Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, June 18, 2021 – Chúa Bồng Chúng Ta Như Cha Bồng Con Mình

Suy Gẫm Lời Chúa

Friday, June 18, 2021

Chúa Bồng Chúng Ta Như Cha Bồng Con Mình

“Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã bồng ngươi như một người bồng con trai mình.”
Phục-truyền Luật-lệ Ký 1:31b

Trong Kinh Thánh có nhiều chỗ cho chúng ta biết về sự yêu thương và chăm sóc của Chúa cho dân sự Ngài như người cha yêu thương con cái của mình. Trong Phục-truyền Luật-lệ Ký chương 1, Môi-se đã nhắc lại cho dân sự Y-sơ-ra-ên những bài học đức tin quý giá suốt 40 năm lang thang trong sa mạc. Đức Chúa Trời là Đấng ban cho họ lời hứa, chăm sóc, dẫn dắt dân sự Ngài và cho họ nhiều chiến thắng. Môi-se đang chuẩn bị trao sự lãnh đạo dân Y-sơ-ra-ên cho Giô-suê để dẫn dân sự vào Đất Hứa. Môi-se nhắc lại cho dân Y-sơ-ra-ên rằng: “Chớ ái ngại và chớ sợ sệt gì. Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đi trước, chính Ngài sẽ chiến-cự cho các ngươi, như Ngài đã thường làm trước mắt các ngươi tại xứ Ê-díp-tô, và trong đồng vắng -là nơi ngươi thấy rằng trọn dọc đường ngươi đi, cho đến khi tới chốn nầy, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã bồng ngươi như một người bồng con trai mình.” (Phục-truyền Luật-lệ Ký chương 1:29-31). Trong suốt 40 năm trong sa-mạc và ngay cả thời gian dài ở xứ Ê-díp-tô, Đức Chúa Trời đã “bồng dân sự Chúa như một người bồng con trai mình.” Chúa là Cha nhân từ luôn chăm sóc con cái Ngài “Cho đến chừng các ngươi già cả, đầu râu tóc bạc, ta cũng sẽ bồng-ẵm các ngươi. Ta đã làm ra, thì sẽ còn gánh vác các ngươi nữa. Ta sẽ bồng ẵm và giải cứu các ngươi.” (Ê-sai 46:4).

Mặc dù bạn đang ở trong hoàn cảnh nào, bạn có cảm nhận Chúa đang bồng ẵm bạn như một người cha bồng con mình không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa luôn chăm sóc và bồng ẵm con qua những hoạn nạn khó khăn trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Xin giúp con tiếp tục đồng hành với Chúa cho đến khi bước vào Đất Hứa Thiêng Liêng của Ngài. A-men.  

*********

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu June 18: Xin đọc Gióp 13-16
Thứ Bảy June 19: Xin đọc Gióp 17-20
Chúa Nhật June 20: Xin đọc Gióp 21-24

 107 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, June 17, 2021 – Lời Cầu Nguyện Xin Chúa Là Cha

Suy Gẫm Lời Chúa

Thursday, June 17, 2021

Lời Cầu Nguyện Xin Chúa Là Cha

“Hỡi Đức Giê-hô-va, dầu vậy, bây giờ Ngài là Cha chúng tôi! Chúng tôi là đất sét, Ngài là thợ gốm chúng tôi; chúng tôi thảy là việc của tay Ngài.”
Ê-sai 64:8

Tiên tri Ê-sai đã đại diện cho dân sự Chúa cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời được ghi lại trong Ê-sai 64. Từ câu 1 đến câu 7, Ê-sai công nhận “Chúa đã nỗi giận vì chúng tôi phạm tội” (64:5). Rồi qua câu 6, Ê-sai tiếp tục xưng tội “Chúng tôi hết thảy đã trở nên như vật ô uế, mọi việc công bình của chúng tôi như áo nhớp; chúng tôi thảy đều héo như lá, và tội ác chúng tôi như gió đùa mình đi.” Mặc dù không xứng đáng nhận lãnh điều gì từ Chúa “dầu vậy” tiên tri Ê-sai vẫn hướng về Chúa thay mặt dân sự cầu nguyện “Hỡi Đức Giê-hô-va, dầu vậy, bây giờ Ngài là Cha chúng tôi! Chúng tôi là đất sét, Ngài là thợ gốm chúng tôi; chúng tôi thảy là việc của tay Ngài.” (Ê-sai 64:8). Dân sự Chúa khát khao được nối lại mối tương giao với Chúa là Cha của họ. Trước đây dân sự Chúa đi trong con đường tội lỗi bội nghịch nhưng giờ đây họ muốn được Chúa uốn nắn đời sống họ như đất sét ở trong tay thợ gốm. Khi dân sự kêu cầu, Chúa đã trả lời “Ta đây, ta đây!” như người cha luôn sẵn sàng đáp lời cầu xin của con. “Những kẻ vốn chẳng cầu hỏi ta thì đã hỏi thăm ta; những kẻ vốn chẳng tìm ta thì đã gặp được ta. Ta đã phán cùng một dân chưa kêu cầu danh ta, mà rằng: Ta đây, ta đây!” (Ê-sai 65:1).

Bạn có ăn năn, cầu nguyện kêu cầu cùng Chúa khi phạm những tội lỗi không? Chúa là Cha Nhân Từ luôn sẵn sàng trả lời “Ta đây, ta đây!” khi chúng ta kêu cầu Ngài.

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, xin tha tội cho con vì nhiều lần lòng con xa cách Chúa và làm những điều tội lỗi không đẹp lòng Ngài. Dầu vậy, Ngài luôn yêu con và sẵn sàng trả lời cầu xin của con. Xin Chúa uốn nắn con để càng ngày con càng giống Chúa Giê-xu. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Gióp 9-12.

 135 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, June 16, 2021 – Con Trai, Con Gái Của Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa

Wednesday, June 16, 2021

Con Trai, Con Gái Của Chúa

“Ta sẽ làm Cha các ngươi, Các ngươi làm con trai con gái ta, Chúa Toàn năng phán như vậy.”
2 Cô-rinh-tô 6:18

2 Cô-rinh-tô đoạn 6:14 chép “Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?” Đức Chúa Trời là Đấng Thánh Khiết cho nên Ngài không thể hội hiệp với thế giới tội lỗi. Chúa là sự sáng không thể thông đồng với sự tối. Người thuộc về Chúa cũng vậy, không thể “mang ách chung” với người không thuộc về Chúa. Câu 16 cho biết “Có thể nào hiệp đền thờ Đức Chúa Trời lại với hình tượng tà thần? Vì chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống, như Đức Chúa Trời đã phán rằng: Ta sẽ ở và đi lại giữa họ; ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ, và họ làm dân ta.”  Không những Chúa là Đức Chúa Trời của những người được biệt riêng ra cho Ngài nhưng câu 18 Chúa cũng hứa “Ta sẽ làm Cha các ngươi, Các ngươi làm con trai con gái ta, Chúa Toàn năng phán như vậy.” Cảm tạ Chúa, chúng ta là con trai, con gái của Chúa Toàn Năng. Con cái Chúa không hội hiệp với người chưa tin Chúa nhưng trong Chúa chúng ta được sự hòa hiệp với nhau. Ga-la-ti 3:28 cho biết “Tại đây không còn chia ra người Giu-đa hoặc người Gờ-réc; không còn người tôi mọi hoặc người tự chủ; không còn đàn ông hoặc đàn bà; vì trong Đức Chúa Jêsus Christ, anh em thảy đều làm một.”

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa Toàn Năng là Cha của tất cả những ai tin nhận Chúa. Xin giúp con có đời sống thánh sạch trong Chúa, không hội hiệp với những người chưa thuộc về Ngài. Xin Chúa cho con hiệp một với anh chị em trong Chúa để đem ánh sáng của Chúa đến cho những người còn đang sống trong tội lỗi để họ cũng trở thành con cái của Ngài. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Gióp 5-8

 130 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, June 15, 2021 – Cha Thương Xót Con

Suy Gẫm Lời Chúa

Tuesday, June 15, 2021

Cha Thương Xót Con

“Đức Giê-hô-va thương xót kẻ kính sợ Ngài, Khác nào cha thương xót con cái mình vậy.”
Thi Thiên 103:13

Đức Chúa Trời đầy lòng thương xót cho những người kính sợ Ngài. Trong Kinh Thánh có nhiều chỗ nói đến sự kính sợ Chúa của con cái Chúa đối với Đức Chúa Trời. Sự kính sợ Chúa được bày tỏ qua sự thờ phượng, tôn trọng, tin tưởng và hy vọng đối với Đức Chúa Trời. Vua Đa-vít so sánh Đức Chúa Trời thương xót người kính sợ Chúa như cha thương xót con mình (Thi Thiên 103:13). Câu Kinh Thánh này nói lên mối tương giao mật thiết giữa Đức Chúa Trời và con cái Ngài. Vua Đa-vít cũng đã cầu nguyện trong Thi Thiên 86:15 “Nhưng, Chúa ơi, Chúa là Đức Chúa Trời hay thương xót và làm ơn, Chậm nóng giận, có sự nhân từ và sự chân thật dư dật.”. Câu chuyện người con trai hoang đàng trong Tân Ước cho thấy hình ảnh của Đức Chúa Trời Thương Xót chờ mong con về, “khi còn ở đàng xa, cha nó thấy thì động lòng thương xót, chạy ra ôm lấy cổ mà hôn.” (Lu-ca 15:20). Lòng thương xót của Đức Chúa Trời thể hiện khi Ngài ban chính Con Ngài là Chúa Giê-xu đến nơi trần gian để chịu chết đền tội cho nhân loại. Khi chúng ta tin nhận Chúa Giê-xu chúng ta được trở thành con của Đức Chúa Trời và chúng ta được thờ phượng “chúc tạ Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, là Cha hay thương xót, là Đức Chúa Trời ban mọi sự yên ủi.” (2 Cô-rinh-tô 1:3).

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã thương xót con như người cha hoàn hảo yêu con mình. Xin giúp con luôn bày tỏ lòng tôn kính Chúa trong đời sống con. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Gióp 1-4.

 142 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, June 14, 2021 – Đức Chúa Trời Là Cha

Suy Gẫm Lời Chúa

Monday, June 14, 2021

Đức Chúa Trời Là Cha

“Lại vì anh em là con, nên Đức Chúa Trời đã sai Thánh Linh của Con Ngài vào lòng chúng ta, kêu rằng: A-ba! Cha!”
Ga-la-ti 4:6

Kinh Thánh cho chúng ta biết nhiều danh xưng của Đức Chúa Trời. Mỗi danh xưng của Đức Chúa Trời đều có ý nghĩa đặc biệt và diễn tả một đức tính tuyệt đối của Ngài. Danh xưng “A-ba! Cha!” nói lên mối tương giao của Đức Chúa Trời với những người tin nhận Ngài. Giăng 1:12 cho biết “Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài.” Khi chúng ta tin nhận Chúa thì ngay lập tức chúng nhận được sự tương giao mật thiết với Đức Chúa Trời và được Đức Thánh Linh ấn chứng chúng ta là con Đức Chúa Trời. “Thật anh em đã chẳng nhận lấy thần trí của tôi mọi đặng còn ở trong sự sợ hãi; nhưng đã nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi, và nhờ đó chúng ta kêu rằng: A-ba! Cha! Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời.” (Rô-ma 8:15-16). “A-ba” là chữ thông dụng trong thời Chúa Giê-xu để con gọi cha mình. Vì thế “A-ba” nói đến sự thân mật, không khách sáo hay hình thức lễ nghi. Trong bài cầu nguyện mẫu (Ma-thi-ơ 6:9-13), Chúa dạy con cái Chúa bắt đầu bài cầu nguyện bằng “Lạy Cha chúng con ở trên trời…”. “Lạy Cha chúng con” nói lên Đức Chúa Trời là Cha của tất cả những người tin nhận Ngài.

Bạn có mối thông công mật thiết với Đức Chúa Trời là Cha của bạn không? Bạn có mối thông công trong sự yêu thương và hiệp một với tất cả các anh chị em cùng một Cha là Đức Chúa Trời không?

Cầu Nguyện
Lạy Cha yêu thương của chúng con, con tạ ơn Chúa vì đã cứu con, ban cho con đặc ân trở nên con cái của Đức Chúa Trời và đem con vào gia đình của Ngài. Xin cho con luôn có mối tương giao mật thiết với Chúa và sống yêu thương, hiệp một với các anh chị em trong Chúa. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ê-xơ-tê 8-10

 143 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, June 11, 2021 – Xây Dựng Trên Nền Đức Tin

Suy Gẫm Lời Chúa

Friday, June 11, 2021

Xây Dựng Trên Nền Đức Tin

“Hỡi kẻ rất yêu dấu, về phần anh em, hãy tự lập lấy trên nền đức tin rất thánh của mình, và nhân Đức Thánh Linh mà cầu nguyện.”
Giu-đe 20

Sách Giu-đe chỉ có 25 câu nhưng rất quan trọng cho Cơ đốc nhân đặc biệt là cho chúng ta vì sách được viết về những ngày sau rốt. Câu 18 ghi “Các sứ đồ đó nói với anh em rằng, trong các thời kỳ sau rốt, sẽ có mấy người hay nhạo báng làm theo lòng ham muốn không tin kính của mình.” Trong ngày sau rốt những kẻ “nhạo báng” sống theo sự ham muốn của xác thịt hơn là theo Thánh Linh của Chúa. Họ xuất hiện trong thời kỳ cuối cùng để dụ dỗ Cơ đốc nhân bỏ lời dạy của Chúa trong Kinh Thánh và chối bỏ sự tin kính Chúa. “Vì có mấy kẻ kia lẻn vào trong vòng chúng ta là những kẻ bị định đoán phạt từ lâu rồi, kẻ chẳng tin kính đổi ơn Đức Chúa Trời chúng ta ra việc tà ác, chối Đấng Chủ tể và Chúa có một của chúng ta, là Đức Chúa Jêsus Christ.” (Giu-đe 4). Để sống trong ngày sau rốt, Giu-đe khuyên Cơ đốc nhân “hãy tự lập lấy trên nền đức tin rất thánh của mình, và nhân Đức Thánh Linh mà cầu nguyện.” (Giu-đe 20). Trong thời kỳ sau rốt, xin Chúa giúp chúng ta phải tiếp tục đặt đức tin vào nền tảng vững chắc là Chúa Giê-xu, Cứu Chúa Duy Nhất của chúng ta và cầu nguyện trong quyền năng của Chúa Thánh Linh. “Hãy nhờ Đức Thánh Linh, thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó.” (Ê-phê-sô 6:18). Sứ-đồ Phao-lô cũng khuyên Ti-mô-thê và chúng ta “Hỡi con, là người của Đức Chúa Trời, hãy tránh những sự đó đi, mà tìm điều công bình, tin kính, đức tin, yêu thương, nhịn nhục, mềm mại. Hãy vì đức tin mà đánh trận tốt lành, bắt lấy sự sống đời đời, là sự mà con đã được gọi đến, và vì đó mà con đã làm chứng tốt lành trước mặt nhiều người chứng kiến.” (1 Ti-mô-thê 6:11-12).

Bạn đang sống như thế nào trong thời kỳ sau rốt? Đức tin của bạn có đang đặt trên nền vững chắc là Chúa Giê-xu là cội rễ và cuối cùng của đức tin không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa cho con có Lời Chúa và Đức Thánh Linh ở trong con. Xin giúp con tiếp tục xây dựng đời sống thuộc linh trên nền đức tin vững chắc là Chúa Giê-xu để con được vững vàng trong thời kỳ sau rốt. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu June 11: Xin đọc Nê-hê-mi 13
Thứ Bảy June 12: Xin đọc Ê-xơ-tê 1-3
Chúa Nhật June 13: Xin đọc Ê-xơ-tê 4-6

 143 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, June 10, 2021 – Lấy Đức Tin Làm Thuẫn

Suy Gẫm Lời Chúa

Thursday, June 10, 2021

Lấy Đức Tin Làm Thuẫn

“Lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ.”
Ê-phê-sô 6:16

Đức tin của Cơ đốc nhân đặt nền tảng vững chắc trên quyền năng, sự thành tín của Đức Chúa Trời và Lời Hứa của Ngài. Trong Hê-bơ-rơ 11 có chép khoảng 24 lần danh từ “đức tin” và liệt kê danh sách các anh hùng đức tin trong Cựu Ước. Các anh hùng đức tin này “bởi đức tin đã thắng được các nước, làm sự công bình, được những lời hứa, bịt mồm sư tử, tắt ngọn lửa hừng, lánh khỏi lưỡi gươm, thắng bịnh tật, tỏ sự bạo dạn nơi chiến tranh, khiến đạo binh nước thù chạy trốn.” (Hê-bơ-rơ 11:33-34). Đức Chúa Trời chính là cái thuẫn bảo vệ dân sự Ngài. “Ngài là cái khiên cho những kẻ nào nương náu mình nơi Ngài.” (Thi Thiên 18:30b). Cái thuẫn là một vũ khí có thể dùng để chống đỡ, phòng thủ, nhưng cũng là một khí giới để tấn công, đánh đổ kẻ thù. Ê-phê-sô 6:16 cho chúng ta biết bí quyết để dập tắt các tên lửa của ma quỷ là nâng cao thuẫn đức tin. Chúng ta đặt đức tin vào Đức Chúa Trời và các Lời Hứa của Ngài. Thuẫn đức tin giúp chúng ta có năng lực và sức mạnh từ Chúa để chống trả những cuộc tấn công của Sa-tan. Những tên lửa của Sa-tan như sự nghi ngờ, cám dỗ, ngã lòng, các tín lý sai lạc, sự sợ hãi… luôn chờ đợi tấn công Cơ đốc nhân. Sứ-đồ Phi-e-rơ khuyên “Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự nó.” (1 Phi-e-rơ 5:8-9).

Bạn có sử dụng thuẫn đức tin nơi Chúa trong đời sống hằng ngày để đối phó với những tên lửa tấn công của Sa-tan không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng Quyền Năng luôn bảo vệ những người nương náu mình nơi Ngài. Xin Chúa cho con lấy đức tin làm thuẫn để có thể dập tắt những tên lửa tấn công của Sa-tan. Xin Chúa cho con luôn tỉnh thức và đứng vững trong đức tin để chống cự cùng ma quỷ. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Nê-hê-mi 11-12.

 141 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, June 9, 2021 – Người Công Bình Sống Bởi Đức Tin

Suy Gẫm Lời Chúa

Wednesday, June 9, 2021

Người Công Bình Sống Bởi Đức Tin

“Nầy, lòng người kiêu ngạo, không có sự ngay thẳng trong nó; song người công bình thì sống bởi đức tin mình.”
Ha-ba-cúc 2:4

Được cứu rỗi (hay còn được gọi là được xưng công bình) bởi đức tin không chỉ được Kinh Thánh nói đến trong Tân Ước nhưng trong Cựu Ước lẽ đạo này đã được Lời Chúa bày tỏ rõ ràng trong Ha-ba-cúc 2:4 “người công bình thì sống bởi đức tin mình.” Ha-ba-cúc đã nhắc lại nguyên tắc không thay đổi này được chép trong sách đầu tiên của Kinh Thánh, “Áp-ram tin Đức Giê-hô-va, thì Ngài kể sự đó là công bình cho người.” (Sáng Thế Ký 15:6). Hê-bơ-rơ 11 cũng ghi lại những anh hùng đức tin trước Áp-ra-ham là A-bên (con của ông A-đam và bà Ê-va), Hê-nóc, Nô-ê. Sứ-đồ Phao-lô đã dựa vào câu Kinh Thánh Ha-ba-cúc 2:4 để xác nhận rằng sự cứu rỗi chỉ bởi đức tin cho người Do-thái và người không phải Do-thái, “vì trong Tin Lành nầy có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa, như có chép rằng: Người công bình sẽ sống bởi đức tin.” (Rô-ma 1:17). Sau khi được cứu rỗi bởi đức tin, người công bình tiếp tục sống bởi đức tin. “Vì chúng ta bước đi bởi đức tin, chớ chẳng phải bởi mắt thấy.” (2 Cô-rinh-tô 5:7). Xin Chúa giúp chúng ta sống bởi đức tin vững mạnh ở trong Chúa, “Vả, đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đang trông mong là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy.” (Hê-bơ-rơ 11:1).

Bạn có đang sống bởi đức tin vững vàng trong Chúa không? Bạn đang bước đi bởi đức tin hay bởi mắt thấy?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã cứu con nhờ ân điển và bởi đức tin. Xin Chúa cho con tiếp tục bước đi bởi đức tin hoàn toàn đặt vào Chúa chớ không phải vào những điều xem thấy bằng mắt và lòng kiêu ngạo. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Nê-hê-mi 9-10.

 141 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, June 8, 2021 – Sống Trong Đức Tin

Suy Gẫm Lời Chúa

Tuesday, June 8, 2021

Sống Trong Đức Tin

“Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi.”
Ga-la-ti 2:20

Lời Chúa cho chúng ta biết giáo lý cứu rỗi là nhờ ân điển, bởi đức tin, chớ không phải nhờ cố gắng hay công đức riêng của mình. Chúng ta được xưng công bình ngay giây phút chúng ta tin nhận Chúa Giê-xu. Sau khi tin nhận Chúa, chúng ta tiếp tục sống trong đức tin. Gia-cơ 2:17 cho biết “nếu đức tin không sanh ra việc làm, thì tự mình nó chết.” Việc làm bởi đức tin sau khi tin nhận Chúa đem sự vinh hiển, ngợi khen cho Đức Chúa Trời. “Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời.” (Ma-thi-ơ 5:16). Nhưng làm sao để sống một đời sống làm muối của đất và ánh sáng cho thế gian? Ga-la-ti 2:20 cho chúng ta bí quyết có đời sống đắc thắng “Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi.” Con người xác thịt của chúng ta đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Chúa Giê-xu. Hiện nay chúng ta sống đời sống đắc thắng, sung mãn vì có Đấng Christ sống trong chúng ta. Chúng ta không còn cố gắng làm những hành động của xác thịt nhưng sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời tức là tôn Chúa Giê-xu là Chúa và là Chủ cuộc đời mình. 

Ai đang sống trong bạn? Con người cũ xác thịt của bạn hay bạn đang sống trong đức tin của Chúa Giê-xu?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã cứu con nhờ ân điển và bởi đức tin. Xin Chúa cho con tiếp tục sống trong đức tin của Chúa Giê-xu, Đấng đã yêu con và đã phó chính mình Ngài vì con. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Nê-hê-mi 7-8.

 142 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, June 7, 2021 – Dòng Dõi Đức Tin

Suy Gẫm Lời Chúa

Monday, June 7, 2021

Dòng Dõi Đức Tin

“Thế thì nhờ đức tin tiếp nhận ân sủng mà lời hứa được bảo đảm cho cả dòng dõi của Áp-ra-ham, không những chỉ cho dòng dõi ở dưới Luật Pháp, nhưng cũng cho dòng dõi đức tin của ông nữa. Ông chính là tổ phụ của tất cả chúng ta.”
Rô-ma 4:16 (BD2011)

Ông Áp-ra-ham được Đức Chúa Trời kêu gọi khi ông 75 tuổi (Sáng Thế Ký 12:1-4), Sáng Thế Ký 15:6 nói rõ rằng: “Áp-ram tin Đức Giê-hô-va, thì Ngài kể sự đó là công bình cho người.” Áp-ra-ham được xưng công bình trước khi phép cắt bì được lập ra, trước khi luật Môi-se được ban phát. Hê-bơ-rơ 11: 8-9 cho biết “bởi đức tin, Áp-ra-ham vâng lời Chúa gọi, đi đến xứ mình sẽ nhận làm cơ nghiệp. Bởi đức tin, người kiều ngụ trong xứ đã hứa cho mình…” Tất cả những người được Chúa cứu thời Cựu Ước và Tân Ước đều “là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình; 10 vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jêsus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo.” (Ê-phê-sô 2:8-10). Đức Chúa Trời thật công bình khi Ngài ban sự cứu rỗi cho dòng dõi ông Áp-ra-ham. Áp-ra-ham chính là tổ phụ đức tin của tất cả những người ở dưới Luật Pháp và cho chúng ta là Dân Ngoại. Ga-la-ti 3:7 chép: “vậy anh em hãy nhận biết rằng những kẻ có đức tin là con cháu thật của Áp-ra-ham.”

Bạn có thật sự đặt đức tin nơi Chúa Giê-xu chưa? Bạn chỉ được xưng công bình, được làm con Đức Chúa Trời, ở trong dòng dõi đức tin khi bạn tin Chúa Giê-xu, không phải cộng thêm một điều gì khác.

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã cứu con nhờ ân điển và bởi đức tin. Xin Chúa cho con tiếp tục sống trong dòng dõi đức tin để nhận lãnh những lời hứa của Ngài. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Nê-hê-mi 4-6.

 144 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, June 4, 2021 – Đức Tin Được Tinh Luyện

Suy Gẫm Lời Chúa

Friday, June 4, 2021

Đức Tin Được Tinh Luyện

“Anh em vui mừng về điều đó, dầu hiện nay anh em vì sự thử thách trăm bề buộc phải buồn bã ít lâu; hầu cho sự thử thách đức tin anh em quí hơn vàng hay hư nát, dầu đã bị thử lửa, sanh ra ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển cho anh em khi Đức Chúa Jêsus Christ hiện ra.”
1 Phi-e-rơ 1:6-7

Thánh Kinh Hê-bơ-rơ 11:6 cho biết “không có đức tin, thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp lòng Đức Chúa Trời.” Vì vậy, đức tin chúng ta có trong Chúa là một điều cần yếu và phải được tinh luyện để ngày càng lớn mạnh hơn. Sứ-đồ Phi-e-rơ cho biết bí quyết để tăng trưởng đức tin là phải trải qua những sự thử thách. “Anh em vui mừng về điều đó, dầu hiện nay anh em vì sự thử thách trăm bề buộc phải buồn bã ít lâu; hầu cho sự thử thách đức tin anh em quí hơn vàng hay hư nát, dầu đã bị thử lửa, sanh ra ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển cho anh em khi Đức Chúa Jêsus Christ hiện ra.” (1 Phi-e-rơ 1:6-7). Phi-e-rơ ví sự thử thách đức tin như vàng quý báu nhờ được lửa tinh luyện để tách ra các tạp chất khỏi vàng. Các môn đồ đầu tiên đã trải qua nhiều sự bách hại nhờ vậy đức tin họ được tăng trưởng. Gia-cơ 1:2-4 cũng xác quyết: “Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục. Nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào.” Làm thế nào chúng ta có thể vui mừng trong sự hoạn nạn? Cả Phi-e-rơ và Gia-cơ cho biết cơ đốc nhân vui mừng trong hoạn nạn vì đức tin trong Chúa được tinh luyện để được trọn lành toàn vẹn, sanh ra sự ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển khi Chúa Giê-xu Christ hiện đến.

Bạn có vui mừng sẵn sàng trải qua những sự thử thách để đức tin bạn được tinh luyện và tăng trưởng không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, xin giúp con dù trải qua những sự hoạn nạn thử thách con luôn được vui mừng và vững vàng vì biết rằng đức tin con được tinh luyện để sanh ra sự ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển khi Chúa Giê-xu hiện đến . A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu June 4: Xin đọc E-xơ-ra 8-9
Thứ Bảy June 5: Xin đọc E-xơ-ra 10
Chúa Nhật June 6: Xin đọc Nê-hê-mi 1-3

 149 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, June 3, 2021 – Vững Vàng Trong Đức Tin

Suy Gẫm Lời Chúa

Thursday, June 3, 2021

Vững Vàng Trong Đức Tin

“Anh em đã nhận Đức Chúa Jêsus Christ thể nào, thì hãy bước đi trong Ngài thể ấy; hãy châm rễ và lập nền trong Ngài, lấy đức tin làm cho bền vững, tùy theo anh em đã được dạy dỗ, và hãy dư dật trong sự cảm tạ.”
Cô-lô-se 2:6-7

Sứ đồ Phao-lô cảm tạ Chúa về sự tấn tới trong đức tin của các tín hữu ở Tê-sa-lô-ni-ca. Với các tín hữu tại Cô-lô-se ông vui mừng “Vì dẫu thân tôi xa cách, nhưng tâm thần tôi vẫn ở cùng anh em, thấy trong anh em có thứ tự hẳn hoi và đức tin vững vàng đến Đấng Christ, thì tôi mừng rỡ lắm.” (Cô-lô-se 2:5). Hội Thánh Cô-lô-se lúc bấy giờ đang phải đương đầu với những tà giáo muốn hạ thấp vai trò của Chúa Giê-xu và dạy phải cộng thêm các công việc khác để nhận được sự cứu rỗi. Vì ảnh hưởng của tà giáo đang cố gắng xâm nhập vào Hội Thánh cho nên Phao-lô nói: “Hầu cho chẳng ai lấy lời dỗ dành mà lừa dối anh em” (Cô-lô-se 2:4). Mặc dầu bị đe dọa bởi những tà giáo, nhưng các tín hữu Cô-lô-se được đứng vững vàng trong đức tin. Phao-lô rất vui mừng nhưng ông khuyên các tín hữu nên thận trọng: “Anh em đã nhận Đức Chúa Jêsus Christ thể nào, thì hãy bước đi trong Ngài thể ấy; hãy châm rễ và lập nền trong Ngài, lấy đức tin làm cho bền vững, tùy theo anh em đã được dạy dỗ, và hãy dư dật trong sự cảm tạ.” (Cô-lô-se 2:6-7). Phao-lô khuyên các tín hữu hãy giữ vững đức tin lúc ban đầu khi tin nhận Chúa tức là giữ chân lý đã nhận từ Chúa Giê-xu. Không những vậy, các tín hữu phải “châm rễ và lập nền” trong Chúa, tức là được vững vàng trong đức tin và không bị lay động bởi những tà giáo. Sự vững vàng trong đức tin cũng nhờ vào “sự dạy dỗ” từ Lời Chúa và luôn sống với lòng cảm tạ về Tình Yêu và sự Hy Sinh Cứu Rỗi của Chúa.

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã cứu con nhờ ân điển và bởi đức tin. Xin Chúa cho con tiếp tục châm rễ và lập nền trong Chúa để vững vàng trong đức tin và không bị lay chuyển bởi những tà giáo. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc E-xơ-ra 6-7.

 150 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, June 2, 2021 – Tấn Tới Trong Đức Tin

Suy Gẫm Lời Chúa

Wednesday, June 2, 2021

Tấn Tới Trong Đức Tin

“Hỡi anh em, chúng tôi phải vì anh em cảm tạ Đức Chúa Trời luôn luôn; điều đó là phải lắm, vì đức tin anh em rất tấn tới, và lòng yêu thương của mỗi người trong hết thảy anh em đối với nhau càng ngày càng thêm.”
2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:3

Sứ đồ Phao-lô mở đầu lời chào thăm các tín hữu ở Tê-sa-lô-ni-ca với lời tạ ơn Chúa. Ông tạ ơn Chúa về sự phục vụ Chúa của các tín hữu “vì đức tin anh em rất tấn tới, và lòng yêu thương của mỗi người trong hết thảy anh em đối với nhau càng ngày càng thêm.” (2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:3). Ông cảm tạ Chúa vì ông biết sự tấn tới đức tin là kết quả của quyền năng Thánh Linh qua sự giảng dạy Lời Chúa và cầu nguyện của ông. Phao-lô viết trong 1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:2-3: “Chúng tôi hằng vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời, thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện; vì trước mặt Đức Chúa Trời, là Cha, chúng tôi nhớ mãi về công việc của đức tin anh em, công lao của lòng yêu thương anh em, sự bền đổ về sự trông cậy của anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta.” Đức tin sống là đức tin sanh ra việc làm vì “nếu đức tin không sanh ra việc làm, thì tự mình nó chết.” (Gia-cơ 2:17). Sự tấn tới trong đức tin cũng đem kết quả về sự yêu thương anh em trong Hội Thánh càng ngày càng thêm lên. Phao-lô thật “vui mừng” về sự trưởng thành của các tín hữu tại Tê-sa-lô-ni-ca nhưng điều quan trọng Phao-lô nhắc cho các tín hữu là sự tấn tới đức tin “làm sáng danh Đức Chúa Jêsus chúng ta trong anh em, và anh em trong Ngài, tùy theo ân điển của Đức Chúa Trời chúng ta và của Đức Chúa Jêsus Christ.” (2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:12).

Đức tin của bạn bày tỏ qua các công việc lành có tấn tới không? Lòng yêu thương của bạn đối với những tín hữu khác có càng ngày càng thêm lên không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa về công việc của đức tin và lòng yêu thương của các tín hữu trong Hội Thánh. Xin Chúa cho con tiếp tục tấn tới trong đức tin và trong lòng yêu thương đối với nhau trong Hội Thánh. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc E-xơ-ra 3-5.

 158 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, June 1, 2021 – Hành Động Đức Tin

Suy Gẫm Lời Chúa

Tuesday, June 1, 2021

Hành Động Đức Tin

“Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hỡi con gái ta, đức tin con đã cứu con; hãy đi cho bình an và được lành bịnh.”
Mác 5:34

Khi Chúa Giê-xu đi từ thành này qua thành khác để giảng dạy và làm phép lạ, đoàn dân đông cùng đi theo và lấn ép Ngài. Trong số đó có một người đàn bà bị bệnh mất huyết đã mười hai năm. Bà đã chịu khổ sở trong tay nhiều thầy thuốc, hao tốn hết tiền của, mà không thấy đỡ gì, bệnh lại càng nặng thêm. Bà nghe về Chúa Giê-xu và cố gắng len lỏi giữa đám đông mà rờ áo Ngài vì bà suy nghĩ bà chỉ cần rờ đến áo Chúa thì sẽ được lành. Liền lúc ấy, bà cảm nhận bệnh mất huyết của bà đã được lành. Chúa Giê-xu tự biết có sức mạnh đã ra từ mình, bèn xây lại giữa đám đông mà hỏi rằng: Ai đã rờ áo ta? Môn đồ thưa rằng: Thầy thấy đám đông lấn ép thầy, thầy còn hỏi rằng: Ai rờ đến ta? Chúa Giê-xu nhìn chung quanh mình để xem người đã làm điều đó. Người đàn bà biết sự đã xảy đến cho mình, bèn run sợ đến gieo mình dưới chân Ngài, tỏ hết tình thật. Chúa Giê-xu phán rằng: Hỡi con gái ta, đức tin con đã cứu con; hãy đi cho bình an và được lành bệnh. Thật là một hành động của đức tin! Không có gì cô đơn và tủi nhục bằng khi bị bệnh mất huyết là một bệnh bị người Do Thái khinh bỉ. Bà cũng đã gặp đủ các thầy thuốc, tiêu hết tiền bạc, tài sản nhưng bịnh vẫn không hết. Trong cơn tuyệt vọng bà âm thầm rờ vào áo Chúa với đức tin vững mạnh bệnh bà sẽ được lành. Chỉ bởi hành động đức tin âm thầm đó Chúa Giê-xu không trách bà nhưng đã chữa lành bệnh cho bà. Chúa Giê-xu không bao giờ quở trách chúng ta khi chúng ta đến với Chúa qua những hành động bày tỏ đức tin.  

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài luôn quan tâm đến con và ở gần con. Xin Chúa giúp con luôn bày tỏ hành động đức tin trong mọi hoàn cảnh. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc E-xơ-ra 1-2.

 153 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, May 31, 2021 – Đức Tin và Sợ Hãi

Suy Gẫm Lời Chúa

Monday, May 31, 2021

Đức Tin và Sợ Hãi

“Ngài phán cùng môn đồ rằng: Sao các ngươi sợ? Chưa có đức tin sao?”
Mác 4:40

Mác 4:35-41 tường thuật lại câu chuyện Chúa Giê-xu sau một ngày ngồi trên thuyền để giảng cho đoàn dân đông ở trên bờ thì buổi chiều, chính Chúa ra lệnh cho các môn đồ chèo thuyền qua bờ bên kia. Trên đường đi, lúc Chúa đang ngủ phía sau thuyền thì các môn đồ gặp cơn bão lớn nổi lên thình lình. Dù nhiều môn đồ đầu tiên của Chúa Giê-xu là những người từng sống bằng nghề chài lưới, rất quen thuộc với những cơn bão bất thường ở biển Ga-li-lê, nhưng chính cường độ của cơn bão làm họ kinh hoảng.  Cơn bão lớn làm sóng tạt vào thuyền, đến nỗi gần đầy nước. Các môn đồ thức Ngài dậy mà thưa rằng: Thầy ôi, thầy không lo chúng ta chết sao? Chúa Giê-xu bèn thức dậy, quở gió và phán cùng biển rằng: Hãy êm đi, lặng đi! Gió liền dứt và đều yên lặng như tờ. Liền sau đó, Chúa Giê-xu phán cùng môn đồ rằng: Sao các ngươi sợ? Chưa có đức tin sao? Câu Chúa hỏi “Sao các ngươi sợ? Chưa có đức tin sao?” cho chúng ta một nguyên tắc: Đức tin nơi Chúa là phương thuốc chữa chứng bệnh sợ hãi. Cơ đốc nhân sợ hãi là vì không có đức tin hoặc kém đức tin. Khi chúng ta có đức tin mạnh mẽ nơi Chúa chúng ta sẽ vượt thắng sự sợ hãi. Trong cuộc sống, ngay cả cơ đốc nhân cũng phải trải qua những cơn bão tố trong cuộc đời như các môn đồ dù có Chúa đang ở bên cạnh trong thuyền mà cơn bão vẫn nổi lên. Qua cơn bão các môn đồ có cơ hội biết Chúa tận tường hơn. Xin Chúa sử dụng các thử thách trong cuộc sống giúp chúng ta biết Chúa càng hơn để chúng ta đặt trọn đức tin vào Chúa khi phải đối diện với những hoạn nạn khó khăn.

Khi đang trải qua những cơn bão tố của cuộc đời, bạn có biết Chúa Giê-xu đang ở gần bạn và sẵn sàng giải thoát bạn nếu bạn đặt đức tin vào Ngài không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, xin tha tội thiếu đức tin của con khi con sợ hãi trước hoạn nạn khó khăn. Xin Chúa giúp con biết tin cậy Chúa trong bất cứ mọi hoàn cảnh của cuộc đời. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc II Sử-ký 34-36.

 157 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, May 28, 2021 – Để Lòng Tin Cậy Nơi Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa

Friday, May 28, 2021

Để Lòng Tin Cậy Nơi Chúa

“Hỡi Đức Giê-hô-va, phàm ai biết danh Ngài sẽ để lòng tin cậy nơi Ngài; Vì Ngài chẳng từ bỏ kẻ nào tìm kiếm Ngài.”
Thi-Thiên 9:10

Giữa một thế giới đầy bất an và luôn thay đổi, cơ đốc nhân cũng không tránh khỏi những giây phút dao động đức tin. Chúa Giê-xu trong giờ phút chuẩn bị chịu chết vì tội lỗi nhân thế đã phán: “Lòng các ngươi chớ hề bối rối; hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa.” (Giăng 14:1). Thánh Kinh cho chúng ta biết “Các từng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, Bầu trời giải tỏ công việc tay Ngài làm.” (Thi Thiên 19:1). Công việc quyền năng của Chúa đều rõ ràng rất dễ để nhận thấy “bởi những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bản tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy, khi người ta xem xét công việc của Ngài.” (Rô-ma 1:20). Không những thiên nhiên bày tỏ Đức Chúa Trời quyền năng nhưng Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết Đức Chúa Trời là Đấng Thành Tín và đáng được Tin Cậy. Ngài không bao giờ thất hứa với những người tìm kiếm Ngài. “Hỡi Đức Giê-hô-va, phàm ai biết danh Ngài sẽ để lòng tin cậy nơi Ngài; Vì Ngài chẳng từ bỏ kẻ nào tìm kiếm Ngài.” (Thi-Thiên 9:10).

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa là Đấng Quyền Năng và Thành Tín. Xin Chúa cho con luôn để lòng tin cậy nơi Ngài trong bất cứ mọi hoàn cảnh. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu May 28: Xin đọc II Sử-ký 25-27
Thứ Bảy May 29: Xin đọc II Sử-ký 28-30
Chúa Nhật May 30: Xin đọc II Sử-ký 31-33

 160 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, May 27, 2021 – Kinh Thánh Là Nền Tảng Của Đức Tin

Suy Gẫm Lời Chúa

Thursday, May 27, 2021

Kinh Thánh Là Nền Tảng Của Đức Tin

“Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành.”
2 Ti-mô-thê 3:16-17

Ngày nay, cảm tạ Chúa, chúng ta có Lời Chúa để “soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành.” (2 Ti-mô-thê 3:16-17). Kinh Thánh là Lời của Đức Chúa Trời và chứa đựng rất nhiều lời hứa quý báu của Ngài. Lời Chúa phán: “Trời đất sẽ qua, nhưng lời ta nói chẳng bao giờ qua đi.” (Ma-thi-ơ 24:35; Mác 13:31). Chúa Giê-xu cũng dùng lời Kinh Thánh để phán dạy và chống trả lại sự cám dỗ. Chúa Giê-xu luôn phán vững chắc: “Quả thật, quả thật, ta phán cùng các ngươi…”. Trong Kinh Thánh có hàng ngàn lời hứa của Chúa và “các lời hứa của Đức Chúa Trời đều là phải trong Ngài cả, ấy cũng bởi Ngài mà chúng tôi nói “A-men,” làm sáng danh Đức Chúa Trời. Vả, Đấng làm cho bền vững chúng tôi với anh em trong Đấng Christ, và đã xức dầu cho chúng tôi, ấy là Đức Chúa Trời.” (2 Cô-rinh-tô 1:20-21). Bởi đức tin chúng ta đọc Lời Chúa và nắm chặt các lời hứa của Chúa cho chính mình trong khi cầu nguyện để được Ngài biến đổi đời sống càng ngày càng giống Chúa Giê-xu.

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa về Lời Hằng Sống của Ngài. Xin Chúa giúp con biết đặt nền tảng đức tin của con trên lời Chúa để đời sống con luôn đẹp lòng Ngài. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc II Sử-ký 21-24.

 155 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, May 26, 2021 – Định Nghĩa Đức Tin

Suy Gẫm Lời Chúa

Wednesday, May 26, 2021

Định Nghĩa Đức Tin

“Vả, đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đang trông mong là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy.”
Hê-bơ-rơ 11:1

Hê-bơ-rơ 11:1 định nghĩa đức tin thật trong Chúa là “sự biết chắc vững vàng của những điều mình đang trông mong là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy.” Đức tin Kinh Thánh nói đây không phải là tin nhảm, tin mù quáng, tin vào bất cứ ai, bất cứ điều gì. Đức tin Cơ Đốc là đức tin tuyệt đối vào đối tượng duy nhất là Đức Chúa Trời và lời hứa của Ngài trong Kinh Thánh. Đó là sự vững chắc cho sự hy vọng của chúng ta và là những chứng cớ hung hồn đảm bảo cho những điều chúng ta chưa trông thấy. Đức Chúa Trời là Đấng tạo dựng nên thế gian bởi lời của Ngài (Hê-bơ-rơ 11:3). Đức Chúa Trời là Đấng vô sở bất năng, vô sở bất tại và vô sở bất tri. “Bởi vì không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được.” (Lu-ca 1:37). Để dẫn chứng cho định nghĩa đức tin sống động này, những câu Kinh Thánh tiếp theo của Hê-bơ-rơ 11 đã nêu những gương của các anh hung đức tin trong Cựu Ước. A-bên tin Đức Chúa Trời; Hê-nóc tin Đức Chúa Trời; Nô-ê tin Đức Chúa Trời; Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời và nhiều người khác nữa. Tất cả đều có cùng một đức tin là Đức Chúa Trời phán bảo và hứa, họ hoàn toàn tin cậy và vâng lời Ngài. Đức tin của họ đặt nền tảng trên chính Chúa, họ tin mỗi lời phán dạy của Ngài và làm theo.

Đời sống đức tin của bạn có đặt nền tảng hoàn toàn vào Đức Chúa Trời đầy quyền năng và yêu thương bạn không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, xin tha thứ con vì nhiều khi con sống bởi mắt thấy chớ không phải bởi đức tin thật sự vào Chúa. Xin Chúa giúp con luôn sống bởi đức tin hoàn toàn đặt nền tảng vào Chúa. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc II Sử-ký 18-20.

 150 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, May 25, 2021 – Sống Bởi Đức Tin

Suy Gẫm Lời Chúa

Tuesday, May 25, 2021

Sống Bởi Đức Tin

“Vả, không có đức tin, thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài; vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài.”
Hê-bơ-rơ 11:6

Chúng ta nhận được sự cứu rỗi của Chúa nhờ ân điển, bởi đức tin và sau khi được cứu rỗi chúng ta cũng tiếp tục sống bởi đức tin. Thánh Kinh Rô-ma 1:17 cho biết “Vì trong Phúc Âm này có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa, như có chép rằng: Người công bình sẽ sống bởi đức tin.” Chúng ta tin nhận Chúa thì được xưng là công chính trước mặt Đức Chúa Trời và sau đó tiếp tục sống bởi đức tin để đẹp lòng Chúa. “Người công bình của ta sẽ cậy đức tin mà sống, Nhưng nếu lui đi thì linh hồn ta chẳng lấy làm đẹp chút nào.” (Hê-bơ-rơ 10:38). Hê-bơ-rơ chương 11 ghi chép lại những người thuộc đủ mọi thành phần trong thời Cựu Ước đã sống bởi đức tin. Những người bình thường này đã hoàn toàn vâng phục Chúa không phải bởi mắt thấy nhưng bởi đức tin. Họ cũng như chúng ta phải đối diện với bao nan đề, nhưng họ được xem là anh hùng đức tin vì họ sống bởi đức tin trọn vẹn đặt vào Đức Chúa Trời mà họ tôn thờ.

Bạn đã được cứu nhờ ân điển bởi đức tin, bạn có tiếp tục sống bởi đức tin hoàn toàn đặt vào Đức Chúa Trời không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã cứu con nhờ ân điển và bởi đức tin. Giữa một thế giới với bao nhiêu khó khăn, phức tạp, xin Chúa giúp con tiếp tục sống bởi đức tin hoàn toàn đặt trọn vẹn vào Chúa. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc II Sử-ký 14-17

 157 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, May 24, 2021 – Được Cứu Nhờ Ân Điển Bởi Đức Tin

Suy Gẫm Lời Chúa

Monday, May 24, 2021

Được Cứu Nhờ Ân Điển Bởi Đức Tin

“Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời.”
Ê-phê-sô 2:8

Chúng ta nhận được sự cứu rỗi của Chúa nhờ ân điển của Đức Chúa Trời. Ân điển là sự ban cho không điều kiện cho người không xứng đáng nhận, nhưng muốn nhận được sự cứu rỗi chúng ta phải tin. Giăng 3:16 cho chúng ta biết “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” Tin Chúa Giê-xu không phải chỉ bằng trí óc nhưng phải đặt trọn lòng tin vào Chúa. Vì tin bằng trí óc thì ngay cả ma quỉ cũng tin “Ngươi tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, ngươi tin phải; ma quỉ cũng tin như vậy và run sợ.” (Gia-cơ 2:19). “Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Jêsus ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu.” (Rô-ma 10:9). “Vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi.” (Rô-ma 10:10). Cám tạ Chúa về sự cứu rỗi kỳ diệu của Ngài. Con người không thể làm gì thêm để góp vào sự cứu chuộc đó. Chúng ta chỉ cần đức tin chân thành tiếp nhận Chúa vào lòng và tôn Ngài là Chúa của đời sống chúng ta.

Bạn đã thực sự tin nhận Chúa chưa? Ân điển của Chúa luôn luôn dư dật, nhưng bạn chỉ nhận được sự cứu chuộc khi chính bạn đặt niềm tin nơi Ngài.

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã cứu con qua ân điển của Ngài. Con hoàn toàn tin cậy Ngài và phó thác cuộc đời con cho Chúa. Xin Chúa cho con tiếp tục sống bởi đức tin. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc II Sử-ký 10-13.

 101 total views