Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, August 30, 2021 – Thánh Linh và Lời Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, August 30, 2021
Thánh Linh và Lời Chúa

“Đức Giê-hô-va phán: Về phần ta, nầy là giao ước ta đã lập với họ. Thần ta ở trên ngươi, cả đến những lời ta đã đặt nơi miệng ngươi, sẽ chẳng lìa khỏi miệng ngươi, miệng dòng dõi ngươi, và miệng dòng dõi của dòng dõi ngươi, từ bây giờ cho đến đời đời! Đức Giê-hô-va phán vậy.”
Ê-sai 59:21

Trong thời của tiên tri Ê-sai, 700 năm trước Chúa Giáng Sinh, dân sự Y-sơ-ra-ên làm tội lỗi khiến Chúa không thể nhìn và nghe dân sự của Chúa. “Nhưng ấy là sự gian ác các ngươi làm xa cách mình với Đức Chúa Trời; và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi, đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa.” (Ê-sai 59:2). Nhưng trong hai câu cuối của Ê-sai 59, Đức Chúa Trời đề cập đến Giao Ước mới. Giao Ước mới đặt nền tảng trên lòng thương xót và ân điển của Chúa. Chúa ban niềm hy vọng không những cho người Y-sơ-ra-ên nhưng cho tất cả nhân loại khi Ngài loan báo “Đấng Cứu chuộc sẽ đến Si-ôn, đến cùng những kẻ thuộc về Gia-cốp, là kẻ bỏ tội lỗi, Đức Giê-hô-va phán vậy.” (Ê-sai 59:20). Đấng Cứu Chuộc là Chúa Giê-xu đã đến để ban cho chúng ta sự cứu rỗi và trong Giao Ước mới đó Chúa cũng ban cho chúng ta Thánh Linh của Ngài và Lời của Chúa. “Đức Giê-hô-va phán: Về phần ta, nầy là giao ước ta đã lập với họ. Thần ta ở trên ngươi, cả đến những lời ta đã đặt nơi miệng ngươi, sẽ chẳng lìa khỏi miệng ngươi, miệng dòng dõi ngươi, và miệng dòng dõi của dòng dõi ngươi, từ bây giờ cho đến đời đời! Đức Giê-hô-va phán vậy.” (Ê-sai 59:21). Cảm tạ Chúa, qua sự cứu rỗi của Chúa Giê-xu chúng ta được làm con Đức Chúa Trời. Ngài cũng ban cho chúng ta hai ân phước lớn khi chúng ta tiếp nhận Chúa là Đức Thánh Linh và Lời của Ngài.

Bạn có bước đi bởi Chúa Thánh Linh và nhờ Lời Ngài để được nên thánh không? Lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu: “Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh; lời Cha tức là lẽ thật.” (Giăng 17:17).

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa về Giao Ước mới của Ngài ban cho nhân loại. Xin Chúa cho con tiếp tục bước đi bởi Thánh Linh và nhờ Lời Chúa để càng ngày càng được nên thánh giống Chúa Giê-xu. A-men.   

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ca-thương 1-2

 38 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, August 27, 2021 – Đường Lối Tốt Lành Của Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, August 27, 2021
Đường Lối Tốt Lành Của Chúa

“Đức Giê-hô-va phán: Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta.”
Ê-sai 55:8

Chúng ta thường cố gắng phỏng đoán những gì Đức Chúa Trời đang làm hoặc thậm chí “ra lệnh” cho Ngài phải làm theo ý chúng ta. Chúng ta tạo ra trong tâm trí mình một Đức Chúa Trời theo hình ảnh hay ý muốn của chúng ta thay vì nhận ra rằng chúng ta được tạo nên theo hình ảnh của Chúa và Đức Chúa Trời là Đấng Quyền Năng vượt quá sự hiểu biết hữu hạn của chúng ta. Con người là tạo vật duy nhất giống hình ảnh Đức Chúa Trời nhưng chúng ta đã phạm tội và luôn có sự suy nghĩ ngược lại đường lối tốt đẹp của Chúa. “Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu.” (Ê-sai 55:9). Đường lối Chúa luôn tốt lành cho chúng ta và ở trong kế hoạch vĩnh cửu của Chúa. Do đó, điều tối quan trọng là chúng ta phải biết Chúa là Đấng toàn tri, toàn hảo trong mục đích và kế hoạch của Ngài. Vua Đa-vít đã nhận biết sự quan trọng của tư tưởng Chúa, ông thưa với Chúa “Hỡi Đức Chúa Trời, các tư tưởng Chúa quí báu cho tôi thay! Số các tư tưởng ấy thật lớn thay!” (Thi Thiên 139:12).

Bạn có khiêm nhường bước đi một cách thuận phục trong đường lối tốt lành của Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, xin tha thứ con vì nhiều lần con kiêu ngạo đi theo đường lối riêng của con. Xin Chúa cho con luôn thuận phục theo đường lối và ý tưởng của Chúa. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu August 27: Xin đọc Giê-rê-mi 45-48
Thứ Bảy August 28: Xin đọc Giê-rê-mi 49-50
Chúa Nhật August 29: Xin đọc Giê-rê-mi 51-52

 52 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, August 26, 2021 – Đừng Sợ!

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, August 26, 2021
Đừng Sợ!

“Đừng sợ, vì ta ở với ngươi; chớ kinh khiếp, vì ta là Đức Chúa Trời ngươi! Ta sẽ bổ sức cho ngươi; phải, ta sẽ giúp đỡ ngươi, lấy tay hữu công bình ta mà nâng đỡ ngươi.”
Ê-sai 41:10

Trong Kinh Thánh chữ “Đừng Sợ” xuất hiện 366 lần, một lần cho mỗi ngày trong năm, cộng thêm một lần cho năm nhuận. Nhưng dù chữ “Đừng Sợ” xuất hiện bao nhiêu lần, chúng ta phải luôn nhớ rằng lời này được phán ra bởi Đức Chúa Trời Đấng Tạo Hóa Vũ Trụ. Ngài là Đấng trấn an con cái Ngài không được sợ hãi, không được nản lòng vì Ngài là Đức Chúa Trời của chúng ta và điều đó là đầy đủ cho chúng ta. Đức Chúa Trời cũng phán thêm “Vì ta, là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, sẽ nắm tay hữu ngươi, và phán cùng ngươi rằng: Đừng sợ, ta sẽ giúp đỡ ngươi.” (Ê-sai 41:13). Đức tin nơi Lời Ngài là điều mà Đức Chúa Trời mong muốn ở tất cả chúng ta và được cảnh báo rằng nếu chúng ta không tin lời Ngài thì chúng ta không thể làm vui lòng Ngài. Nhưng Chúa nhân từ đối với chúng ta vì Ngài biết rằng chúng ta chỉ là cát bụi. Ngài biết rằng sự nghi ngờ và chán nản có thể gây ra bởi rất nhiều điều ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta, và vì vậy Ngài thường dùng những lời an ủi của Ngài khích lệ chúng ta và nhấn mạnh lòng nhân từ của Ngài. Sứ-đồ Phao-lô đã kinh nghiệm sự nâng đỡ của Chúa khi ông đang ở trong “sự yếu đuối, nhuốc nhơ, túng ngặt, bắt bớ, khốn khó”. Ông thuật lại kinh nghiệm này như sau: “Nhưng Chúa phán rằng: Ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vậy, tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi.” (2 Cô-rinh-tô 2:9). Rồi ông kết luận: “vì khi tôi yếu đuối, ấy là lúc tôi mạnh mẽ.” (2 Cô-rinh-tô 12:10b).

Bạn có đang ở trong sự sợ hãi và kinh khiếp không? Xin Chúa cho bạn nghe được tiếng phán của Đức Chúa Trời Quyền Năng: Đừng Sợ! Đừng Kinh Khiếp!

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa là Đức Chúa Trời quyền năng luôn yêu thương, bổ sức và nâng đỡ con. Xin Chúa cho con được vững an, không sợ hãi, vì biết rằng Ngài ở với con và Ngài là Đức Chúa Trời của con. A-men.   

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Giê-rê-mi 41-44.

 50 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, August 25, 2021 – Cất Cánh Bay Cao

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, August 25, 2021
Cất Cánh Bay Cao

“Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng; chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi.”
Ê-sai 40:31

Có nhiều khó khăn, sức ép trong cuộc sống làm những người mạnh mẽ nhất cũng phải mệt mỏi. Có những nỗi sợ hãi làm những trái tim gan lì nhất cũng phải khiếp kinh. Ê-sai 40:30 cho biết ngay cả “những kẻ trai trẻ cũng phải mòn mỏi mệt nhọc, người trai tráng cũng phải vấp ngã.” Con người vấp ngã vì dựa vào sức riêng của mình. Sức người không đứng nổi trước những giông tố của cuộc đời. Chỉ có sức mạnh từ trên cao mới đủ để gìn giữ chúng ta. Tiên tri Ê-sai đặt câu hỏi và cho câu trả lời: “Ngươi không biết sao, không nghe sao? Đức Chúa Trời hằng sống, là Đức Giê-hô-va, là Đấng đã dựng nên các đầu cùng đất, chẳng mỏi chẳng mệt; sự khôn ngoan Ngài không thể dò. Ngài ban sức mạnh cho kẻ nhọc nhằn, thêm lực lượng cho kẻ chẳng có sức.” (Ê-sai 40:28-29). Chỉ có bàn tay quyền năng của Ngài mới có thể dẫn đưa chúng ta khỏi những giông tố của cuộc đời chứ không phải nhờ khả năng con người có hạn của chúng ta. Câu cuối của Ê-sai chương 40 cho chúng ta một niềm hy vọng lớn: “Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng; chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi.” (Ê-sai 40:31). Trong cuộc chiến thuộc linh Lời Chúa cũng khuyên chúng ta “Vả lại, anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỉ.” (Ê-phê-sô 6:10-11).

Bạn có kinh nghiệm nhận được sức mới từ Chúa để cất cánh bay cao chưa?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa là Đức Chúa Trời hằng sống, đầy quyền năng, khôn ngoan và không bao giờ mỏi mệt. Xin Chúa cho con luôn trông cậy hoàn toàn vào quyền năng vô biên của Chúa để con không tiếp tục sống trong sự mệt mỏi, kiệt quệ khi dựa vào sức riêng của mình. A-men.   

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Giê-rê-mi 37-40.

 46 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, August 24, 2021 – Đấng Chăn Chiên Nhân Từ

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, August 24, 2021
Đấng Chăn Chiên Nhân Từ

“Ngài sẽ chăn bầy mình như người chăn chiên; thâu các con chiên con vào cánh tay mình và ẵm vào lòng; từ từ dắt các chiên cái đang cho bú.”
Ê-sai 40:11

Một sự song song giống nhau thật diệu kỳ giữa 66 chương của Ê-sai và 66 sách của Kinh thánh – trong đó mỗi chương trong Ê-sai tương ứng với sách tương đương của nó trong Kinh Thánh. Chủ đề của 39 chương đầu tiên của Ê-sai xoay quanh sự nổi loạn của con người tội lỗi, chống nghịch lại Chúa, bị Đức Chúa Trời đoán phạt như được ghi lại trong 39 sách của Cựu ước. Trong 27 chương còn lại của Ê-sai tương đương với 27 sách của Tân Ước nói đến sự cứu chuộc, sự an ủi, sự tha thứ, ân sủng và vui mừng kết thúc với một trời mới và đất mới. Kinh Thánh ghi lại việc Đức Chúa Trời an ủi dân Ngài với niềm vui khôn xiết khi danh tính của Đấng Mê-si đã hứa cho Y-sơ-ra-ên xuất hiện một cách rõ ràng. Ê-sai loan báo Vua dân Giu-đa sẽ được sai đến để cứu muôn dân ra khỏi tội. Ê-sai chương 40 là con số tương đương với sách đầu tiên của Tân Ước giới thiệu về Giăng Báp-tít trong câu 3 “Có tiếng kêu rằng: Hãy mở đường trong đồng vắng cho Đức Giê-hô-va; hãy ban bằng đường cái trong đất hoang cho Đức Chúa Trời chúng ta!” Những câu kế tiếp loan báo về Đấng Mê-si sẽ đến như Người Chăn ân cần chăm sóc đàn chiên của Ngài và tập hợp, bồng ẵm các chiên con vào lòng mình. “Ngài sẽ chăn bầy mình như người chăn chiên; thâu các con chiên con vào cánh tay mình và ẵm vào lòng; từ từ dắt các chiên cái đang cho bú.” (Ê-sai 40:11). Đấng Chăn Chiên được Ê-sai tiết lộ đầy đủ đó chính là Chúa Giê-xu Christ. Chúa Giê-xu khi đến thế gian phán: “Ta là người chăn hiền lành; người chăn hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình.” (Giăng 10:11).

Bạn có kinh nghiệm được sự chăm sóc, bồng ẵm của Chúa như người chăn chiên nhân từ không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa là Đức Chúa Trời của Cựu Ước và Tân Ước luôn bày tỏ lòng nhân từ của Ngài hôm qua, ngày nay cho đến đời đời không hề thay đổi. Xin giúp con luôn sống dưới sự chăm sóc và bồng ẵm của Chúa là Đấng Chăn Nhân Từ. A-men.   

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Giê-rê-mi 34-36

 48 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, July 16, 2021 – Hãy Kêu Cầu Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, July 16, 2021
Hãy Kêu Cầu Chúa

“Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho; ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết.”
Giê-rê-mi 33:3

Giê-rê-mi bị vua Sê-đê-kia của Giu-đa bỏ tù vì ông nói tiên tri với dân sự rằng Ba-by-lôn sẽ chiếm Giê-ru-sa-lem. Sê-đê-kia ghét Giê-rê-mi vì Giê-rê-mi nói tiên tri nghịch cùng vua, Giê-rê-mi nói vua sẽ không chống lại Ba-by-lôn và vua bị bắt làm phu tù ở Ba-by-lôn. Trong khi còn bị giam cầm thì Giê-rê-mi nghe lời phán của Chúa mời gọi ông: “Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho; ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết.” (Giê-rê-mi 33:3). Trong câu 6-9 Chúa phán Ngài sẽ ban cho dân sự Chúa sức mạnh, được chữa lành các vết thương lịch sử, sẽ sống trong chân lý và bình an. Dân sự Chúa sẽ được hồi hương, được thanh tẩy tội ác và sẽ là nhân chứng về vinh quang của Chúa. Trước khi Chúa mời Giê-rê-mi “Hãy kêu cầu Chúa!”, Chúa đã nhắc cho Giê-rê-mi trong câu trước đó Ngài là “Đấng làm nên sự nầy, Đức Giê-hô-va là Đấng tạo và lập sự nầy, danh Ngài là Giê-hô-va.” (Giê-rê-mi 33:2). Có lẽ chúng ta quen thuộc với câu Kinh Thánh Giê-rê-mi 33:3, nhưng xin Chúa cho chúng ta qua câu Giê-rê-mi 33:2 biết chắc Đấng đang mời gọi chúng ta “Hãy kêu cầu Ta” là Đức Chúa Trời đã tạo dựng muôn loài và đang cầm quyền tể trị. Danh Ngài là Giê-hô-va!

Bạn có mối thông công mật thiết và biết rõ Đức Chúa Trời quyền năng là Đấng mời gọi bạn kêu cầu Ngài trong mọi hoàn cảnh không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, Cảm tạ Chúa con được thờ phượng Đấng Tạo Dựng nên muôn loài trong đó có con. Danh Ngài là Đức Chúa Trời tôn quý. Xin cho con luôn lắng nghe tiếng phán của Chúa qua sự suy gẫm Lời Chúa và kêu cầu Chúa vì Ngài là Đấng nghe và trả lời cầu xin theo ý Chúa. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu July 16: Xin đọc Thi Thiên 120-131
Thứ Bảy July 17: Xin đọc Thi Thiên 132-138
Chúa Nhật July 18: Xin đọc Thi Thiên 139-143

 40 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, July 15, 2021 – Giềng Mối và Điều Răn Của Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, July 15, 2021
Giềng Mối và Điều Răn Của Chúa

“Giềng mối của Đức Giê-hô-va là ngay thẳng, làm cho lòng vui mừng; Điều răn của Đức Giê-hô-va trong sạch, làm cho mắt sáng sủa.”
Thi Thiên 19:8

Trong Thi Thiên 19 và 119, Lời Chúa được mô tả bằng các từ ngữ: luật pháp, chứng cớ, giềng mối, điều răn và mạng lịnh. Luật pháp là toàn bộ ý chỉ của Chúa; chứng cớ là những lời mô tả hay lời chứng về bản chất và ý định của Chúa; giềng mối là những lời giáo huấn, lời dạy rõ ràng, những quy luật của Chúa; điều răn là mệnh lệnh, điều Chúa bảo chúng ta phải làm và mạng lịnh là những phán quyết của Chúa liên quan đến đời sống của con người. Thi Thiên 19:8a cho chúng ta biết Lời Chúa ích lợi vì đó là giềng mối ngay thẳng của Ngài. “Giềng mối của Đức Giê-hô-va là ngay thẳng, làm cho lòng vui mừng” (câu 8a). Những lời dạy dỗ, quy luật bất biến của Chúa rất rõ ràng, ngay thẳng làm cho lòng chúng ta vui mừng khi đọc Lời Ngài. Lời Chúa bao gồm lời hứa chắc chắn của Ngài, vì thế tin cậy vào lời hứa của Ngài sẽ làm cho lòng chúng ta vui mừng. “Vì ta nói thật cùng các ngươi, đang khi trời đất chưa qua đi, thì một chấm một nét trong luật pháp cũng không qua đi được cho đến khi mọi sự được trọn.” (Ma-thi-ơ 5:18). Câu 8b cũng cho chúng ta biết Lời Chúa ích lợi vì đó là điều răn trong sáng của Ngài. “Điều răn của Đức Giê-hô-va trong sạch, làm cho mắt sáng sủa” (câu 8b).

Bạn có vui mừng khi học Lời Chúa không? Bạn có được Thánh Linh qua Lời Chúa thánh hóa đời sống thuộc linh để luôn sống đẹp lòng Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa ban cho con Lời Chúa là giềng mối ngay thẳng, là điều răn trong sạch của Ngài. Cầu xin Chúa cho con vui mừng khi học Lời Chúa và mắt thuộc linh được thấy rõ để vâng phục những mạng lịnh tốt lành của Chúa. A-men.   

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Thi Thiên 119

 41 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, July 14, 2021 – Cẩn Thận Giữ Tấm Lòng

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, July 14, 2021
Cẩn Thận Giữ Tấm Lòng

“Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, Vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra.”
Châm Ngôn 4:23

Thánh Kinh đề cập đến tấm lòng không phải như một bộ phận trong cơ thể nhưng là trọng tâm của nơi phát xuất ra những “cảm xúc hay khát vọng” của phần tâm linh. Kinh Thánh nhắc tới lòng con người gần 300 lần. Tấm lòng con người, khi chưa được Chúa ngự trị, là độc ác và đầy tội lỗi. Giê-rê-mi 17:9 cho biết, “Lòng người ta là dối trá hơn mọi vật, và rất là xấu xa: ai có thể biết được?” Đó là lý do tại sao Chúa tra xét tấm lòng của một người, không chỉ nhìn xem diện mạo bên ngoài và những gì người đó thể hiện ra (1 Sa-mu-ên 16:7). Chúa Giê-xu chỉ ra sự sa ngã của tấm lòng chúng ta trong Mác 7:21-23: “Những gì từ trong người ra mới làm ô uế người ấy. Vì từ trong lòng người mà ra những ý tưởng xấu xa như tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, lừa dối, dâm loạn, ganh tị, vu khống, kiêu ngạo, và ngông cuồng. Tất cả những thứ xấu ấy từ trong lòng ra và làm ô uế người ta.” Chúa ban cho chúng ta tấm lòng mới khi tin nhận Chúa, “Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi, và đặt thần mới trong các ngươi. Ta sẽ cất lòng bằng đá khỏi thịt các ngươi, và ban cho các ngươi lòng bằng thịt.” (Ê-xê-chi-ên 36:26). Lời Chúa khuyên chúng ta nhờ Chúa tiếp tục gìn giữ tấm lòng của mình: “Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, Vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra. Con hãy dẹp ra sự gian tà của miệng, Và bỏ cách xa con sự giả dối của môi. Mắt con hãy ngó ngay trước mặt, Và mí mắt con khá xem thẳng trước mặt con. Hãy ban bằng cái nẻo của chân con đi, Và lập cho vững vàng các đường lối con, Chớ xây qua bên hữu hay bên tả; Hãy dời chân con khỏi sự ác.” (Châm Ngôn 4:23-27).

Bạn có nhờ Thánh Linh Chúa xây dựng một bức tường thuộc linh để bảo vệ xung quanh tấm lòng của bạn không? “Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, Để tôi không phạm tội cùng Chúa.” (Thi Thiên 119:11).

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa ban cho con tấm lòng mới khi con tin nhận Ngài. Cầu xin Chúa cho con tiếp tục có lời Chúa trong lòng để con không phạm tội cùng Chúa. A-men.   

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Thi Thiên 108-118.

 36 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, July 13, 2021 – Biết Ý Chúa Qua Lời Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, July 13, 2021
Biết Ý Chúa Qua Lời Chúa

“Ta sẽ tỏ cho ngươi biết điều ngươi phải làm.”
1 Sa-mu-ên 16:3b

Kinh Thánh là Lời của Đức Chúa Trời! Khi đọc Lời Chúa và qua sự soi sáng của Thánh Linh chúng ta biết được ý Chúa. Ngày nay, Chúa phán cùng chúng ta qua Lời Kinh Thánh cũng như Chúa đã phán cùng tiên tri Sa-mu-ên trong thời Cựu Ước. Kinh Thánh 1 Sa-mu-ên chương 16 ghi lại câu chuyện Đức Chúa Trời sai tiên tri Sa-mu-ên đi đến thành Bết-lê-hem xức dầu cho người Ngài chọn làm vua thế cho Sau-lơ. Sa-mu-ên thấy đây là một việc nguy hiểm vì ông sợ vua Sau-lơ biết và giết ông. Khi Sa-mu-ên nói điều sợ hãi trong lòng mình cho Đức Chúa Trời thì Ngài phán bảo Sa-mu-ên cứ đi “Ta sẽ tỏ cho ngươi điều ngươi phải làm”. Tiên tri Sa-mu-ên vâng lời Đức Chúa Trời đi xức dầu cho người Ngài chọn làm vua thế cho Sau-lơ. Sa-mu-ên thấy các con lớn của Y-sai thì tưởng là người Chúa chọn. “Nhưng Đức Giê-hô-va phán cùng Sa-mu-ên rằng; Chớ xem về bộ dạng và hình vóc cao lớn của nó, vì ta đã bỏ nó. Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem; loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng.” (1 Sa-mu-ên 16:7). Cuối cùng Y-sai gọi người con út là Đa-vít đang chăn chiên ngoài đồng trở về thì Đức Chúa Trời phán cùng Sa-mu-ên rằng: “Ấy là nó; hãy đứng dậy xức dầu cho nó.” (1 Sa-mu-ên 16:12b). Đức Chúa Trời đã chỉ dẫn cho Sa-mu-ên từng bước một trong sự lựa chọn vị vua theo ý Chúa. Điều quan trọng là Sa-mu-ên đã kiên nhẫn lắng nghe lời phán của Đức Chúa Trời cho đến khi ông biết Đa-vít là người Ngài chọn.

Bạn có kiên nhẫn chờ đợi, lắng nghe tiếng Chúa phán qua sự suy gẫm Lời Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa Thánh Linh soi sáng con khi suy gẫm Lời Chúa. Xin giúp con kiên nhẫn chờ đợi sự hướng dẫn của Chúa qua Lời Ngài. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Thi Thiên 106-107.

 34 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, July 12, 2021 – Khôn Ngoan Từ Thánh Linh

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, July 12, 2021
Khôn Ngoan Từ Thánh Linh

“Về phần chúng ta, chúng ta chẳng nhận lấy thần thế gian, nhưng đã nhận lấy Thánh Linh từ Đức Chúa Trời đến, hầu cho được hiểu biết những ơn mà chúng ta nhận lãnh bởi Đức Chúa Trời.”
1 Cô-rinh-tô 2:12

Cảm tạ Đức Chúa Trời đã ban Đức Thánh Linh ở trong chúng ta để cho chúng ta sự khôn ngoan hiểu được những điều thiêng liêng từ Đức Chúa Trời. “Chúng ta nói về ơn đó, không cậy lời nói mà sự khôn ngoan của loài người đã dạy đâu, song cậy sự khôn ngoan mà Đức Thánh Linh đã dạy, dùng tiếng thiêng liêng để giải bày sự thiêng liêng.” (1 Cô-rinh-tô 2:13). Người xác thịt không thể hiểu được điều thiêng liêng từ Đức Chúa Trời và còn coi những điều đó là sự rồ dại. “Vả, người có tánh xác thịt không nhận được những sự thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời; bởi chưng người đó coi sự ấy như là sự rồ dại, và không có thể hiểu được, vì phải xem xét cách thiêng liêng.” (1 Cô-rinh-tô 2:14). Nếu không nhờ Thánh Linh thì chúng ta không thể nào hiểu được giá trị của Lời Chúa và thuận phục đi theo ý Ngài, vì “Ôi! sâu nhiệm thay là sự giàu có, khôn ngoan và thông biết của Đức Chúa Trời! Sự phán xét của Ngài nào ai thấu được, đường nẻo của Ngài nào ai hiểu được! Vì, ai biết ý tưởng Chúa, ai là kẻ bàn luận của Ngài?” (Rô-ma 11:33-34). Thánh Linh hiểu tư tưởng của Đức Chúa Trời. Vì vậy nên Thánh Linh mới dạy Lời của Đức Chúa Trời cho chúng ta hiểu được. Sứ đồ Phao-lô cho biết: “Vả, nếu không phải là thần linh trong lòng người, thì ai biết sự trong lòng người? Cũng một lẽ ấy, nếu không phải là Thánh Linh của Đức Chúa Trời, thì chẳng ai biết sự trong Đức Chúa Trời.” (1 Cô-rinh-tô 2:11).

Bạn có nhờ Đức Thánh Linh soi sáng bạn để hiểu chân lý và nhận những ơn phước thiêng liêng khi đọc Lời Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Đức Chúa Trời đã ban Đức Thánh Linh cho con để con được sự khôn ngoan hiểu biết những điều thiêng liêng từ Lời Chúa. Xin giúp con chuyên tâm học hỏi Lời Chúa và hoàn toàn thuận phục theo sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Thi Thiên 101-105.

 35 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, July 9, 2021 – Đấng Tể Trị Tuyệt Đối

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, July 9, 2021
Đấng Tể Trị Tuyệt Đối

“Ấy chính ta là Đấng gây nên sự sáng và dựng nên sự tối tăm, làm ra sự bình an và dựng nên sự tai vạ; chính ta, là Đức Giê-hô-va, là mọi sự đó.”
Ê-sai 45:7

Tiên tri Ê-sai đã loan báo Chúa chọn vua Si-ru (Ê-sai 45:1) làm công cụ của Ngài để cho dân sự Do-thái được trở về Giê-ru-sa-lem sau thời gian bị lưu đày tại xứ Ba-by-lôn. Lời tiên tri chính xác, nêu đích danh một vua ngoại bang để thực hiện mục đích của Chúa cho dân sự Ngài trở về quê hương và qua dân tộc này Chúa Giê-xu ra đời để đem sự cứu rỗi đến cho cả thế gian. Đức Chúa Trời là Đấng Tể Trị Tuyêt Đối, Ngài phán qua lời tiên tri Ê-sai “Ta là Đức Giê-hô-va, không có Đấng nào khác, ngoài ta không có Đức Chúa Trời nào khác nữa. Ấy chính ta là Đấng gây nên sự sáng và dựng nên sự tối tăm, làm ra sự bình an và dựng nên sự tai vạ; chính ta, là Đức Giê-hô-va, là mọi sự đó. Ấy chính ta đã làm ra đất, dựng nên loài người ở trên đất; chính ta, tức là tay ta, đã giương ra các từng trời, và đã truyền bảo các cơ binh nó.” (Ê-sai 45:5,7&12). Khoảng 150 năm sau lời tiên tri của Ê-sai, vua Si-ru đã tạo mọi điều kiện tốt đẹp để dân sự Do-thái được hồi hương đúng như lời tiên báo (E-xơ-ra 1:1-15). Cũng như vua Si-ru, Chúa cũng sử dụng vua Nê-bu-cát-nết-sa cho mục đích của Chúa (Giê-rê-mi 25:9). Trong sự khôn ngoan tể trị của Chúa, Ngài có thể sử dụng bất cứ ai, bất cứ biến cố nào cho mục đích của Ngài. Chúng ta không thể nào hiểu hết được ý tưởng của Chúa vì Chúa phán: “Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta. Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu.” (Ê-sai 55:8-9).

Bạn có tin chắc rằng Đức Chúa Trời là Đấng đang cầm quyền tể trị tất cả mọi biến cố lớn nhỏ trên thế giới không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa là Đấng Tể Trị Tuyệt Đối. Xin cho con luôn ca ngợi và thuận phục ý Chúa. Mặc dù nhiều điều vượt quá sự hiểu biết của con hoặc dường như nghịch lý, nhưng con hoàn toàn tin vào sự tể trị của Ngài vì Chúa là Đức Chúa Trời, ngoài Ngài không có Đức Chúa Trời nào khác . A-men.  
*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu July 9: Xin đọc Thi Thiên 81-87
Thứ Bảy July 10: Xin đọc Thi Thiên 88-91
Chúa Nhật July 11: Xin đọc Thi Thiên 92-100

 39 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, July 8, 2021 – Lời Chúa Dẫn Đến Sự Ăn Năn

Suy Gẫm Lời Chúa

Thursday, July 8, 2021

Lời Chúa Dẫn Đến Sự Ăn Năn

“Chúng đứng dậy tại chỗ mình, đọc trong sách luật pháp của Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, lâu đến phần tư ngày: trong một phần tư khác, chúng xưng tội và thờ lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của họ.”
Nê-hê-mi 9:3

Lời Chúa có quyền năng cáo trách tội lỗi khiến người đọc ăn năn xưng tội cùng Chúa. “Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng.” (Hê-bơ-rơ 4:12). Khi dân Do-thái được trở về từ Ba-by-lôn để xây lại tường thành Giê-ru-sa-lem, trong sách Nê-hê-mi chương 8 cho biết vào ngày mồng 1 tháng 7, thầy tế lễ E-xơ-ra đứng đọc sách Luật Pháp từ rạng đông cho đến trưa cho tất cả dân sự đều nghe. Mỗi ngày họ đều được nghe E-xơ-ra đọc Lời của Đức Chúa Trời (câu 18). Qua đến ngày 24 tháng 7, dân chúng “đứng dậy tại chỗ mình, đọc trong sách luật pháp của Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, lâu đến phần tư ngày; trong một phần tư khác, chúng xưng tội và thờ lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của họ.” (Nê-hê-mi 9:3). Dân sự Chúa sau nhiều năm bị lưu đày sống chung với dân ngoại, xa cách Chúa và Lời Ngài. Bây giờ, khi nghe lại Lời Chúa họ được cáo trách về tội lỗi khiến họ ăn năn và xưng tội cùng Chúa. Những câu Kinh Thánh tiếp theo cho thấy sau khi ăn năn, xưng tội, dân sự lớn tiếng thờ phượng Chúa “Đáng ngợi khen danh vinh hiển của Ngài, vẫn trổi cao hơn các sự chúc tụng và các lời khen ngợi.” (Nê-hê-mi 9:5).

Bạn có dành thời gian mỗi ngày để suy gẫm Lời Chúa không? Bạn có ăn năn, xưng tội khi đối diện với Lời Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa Thánh Linh dùng Lời Chúa cáo trách những điều tội lỗi trong đời sống con. Xin Chúa tha thứ những tội lỗi xấu xa trong đời sống con để con có mối thông công mật thiết với Ngài qua sự thờ phượng và ngợi khen danh vinh hiển của Ngài. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Thi Thiên 78-80.

 33 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, July 7, 2021 – Mỗi Cá Nhân Phải Ăn Năn

Suy Gẫm Lời Chúa

Wednesday, July 7, 2021

Mỗi Cá Nhân Phải Ăn Năn

“Song nếu kẻ dữ xây bỏ hết thảy tội mình đã phạm, nếu nó giữ mọi luật lệ ta, và nếu nó làm theo luật pháp và hiệp với lẽ thật, chắc thật nó sẽ sống và không chết đâu.”
Ê-xê-chi-ên 18:21

Ê-xê-chi-ên là tiên tri trong thời kỳ dân Giu-đa bị đày qua xứ Ba-by-lôn. Ông đã viết sách Ê-xê-chi-ên để cảnh báo dân Giu-đa lý do họ bị lưu đày là vì họ đã phạm tội cùng Đức Chúa Trời, không gìn giữ luật pháp Chúa, thờ tà thần và cứng đầu, cứng cổ với Chúa. Ê-xê-chi-ên trong đoạn 18 không nói chung Nước Giu-đa phạm tội nhưng ông nói cá nhân những người Giu-đa phạm tội như lời Chúa phán “Nầy, mọi linh hồn đều thuộc về ta; linh hồn của cha cũng như linh hồn của con, đều thuộc về ta; linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết.” (Ê-xê-chi-ên 18:4). Chúa là Đấng Công Bình nhưng Ngài cũng là Đấng Yêu Thương tha thứ những ai ăn năn xây bỏ tội lỗi trở về cùng Ngài. Lời Chúa hứa trong Ê-xê-chi-ên 18:21-22 “Song nếu kẻ dữ xây bỏ hết thảy tội mình đã phạm, nếu nó giữ mọi luật lệ ta, và nếu nó làm theo luật pháp và hiệp với lẽ thật, chắc thật nó sẽ sống và không chết đâu. Không có một tội nào nó đã phạm sẽ bị nhớ lại nghịch cùng nó; nó sẽ sống vì cớ sự công bình nó đã làm.” Đức Giê-hô-va cũng phán trong câu cuối của Ê-xê-chi-ên đoạn 18: “Thật vậy, ta không vui đâu về sự chết của kẻ phải chết, vậy các ngươi hãy xây lại, mà được sống!” (câu 32). Tất cả con người trên thế gian không ai có thể sống công chính trước mặt Đức Chúa Trời thánh khiết. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời đã ban Chúa Giê-xu chịu chết thế cho chúng ta. “Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời” (2 Cô-rinh-tô 5:21). Qua sự chết của Chúa Giê-xu Christ, Ngài cất đi hình phạt tội lỗi cho tất cả những người trong Cựu Ước và Tân Ước thật sự ăn năn tội lỗi và đặt đức tin vào Ngài.

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa Giê-xu đã chịu chết đền tội cho con trên cây thập tự. Xin Chúa giúp con thấy được qua sự suy gẫm Lời Chúa những điều trong đời sống không đẹp lòng Ngài và biết ăn năn xây bỏ tội lỗi để càng ngày càng giống Chúa Giê-xu. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Thi Thiên 72-77.

 35 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, July 6, 2021 – Gìn Giữ Lời Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa

Tuesday, July 6, 2021

Gìn Giữ Lời Chúa

“Khi ngươi nghe lời ta phán nghịch cùng chỗ này, và nghịch cùng dân cư nó, thì ngươi có lòng mềm mại, hạ mình xuống trước mặt ta, xé áo ngươi, và khóc lóc tại trước mặt ta; bởi vậy cho nên ta cũng có nghe ngươi.”
2 Sử Ký 34:27

Vua Giô-si-a là một vị vua kính sợ Chúa của Nước Giu-đa. Các vị vua trước ông đã không kính sợ Chúa, không làm theo Luật Pháp Chúa, thờ tà thần và làm nhiều điều ác. Giô-si-a vừa lên ngôi vua khi còn rất trẻ ông “đã trở lại tìm kiếm Đức Chúa Trời của Đa-vít, tổ phụ mình.” (2 Sử Ký 34:3). Vua Giô-si-a ra lệnh tiến hành sửa sang lại Đền Thờ Chúa và nhờ đó các thầy tế lễ tìm thấy quyển Luật Pháp truyền lại bởi Môi-se. Quyển sách Luật Pháp của Chúa sau nhiều năm bị lãng quên, giờ đây đã tìm lại được, và ông thư ký Sa-phan đọc cho vua nghe (câu 18). Khi vua Giô-si-a “nghe các lời luật pháp rồi, thì xé áo mình” (câu 19) để bày tỏ lòng ăn năn. Ngay sau đó, vua Giô-si-a truyền lệnh cho những người trong triều đình vua: “Hãy vì ta, vì các người Y-sơ-ra-ên và vì người Giu-đa còn sót lại, mà đi cầu vấn Đức Giê-hô-va về các lời phán của sách này đã tìm lại được vì cơn giận của Đức Giê-hô-va đã giáng trên chúng ta thật lớn thay, bởi các tổ phụ ta không gìn giữ lời phán của Đức Giê-hô-va, và chẳng làm theo các điều đã chép trong sách này.” (2 Sử Ký 34:21). Đức Chúa Trời đã phán qua nữ tiên tri Hun-đa cho vua Giô-si-a: “Khi ngươi nghe lời ta phán nghịch cùng chỗ này, và nghịch cùng dân cư nó, thì ngươi có lòng mềm mại, hạ mình xuống trước mặt ta, xé áo ngươi, và khóc lóc tại trước mặt ta; bởi vậy cho nên ta cũng có nghe ngươi.” (2 Sử Ký 34:27). Vì sự ăn năn và trở lại gìn giữ Lời Chúa của vua Giô-si-a mà Đức Chúa Trời đã ban ơn cho triều đình vua và dân Giu-đa trong thời kỳ vua Giô-si-a trị vì.

Bạn có yêu mến, suy gẫm và làm theo Lời Chúa không? Như vua Giô-si-a, sự yêu mến, suy gẫm và làm theo lời Chúa của bạn sẽ ảnh hưởng đến chính bạn và những người chung quanh. Chúa nghe lời cầu nguyện của những người hạ mình, gìn giữ Lời Chúa!

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa cho con Lời Ngài là sức sống đời con. Xin giúp con luôn yêu mến, suy gẫm, gìn giữ và làm theo Lời Chúa. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Thi Thiên 67-71.

 37 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, July 5, 2021 – Hãy Tự Xét Mình và Ăn Năn

Suy Gẫm Lời Chúa

Monday, July 5, 2021

Hãy Tự Xét Mình và Ăn Năn

“Ôi ngày ấy! vì ngày Đức Giê-hô-va đã gần! Nó đến như một tai vạ thả ra bởi Đấng Toàn năng.”
Giô-ên 1:15

Sách tiên tri Giô-ên có ghi 5 lần về “Ngày của Đức Giê-hô-va.”  Đây là lời cảnh báo về những biến cố từ Đức Chúa Trời để cảnh tỉnh dân sự Y-sơ-ra-ên. Giô-ên nói đến Nạn Dịch Cào Cào (Giô-ên 1:2-20), Sự Xâm Chiếm Của Dân A-sy-ri (Giô-ên 2:1-27) và Sự Xét Đoán Đức Chúa Trời Sẽ Giáng Trên Nhân Loại (Giô-ên 2:28-3:21). Dù tai nạn xày đến do thiên nhiên hay từ sự tấn công của con người, Chúa dùng những cơ hội này để kêu gọi sự xét lòng và ăn năn của dân sự Y-sơ-ra-ên. Giô-ên 2:13 kêu gọi dân sự “Hãy xé lòng các ngươi, và đừng xé áo các ngươi. Khá trở lại cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi; vì Ngài là nhân từ và hay thương xót, chậm giận và giàu ơn, đổi ý về sự tai vạ.” Trong đời sống chúng ta, Chúa cũng dùng những “ngày của Chúa” qua những tai họa như dịch lệ, thiên tai, chiến tranh… để kêu gọi chúng ta tự xét mình và ăn năn trở về cùng Chúa. Ngài muốn chúng ta ăn năn thật từ trong tấm lòng chớ không phải hình thức bên ngoài. Đức Chúa Trời sẽ nghe lời kêu cầu của chúng ta và trả lời “vì Ngài là Đấng nhân từ và hay thương xót, chậm giận và giàu ơn.”

Bạn có xét lòng và ăn năn trở lại cùng Chúa khi trải qua những tai họa trong đời sống không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa sử dụng những tai họa để uốn nắn và dạy dỗ con. Xin giúp con tự xét lòng, ăn năn và tỉnh thức vì ngày của Chúa đã gần. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Thi Thiên 60-66.

 35 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, July 2, 2021 – Bởi Thần Ta

Suy Gẫm Lời Chúa

Friday, July 2, 2021

Bởi Thần Ta

“Ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi Thần ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.”
Xa-cha-ri 4:6b

Sau khi dân sự Do-thái được trở về từ Ba-by-lôn, Xô-rô-ba-bên đã cùng dân sự bắt đầu xây lại đền thờ. Công việc thật là lớn lao và họ cảm thấy thiếu nhân lực lẫn tài lực để hoàn thành. Đúng thời điểm đó Chúa cho tiên tri Xa-cha-ri thấy được khải tượng và ông nói: “Tôi nhìn xem, kìa một cái chơn đèn bằng vàng cả, và một cái chậu trên chót nó, nó có bảy ngọn đèn; có bảy cái ống cho mỗi ngọn đèn ở trên chót nó. Ở kề bên lại có hai cây ô-li-ve, một cây ở bên hữu cái chậu, và một cây ở bên tả.” (Xa-cha-ri 4:2-3). Điều đặc biệt là bảy ngọc đèn có bảy ống dẫn dầu từ nguồn cung cấp dầu cho đèn là hai cây ô-li-ve ở hai bên. Nhờ vậy bảy ngọn đèn có thể luôn sáng vì lúc nào dầu cũng đầy bình. Xô-rô-ba-bên không hiểu ý nghĩa của hiện tượng này nên thiên sứ đã nói cho ông: “Đây là lời của Đức Giê-hô-va phán cho Xô-rô-ba-bên rằng: Ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi Thần ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.” (Xa-cha-ri 4:6). Thiên sứ cũng nói trong câu 7 tiếp theo “các núi lớn sẽ trở nên đồng bằng trước mặt Xô-rô-ba-bên.” Đèn luôn đầy dầu tượng trưng cho sự đấy dẫy quyền năng của Đức Thánh Linh. Ngày nay, Đức Thánh Linh đang ngự trị trong lòng những người tin nhận Chúa Giê-xu. Xin Đức Thánh Linh đầy dẫy trong chúng ta để dạy dỗ chúng ta về Lời Chúa, ban quyền năng cho chúng ta trong sự phục vụ Chúa và làm chứng về Chúa cho những người chưa biết Ngài.

Bạn nhờ quyền thế và năng lực riêng hay nhờ vào quyền năng của Đức Thánh Linh trong sự phục vụ Chúa?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa ban cho con Đức Thánh Linh ở trong lòng con. Xin giúp con luôn được đầy dẫy Đức Thánh Linh trong đời sống và trong sự phục vụ Chúa. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu July 2: Xin đọc Thi Thiên 40-45
Thứ Bảy July 3: Xin đọc Thi Thiên 46-51
Chúa Nhật July 4: Xin đọc Thi Thiên 52-59

 43 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, July 1, 2021 – Lời Chúa Ban Cho Bình An Lớn

Suy Gẫm Lời Chúa

Thursday, July 1, 2021

Lời Chúa Ban Cho Bình An Lớn

“Phàm kẻ nào yêu mến luật pháp Chúa được bình yên lớn; Chẳng có sự gì gây cho họ sa ngã.”
Thi Thiên 119:165

Tác giả Thi Thiên 119 cho biết người nào yêu mến Lời Chúa được sự bình an lớn trong lòng, không có điều gì có thể làm họ vấp ngã hoặc bất an. Tác giả Thi Thiên 119 gặp nhiều thử thách, khó khăn nhưng không quên, không lìa bỏ Lời Chúa. “Mạng sống tôi hằng bị cơn nguy hiểm, Nhưng tôi không quên luật pháp Chúa. Những kẻ ác gài bẫy hại tôi; Song tôi không lìa bỏ giềng mối Chúa.” (Thi Thiên 119:109-110). Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy hoạn nạn như lời Chúa Giê-xu phán trong Giăng 16:33 “Ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi!” Sự bình an thật chỉ có khi chúng ta sống trong Lời Chúa. Đức Thánh Linh dùng Lời Chúa để dạy dỗ chúng ta và nhắc cho chúng ta nhớ lời hứa của Chúa Giê-xu. “Nhưng Đấng Yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi. Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban sự bình an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi.” (Giăng 14:26-27). Khi chúng ta có Lời Chúa trong lòng không có điều nào có thể làm cho chúng ta nản lòng, bối rối và sợ hãi.

Bạn có yêu mến suy gẫm Lời Chúa để được sự bình an thật qua sự dạy dỗ của Chúa Thánh Linh không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Lời Chúa cho con được sự bình an lớn trong lòng. Xin Chúa Thánh Linh giúp con luôn yêu mến suy gẫm Lời Chúa và dạy dỗ con hiểu Lời Ngài để con không bối rối và sợ hãi giữa những hoạn nạn trong đời sống. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Thi Thiên 36-39.

 42 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, June 30, 2021 – Cầu Nguyện và Suy Gẫm Lời Chúa Trọn Ngày

Suy Gẫm Lời Chúa

Wednesday, June 30, 2021

Cầu Nguyện và Suy Gẫm Lời Chúa Trọn Ngày

“Tôi thức trước rạng đông và kêu cầu; Tôi trông cậy nơi lời Chúa. Canh đêm chưa khuya, mắt tôi mở tỉnh ra, Đặng suy gẫm lời Chúa.”
Thi Thiên 119:147-148

Tác giả Thi Thiên 119 cầu nguyện và suy gẫm Lời Chúa lúc tinh sương và trong đêm khuya khi tỉnh ngủ. “Tôi thức trước rạng đông và kêu cầu; Tôi trông cậy nơi lời Chúa. Canh đêm chưa khuya, mắt tôi mở tỉnh ra, Đặng suy gẫm lời Chúa.” (Thi Thiên 119:147-148). Điều này nói lên tấm lòng yêu mến Lời Chúa và liên tục cầu nguyện với Chúa để được Ngài hướng dẫn đời sống. Tác giả kinh nghiệm Chúa luôn ở gần và Lời Chúa là chân thật, cần yếu, có giá trị vĩnh hằng. “Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài ở gần; Các điều răn Ngài là chân thật. Cứ theo chứng cớ Chúa Tôi đã biết từ lâu rằng Chúa lập các điều răn ấy đến đời đời.” (Thi Thiên 119:151-152). Chúng ta có thể cầu nguyện cùng Chúa và suy gẫm Lời Chúa bất cứ lúc nào, sáng sớm hoặc đêm khuya Chúa luôn ở gần chúng ta và giúp đỡ, an ủi chúng ta trong mọi hoàn cảnh.  “Ngài không để cho chân ngươi xiêu tó; Đấng gìn giữ ngươi không hề buồn ngủ. Đấng gìn giữ Y-sơ-ra-ên Không hề nhắp mắt, cũng không buồn ngủ.” (Thi Thiên 121:3-4).

Bạn có tận dụng cơ hội, thời gian để tương giao với Chúa và suy gẫm Lời Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa luôn ở gần con và không bao giờ buồn ngủ. Xin Chúa giúp con giữ mối tương giao với Ngài và sự suy gẫm Lời Chúa liên tục trọn ngày. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Thi Thiên 31-35.

 43 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, June 29, 2021 – Một Lòng Sống Theo Lời Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa

Tuesday, June 29, 2021

Một Lòng Sống Theo Lời Chúa

“Tôi ghét những kẻ hai lòng, Nhưng yêu mến luật pháp của Chúa.”
Thi Thiên 119:113

Tác giả Thi Thiên 119 “ghét những kẻ hai lòng” (câu 113) không phải vì muốn chỉ trích người khác hoặc coi mình thánh sạch hơn người khác. Nhưng khi đối diện với người hai lòng tác giả thấy chính mình cũng khó một lòng sống theo Lời Chúa. Trong câu 115, tác giả đã kêu lên “Hỡi kẻ làm ác, hãy lìa khỏi ta, Để ta giữ điều răn của Đức Chúa Trời ta.” Trong sách Các Vua thứ II chương 18, tiên tri Ê-li đã nói với vua A-háp lý do dân Y-sơ-ra-ên bị hoạn nạn “bởi vì vua đã bỏ điều răn của Đức Giê-hô-va, và đã tin theo thần Ba-anh.” Sau khi vua A-háp cho tụ họp dân Y-sơ-ra-ên, tiên tri Ê-li đến trước mặt dân sự mà nói rằng: “Các ngươi đi giẹo hai bên cho đến chừng nào? Nếu Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, khá theo Ngài; nếu Ba-anh là Đức Chúa Trời, hãy theo hắn.” Phương cách để ngăn ngừa tình trạng hai lòng là tích cực vâng giữ điều răn Đức Chúa Trời và yêu mến luật pháp Ngài (câu 113). Càng yêu mến Lời Chúa, chúng ta càng tránh được tình trạng hai lòng. Sự yêu mến luật pháp Chúa giúp chúng ta trung kiên một lòng sống theo Lời Chúa. Thi Thiên 66:18 chép “Nếu lòng tôi có chú về tội ác, Ắt Chúa chẳng nghe tôi.”

Bạn có một lòng quyết tâm sống theo Lời Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa Lời Ngài là lẽ sống duy nhất cho đời con. Xin Chúa giúp con yêu mến Lời Chúa và một lòng quyết tâm sống theo Lời Chúa. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Thi Thiên 23-30.

 37 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, June 28, 2021 – Lời Chúa Soi Sáng

Suy Gẫm Lời Chúa

Monday, June 28, 2021

Lời Chúa Soi Sáng

“Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi.”
Thi Thiên 119:105

Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh sẽ soi sáng chúng ta khi đọc Lời Chúa: “Về phần chúng ta, chúng ta chẳng nhận lấy thần thế gian, nhưng đã nhận lấy Thánh Linh từ Đức Chúa Trời đến, hầu cho được hiểu biết những ơn mà chúng ta nhận lãnh bởi Đức Chúa Trời; chúng ta nói về ơn đó, không cậy lời nói mà sự khôn ngoan của loài người đã dạy đâu, song cậy sự khôn ngoan mà Đức Thánh Linh đã dạy, dùng tiếng thiêng liêng để giải bày sự thiêng liêng.” (1 Cô-rinh-tô 2:12-13). Khi có Chúa Thánh Linh ở trong lòng chúng ta, Ngài sẽ dùng “Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi.” (Thi Thiên 119:105). Lời Chúa sẽ hướng dẫn chúng ta đi trong đường lối Chúa và làm theo ý chỉ của Ngài cho đời sống mình. Gia-cơ cho biết Kinh Thánh giúp chúng ta biết được ý Chúa và chúng ta được phước khi vâng theo Lời Chúa. “Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình.  Vì, nếu có kẻ nghe lời mà không làm theo thì khác nào người kia soi mặt mình trong gương, thấy rồi thì đi, liền quên mặt ra thể nào. Nhưng kẻ nào xét kỹ luật pháp trọn vẹn, là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời.” (Gia-cơ 1:22-25). Khi chúng ta được Lời Chúa soi sáng chúng ta sẽ không bị vấp ngã và được Lời Ngài hướng dẫn trong những quyết định của cuộc sống.

Bạn có nhờ Lời Chúa hướng dẫn cuộc sống mình không? Bạn có đọc Lời Chúa để được sự soi sáng của Chúa trong những quyết định của mình không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa về Lời Ngài ban cho con và soi sáng đường lối con. Xin Chúa cho con học biết ý Chúa và vâng lời Ngài được bày tỏ qua Kinh Thánh. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Thi Thiên 18-22.

 34 total views