy khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va, Thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình ao ước. Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va, Và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy.” (Thi Thiên 37:3-5).

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì lời hứa của Ngài không từ bỏ người nào tìm kiếm Ngài. Xin Chúa cho con luôn đặt lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời vì Ngài là Đấng Thành Tín. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu March 25: Xin đọc Các Quan Xét 8-9
Thứ Bảy March 26: Xin đọc Các Quan Xét 10-11
Chúa Nhật March 27: Xin đọc Các Quan Xét 12-14

 49 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, March 24, 2022 – Hãy Cứ Ở Trong Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, March 24, 2022
Hãy Cứ Ở Trong Chúa

“Hãy cứ ở trong ta, thì ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho, nếu không dính vào gốc nho, thì không tự mình kết quả được, cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta, thì cũng không kết quả được.”
Giăng 15:4

Cơ-đốc-nhân cần áp dụng các nguyên tắc tâm linh quan trọng để được trưởng thành trong Chúa. Một nguyên tắc quan trọng được Chúa Giê-xu dạy trong Phúc Âm Giăng chương 15 là mối tương giao thắt chặt vào Chúa. Trong câu 4, Chúa Giê-xu phán, “Hãy cứ ở trong ta, thì ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho, nếu không dính vào gốc nho, thì không tự mình kết quả được, cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta, thì cũng không kết quả được.” Một nhánh nho sai trái cần có thời gian, sự kiên nhẫn, sự chăm sóc và đặc biệt là luôn luôn được tháp vào gốc nho. Cơ-đốc-nhân có một nguồn sống dồi dào nhất dành cho chúng ta đó là được ở trong Chúa. Chúa phán hãy cứ ở trong Ngài để chúng ta có thể sinh hoa trái của sự sống cung cấp từ gốc nho là Chúa. Khi chúng ta không ở trong Chúa thì chúng ta sẽ thiếu đi nguồn sống thiết yếu cho sự tăng trưởng thuộc linh. Chúa Giê-xu phán: “Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái; vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được.” (Giăng 15:5). Không những đời sống chúng ta kết quả khi tháp chặt vào Chúa nhưng cũng được sự tươi mới, vui mừng trọn vẹn khi chúng ta ở trong Chúa. “Ta nói cùng các ngươi những điều đó, hầu cho sự vui mừng của ta trong các ngươi, và sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn.” (Giăng 15:11).

Đời sống bạn có thắt chặt vào Chúa như nhánh nho dính vào gốc nho không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa Giê-xu là gốc nho thật và Đức Chúa Trời là Đấng trồng nho. Xin Chúa cho con cứ tiếp tục xây dựng mối tương giao mật thiết với Chúa để đời sống con được kết quả cho Chúa và có sự vui mừng trọn vẹn khi ở trong Ngài. A-men. 

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Các Quan Xét 6-7

 50 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, March 23, 2022 – Dân Thuộc Về Đức Chúa Trời

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, March 23, 2022
Dân Thuộc Về Đức Chúa Trời

“Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài.”
1 Phi-e-rơ 2:9

Là Cơ-đốc-nhân, chúng ta có một địa vị đặc biệt trong chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời. Sứ-đồ Phi-e-rơ cho biết: “Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài.” (1 Phi-e-rơ 2:9). Là chi thể trong thân thể của Đấng Christ, chúng ta là một dòng giống được lựa chọn, là chức tế lễ của hoàng gia và là dân thánh thuộc về Đức Chúa Trời. Sau khi nhận được sự cứu rỗi, chúng ta có một sứ mạng cao cả trong cuộc sống, đó là chúng ta được biệt riêng ra để rao giảng nhân đức của Chúa là Đấng đã gọi chúng ta ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. “Rao giảng sự nhân đức” có nghĩa là rao truyền, chúc tụng tình thương và ân sủng diệu kỳ của Chúa. Chúng ta không phải “làm lành để được cứu” nhưng được cứu “để làm những việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta.” (Ê-phê-sô 2:10). Chính Chúa Giê-xu “là Đấng liều mình vì chúng ta, để chuộc chúng ta khỏi mọi tội và làm cho sạch, đặng lấy chúng ta làm một dân thuộc riêng về Ngài, là dân có lòng sốt sắng về các việc lành.” (Tít 2:14).

Bạn có sống xứng đáng với địa vị là dân thuộc về Đức Chúa Trời không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì con được Chúa cứu rỗi và ban cho con thuộc về dân của Đức Chúa Trời. Xin Chúa sử dụng cuộc đời và lời ca ngợi Chúa của con để rao truyền tình yêu và ân sủng lớn lao của Ngài. A-men. 

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Các Quan Xét 3-5

 45 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, March 22, 2022 – Kinh Nghiệm Sự Bình An Thật

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, March 22, 2022
Kinh Nghiệm Sự Bình An Thật

“Nguyền xin chính Chúa bình an ban sự bình an cho anh em trong mọi khi, đủ mọi cách! Lại xin Chúa ở cùng anh em hết thảy!”
1 Tê-sa-lô-ni-ca 3:16

Một trong những phước hạnh quý báu nhất khi ở trong Chúa là kinh nghiệm được sự bình an thật của Ngài. Bình an không phải như bình an thế gian có thể cung cấp cho chúng ta. Thế giới chúng ta đang sống luôn có sự hỗn loạn, chiến tranh, căng thẳng, bối rối, và theo đuổi những sự phù phiếm đem đến sự bất an. Sứ-đồ Phao-lô đã chúc phước cho tín hữu tại thành Tê-sa-lô-ni-ca rằng “Nguyền xin chính Chúa bình an ban sự bình an cho anh em trong mọi khi, đủ mọi cách! Lại xin Chúa ở cùng anh em hết thảy!” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 3:16). Câu này nhắc chúng ta nhớ đến lời của chính Chúa Giê-xu phán: “Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban sự bình an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi.” (Giăng 14:27). Chúa Giê-xu trong những giờ phút cuối cùng trước khi chịu chết trên thập tự giá vì tội lỗi nhân thế đã phán cùng các môn đồ Ngài: “Ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi!” (Giăng 16:33). Chúa Giê-xu đã đắc thắng sự chết và sống lại khải hoàn để ban cho chúng ta sự bình an thật khi được hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. “Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ.” (Phi-líp 4:7).

Bạn có đang kinh nghiệm sự bình an thật của Chúa giữa một thế giới đầy bất an không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì con được Chúa cứu rỗi và đang kinh nghiệm sự bình an thật của Đức Chúa Trời. Xin sự bình an của Ngài tiếp tục hiện diện trong lòng và ý tưởng của con. A-men. 

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Các Quan Xét 1-2

 49 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, March 21, 2022 – Nghe Lời Phán Của Đức Chúa Trời

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, March 21, 2022
Nghe Lời Phán Của Đức Chúa Trời

“Ai ra bởi Đức Chúa Trời, thì nghe lời Đức Chúa Trời; cho nên các ngươi chẳng nghe, tại các ngươi không thuộc về Đức Chúa Trời.”
Giăng 8:47

Đức Chúa Trời luôn luôn phán bảo cùng con người qua nhiều phương cách. Qua sự sáng tạo của Đức Chúa Trời chúng ta có thể biết sự hiện hữu của Ngài. “Các từng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, Bầu trời giải tỏ công việc tay Ngài làm.” (Thi Thiên 19:1). Sứ-đồ Phao-lô cho biết: “Vì điều chi có thể biết được về Đức Chúa Trời thì đã trình bày ra cho họ, Đức Chúa Trời đã tỏ điều đó cho họ rồi, bởi những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bản tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy, khi người ta xem xét công việc của Ngài.” (Rô-ma 1:19-20). Nhưng muốn thật sự nghe tiếng phán của Chúa, chúng ta phải có sự quan hệ mật thiết với Đức Chúa Trời tức là chúng ta phải thuộc về Ngài. “Ai ra bởi Đức Chúa Trời, thì nghe lời Đức Chúa Trời; cho nên các ngươi chẳng nghe, tại các ngươi không thuộc về Đức Chúa Trời.” (Giăng 8:47). Ngay sau khi tin nhận Chúa Giê-xu, chúng ta nhận được sự tha thứ tội lỗi và được Đức Thánh Linh ngự trị trong lòng. Đức Chúa Trời nói với chúng ta qua Đức Thánh Linh và Lời Chúa. Đức Chúa Giê-xu phán: “Lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật; vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe, và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến. Ấy chính Ngài sẽ làm sáng danh ta, vì Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà rao bảo cho các ngươi.” (Giăng 16:13-24).

Bạn có quen thuộc với tiếng nói của Đức Chúa Trời qua Đức Thánh Linh và Lời Chúa trong Kinh Thánh không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì con thuộc về Đức Chúa Trời và được nghe tiếng nói của Ngài qua Đức Thánh Linh và Lời Chúa. Xin Chúa cho con luôn vâng phục Chúa và có nếp sống bày tỏ con thật sự  thuộc về Ngài. A-men. 

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Giô-suê 22-24

 38 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, March 18, 2022 – Cứu Bởi Đức Tin, Sống Bởi Đức Tin

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, March 18, 2022
Cứu Bởi Đức Tin, Sống Bởi Đức Tin

“Vả, không có đức tin, thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài; vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài.”
Hê-bơ-rơ 11:6

Kinh thánh dùng 40 câu của Hê-bơ-rơ 11 để mô tả những người sống bởi đức tin. Vậy đức tin là gì? Câu 1 của Hê-bơ-rơ 11 định nghĩa “Vả, đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đang trông mong là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy.” (Hê-bơ-rơ 11:1). Chúng ta nhận được sự cứu rỗi bởi đức tin vào Chúa Giê-xu. “Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời.” (Ê-phê-sô 2:8). Bởi đức tin, qua sự cứu rỗi của Chúa Giê-xu chúng ta được nối lại mối quan hệ vĩnh cửu với Đức Chúa Trời và tiếp tục sống bởi đức tin. “Vả, không có đức tin, thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài; vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài.” (Hê-bơ-rơ 11:6). Chúng ta tin cậy Đức Chúa Trời mặc dầu chúng ta không thấy Ngài. Đó là đức tin biết chắc vững vàng đặt vào Đấng Quyền Năng và Thành Tín. Lời Chúa trong Kinh Thánh khuyên: “Nên chúng ta hãy lấy lòng thật thà với đức tin đầy dẫy trọn vẹn, lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu, thân thể rửa bằng nước trong, mà đến gần Chúa. Hãy cầm giữ sự làm chứng về điều trông cậy chúng ta chẳng chuyển lay, vì Đấng đã hứa cùng chúng ta là thành tín.” (Hê-bơ-rơ 10:22-23).

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì nhờ ân điển của Chúa và bởi đức tin con nhận được sự cứu rỗi của Chúa. Xin Chúa cho con tiếp tục sống với niềm tin cậy trọn vẹn nơi Ngài và giúp con sống theo điều con biết và tin nơi Ngài. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu March 18: Xin đọc Giô-suê 14-16
Thứ Bảy March 19: Xin đọc Giô-suê 17-19
Chúa Nhật March 20: Xin đọc Giô-suê 20-21

 51 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, March 17, 2022 – Trao Gánh Nặng Cho Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, March 17, 2022
Trao Gánh Nặng Cho Chúa

“Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng.”
Ma-thi-ơ 11:28-30

Kinh Thánh cho biết bí quyết chúng ta có thể cất bỏ gánh nặng để nhận được sự yên nghỉ của Chúa. Chúa Giê-xu mời gọi: “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng.” (Ma-thi-ơ 11:28-30). Chúng ta có một Cứu Chúa yêu thương cho phép chúng ta trút bỏ sự mệt mỏi và gánh nặng của chúng ta lên Ngài. Có nhiều điều trong đời sống làm cho chúng ta mệt mỏi, nặng gánh ngay cả những lễ nghi và luật lệ tôn giáo do con người đặt ra. Thay thế cho gánh nặng, Chúa ban cho chúng ta sự bình an và yên nghỉ của Chúa. Trong Chúa Giê-xu chúng ta mang ách của Chúa vì ách ân sủng của Chúa dễ chịu và gánh của Chúa nhẹ nhàng vì gánh nặng tội lỗi của chúng ta được Chúa mang lấy. Muốn được yên nghỉ, chúng ta không nhờ vào công sức riêng của mình nhưng cùng mang ách với Chúa. Mang ách của Chúa để được yên nghỉ khỏi những gánh nặng tội lỗi, những tranh chiến, sợ hãi, căng thẳng trong nội tâm hoặc bất cứ sự lo lắng nào trong cuộc sống. Sứ-đồ Phi-e-rơ khuyên: “Lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em.” (1 Phi-e-rơ 5:7).

Lãnh vực, gánh nặng hay điều lo lắng nào trong cuộc sống của bạn cần giao cho Chúa hôm nay?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài biết sự mệt mỏi và gánh nặng con không thể tự mang lấy nếu không nhờ cậy và giao phó cho Ngài. Xin Chúa cho con tiếp tục mang ách của Chúa để tìm được sự yên nghỉ vì ách của Chúa dễ chịu và gánh của Chúa nhẹ nhàng. A-men. 

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Giô-suê 11-13

 50 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday // 3/16/2022 – Vì Đức Chúa Trời Yêu Thương Thế Gian

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday // 3/16/2022
Vì Đức Chúa Trời Yêu Thương Thế Gian

“Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.”
Giăng 3:16

Giăng 3:16 là câu nổi tiếng và được ghi nhớ nhiều nhất trong Kinh Thánh. Đây thường là câu đầu tiên mà các em trẻ học, và nhiều tín hữu mới tin Chúa làm quen với câu này trước tiên trong mối quan hệ với Chúa Giê-xu. Một số người coi Giăng 3:16 là “câu chủ đề” cho toàn bộ Kinh Thánh. Giăng 3:16 mang một thông điệp sâu sắc về tình yêu, hy vọng và cuộc sống vĩnh cửu. Câu này không chỉ dạy chúng ta về Chúa Giê-xu, mà còn là một lời hứa vững chắc chúng ta có thể nhận được. Đối với một số người, Giăng 3:16 là câu thúc đẩy họ dâng cuộc đời mình cho Chúa Giê-xu và đi theo Ngài. Điều gì về câu Kinh Thánh này đã chiếm được tấm lòng và tâm trí của rất nhiều người? “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” (Giăng 3:16). Giăng 3:16 cho chúng ta biết về tình yêu thương vô điều kiện của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta và mức độ của tình yêu thương đó — lớn đến nỗi Ngài đã hy sinh Con Một của Ngài chết thay cho chúng ta. Câu này là một lời hứa và khẳng định hy vọng mà chúng ta có là một cuộc sống vĩnh cửu đang chờ đợi những ai tin vào Chúa Giê-xu.

Bạn đã nhận món quà yêu thương quý báu nhất của Đức Chúa Trời chưa?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài đã ban tặng món quà yêu thương quý báu nhất là chính Chúa Giê-xu cho con. Xin Chúa cho con hết lòng nói về Tình Yêu của Chúa cho nhiều người để họ nhận được sự cứu rỗi của Chúa hầu không bị hư mất mà được sự sống đời đời. A-men. 

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Giô-suê 9-10

 51 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, March 15, 2022 – Nhận Biết Đức Chúa Trời

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, March 15, 2022
Nhận Biết Đức Chúa Trời

“Hãy yên lặng và biết rằng Ta là Đức Chúa Trời; Ta sẽ được tôn cao trong các nước, cũng sẽ được tôn cao trên đất.”
Thi Thiên 46:10

Đặc ân quý báu duy nhất trong đời là được biết Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là Đấng đã tạo dựng nên chúng ta, Đấng cung cấp cho cuộc sống của chúng ta và Đấng ban Con của Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian chết thế cho chúng ta để chúng ta được nối lại mối tương giao với Đức Chúa Trời Thánh Khiết, Công Bình. Đức Chúa Trời phán: “Hãy yên lặng và biết rằng Ta là Đức Chúa Trời; Ta sẽ được tôn cao trong các nước, cũng sẽ được tôn cao trên đất.” (Thi Thiên 46:10). Đức Chúa Trời luôn muốn con người được biết Ngài. “Đức Giê-hô-va phán: Nầy là giao ước mà ta sẽ lập với nhà Y-sơ-ra-ên sau những ngày đó. Ta sẽ đặt luật pháp ta trong bụng chúng nó và chép vào lòng. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó, chúng nó sẽ làm dân ta. Chúng nó ai nấy sẽ chẳng dạy kẻ lân cận mình hay là anh em mình, mà rằng: Hãy nhận biết Đức Giê-hô-va! vì chúng nó thảy đều sẽ biết ta, kẻ nhỏ cũng như kẻ lớn. Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ tha sự gian ác chúng nó, và chẳng nhớ tội chúng nó nữa.” (Giê-rê-mi 31:33-34). Chúa Giê-xu khi đến thế gian đã phán: “Ví bằng các ngươi biết ta, thì cũng biết Cha ta; và từ bây giờ các ngươi biết và đã thấy Ngài.” (Giăng 14:7). Muốn biết Đức Chúa Trời, con người phải trở thành con của Ngài. Lời Chúa hứa: “Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài.” (Giăng 1:12).

Bạn đã thật sự nhận biết Chúa và có mối quan hệ mật thiết với Ngài chưa?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì Ngài đã cứu con và cho con được nhận biết Ngài là Cha của con. Xin Chúa cho con luôn sống trong mối quan hệ mật thiết với Ngài và càng ngày càng giống Chúa Giê-xu. A-men. 

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Giô-suê 7-8

 50 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, March 14, 2022 – Chăm Sự Không Thấy Được

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, March 14, 2022
Chăm Sự Không Thấy Được

“Bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được; vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy.”
2 Cô-rinh-tô 4:18

Sứ-đồ Phao-lô cho biết lý do khiến ông không nản lòng khi đối mặt với đau khổ vì đức tin của ông nơi Chúa Giê-xu Christ. Ông viết “Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng, vô biên.” (2 Cô-rinh-tô 4:17). Ông nói thêm rằng đời sống đức tin trong Chúa đòi hỏi sự chú tâm vào những gì không thể nhìn thấy bằng mắt thường nhưng bằng mắt thuộc linh. “Bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được; vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy.” (2 Cô-rinh-tô 4:18). Những điều chúng ta có thể nhìn thấy được trong cuộc sống này chỉ tạm thời, trong chốc lát rồi mất đi. Ngay cả cuộc sống của con người cũng rất ngắn ngủi. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời vô hình là “vĩnh cửu”, nghĩa là Ngài “ở bên ngoài thời gian.” Bất cứ điều gì tồn tại với Đức Chúa Trời trong thế giới tâm linh sẽ không bao giờ kết thúc. Sứ-đồ Phao-lô cũng khuyên các tín hữu tại thành Cô-lô-se: “Vậy nếu anh em được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất; vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời. Khi nào Đấng Christ, là sự sống của anh em, sẽ hiện ra, bấy giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển.” (Cô-lô-se 3:1-4).

Bạn có đang “chăm sự không thấy được” có giá trị đời đời, vĩnh cửu trong Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài cứu con và ban cho con sự sống vĩnh cửu. Xin cho con luôn chú tâm vào sự không thấy được và ham mến những điều tốt đẹp có giá trị vĩnh cửu ở trong Chúa. A-men. 

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Giô-suê 4-6

 52 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, March 11, 2022 – Nhưng Đức Chúa Trời Làm Được Mọi Sự

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, March 11, 2022
Nhưng Đức Chúa Trời Làm Được Mọi Sự

“Đức Chúa Jêsus ngó môn đồ mà phán rằng: Điều đó loài người không thể làm được, song Đức Chúa Trời làm mọi việc đều được.”
Ma-thi-ơ 19:26

Câu chuyện trong Ma-thi-ơ 19:16-26 cho biết có một thanh niên giàu có tìm gặp Chúa Giê-xu để hỏi Ngài về một vấn đề rất quan trọng, “Tôi phải làm chi để được sự sống đời đời?”. Chúa Giê-xu đã thách thức người thanh niên bán tất cả những gì anh ta có và chia số tiền thu được cho người nghèo. Lòng ham mê tiền bạc khiến anh ta ra đi với tấm lòng buồn bực vì anh ta có nhiều của cải lắm. Những lời thốt ra từ môi miệng của Chúa Giê-xu khiến tâm trí của chàng trai trẻ giàu có này và nhiều người ngày nay bối rối. Ngay cả các môn đồ của Chúa cũng kinh ngạc khi nghe lời Chúa phán và hỏi Ngài: “Vậy thì ai có thể được cứu?” Chúa Giê-xu không nói những người giàu có không được vào nước thiên đàng nhưng Chúa cho biết sự cố gắng sống đạo đức, dùng tiền bạc để làm những việc công đức không đem đến sự cứu rỗi cho mình. Việc làm tốt không đủ để được sự cứu rỗi và sự giàu có không thể mua được sự cứu rỗi. Sự cứu rỗi hoàn toàn bởi ân điển của Đức Chúa Trời ban cho những tội nhân tin nhận Chúa Giê-xu. Rất là khó cho người giàu có của cải đời này tin nhận Chúa nhưng Đức Chúa Trời có thể làm được mọi sự kể cả sự cứu rỗi tất cả tội nhân đặt lòng tin vào Chúa. “Đức Chúa Jêsus ngó môn đồ mà phán rằng: Điều đó loài người không thể làm được, song Đức Chúa Trời làm mọi việc đều được.” (Ma-thi-ơ 19:26). “Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài.” (Giăng 1:12).

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ quyền năng cứu rỗi của Chúa ban cho tất cả những ai tin đến Danh Chúa Giê-xu. Xin Chúa cho con luôn tin cậy vào Chúa chớ không phải những điều con có hoặc khả năng của con. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu March 11: Xin đọc Phục-truyền Luật-lệ-ký 29-31
Thứ Bảy March 12: Xin đọc Phục-truyền Luật-lệ-ký 32-34
Chúa Nhật March 13: Xin đọc Giô-suê 1-3

 60 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, March 10, 2022 – Nhưng Đức Chúa Trời Yêu Thương

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, March 10, 2022
Nhưng Đức Chúa Trời Yêu Thương

“Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.”
Rô-ma 5:8

Chúa Giê-xu đến nơi trần gian không phải để chịu chết vì người tốt lành, thánh thiện, nhưng Chúa đến để chết cho những người tội lỗi, xấu xa đáng chịu sự đoán phạt của Đức Chúa Trời. “Thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Đấng Christ đã theo kỳ hẹn chịu chết vì kẻ có tội.” (Rô-ma 5:6). Sứ-đồ Phao-lô nêu lên vấn đề có thể xảy ra đó là có người hy sinh chết cho người tốt lành: “Vả, họa mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa; dễ thường cũng có kẻ bằng lòng chết vì người lành.” (Rô-ma 5:7). Làm sao có ai chịu chết cho người có tội đáng bị Đức Chúa Trời xử phạt công minh? “Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.” (Rô-ma 5:8). Cảm tạ Chúa, chúng ta là những tội nhân đáng bị chết mất trong tội lỗi mình “Nhưng Đức Chúa Trời Yêu Thương” đã ban cho chúng ta Chúa Giê-xu là Đấng Vô Tội chết thay thế cho chúng ta. Chúa Giê-xu đã nhận lãnh sự đoán phạt của Đức Chúa Trời thay cho chúng ta khi Ngài chết trên thập tự giá. Đây là bằng cớ Tình Yêu vô điều kiện của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta là những người tội lỗi không tự cứu mình được. “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” (Giăng 3:16).

Bạn đáp ứng tình yêu của Chúa như thế nào? Bạn có sống xứng đáng với tình yêu của Chúa dành cho mình không? Bạn có chia sẻ tình yêu của Chúa cho những người chưa tin nhận Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa đang khi con là một tội nhân đáng bị chết mất nhưng Đức Chúa Trời đã yêu con và cứu con qua sự chết đền tội của Chúa Giê-xu. Xin cho con luôn ghi nhớ tình yêu kỳ diệu Chúa dành cho con để con sống đẹp lòng Chúa và rao truyền tình yêu của Chúa cho nhiều người. A-men. 

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Phục-truyền Luât-lệ-ký 28

 58 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, March 9, 2022 – Nhưng Đức Chúa Trời Làm Cho Lớn Lên

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, March 9, 2022
Nhưng Đức Chúa Trời Làm Cho Lớn Lên

“Tôi đã trồng, A-bô-lô đã tưới, nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho lớn lên.”
1 Cô-rinh-tô 3:6

Sứ đồ Phao-lô đã mô tả các tín hữu ở Cô-rinh-tô như những đứa trẻ, vẫn còn sống như những người xác thịt, chưa trưởng thành về phần thuộc linh. Trong Hội Thánh có sự ghen ghét và tranh cạnh, họ tự phân chia thành các phe phái dựa vào các người lãnh đạo là Phao-lô và A-bô-lô. Sứ-đồ Phao-lô giải thích rằng ông và A-bô-lô chỉ là tôi tớ của Chúa. Cả hai đều phục vụ Đức Chúa Trời trong các công việc được Chúa giao phó, nhưng Đức Chúa Trời làm cho lớn lên. “Tôi đã trồng, A-bô-lô đã tưới, nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho lớn lên.” (1 Cô-rinh-tô 3:6). Người trồng và tưới làm hết bổn phận của mình nhưng sự sống và tăng trưởng không thuộc về con người nhưng thuộc về Chúa: Nhưng Đức Chúa Trời làm cho lớn lên. Ý thức rằng Đức Chúa Trời là Đấng làm cho tăng trưởng giúp cho chúng ta biết giới hạn của mình và không khoe khoang, tự hào hay coi mình là quan trọng. Khi nhận thức Đức Chúa Trời là Đấng làm cho tăng trưởng cũng giúp chúng ta phục vụ Chúa trong niềm vui và hy vọng. Chúng ta kiên nhẫn trong sự phục vụ Chúa và nhờ quyền năng của Chúa để vượt qua những khó khăn, thử thách trong công tác trồng và tưới. “Hỡi anh em, vậy hãy nhịn nhục cho tới kỳ Chúa đến. Hãy xem kẻ làm ruộng: họ bền lòng chờ đợi sản vật quí báu dưới đất cho đến chừng nào đã được mưa đầu mùa và cuối mùa. anh em cũng vậy, hãy nhịn nhục và bền lòng; vì kỳ Chúa đến gần rồi.” (Gia-cơ 5:7-8).

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, xin cho con luôn biết rằng Đức Chúa Trời là Đấng làm cho tăng trưởng để con vui mừng, hy vọng, kiên nhẫn và làm hết lòng trong những công tác Chúa giao phó. A-men. 

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Phục-truyền Luât-lệ-ký 24-27

 54 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, March 8, 2022 – Nhưng Đức Chúa Trời Là Sức Lực

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, March 8, 2022
Nhưng Đức Chúa Trời Là Sức Lực

“Thịt và lòng tôi bị tiêu hao; Nhưng Đức Chúa Trời là sức lực của lòng tôi, và là phần tôi đến đời đời.”
Thi Thiên 73:26

A-sáp là người hướng dẫn sự thờ phượng trong thời vua Đa-vít đã viết Thi Thiên 73 nói lên tâm trạng phân vân khi thấy người ác được hanh thông, thịnh vượng trong khi người lành gặp nhiều thử thách, khó khăn. Trong khi suy nghĩ về vấn đề dường như mâu thuẫn đó, A-sáp tìm được câu trả lời từ Chúa, đó là Đức Chúa Trời là Đấng đoán xét sau cùng. Khi biết được điều đó, A-sáp thêm lòng kính yêu Chúa và nương cậy nơi Ngài. “Song tôi cứ ở cùng Chúa luôn luôn: Chúa đã nắm lấy tay hữu tôi. Chúa sẽ dùng sự khuyên dạy mà dẫn dắt tôi, Rồi sau tiếp rước tôi trong sự vinh hiển. Ở trên trời tôi có ai trừ ra Chúa? Còn dưới đất tôi chẳng ước ao người nào khác hơn Chúa.” (Thi Thiên 73:23-25). Trong những sự mệt mỏi và sờn lòng, A-sáp đã tìm được chân lý “Nhưng Đức Chúa Trời là Sức Lực” của ông. “Thịt và lòng tôi bị tiêu hao; Nhưng Đức Chúa Trời là sức lực của lòng tôi, và là phần tôi đến đời đời.” (Thi Thiên 73:26). Trong những sự thử thách, khó khăn, đức tin bị dao động xin Chúa cho chúng ta tiếp tục bước tới vì Đức Chúa Trời là Sức Lực của chúng ta. “Họ đi tới, sức lực lần lần thêm; Ai nấy đều ra mắt Đức Chúa Trời tại Si-ôn.” (Thi Thiên 84:7).

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa cho con trải qua những sự thử luyện của Chúa nhưng Đức Chúa Trời là Sức Lực của lòng con. Xin Chúa cho con luôn tin cậy hoàn toàn vào Chúa và tiếp tục tiến tới trong sự yêu mến và phục vụ Chúa trong quyền năng và sức lực của Chúa. A-men. 

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Phục-truyền Luât-lệ-ký 21-23

 59 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, March 7, 2022 – Nhưng Đức Chúa Trời

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, March 7, 2022
Nhưng Đức Chúa Trời

“Các anh toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho tôi, hầu cho cứu sự sống cho nhiều người, y như đã xảy đến ngày nay, và giữ gìn sự sống của dân sự đông đảo.”
Sáng Thế Ký 50:20

Giô-sép bị các anh ganh ghét vì được cha là ông Gia-cốp yêu thương. Các anh lập mưu ném Giô-sép xuống một cái hố, sau đó thì bán Giô-sép cho những người đi buôn đem qua xứ Ai-cập. Kể từ đó Giô-sép trải qua những bước thăng trầm trong cuộc sống. Những người lái buôn bán Giô-sép cho Phô-ti-pha là quan thị vệ của Pha-ra-ôn. Mặc dù là người rất trung thực, chăm chỉ và liêm chính, Giô-sép bị vu cáo, bị bỏ tù, bị quên lãng nhưng kết cuộc Giô-sép được Chúa ban phước và trở thành tể tướng của nước Ai-cập. Giô-sép đã giúp đỡ nước Ai-cập và ngay cả gia đình 70 người của cha mình là Gia-cốp trong những năm đói kém. Trước mặt các anh, Giô-sép đã nói: “Các anh toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho tôi, hầu cho cứu sự sống cho nhiều người, y như đã xảy đến ngày nay, và giữ gìn sự sống của dân sự đông đảo.” (Sáng Thế Ký 50:20). Đây là nguyên tắc đức tin của Cơ-đốc-nhân. Chúng ta trải qua nhiều hoàn cảnh, biến cố trong cuộc sống “Nhưng Đức Chúa Trời” luôn là Đấng nắm giữ phần kết. Sứ-đồ Phao-lô khẳng định: “Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định.” (Rô-ma 8:28).

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã cứu con và luôn ở cùng con trong cuộc sống. Xin Chúa cho luôn tin cậy Chúa trong mọi hoàn cảnh vì biết rằng Đức Chúa Trời là Đấng nắm giữ phần kết theo ý định tốt đẹp của Chúa. A-men. 

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Phục-truyền Luât-lệ-ký 17-20

 51 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, March 4, 2022 – Cầu Nguyện Cho Có Nhiều Thợ Gặt

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, March 4, 2022
Cầu Nguyện Cho Có Nhiều Thợ Gặt

“Ngài bèn phán cùng môn đồ rằng: Mùa gặt thì thật trúng, song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa mình.”
Ma-thi-ơ 9:37-38

Nhìn đám đông đang đến để gặp Ngài, Chúa Giê-xu tràn đầy lòng thương cảm đối với dân chúng. Ngài thấy họ bị khốn cùng và bơ vơ, như bầy chiên không có người chăn dắt. Để đáp lại lòng thương cảm đối với dân chúng, Chúa Giê-xu hướng về những môn đồ theo Ngài và phán: “Mùa gặt thì thật trúng, song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa mình.” (Ma-thi-ơ 9:37-38). Chúa Giê-xu thấy nhiều người đang khao khát về phần tâm linh và sẵn sàng đáp ứng Phúc Âm của Chúa nhưng thiếu người rao giảng. Là Đấng Chăn Chiên Nhân Từ, Chúa Giê-xu hiểu nhu cầu lớn nhất của những con chiên đang lạc mất là được sự cứu rỗi của Chúa. Chúa Giê-xu phán: “Ta còn có chiên khác chẳng thuộc về chuồng này; ta cũng phải dẫn nó về nữa. Chiên đó sẽ nghe tiếng ta, rồi sẽ chỉ có một bầy, và một người chăn mà thôi.” (Giăng 10:16). Chúa khẩn thiết kêu gọi môn đồ của Chúa hãy cầu nguyện với Chúa của mùa gặt để Ngài sai nhiều thợ gặt tham gia vào mùa thu hoạch của Chúa. Ngài muốn tất cả các Cơ-đốc-nhân dự phần trực tiếp vào công tác rao truyền Phúc Âm của Chúa. Xin Chúa cho chúng ta đáp lại lời mời gọi của Chúa và trả lời “Có con đây, xin hãy sai con” như sự đáp ứng của tiên tri Ê-sai khi nghe tiếng Chúa phán rằng: “Ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho chúng ta? Tôi thưa rằng: Có tôi đây; xin hãy sai tôi.” (Ê-sai 6:8).

Bạn có sẵn sàng trở thành thợ gặt để bước vào cánh đồng thuộc linh thu hoạch những linh hồn đang hư mất về cho Đức Chúa Trời không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, xin mở mắt con cho con thấy mùa gặt thật trúng và con là một thợ gặt Chúa muốn sai đi. Xin cho con và nhiều môn đồ của Chúa đáp lại sự kêu gọi của Ngài. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu March 4: Xin đọc Phục-truyền Luật-lệ-ký 8-10
Thứ Bảy March 5: Xin đọc Phục-truyền Luật-lệ-ký 11-13
Chúa Nhật March 6: Xin đọc Phục-truyền Luật-lệ-ký 14-16

 58 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, March 3, 2022 – Sẵn Sàng Để Làm Chứng

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, March 3, 2022
Sẵn Sàng Để Làm Chứng

“Nhưng hãy tôn Đấng Christ, là Chúa, làm thánh trong lòng mình. Hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em, song phải hiền hòa và kính sợ.”
1 Phi-e-rơ 3:15

Sau khi khuyến khích Cơ-đốc-nhân hãy sống trong sự tin kính tôn cao Danh Chúa và theo đuổi nếp sống thánh khiết, sứ-đồ Phi-e-rơ đã kết thúc bằng lời khuyên “Hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em, song phải hiền hòa và kính sợ.” (1 Phi-e-rơ 3:15). Đây là một chỉ thị quan trọng mà tất cả chúng ta đều nên ghi nhận – bất kể chúng ta sống ở đâu và bất kể cuộc sống của chúng ta như thế nào – là con cái của Đức Chúa Trời, chúng ta hãy sẵn sàng trả lời bất cứ ai hỏi chúng ta về đức tin của chúng ta nơi Đấng Christ và sự tin cậy của chúng ta nơi Đức Chúa Trời. Tất cả chúng ta khi nhận được sự cứu rỗi của Chúa thì luôn luôn sẵn sàng để chia sẻ niềm vui mừng và hy vọng phước hạnh của chúng ta trong Chúa Giê-xu Christ. Sứ-đồ Phi-e-rơ nói hãy thường xuyên làm chứng về Chúa trong tinh thần khiêm tốn và tôn trọng. Chúng ta không cố gắng phô diễn kiến thức để thắng một cuộc tranh luận về niềm tin, nhưng chúng ta chia sẻ Phúc Âm của Chúa trong tinh thần khiêm tốn để Đức Thánh Linh hành động trong lòng người chưa tin và Danh Chúa được vinh hiển.

Bạn có luôn luôn sẵn sàng để chia sẻ Phúc Âm của Chúa trong sự khiêm tốn và tôn trọng không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã cứu con và tiếp tục thánh hóa đời sống con. Xin Chúa cho con luôn sẵn sàng để chia sẻ niềm tin của con trong Chúa Giê-xu Christ cho những người chưa tin Chúa. A-men. 

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Phục-truyền Luât-lệ-ký 5-7

 57 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, March 2, 2022 – Quan Trọng Của Sự Làm Chứng

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, March 2, 2022
Quan Trọng Của Sự Làm Chứng

“Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. Nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được? Chưa nghe nói về Ngài thì làm thể nào mà tin? Nếu chẳng ai rao giảng, thì nghe làm sao?”
Rô-ma 10:13-14

Một trong những lời tuyên bố phổ quát nhất, đẹp nhất nhưng đơn giản nhất về Tin Mừng của Phúc Âm được ghi trong sách tiên tri Giô-ên là: “Bấy giờ ai cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va thì sẽ được cứu.” (Giô-ên 2:32a). Câu này được sứ-đồ Phao-lô nhắc lại trong thư Rô-ma “Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu”, tiếp theo sứ-đồ Phao-lô đưa ra ba câu hỏi thực tế cho Cơ-đốc-nhân: “Nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được? Chưa nghe nói về Ngài thì làm thể nào mà tin? Nếu chẳng ai rao giảng, thì nghe làm sao?” (Rô-ma 10:13-14). Tin Lành Cứu Rỗi của Chúa cần được rao truyền rộng rãi cho nhiều người được nghe và đó là mạng lệnh của Chúa cho môn đồ của Ngài. “Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người.” (Mác 16:15). Tất cả Cơ-đốc-nhân đều có nhiệm vụ là chứng nhân cho Chúa, là muối của đất, là ánh sáng của thế gian. Một Phúc Âm thầm lặng, một Cơ-đốc-nhân ẩn mình sẽ không đem ích lợi gì đến cho những người chưa tin Chúa. “Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe, là khi lời của Đấng Christ được rao giảng.” (Rô-ma 10:17). “Những bàn chân kẻ rao truyền Tin Lành là tốt đẹp biết bao!” (Rô-ma 10:15b).

Bạn có mạnh dạn nói về Chúa cho những người chưa tin Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa con được nghe về Chúa và tin nhận Chúa. Xin Chúa cho con tiếp tục nói về Chúa cho những người chưa tin Chúa. A-men. 

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Phục-truyền Luât-lệ-ký 3-4

 58 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, March 1, 2022 – Hãy Nhướng Mắt Lên

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, March 1, 2022
Hãy Nhướng Mắt Lên

“Ta nói với các ngươi: Hãy nhướng mắt lên và xem đồng ruộng, đã vàng sẵn cho mùa gặt.”
Giăng 4:35b

Làm chứng nhân cho Chúa là mạng lệnh của Chúa nhưng chúng ta bỏ lỡ nhiều cơ hội để thực hành. Nhiều người trong chúng ta chỉ có bạn bè là Cơ-đốc-nhân và không kết giao nhiều với người chưa tin Chúa. Chúng ta cũng suy nghĩ là hầu hết những người trong thế gian không quan tâm đến Chúa Giê-xu. Đối với Chúa Giê-xu thì Ngài khẳng định rằng các cánh đồng đã chín vàng và sẵn sàng cho mùa gặt. Chúa Giê-xu phán: “Hãy nhướng mắt lên và xem đồng ruộng, đã vàng sẵn cho mùa gặt.” (Giăng 4:35b). Xin Chúa cho chúng ta hãy nhướng mắt lên và mở rộng ra để nhìn thấy những cơ hội làm chứng về Chúa và tận dụng tối đa những cơ hội để chia sẻ Phúc Âm cho người khác qua nhiều phương tiện. Chúa Giê-xu đã nói câu này trong xứ Sa-ma-ri là nơi theo mắt thường nhìn thấy là chỗ khó truyền giảng Phúc Âm nhưng chính trong nơi không ngờ nhất lại trở thành mùa gặt của Đức Chúa Trời. Người đàn bà Sa-ma-ri sau khi tin nhận Chúa liền làm chứng về Chúa và đem lại cho Chúa một mùa gặt lớn. “Có nhiều người Sa-ma-ri ở thành đó tin Ngài, vì cớ lời đàn bà đã làm chứng về Ngài mà rằng: Ngài đã bảo tôi mọi điều tôi đã làm.” (Giăng 4:39).

Đôi mắt thuộc linh của bạn có đang nhướng lên để nhìn thấy những cơ hội làm chứng về Chúa cho người khác không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, xin ban cho con đôi mắt thuộc linh luôn nhướng lên để thấy những “mùa gặt” đang chín vàng và mạnh dạn chia sẻ Phúc Âm của Chúa cho những người chưa tin Chúa. A-men. 

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Phục-truyền Luât-lệ-ký 1-2

 62 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, February 28, 2022 – Chúa Động Lòng Thương Xót

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, February 28, 2022
Chúa Động Lòng Thương Xót

“Khi Ngài thấy những đám dân đông, thì động lòng thương xót, vì họ cùng khốn, và tan lạc như chiên không có kẻ chăn.”
Ma-thi-ơ 9:36

Chúa Giê-xu đến trần gian với mục đích là để “tìm và cứu kẻ bị mất” (Lu-ca 19:10). Ngài đi nhiều nơi để giảng dạy và các phép lạ của Chúa Giê-xu đã thu hút rất nhiều đám đông. Nhìn vào đám đông dân chúng Chúa Giê-xu động lòng thương xót. Chúa Giê-xu không chỉ thấy đám đông của những người Do-thái đang có nhu cầu vật chất, đang bị ở dưới sự cai trị của đế quốc La-mã nhưng Ngài thấy những đám đông đang bị “cùng khốn và tan lạc như chiên không có kẻ chăn” (Ma-thi-ơ 9:36). Tất cả những người trên thế gian đều là tội nhân và cần sự cứu rỗi. Tiên tri Ê-sai 53:6 cho biết: “Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy; Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người.” Con người trên thế gian đang sống trong sự vô vọng, bất an, không có mục đích. Chúa Giê-xu là Đấng Duy Nhất hiểu và thương xót con người. Chúa Giê-xu phán: “Ta là người chăn hiền lành; người chăn hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình.” (Giăng 10:11).

Bạn có lòng thương cảm những người chưa tin Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài đã cứu con và cho con được là chiên của Chúa. Xin cho con có lòng thương cảm và chia sẻ Tình Yêu Cứu Rỗi của Chúa cho những người chưa biết Chúa. A-men. 

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Dân-số-ký 34-36

 56 total views,  1 views today