Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, November 5, 2021 – Cầu Nguyện Trong Sự Tạ Ơn

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, November 5, 2021
Cầu Nguyện Trong Sự Tạ Ơn

“Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời.”
Phi-líp 4:6

Sứ đồ Phao-lô đã viết thư Phi-líp lúc ông bị giam trong một nhà tù tại Rô-ma vào khoảng năm 62 SC. Tù nhân Phao-lô đã chia sẻ bí quyết để có được niềm vui của Cơ-đốc-nhân cho các tín hữu tại Hội Thánh Phi-líp. Phao-lô viết: “Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa: hãy vui mừng đi. Hãy cho mọi người đều biết nết nhu mì của anh em. Chúa đã gần rồi. Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ.” (Phi-líp 4:4-7). Phao-lô không phải chỉ có lời khuyên suông nhưng ông khẳng định trong những mạng lệnh: “Hãy vui mừng trong Chúa, Chớ lo phiền (lo lắng) chi hết, Hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời.” Sự lo lắng ảnh hưởng đến mối tương giao của chúng ta với Chúa. Vì khi lo lắng chúng ta “nói chuyện” với chính mình. Nhưng khi cầu nguyện chúng ta “nói chuyện” với chính Chúa. Khi lo lắng, chúng ta tập trung vào hoàn cảnh cuộc sống, nhưng khi cầu nguyện, chúng ta tập trung vào Cha Yêu Thương của chúng ta trên trời. Chúa Giê-xu phán: “Vả lại, có ai trong vòng các ngươi lo lắng mà làm cho đời mình được dài thêm một khắc không?” (Ma-thi-ơ 6:27). Thay vì lo lắng, chúng ta cầu nguyện với Chúa với tấm lòng ngợi khen và cảm tạ. Khi cầu nguyện trong sự tạ ơn chúng ta đặt tất cả đức tin triệt để vào Chúa. Chúng ta biết chắc Đức Chúa Trời là Đấng luôn quan tâm đến chúng ta. Khi cầu nguyện trong sự tạ ơn, “Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ.” (Phi-líp 4:7).

Thay vì lo lắng, bạn có cầu nguyện tương giao với Chúa trong sự ngợi khen và cảm tạ không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài biết mọi điều về con và biết tất cả các nhu cầu của con. Xin Chúa giúp con tránh khỏi những sự lo lắng nhưng luôn có mối thông công mật thiết với Ngài qua sự cầu nguyện trong sự ngợi khen và tạ ơn Chúa. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu November 5: Xin đọc Giăng 11-12
Thứ Bảy November 6: Xin đọc Giăng 13-16
Chúa Nhật November 7: Xin đọc Giăng 17-18

 64 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, November 4, 2021 – Công Khai Ngợi Khen Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, November 4, 2021
Công Khai Ngợi Khen Chúa

“Tôi sẽ hết lòng cảm tạ Chúa, Hát ngợi khen Chúa trước mặt các thần. Tôi sẽ thờ lạy hướng về đền thánh của Chúa, Cảm tạ danh Chúa vì sự nhân từ và sự chân thật của Chúa.”
Thi Thiên 138:1-2

Vua Đa-vít hết lòng dâng lời cảm tạ Chúa trong Thi Thiên 138 nhưng ông cũng “ngợi khen Chúa trước mặt các thần”. Vua Đa-vít ao ước các vua trong thế gian cũng ngợi khen và cảm tạ Chúa. “Hỡi Đức Giê-hô-va, các vua thế gian sẽ cảm tạ Ngài, Vì họ đã nghe những lời của miệng Ngài. Phải, họ sẽ hát xướng về đường lối Đức Giê-hô-va, Vì vinh hiển Đức Giê-hô-va là lớn thay.” (Thi Thiên 138:4-5). Vua Đa-vít nói sự nhân từ, sự chân thật, sự giải cứu và lời của Chúa “giục lòng tôi mạnh mẽ.” (Thi Thiên 138:2-3). Khi trải nghiệm được Chúa là Đấng vinh hiển, quyền năng, khôn ngoan và nhân từ chúng ta không thể nào nín lặng. Chúng ta muốn ngợi khen Chúa một cách công khai cho những người xung quanh được biết về Chúa. Người đàn bà Sa-ma-ri sau khi gặp được Chúa Giê-xu và biết Ngài là Đấng Christ thì “bà bèn bỏ cái vò của mình lại và vào thành, nói với người tại đó rằng: Hãy đến xem một người đã bảo tôi mọi điều tôi đã làm; ấy chẳng phải là Đấng Christ sao?” (Giăng 4:28-29). Thế giới và những người xung quanh chúng ta đang sống trong sự đen tối với tội lỗi càng ngày càng gia tăng, Cơ-đốc-nhân càng phải công khai bày tỏ đời sống ngợi khen và cảm tạ Chúa. Chúa Giê-xu phán: “Các ngươi là muối của đất; song nếu mất mặn đi, thì sẽ lấy giống chi mà làm cho mặn lại? Muối ấy không dùng chi được nữa, chỉ phải quăng ra ngoài và bị người ta đạp dưới chân. Các ngươi là sự sáng của thế gian; một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được: cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng, song người ta để trên chân đèn, thì nó soi sáng mọi người ở trong nhà. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời.” (Ma-thi-ơ 5:13-16).

Bạn có thường xuyên công khai ngợi khen và cảm tạ Chúa trước mặt gia đình, hội thánh và những người xung quanh không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa về sự nhân từ và thành tín lớn lao của Chúa đối với con là người tội lỗi, xấu xa. Xin Chúa cho con mạnh dạn công khai ngợi khen và cảm tạ Chúa trước mặt gia đình, hội thánh và những người xung quanh để tất cả đều biết Chúa và ngợi khen Ngài. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Giăng 9-10.

 68 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, November 3, 2021 – Thỏa Lòng Trong Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, November 3, 2021
Thỏa Lòng Trong Chúa

“Chớ tham tiền; hãy lấy điều mình có làm đủ rồi, vì chính Đức Chúa Trời có phán rằng: Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu.”
Hê-bơ-rơ 13:5

Chúng ta chỉ có thể ngợi khen và cảm tạ Chúa luôn luôn khi chúng ta có sự thỏa lòng trong Chúa. Thư Hê-bơ-rơ 13:5 khuyên chúng ta chớ tham tiền nhưng hãy lấy điều mình có làm đủ rồi. Lòng tham muốn tiền bạc thường vô giới hạn đã khiến vô số người sa ngã. “Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn.” (1 Ti-mô-thê 6:10). Tiền bạc không phải là điều xấu nhưng sự tham hay yêu tiền bạc là cội rễ mọi điều ác. Vì mong muốn kiếm nhiều tiền khiến con người trở thành tham lam. Kinh Thánh nói người tham lam là người thờ hình tượng: “Vậy hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa, tham lam, tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng.” (Cô-lô-se 3:5). Sự tham lam tiền bạc làm cho con người bồn chồn, bất an và luôn luôn không thỏa lòng về những điều Chúa ban cho mình. Sự không thỏa lòng luôn chiếm ngự tâm tư ý tưởng chúng ta làm tắt đi sự ngợi khen và cảm tạ Chúa dẫn đến sự thờ hình tượng là tiền bạc. Chúa Giê-xu phán trong Ma-thi-ơ 6:24 “Chẳng ai được làm tôi hai chủ; vì sẽ ghét người nầy mà yêu người kia, hoặc trọng người nầy mà khinh người kia. Các ngươi không có thể làm tôi Đức Chúa Trời lại làm tôi Ma-môn (tiền của) nữa.”  Tiền của hay bất cứ điều gì trên thế gian không đem đến cho chúng ta sự vững an. Sự bình an thỏa lòng chỉ có được trong Đức Chúa Trời là Đấng hứa với chúng ta: “Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu.”

Bạn có thỏa lòng trong Đức Chúa Trời là Đấng không bao giờ lìa bạn và bỏ bạn không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài hứa không lìa con, không bỏ con. Xin Chúa cho con luôn thỏa lòng trong Chúa và chỉ thờ phượng một mình Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Giăng 6-8.

 65 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, November 2, 2021 – Cảm Tạ Chúa Trong Mọi Hoàn Cảnh

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, November 2, 2021
Cảm Tạ Chúa Trong Mọi Hoàn Cảnh

“Trong mọi hoàn cảnh, hãy cảm tạ vì đây là ý muốn Đức Chúa Trời cho anh chị em trong Chúa Cứu Thế Giê-xu.”
1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18 (BDM)

Trong thư thứ nhất gởi cho các tín hữu ở Tê-sa-lô-ni-ca, sứ đồ Phao-lô khuyến khích các tín hữu tại thành phố Tê-sa-lô-ni-ca và tất cả chúng ta hãy vui mừng liên tục, cầu nguyện không ngừng và ông cũng kêu gọi chúng ta dâng lên Cha thiên thượng lời cảm tạ biết ơn trong mọi hoàn cảnh – vì Phao-lô biết rằng đây là ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ, liên quan đến mỗi chúng ta. Tất cả Cơ-đốc-nhân đều là con cái của Đức Chúa Trời và khi chúng ta lớn lên trong ân điển và hiểu biết về Lời lẽ thật của Ngài, lòng chúng ta phải biết ơn vô bờ bến về sự tốt lành và ân điển của Ngài. Là những tín hữu đã được cứu bởi ân điển nhờ đức tin nơi Đấng Christ, chúng ta được khuyến khích phát triển một thái độ ngợi khen và cảm tạ không ngừng, đối với Cha chúng ta ở trên trời – vì sự trưởng thành thuộc linh của một người được phản ánh bằng tấm lòng ngợi khen và cảm tạ đối với tất cả những gì Chúa đã làm cho chúng ta. Phao-lô không nói cảm tạ Chúa VỀ mọi hoàn cảnh chúng ta đang trải qua vì có nhiều hoàn cảnh quá đau buồn nhưng Phao-lô khuyên hãy cảm tạ Chúa TRONG mọi hoàn cảnh vì “mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định.” (Rô-ma 8:28).  

Bạn có ngợi khen Đức Chúa Trời bằng cách tạ ơn Ngài trong mọi hoàn cảnh không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa về tình yêu và ân điển quá lớn lao của Chúa ban cho con. Xin Chúa giúp con luôn ngợi khen Chúa qua sự cảm tạ Ngài trong mọi hoàn cảnh vì tin chắc rằng Chúa có chương trình tốt đẹp cho đời sống con. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Giăng 4-5.

 62 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, November 1, 2021 – Ngợi Khen, Cảm Tạ và Thờ Phượng Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, November 1, 2021
Ngợi Khen, Cảm Tạ và Thờ Phượng Chúa

“Phàm vật chi thở, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va! Ha-lê-lu-gia!”
Thi Thiên 150:6

Trong Kinh Thánh đặc biệt là Thi Thiên có nhiều mạng lệnh về sự Ngợi Khen và Cảm Tạ Chúa. Câu cuối của sách Thi Thiên ghi “Phàm vật chi thở, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va! Ha-lê-lu-gia!” (Thi Thiên 150:6). Sự ngợi khen luôn đi chung với sự cảm tạ. Chúng ta ngợi khen và cảm tạ Chúa vì những điều vĩ đại của Chúa ban cho chúng ta như sự Sáng Tạo và sự Cứu Rỗi của Chúa. Thi Thiên 100 cho biết Chúa là Đấng Tạo Dựng nên chúng ta và chúng ta là dân sự của Ngài cho nên chúng ta “Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài, Hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài. Khá cảm tạ Ngài, chúc tụng danh của Ngài.” (Thi Thiên 100:4). Chúng ta có thể ngợi khen và cảm tạ ông bà, cha mẹ, bạn bè hoặc những người có mối quan hệ đối với chúng ta. Sự ngợi khen chỉ đơn thuần là công nhận những hành vi chính đáng của đối tượng chúng ta ngợi khen. Tuy nhiên, sự thờ phượng chỉ dành riêng cho Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giê-xu phán cùng ma-quỉ khi bị cám dỗ: “Ngươi phải thờ phượng Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi.” (Lu-ca 4:8). Như sự ngợi khen đi chung với sự cảm tạ, sự thờ phượng Chúa thì phát xuất từ tấm lòng đầu phục Chúa. Sự ngợi khen và cảm tạ Chúa phải đến từ tấm lòng thờ phượng Chúa. Đức Chúa Trời nhìn thấy tấm lòng và Ngài đáng được khen ngợi và cảm tạ một cách chân thành.

Sự ngợi khen và cảm tạ Chúa của bạn có tuôn tràn ra từ tấm lòng thờ phượng Ngài không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con ngợi khen và cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng tạo dựng và cứu chuộc con. Xin cho con luôn thờ phượng Ngài và tôn vinh Ngài là Chúa của con. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Giăng 1-3.

 62 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, October 29, 2021 – Thờ Phượng Chúa Trong Trật Tự

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, October 29, 2021
Thờ Phượng Chúa Trong Trật Tự

“Vả, Đức Chúa Trời chẳng phải là Chúa của sự loạn lạc, bèn là Chúa sự hòa bình.”
1 Cô-rinh-tô 14:33

Sứ đồ Phao-lô thành lập Hội thánh của Chúa tại thành phố Cô-rinh-tô. Vài năm sau khi rời hội thánh, sứ đồ Phao-lô nghe một số báo cáo đáng lo ngại về hội thánh Cô-rinh-tô. Các tín hữu đầy kiêu hãnh và bào chữa cho những tội lỗi của họ trong hội thánh. Hội thánh Cô-rinh-tô cũng được ghi nhận trong 1 Cô-rinh-tô đoạn 14 vì tình trạng hỗn loạn tràn lan trong hội thánh. Những người đến tham dự Lễ Thờ Phượng sử dụng ân tứ thuộc linh không đúng cách làm cho các buổi thờ phượng Chúa hỗn loạn, không ai được gây dựng và không có sự trật tự. Sứ-đồ Phao-lô đã nhắc nhở tín hữu về thuộc tính của Đức Chúa Trời: “Vả, Đức Chúa Trời chẳng phải là Chúa của sự loạn lạc, bèn là Chúa sự hòa bình.” (1 Cô-rinh-tô 14:33). Ðức Chúa Trời không phải là Ðức Chúa Trời của hỗn loạn nghĩa là bất cứ điều gì Ngài làm đều có mục đích hẳn hoi, hợp lý và ở trong sự trật tự. Trong sự sáng tạo vũ trụ Ngài đã tạo ra mọi vật trong trật tự khiến vũ trụ chuyển động một cách tốt đẹp chính xác. “Đức Chúa Trời thấy các việc Ngài đã làm thật rất tốt lành.” (Sáng-thế-ký 1:31). Cơ-đốc-nhân được trở nên con của Đức Chúa Trời (Giăng 1:12) cho nên chúng ta phải có đời sống giống Chúa trong sự trật tự. Chúng ta đã được Chúa đặt trong Hội Thánh của Chúa để làm sáng Danh Chúa. “Dường ấy anh em chẳng phải là người ngoại, cũng chẳng phải là kẻ ở trọ nữa, nhưng là người đồng quốc với các thánh đồ, và là người nhà của Đức Chúa Trời. Anh em đã được dựng lên trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri, chính Đức Chúa Jêsus Christ là đá góc nhà, cả cái nhà đã dựng lên trên đá đó, sắp đặt cách hẳn hoi, để làm nên một đền thờ thánh trong Chúa.” (Ê-phê-sô 2:19-21). Sứ-đồ Phao-lô kết luận lời khuyên về sự thờ phượng trong câu cuối của 1 Cô-rinh-tô đoạn 14: “Nhưng hãy làm mọi sự một cách thích đáng và trong trật tự.” (1 Cô-rinh-tô 14:40).

Nhờ ơn Chúa và vì vinh hiển Danh Chúa, bạn có thể góp phần điều gì để giữ gìn trật tự trong Hội Thánh?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa nhắc nhở con về thuộc tính trật tự của Ngài. Xin Chúa cho con có lòng thuận phục thi hành mạng lệnh của Chúa và góp phần gìn giữ trật tự trong Hội Thánh của Ngài. Xin Chúa cho con chuẩn bị tấm lòng và chu toàn các công việc Chúa giao phó một cách thích đáng và trong trật tự. A-men.  

*********

Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu October 29: Xin đọc Lu-ca 19-20
Thứ Bảy October 30: Xin đọc Lu-ca 21-22
Chúa Nhật October 31: Xin đọc Lu-ca 23-24

 65 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, October 28, 2021 – Thờ Phượng Chúa Giê-xu

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, October 28, 2021
Thờ Phượng Chúa Giê-xu

“Môn đồ thờ lạy Ngài rồi trở về thành Giê-ru-sa-lem, mừng rỡ lắm.”
Lu-ca 24:52

Ngày nay nhiều người vẫn không công nhận Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời và thờ phượng Ngài. Luật Do-Thái nghiêm cắm không được thờ phượng ai khác ngoài Đức Chúa Trời. Các sứ-đồ đã không để ai thờ lạy mình vì biết rằng sự thờ phượng chỉ dành cho Đức Chúa Trời. Sứ-đồ Phi-e-rơ đã không nhận sự thờ phượng từ một đội trưởng khi đến thăm ông. “Phi-e-rơ vừa vào, thì Cọt-nây ra rước, phục xuống dưới chân người mà lạy. Nhưng Phi-e-rơ đỡ người dậy, nói rằng: Ngươi hãy đứng dậy, chính ta cũng chỉ là người mà thôi.” (Công Vụ Các Sứ Đồ 10:25-26). Khi đi truyền giảng Tin Lành, dân chúng muốn tôn thờ Phao-lô và Ba-na-ba, nhưng hai ông nói: “Hỡi các bạn, sao làm điều đó? Chúng ta chỉ là loài người giống như các ngươi.” (Công Vụ Các Sứ Đồ 14:15). Ngược lại với các sứ-đồ, Chúa Giê-xu đón nhận sự thờ phượng từ loài người và thiên sứ. Sau khi Chúa sống lại, Chúa không ngăn cản những môn đồ thờ phượng Chúa như được ghi lại trong Phúc Âm Ma-thi-ơ: “Nầy, Đức Chúa Jêsus gặp hai người đàn bà đó, thì phán rằng: Mừng các ngươi! Hai người cùng đến gần ôm chân Ngài, và thờ lạy Ngài.” (Ma-thi-ơ 28:9). Trong khi Chúa về Trời các “môn đồ thờ lạy Ngài rồi trở về thành Giê-ru-sa-lem, mừng rỡ lắm.” (Lu-ca 24:52). Hê-bơ-rơ 1:6 cũng cho biết tất cả thiên sứ của Đức Chúa Trời phải thờ phượng Chúa Giê-xu. Kinh Thánh cho chúng ta biết Chúa Giê-xu đáng được thờ phượng vì Chúa Giê-xu chính là Đức Chúa Trời.

Bạn có thờ phượng Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời của bạn không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời đã tự hạ mình xuống trở nên như một người để hy sinh chịu chết chuộc tội cho nhân loại trong đó có con. Con nguyện hết lòng thờ phượng Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời của con. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Lu-ca 17-18.

 63 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, October 27, 2021 – Thờ Phượng Chiên Con

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, October 27, 2021
Thờ Phượng Chiên Con

“Chiên Con đã chịu giết đáng được quyền phép, giàu có, khôn ngoan, năng lực, tôn quí, vinh hiển và ngợi khen!”
Khải Huyền 5:12

Sứ-đồ Giăng, sứ đồ yêu dấu của Chúa Giê-xu Christ, trong sự hiện thấy đã chứng kiến vô số thiên sứ đồng nói lời ca ngợi: “Chiên Con đã chịu giết đáng được quyền phép, giàu có, khôn ngoan, năng lực, tôn quí, vinh hiển và ngợi khen!” (Khải Huyền 5:12). Tiếp theo đó Giăng lại nghe: “mọi vật dựng nên trên trời, dưới đất, bên dưới đất trên biển, cùng mọi vật ở đó đều nói rằng: Chúc cho Đấng ngồi trên ngôi cùng Chiên Con được ngợi khen, tôn quí vinh hiển và quyền phép cho đến đời đời!” (Khải Huyền 5:13). Bài ngợi ca này sẽ được hát trên thiên đàng cho Chiên Con của Đức Chúa Trời, Đấng đã cất đi tội lỗi của thế gian qua sự hy sinh bằng chính huyết quý giá của Ngài. Chính Chiên Con là Chúa Giê-xu đã chịu đau khổ và chết, đã được sống lại từ kẻ chết. Sự hy sinh của Ngài đã đánh bại tội lỗi và Sa-tan, sự chết và địa ngục. Giăng Báp-tít đã giới thiệu Chúa Giê-xu khi Ngài đến trong trần gian: “Kìa, Chiên con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi thế gian đi.” (Giăng 1:29b). Sứ-đồ Giăng trong sự hiện thấy đã viết lại: “Vừa thấy người, tôi ngã xuống chân người như chết; nhưng người đặt tay hữu lên trên tôi, mà rằng: Đừng sợ chi,  ta là Đấng trước hết và là Đấng sau cùng, là Đấng Sống, ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ.” (Khải Huyền 1:17-18).

Bạn có đang thờ phượng Chiên Con của Đức Chúa Trời là Đấng đã chết vì bạn không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Đức Chúa Trời đã ban Chiên Con của Ngài xuống nơi trần gian đổ huyết báu và chịu chết để cứu rỗi con. Xin Chúa cho con hết lòng thờ phượng Chiên Con vì Ngài đáng được ngợi khen, tôn quí vinh hiển và quyền phép cho đến đời đời! A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Lu-ca 14-16.

 65 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, October 26, 2021 – Tăng Trưởng Thuộc Linh Qua Thử Thách

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, October 26, 2021
Tăng Trưởng Thuộc Linh Qua Thử Thách

“Trước lỗ tai tôi có nghe đồn về Chúa, Nhưng bây giờ, mắt tôi đã thấy Ngài: Vì vậy, tôi lấy làm gớm ghê tôi, Và ăn năn trong tro bụi.”
Gióp 42:5-6

Sách Gióp là nguồn cảm hứng và khích lệ cho nhiều Cơ-đốc-nhân phải trải qua những thử thách khủng khiếp và phải đối mặt với những hoạn nạn trong một thế giới sa đọa. Nhiều bài học quý giá có thể học được từ những thử thách của Gióp mặc dù chúng ta không thể nào hiểu hết như lời Gióp nói “Có nhiều việc diệu kỳ quá đối với con mà con chẳng biết gì.” (Gióp 42:3b BD2011). Tuy nhiên, chúng ta phát hiện ra rằng những thử thách dẫn đến sự hiểu biết sâu sắc hơn về Đức Chúa Trời và nền tảng đức tin vững chắc hơn vào sự thành tín của Chúa. Chúng ta học được từ Gióp rằng đau khổ không phải lúc nào cũng là kết quả của tội lỗi, và người công chính cũng không được miễn trừ gian nan và thử thách. Chúng ta cũng thấy rõ rằng Đức Chúa Trời đặt ra các tiêu chuẩn bảo vệ xung quanh những người tin cậy nơi Ngài và chúng ta biết Sa-tan là nguyên nhân của mọi đau khổ và khó khăn. Chúng ta cũng thấy cách lý luận của con người hiểu sai về đau khổ, trong khi chỉ một mình Đức Chúa Trời ban sự an ủi và cứu giúp những người đang đau khổ. Bất chấp những lời phàn nàn và thách thức của ông Gióp với Chúa, nhưng ông không bao giờ lên án Đức Chúa Trời cũng như nguyền rủa danh Ngài. Cuối cùng ông đã ăn năn về những lời phàn nàn ngu ngốc và những lời nói thiếu cân nhắc của mình. Nhờ đó, Gióp đã hiểu biết sâu sắc hơn về Đức Chúa Trời và vì vậy ông thú nhận với Chúa: “Trước lỗ tai tôi có nghe đồn về Chúa, Nhưng bây giờ, mắt tôi đã thấy Ngài: Vì vậy, tôi lấy làm gớm ghê tôi, Và ăn năn trong tro bụi.” (Gióp 42:5-6).

Mắt thuộc linh của bạn có thấy Chúa một cách sâu sắc hơn qua những thử thách của cuộc đời không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài đã ở cùng con qua những sự thử thách trong cuộc sống. Xin Chúa cho con không phạm tội cùng Chúa nhưng được tăng trưởng đời sống thuộc linh khi trải qua những sự thử thách. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Lu-ca 12-13.

 63 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, October 25, 2021 – Xin Hãy Sai Con

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, October 25, 2021
Xin Hãy Sai Con

“Đoạn, tôi nghe tiếng Chúa phán rằng: Ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho chúng ta? Tôi thưa rằng: Có tôi đây; xin hãy sai tôi.”
Ê-sai 6:8

Trước khi kêu gọi Ê-sai trở thành tiên tri phục vụ Chúa, Đức Chúa Trời đã cho ông trực tiếp thấy sự thánh khiết của Chúa trong khải tượng được mô tả trong Ê-sai đoạn 6. Phản ứng của ông đối với khải tượng về sự thánh khiết của Chúa là ông nhận biết tội lỗi của chính ông và tuyệt vọng về cuộc sống của mình. Ông kêu lên: “Khốn nạn cho tôi! Xong đời tôi rồi! Vì tôi là người có môi dơ dáy, ở giữa một dân có môi dơ dáy, bởi mắt tôi đã thấy Vua, tức là Đức Giê-hô-va vạn quân!” (Ê-sai 6:5). Liền sau đó, Chúa đã rửa sạch tội cho ông Ê-sai bằng lửa linh của Ngài và sau khi đã được rửa sạch rồi thì Chúa kêu gọi: “Ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho chúng ta?” lập tức ông Ê-sai thưa: “Có tôi đây; xin hãy sai tôi.”. Phi-e-rơ cũng phản ứng tương tự khi ông thấy quyền năng của Chúa được ghi lại trong Phúc Âm Lu-ca đoạn 5. “Si-môn Phi-e-rơ thấy vậy, liền sấp mình xuống ngang đầu gối Đức Chúa Jêsus, mà thưa rằng: Lạy Chúa, xin ra khỏi tôi, vì tôi là người có tội.” (Lu-ca 5:8). Chúa Giê-xu bèn phán cùng Phi-e-rơ rằng: “Đừng sợ chi, từ nay trở đi, ngươi sẽ nên tay đánh lưới người.” (Lu-ca 5:10). Tất cả con người đều không xứng đáng phục vụ Đức Chúa Trời, nhưng khi đối diện với sự Thánh Khiết của Chúa, chúng ta xưng nhận tội lỗi của mình thì được Ngài thanh tẩy và sử dụng chúng ta một cách tốt đẹp cho công việc Ngài.

Bạn chỉ có thể phục vụ Chúa một cách hiệu quả khi bạn đối diện với sự Thánh Khiết của Chúa qua sự thờ phượng Ngài và được Ngài thánh hóa khi xưng nhận mình là người tội lỗi bất toàn trước mặt Chúa.

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài đã cứu rỗi con. Xin Chúa cho con nhận biết tội lỗi xấu xa trong đời sống con khi đối diện trước sự Thánh Khiết của Chúa. Xin Chúa tiếp tục thánh hóa đời sống con và sử dụng đời sống con cho sự vinh hiển của Ngài. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Lu-ca 10-11.

 71 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, October 22, 2021 – Tấm Lòng Thờ Phượng

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, October 22, 2021
Tấm Lòng Thờ Phượng

“Chúa có phán rằng: Vì dân nầy chỉ lấy miệng tới gần ta, lấy môi miếng tôn ta, mà lòng chúng nó thì cách xa ta lắm; sự chúng nó kính sợ ta chẳng qua là điều răn của loài người, bởi loài người dạy cho.”
Ê-sai 29:13

Đức Chúa Trời quan tâm đến tấm lòng thờ phượng của chúng ta đối với Ngài và sự vâng lời của chúng ta đối với Lời Chúa hơn tất cả những hành động, hình thức bề ngoài của chúng ta. Chúng ta có thể đến thờ phượng và ngay cả là thành viên trong ban hướng dẫn thờ phượng nhưng nếu tấm lòng của chúng ta không dành cho Chúa và nếp sống của chúng ta không bước đi trong sự vâng lời Ngài, thì tất cả những hành động thờ phượng này đều vô ích. Chúa đã trách dân Y-sơ-ra-ên vì họ thờ phượng Chúa bằng môi miệng chớ không phải từ tấm lòng thờ phượng. “Chúa có phán rằng: Vì dân nầy chỉ lấy miệng tới gần ta, lấy môi miếng tôn ta, mà lòng chúng nó thì cách xa ta lắm; sự chúng nó kính sợ ta chẳng qua là điều răn của loài người, bởi loài người dạy cho.” (Ê-sai 29:13). Chúa Giê-xu cũng đã trích dẫn Ê-sai 29:13 để nói đến sự giả hình của những người thờ phượng Chúa một cách vô ích khi chỉ chú trọng về hình thức bề ngoài mà tấm lòng thì xa cách Chúa. “Hỡi kẻ giả hình, Ê-sai đã nói tiên tri về việc các ngươi phải lắm, như có chép rằng: Dân nầy lấy môi miếng tôn kính ta; Nhưng lòng chúng nó xa ta lắm.” (Mác 7:6). Chúa nhìn thấy tấm lòng của chúng ta. “Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem; loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng.” (1 Sa-mu-ên 16:7b).

Tấm lòng của bạn có tôn cao và yêu mến Chúa khi đến thờ phượng Ngài không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa cho con được tự do đến trong sự hiện diện Thánh của Chúa qua sự thờ phượng Ngài. Xin Chúa cho sự thờ phượng Chúa của con phát xuất từ tấm lòng tôn cao và yêu mến Chúa. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu October 22: Xin đọc Lu-ca 4-5
Thứ Bảy October 23: Xin đọc Lu-ca 6-7
Chúa Nhật October 24: Xin đọc Lu-ca 8-9

 74 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, October 21, 2021 – Thờ Phượng Trước Bệ Chân Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, October 21, 2021
Thờ Phượng Trước Bệ Chân Chúa

“Hãy tôn cao Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi, Và thờ lạy trước bệ chân Ngài: Ngài là thánh!”
Thi Thiên 99:5

Ba lần trong Thi Thiên 99 khuyên chúng ta phải ngợi khen và thờ phượng Chúa vì Ngài là Thánh! “Hãy tôn cao Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi, Và thờ lạy trước bệ chân Ngài: Ngài là thánh!” (Thi Thiên 99:5). Khi thờ phượng Chúa chúng ta phải biết rằng chúng ta đang bước vào trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời Thánh Khiết đang ngồi trên Ngôi Vinh Hiển. Tiên tri Ê-sai đã kinh nghiệm điều này trong một sự hiện thấy. Ê-sai kể lại: “Về năm vua Ô-xia băng, tôi thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang, vạt áo của Ngài đầy dẫy đền thờ. Những sê-ra-phin đứng bên trên Ngài; mỗi sê-ra-phin có sáu cánh, hai cái che mặt, hai cái che chân và hai cái dùng để bay. Các sê-ra-phin cùng nhau kêu lên rằng: Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Đức Giê-hô-va vạn quân! Khắp đất đầy dẫy sự vinh hiển Ngài!” (Ê-sai 6:1-3). Sứ-đồ Giăng cũng ghi lại sự hiện thấy của ông về sự ngợi khen và thờ phượng Chúa liên tục trong sách Khải Huyền.  “Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Chúa, là Đức Chúa Trời, Đấng Toàn năng, Trước Đã Có, Nay Hiện Có, Sau Còn Đến!” (Khải Huyền 4:8b). “Chúc cho Đấng ngồi trên ngôi cùng Chiên Con được ngợi khen, tôn quí vinh hiển và quyền phép cho đến đời đời!” (Khải Huyền 5:13). Chúa là Đấng Toàn Năng đang ngự trên Ngôi Vinh Hiển của Ngài. Dân sự của Chúa trong thời Cựu Ước đã ca hát mỗi lần đến thờ phượng Chúa rằng: “Chúng tôi sẽ vào nơi ở Ngài, Thờ lạy trước bệ chân Ngài.” (Thi Thiên 132:7).  Thờ lạy dưới bệ chân của Chúa bày tỏ tấm lòng khiêm nhường tôn kính nhất. Thờ phượng trước bệ chân Chúa xác nhận chúng ta không là gì trước mặt Đức Chúa Trời thánh khiết và công bình.

Bạn có liên tục tôn cao danh Chúa và thờ phượng trước bệ chân Ngài không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì con được thờ phượng Đức Chúa Trời Thánh Khiết đang ngự trên Ngôi Vinh Hiển đời đời. Xin Chúa cho con có tấm lòng khiêm nhường khi đến thờ phượng trước bệ chân Ngài. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Lu-ca 2-3.

 72 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, October 20, 2021 – Phẩm Hạnh Của Người Thờ Phượng

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, October 20, 2021
Phẩm Hạnh Của Người Thờ Phượng

“Hỡi Đức Giê-hô-va, ai sẽ ngụ trong đền tạm Ngài? Ai sẽ ở trên núi thánh Ngài? Ấy là kẻ đi theo sự ngay thẳng, làm điều công bình, Và nói chân thật trong lòng mình.”
Thi Thiên 15:1-2

Thi Thiên 15 bắt đầu với hai câu hỏi: “Hỡi Đức Giê-hô-va, ai sẽ ngụ trong đền tạm Ngài? Ai sẽ ở trên núi thánh Ngài?” (câu 1). Hay dễ hiểu hơn: “Ai là người xứng đáng đến thờ phượng Đức Chúa Trời?”“Người thờ phượng thật phải có những phẩm hạnh nào?” Trong Thi thiên này, Vua Đa-vít đã nhấn mạnh sự quan trọng của tấm lòng trong sạch của những người thờ phượng Đức Chúa Trời và mối quan hệ mật thiết với Ngài. Các câu tiếp theo đề cập đến mười phẩm hạnh của người thờ phượng Đức Chúa Trời cần phải có: (1) ngay thẳng, (2) công bình, (3) chân thật, (4) không nói hành, (5) không làm hại bạn hữu, (6) không sỉ nhục người khác, (7) biết phân biệt giữa kẻ ác và người lành, (8) giữ lời hứa, (9) không cho vay lấy lời và (10) không nhận hối lộ. Thi Thiên 15 đã kết thúc với lời hứa của Chúa: “Phàm ai làm những điều ấy sẽ không bao giờ bị rúng động.” (câu 5b). Thờ phượng Chúa là bước vào trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu phán: “Phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời!” (Ma-thi-ơ 5:8).

Bạn có kiểm điểm đời sống của mình để có tấm lòng trong sạch trước khi bước vào trong sự thờ phượng Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì con được đặc ân thờ phượng Đức Chúa Trời. Xin Chúa cho con có tấm lòng trong sạch qua sự thánh hóa của Chúa Thánh Linh để sự thờ phượng Chúa của con đẹp lòng Ngài. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Lu-ca 1.

 72 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, October 19, 2021 – Đối Tượng Của Sự Thờ Phượng

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, October 19, 2021
Đối Tượng Của Sự Thờ Phượng

“Phải biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời. Chính Ngài đã dựng nên chúng tôi, chúng tôi thuộc về Ngài; Chúng tôi là dân sự Ngài, là bầy chiên của đồng cỏ Ngài.”
Thi Thiên 100:3

Đối tượng của sự thờ phượng là Đức Chúa Trời. Kinh Thánh cho chúng ta biết Đức Chúa Trời là đối tượng duy nhất trong sự thờ phượng. Chỉ cần đọc 5 câu trong Thi Thiên 100 nói về sự thờ phượng chúng ta cũng thấy danh xưng “Giê-hô-va” được lập đi lập lại nhiều lần. “Hỡi cả trái đất, Hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va! Khá hầu việc Đức Giê-hô-va cách vui mừng, Hãy hát xướng mà đến trước mặt Ngài.Phải biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời. Chính Ngài đã dựng nên chúng tôi, chúng tôi thuộc về Ngài; Chúng tôi là dân sự Ngài, là bầy chiên của đồng cỏ Ngài.” (Thi Thiên 100:1-3). Sự thờ phượng trong sách Khải Huyền cũng cho thấy Đức Chúa Trời là đối tượng của sự thờ phượng. “Lạy Đức Chúa Trời là Chúa chúng tôi, Chúa đáng được vinh hiển, tôn quí và quyền lực; vì Chúa đã dựng nên muôn vật, và ấy là vì ý muốn Chúa mà muôn vật mới có và đã được dựng nên.” (Khải Huyền 4:11). Đức Chúa Trời là Đấng xứng đáng cho chúng ta thờ phượng và phục vụ.

Bạn có suy phục trước Đấng Tạo Hóa là Đức Chúa Trời để thờ phượng Ngài không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã tạo dựng nên con và cứu chuộc con. Xin Chúa cho con luôn ý thức sự thờ phượng Chúa là cho Chúa vì Ngài là Đấng duy nhất xứng đáng nhận được sự tôn thờ. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Mác 14-16.

 66 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, October 18, 2021 – Nếp Sống Thờ Phượng

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, October 18, 2021
Nếp Sống Thờ Phượng

“Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em.”
Rô-ma 12:1

Trong Kinh Thánh, sự thờ phượng được mô tả là một nếp sống. Ca ngợi, tôn thờ và bày tỏ lòng tôn kính đối với Đức Chúa Trời, công khai và riêng tư, là những hành vi thờ phượng cụ thể. Sứ đồ Phao-lô định nghĩa sự thờ phượng là một nếp sống toàn diện: “Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em.” (Rô-ma 12:1). Khi chúng ta tin nhận Chúa, Chúa Thánh Linh ngự trị trong cơ thể phàm trần của chúng ta và biến thân thể chúng ta thành đền thờ thánh của Ngài. “Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời.” (1 Cô-rinh-tô 6:19-20). Chúa Thánh Linh liên tục biến hóa đời sống của chúng ta để trở thành của lễ sống và thánh cho Chúa. Đặt nền tảng trên lòng thương xót của Đức Chúa Trời, chúng ta được dạn dĩ đến gần ngôi ân phước để dâng thân thể của chúng ta cho Ngài. Đó chính là nếp sống thờ phượng đẹp lòng Đức Chúa Trời.

Bạn có hoàn toàn dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh để thờ phượng Đức Chúa Trời không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã thương con và cứu con. Xin Chúa cho con có nếp sống thờ phượng đẹp lòng Ngài. Con xin dâng thân thể của con cho Chúa để Chúa sử dụng vào những mục đích cao đẹp theo ý Ngài. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Mác 12-13.

 62 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, October 15, 2021 – Hãy Đến Thờ Phượng Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, October 15, 2021
Hãy Đến Thờ Phượng Chúa

“Hãy đến, cúi xuống mà thờ lạy; Khá quì gối xuống trước mặt Đức Giê-hô-va, là Đấng Tạo hóa chúng tôi!”
Thi Thiên 95:6

Mỗi Chúa Nhật, Cơ Đốc nhân khắp nơi trên thế giới có cơ hội họp nhau lại thờ phượng Chúa. Chương trình và hình thức thờ phượng tại mỗi địa phương có thể khác nhau nhưng đối tượng của sự thờ phượng được Thi Thiên 95 xác định là Đấng Tạo Hóa (câu 6) và Đấng Cứu Chuộc (câu 1) của người đến thờ phượng. Đức Chúa Trời là Đấng duy nhất xứng đáng nhận sự tôn cao, thờ phượng vì Ngài là Đấng Tạo Dựng nên chúng ta và là Đấng Cứu Rỗi chúng ta. Thi Thiên 95:6 mời gọi “Hãy đến, cúi xuống mà thờ lạy; Khá quì gối xuống trước mặt Đức Giê-hô-va, là Đấng Tạo hóa chúng tôi!” Dân sự của Chúa trong thời Cựu Ước bày tỏ thái độ khiêm nhường, đầu phục khi đến thờ phượng Chúa qua hành động cúi xuống, quì gối xuống. Thái độ khiêm tốn, đầu phục trong tấm lòng cần thiết cho sự thờ phượng Chúa. Đức Chúa Giê-xu phán: “Ngươi phải thờ phượng Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi.” (Lu-ca 4:8). Chúa Giê-xu cũng cho biết Đức Chúa Trời đang tìm kiếm “những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha: ấy đó là những kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích vậy. Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy.” (Giăng 4:23-24).

Bạn đến thờ phượng Đấng Tạo Hóa và Đấng Cứu Chuộc bạn với thái độ như thế nào?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa cho con được đặc ân thờ phượng Chúa là Đấng Tạo Hóa và Đấng Cứu Chuộc con. Xin Chúa cho con thờ phượng Chúa với tấm lòng vui mừng, biết ơn, hạ mình và đầu phục Ngài. Nguyện sự thờ phượng Chúa của con và Hội Thánh được đẹp lòng Chúa và làm Sáng Danh Chúa. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu October 15: Xin đọc Mác 6-7
Thứ Bảy October 16: Xin đọc Mác 8-9
Chúa Nhật October 17: Xin đọc Mác 10-11

 67 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, October 14, 2021 – Hãy Giữ Lời Hứa Với Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, October 14, 2021
Hãy Giữ Lời Hứa Với Chúa

“Khi ngươi khấn hứa sự gì với Đức Chúa Trời, chớ chậm mà hoàn nguyện; vì Ngài chẳng vui thích kẻ dại: vậy, khá trả điều gì ngươi hứa. Thà đừng khấn hứa, hơn là khấn hứa mà lại không trả.”
Truyền Đạo 5:4-5

Chúng ta đang sống trong thời kỳ mà sự thất hứa xảy ra thường xuyên. Nhiều lần chúng ta cũng hứa với Chúa nhưng không giữ lời hứa hoặc trì hoãn trong sự giữ lời hứa. Sự thất hứa với Chúa, vua Sa-lô-môn cho biết là điều Chúa không vui lòng. “Khi ngươi khấn hứa sự gì với Đức Chúa Trời, chớ chậm mà hoàn nguyện; vì Ngài chẳng vui thích kẻ dại: vậy, khá trả điều gì ngươi hứa. Thà đừng khấn hứa, hơn là khấn hứa mà lại không trả.” (Truyền Đạo 5:4-5). Lời hứa dầu lớn hay nhỏ là một sự tự nguyện cho nên chúng ta phải thận trọng vì “thà đừng khấn hứa, hơn là khấn hứa mà lại không trả”. Phần Kinh Thánh này, Sa-lô-môn nói về những người “vào nhà Đức Chúa Trời” (câu 1) và vội vàng hứa cùng Chúa những điều mà không hoàn nguyện hoặc nói mà không làm. “Chớ vội mở miệng ra, và lòng ngươi chớ lật đật nói lời trước mặt Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời ở trên trời, còn ngươi ở dưới đất. Vậy nên ngươi khá ít lời.” (Truyền Đạo 5:2). Sau khi khuyên hãy giữ lời hứa, Sa-lô-môn đã khẳng định bí quyết để phục vụ Chúa hiệu quả là kính sợ Chúa “vì mơ mộng nhiều và nói nhiều nhưng không làm gì thì cũng vô nghĩa mà thôi. Vậy hãy kính sợ Ðức Chúa Trời.” (Truyền Đạo 5:7 BD2011).

Xin Chúa cho chúng ta nhờ ơn Chúa “hứa” với Chúa và thực hiện lời hứa ngắn gọn này: “Tôi sẽ trả xong cho Đức Giê-hô-va các sự tôi hứa nguyện.” (Thi Thiên 116:18a).

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng Thành Tín không bao giờ thất hứa. Xin Chúa cho con luôn kính sợ Chúa và giữ những lời hứa của con đối với Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Mác 4-5.

 67 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, October 13, 2021 – Đời Sống Thỏa Lòng

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, October 13, 2021
Đời Sống Thỏa Lòng

“Thà đầy một lòng bàn tay mà bình an, hơn là đầy cả hai mà bị lao khổ, theo luồng gió thổi.”
Truyền Đạo 4:6

Vua Sa-lô-môn khuyên “Thà đầy một lòng bàn tay mà bình an, hơn là đầy cả hai mà bị lao khổ, theo luồng gió thổi.” (Truyền Đạo 4:6). Siêng năng làm việc kiếm tiền bạc và vật chất là điều cần thiết cho cuộc sống con người, nhưng không biết thế nào là sự đầy đủ và thỏa lòng thì sẽ rơi vào chỗ lao khổ, bất an. Những điều vật chất cũng chỉ là hư không theo luồng gió thổi. Mục đích sống trên trần gian không phải chỉ tìm kiếm vật chất nhưng chúng ta phải ưu tiên tìm kiếm những điều quý báu có giá trị cho linh hồn. Chúa Giê-xu phán: “Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại?” (Ma-thi-ơ 16:26). Đức tin và sự thỏa lòng trong cuộc sống rất quan trọng. Thánh Kinh cho biết: “Vả, sự tin kính cùng sự thỏa lòng ấy là một lợi lớn. Vì chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Như vậy, miễn là đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng; Còn như kẻ muốn nên giàu có, ắt sa vào sự cám dỗ, mắc bẫy dò, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia, là sự làm đắm người ta vào sự hủy diệt hư mất. Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn.” (1 Ti-mô-thê 6:6-10).

Bạn có thái độ thỏa lòng đối với đời sống vật chất Chúa ban cho bạn không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa ban cho con vật chất đầy đủ hàng ngày. Xin Chúa cho con luôn thỏa lòng trong Chúa và có sự khôn ngoan trong việc kiếm tiền và sử dụng tiền bạc theo ý Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Mác 1-3.

 62 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, October 12, 2021 – Vui Mừng Là Phương Thuốc Hay

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, October 12, 2021
Vui Mừng Là Phương Thuốc Hay

“Vậy, ta nhìn biết chẳng có điều gì tốt cho loài người hơn là vui vẻ, và làm lành trọn đời mình.”
Truyền Đạo 3:12

Chúng ta thường nghe nói: “Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ”. Các nhà nghiên cứu thuộc trường đại học Maryland đã kết luận rằng xem hài kịch có tác dụng tăng lượng lưu thông máu. Ngược lại, xem một vở kịch buồn lại làm giảm đáng kể lượng máu lưu thông trong cơ thể. Vua Sa-lô-môn khi về già đã có nhận xét: “Vậy, ta nhìn biết chẳng có điều gì tốt cho loài người hơn là vui vẻ, và làm lành trọn đời mình.” (Truyền Đạo 3:12). Chằng những sự vui vẻ là tốt cho loài người, nhưng vua Sa-lô-môn cũng cho biết trong Sách Châm Ngôn “phương thuốc” hay làm cho khỏe mạnh và đem đến sự chữa lành đó là: “Lòng vui mừng vốn một phương thuốc hay; Còn trí nao sờn làm xương cốt khô héo.” (Châm Ngôn 17:22). Cảm tạ Chúa ban cho con người niềm vui và tiếng cười, một phương thuốc ít tốn kém nhưng đem lại kết quả quý báu vô cùng. Thế gian đầy hoạn nạn và tội lỗi không thể đem đến cho chúng ta niềm vui trọn vẹn. Niềm vui thật chỉ có được khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giê-xu vào lòng và được Ngài tha thứ hết tội lỗi. Thiên sứ loan báo trong đêm Chúa Giê-xu Giáng Sinh: “Đừng sợ chi; vì nầy, ta báo cho các ngươi một Tin Lành, sẽ làm một sự vui mừng lớn cho muôn dân; ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu thế, là Christ, là Chúa.” (Lu-ca 2:10-11). Tất cả chúng ta đều cần Niềm Vui Lớn là Chúa Giê-xu!

“Hỡi người công bình, hãy vui vẻ và hớn hở nơi Đức Giê-hô-va! Ớ các người có lòng ngay thẳng, hãy reo mừng!” (Thi Thiên 32:11).

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã ban cho con Niềm Vui Mừng Lớn khi con tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu. Xin Chúa cho con luôn vui vẻ và mừng rỡ trong Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ma-thi-ơ 27-28.

 59 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, October 11, 2021 – Mọi Sự Theo Kỳ Định

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, October 11, 2021
Mọi Sự Theo Kỳ Định

“Phàm sự gì có thì tiết; mọi việc dưới trời có kỳ định.”
Truyền Đạo 3:1

Vua Sa-lô-môn viết “Phàm sự gì có thì tiết; mọi việc dưới trời có kỳ định” (Truyền Đạo 3:1) ông muốn nói rằng mọi sự đều bởi Đức Chúa Trời tạo dựng và Ngài đang tể trị từng chi tiết một. Đức Chúa Trời kiểm soát những gì đang diễn ra trên thế giới nói chung, cũng như những hoàn cảnh đang xảy ra trong cuộc sống cá nhân của con cái Ngài. Để giải thích ý này, Vua Sa-lô-môn liệt kê mười bốn cặp đôi bao gồm những sự việc tương phản nhau từ câu 2 đến câu 8: “Có kỳ sanh ra, và có kỳ chết; có kỳ trồng, và có kỳ nhổ vật đã trồng; Có kỳ giết, và có kỳ chữa lành; có kỳ phá dỡ, và có kỳ xây cất; có kỳ khóc, và có kỳ cười; có kỳ than vãn, và có kỳ nhảy múa; có kỳ ném đá, và có kỳ nhóm đá lại; có kỳ ôm ấp, và có kỳ chẳng ôm ấp; có kỳ tìm, và có kỳ mất; có kỳ giữ lấy, và có kỳ ném bỏ; có kỳ xé rách, và có kỳ may; có kỳ nín lặng, có kỳ nói ra; có kỳ yêu, có kỳ ghét; có kỳ đánh giặc, và có kỳ hòa bình.” Đức Chúa Trời không bao giờ thực hiện điều gì theo ngẫu hứng, vì Phàm vật Đức Chúa Trời đã làm nên đều là tốt lành trong thì nó.” (Truyền Đạo 3:11).

Bạn có hoàn toàn tin cậy vào quyền tể trị của Chúa trong mọi sự và mọi lúc không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa là Đấng đang cầm quyền tể trị và định kỳ cho tất cả mọi điều. Xin Chúa cho con sống khôn ngoan và thỏa vui trong mọi hoàn cảnh. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ma-thi-ơ 25-26.

 64 total views