Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, July 1, 2024 – Đời Sống Tiếp Tục Biến Đổi

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, July 1, 2024
Đời Sống Tiếp Tục Biến Đổi

“Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em, sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Jêsus Christ.”
Phi-líp 1:6

Sứ-đồ Phao-lô khi đang ở tù tại Rô-ma đã viết thư cảm ơn các tín hữu tại thành phố Phi-líp đã cầu nguyện và giúp đỡ ông. Sứ-đồ Phao-lô đã bày tỏ tâm tình và khích lệ các tín hữu tại Phi-líp “Mỗi khi tôi nhớ đến anh em, thì cảm tạ Đức Chúa Trời tôi, và mỗi khi cầu nguyện, tôi hằng cầu cho hết thảy anh em cách hớn hở, vì cớ từ buổi ban đầu cho đến bây giờ, anh em đã được thông công trong sự tấn tới của đạo Tin Lành.” (Phi-líp 1:3-5). Phao-lô tin chắc rằng Đức Chúa Trời sẽ tiếp tục “làm việc” trong đời sống những người được Chúa cứu cho đến khi Chúa Giê-xu trở lại. “Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em, sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Jêsus Christ.” (Phi-líp 1:6). Sau khi nhận được sự cứu rỗi và sinh lại bởi Đức Thánh Linh, chúng ta được qua tiến trình thánh hóa để càng ngày càng giống Chúa Giê-xu. “Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng Con Ngài, hầu cho Con nầy được làm Con cả ở giữa nhiều anh em.” (Rô-ma 8:29). Cảm tạ Chúa về sự yêu thương và thành tín của Ngài. “Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian, thì cứ yêu cho đến cuối cùng.” (Giăng 13:1).Bạn có cảm tạ Chúa vì Ngài tiếp tục yêu thương và thánh hóa đời sống bạn cho đến ngày Chúa Giê-xu trở lại không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì Ngài đã cứu con và tiếp tục thánh hóa đời sống con. Xin Ngài cho con được biến đổi để càng ngày càng giống Chúa Cứu Thế Giê-xu. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Thi Thiên 36-39

 47 total views,  2 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, June 28, 2024 – Người Thờ Phượng

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, June 28, 2024
Người Thờ Phượng

“Hỡi Đức Giê-hô-va, ai sẽ ngụ trong đền tạm Ngài? Ai sẽ ở trên núi thánh Ngài? Ấy là kẻ đi theo sự ngay thẳng, làm điều công bình, Và nói chân thật trong lòng mình.”
Thi Thiên 15:1-2

Thi Thiên 15 do vua Đa-vít làm bắt đầu với hai câu hỏi: “Hỡi Đức Giê-hô-va, ai sẽ ngụ trong đền tạm Ngài? Ai sẽ ở trên núi thánh Ngài?” (câu 1). Hay dễ hiểu hơn: “Ai là người xứng đáng đến thờ phượng Đức Chúa Trời?”“Người thờ phượng thật phải có những phẩm hạnh nào?” Trong Thi thiên này, Vua Đa-vít đã nhấn mạnh sự quan trọng của những người thờ phượng Đức Chúa Trời là phải có tấm lòng trong sạch. Các câu tiếp theo đề cập đến những phẩm hạnh của người thờ phượng Đức Chúa Trời cần phải có như lòng ngay thẳng, công bình, chân thật, không nói hành, không làm hại bạn hữu, không sỉ nhục người khác. Thờ phượng Chúa là bước vào trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu phán: “Phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời!” (Ma-thi-ơ 5:8). Cảm tạ Chúa ban cho chúng ta sự cứu rỗi và ban cho chúng ta địa vị thánh nhân qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. “Nhưng, như Đấng gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình, bởi có chép rằng: Hãy nên thánh, vì Ta là thánh”. (1 Phi-e-rơ 1:15-16).

Bạn có kiểm điểm đời sống của mình để có tấm lòng trong sạch trước khi bước vào sự thờ phượng Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì con được đặc ân thờ phượng Đức Chúa Trời. Xin Chúa cho con có tấm lòng trong sạch qua sự thánh hóa của Chúa Thánh Linh để sự thờ phượng Chúa một cách đẹp lòng Ngài. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu June 28: Xin đọc Thi Thiên 18-22
Thứ Bảy June 29: Xin đọc Thi Thiên 23-30
Chúa Nhật June 30: Xin đọc Thi Thiên 31-35

 45 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, June 27, 2024 – Trông Đợi Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, June 27, 2024
Trông Đợi Chúa

“Tôi trông đợi Đức Giê-hô-va, linh hồn tôi trông đợi Ngài; Tôi trông cậy lời của Ngài.”
Thi Thiên 130:5

Thi Thiên 130 được dân sự Y-sơ-ra-ên hát khi họ tiến lên đền thánh để thờ phượng Chúa. Lời bài ca nói về kinh nghiệm của người trông đợi lòng thương xót tha thứ tội lỗi của Chúa. Họ không kêu cầu cùng Chúa một cách tập thể nhưng từ chính cá nhân từng người. “Đức Giê-hô-va ôi! từ nơi sâu thẳm tôi cầu khẩn Ngài.” (Thi Thiên 130:1). “Từ nơi sâu thẳm” của chính cá nhân, người cầu xin bày tỏ lòng trông đợi sự lắng nghe của Chúa. “Chúa ôi! xin nghe tiếng tôi; Nguyện tai Chúa lắng nghe Tiếng nài xin của tôi. Hỡi Đức Giê-hô-va, nếu Ngài cố chấp sự gian ác. Thì, Chúa ôi! ai sẽ còn sống?” (Thi Thiên 130:2-3). Thật vậy, nếu Chúa xét xử theo tiêu chuẩn Thánh Khiết của Ngài thì không ai có thể sống được, nhưng trong sự trông đợi Chúa, người cầu xin biết chắc “Chúa có lòng tha thứ cho, Để người ta kính sợ Chúa.” (Thi Thiên 130:4). Sự biết chắc này đặt nền tảng trên lời hứa của Chúa trong Kinh Thánh. “Tôi trông đợi Đức Giê-hô-va, linh hồn tôi trông đợi Ngài; Tôi trông cậy lời của Ngài.” (Thi Thiên 130:5). Khi cá nhân kinh nghiệm sự cứu rỗi từ Chúa thì mạnh dạn mời gọi cộng đồng hãy trông đợi Chúa. “Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy trông cậy nơi Đức Giê-hô-va; Vì Đức Giê-hô-va có lòng nhân từ, Nơi Ngài có sự cứu rỗi nhiều.” (Thi Thiên 130:7).

Bạn có kiên trì trông đợi Chúa và đặt hy vọng vững chắc vào lời hứa của Chúa trong Kinh Thánh không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng đầy lòng yêu thương, nhân từ, sẵn sàng tha thứ tội lỗi cho nhưng ai trông cậy nơi Ngài. Xin giúp con luôn trông đợi Chúa và đặt hy vọng vào lời hứa của Chúa trong Kinh Thánh. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Thi Thiên 10-17

 37 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, June 26, 2024 – Chúa Biết Nẻo Đàng Tôi

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, June 26, 2024
Chúa Biết Nẻo Đàng Tôi

“Khi tâm hồn nao sờn trong mình tôi, Thì Chúa đã biết nẻo đàng tôi.”
Thi Thiên 142:3a

1 Sa-mu-ên chương 22 đến 24 ghi lại thời gian Đa-vít đang chạy trốn khỏi vua Sau-lơ. Đây là thời điểm gian nan, tồi tệ nhất trong cuộc đời của Đa-vít. Vua Đa-vít đã đổ lòng mình ra với Chúa trong Thi Thiên 142. “Tôi cất tiếng kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va; Tôi cất tiếng cầu khẩn Đức Giê-hô-va. Ở trước mặt Ngài tôi tuôn đổ sự than thở tôi, Bày tỏ sự gian nan tôi.” (Thi Thiên 142:1-2). Cuộc đời của Đa-vít đã chạm đến đáy của sự khốn khổ, gian truân. Tuy nhiên, giữa tất cả những hoàn cảnh khó khăn đang đè nặng thân xác và linh hồn Đa-vít, ông vẫn không quên Chúa vì tin chắc Chúa là Đấng biết hết mọi việc. “Khi tâm hồn nao sờn trong mình tôi, Thì Chúa đã biết nẻo đàng tôi.” (Thi Thiên 142:3a). Đức Chúa Trời đã đưa Đa-vít vào nơi thấp nhất để được Chúa uốn nắn, dạy dỗ ông về lòng tin cậy hoàn toàn vào Chúa để sau đó Đa-vít đã trở thành vị vua quan trọng nhất của dân Y-sơ-ra-ên.  “Ta sẽ lập trên chúng nó chỉ một kẻ chăn, người sẽ chăn chúng nó, tức là Đa-vít, tôi tớ ta. Ấy là người sẽ chăn chúng nó, người sẽ làm kẻ chăn chúng nó.” (Ê-xê-chi-ên 34:23).

Khi chúng ta đang ở trong tình trạng, hoàn cảnh tận cùng bạn có tin cậy Chúa đang biết nẻo đàng bạn không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Chúa biết nẻo đàng con. Xin Chúa cho con luôn tin cậy Chúa có chương trình tốt đẹp cho đời sống con để càng ngày con càng giống Chúa Giê-xu . A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Thi Thiên 1-9

 33 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, June 25, 2024 – Vui Mừng Trong Chúa Luôn Luôn

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, June 25, 2024
Vui Mừng Trong Chúa Luôn Luôn

“Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa: hãy vui mừng đi.”
Phi-líp 4:4

Chủ đề chính của Hội Đồng Giáo Hạt năm nay là Bươn Theo Sự Kêu Gọi đặt nền tảng trên 4 chương của thư Phi-líp. Chủ đề của Đêm Bế Mạc tối thứ Hai 24 tháng 6 là Bươn Tới Với Vui Mừng Trong Chúa Luôn Luôn đặt nền tảng trên Phi-líp 4:4: “Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa: hãy vui mừng đi.” Vua Sa-lô-môn khi về già đã có nhận xét: “Vậy, ta nhìn biết chẳng có điều gì tốt cho loài người hơn là vui vẻ, và làm lành trọn đời mình.” (Truyền Đạo 3:12). Chằng những sự vui vẻ là tốt cho loài người, nhưng vua Sa-lô-môn cũng cho biết trong Sách Châm Ngôn “phương thuốc” hay làm cho khỏe mạnh và đem đến sự chữa lành đó là: “Lòng vui mừng vốn một phương thuốc hay; Còn trí nao sờn làm xương cốt khô héo.” (Châm Ngôn 17:22). Sống trong thế gian đầy hoạn nạn và tội lỗi chúng ta không bao giờ có niềm vui trọn vẹn. Niềm vui trọn vẹn chỉ có được khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giê-xu vào lòng và được Ngài tha thứ hết tội lỗi. Thiên sứ loan báo trong đêm Chúa Giê-xu Giáng Sinh: “Đừng sợ chi; vì nầy, ta báo cho các ngươi một Tin Lành, sẽ làm một sự vui mừng lớn cho muôn dân; ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu thế, là Christ, là Chúa.” (Lu-ca 2:10-11). Sự vui mừng luôn luôn chỉ có khi chúng ta ở trong Chúa! Sứ đồ Phao-lô lập lại “Hãy vui mừng đi!”

Bạn có niềm vui mừng trong Chúa luôn luôn không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã ban cho con Niềm Vui Mừng trọn vẹn khi con tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu. Xin Chúa cho con luôn vui vẻ và mừng rỡ trong Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Gióp 41-42

 46 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, June 24, 2024 – Khao Khát Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, June 24, 2024
Khao Khát Chúa

“Đức Chúa Trời ôi! linh hồn tôi mơ ước Chúa, Như con nai cái thèm khát khe nước.”
Thi Thiên 42:1

Thi Thiên 42 nói đến sự khao khát Đức Chúa Trời trong khi dân sự Chúa phải trải qua những cơn hoạn nạn, khô hạn của cuộc đời. Sự khao khát Chúa được mô tả một cách rất là thơ mộng nhưng cũng rất là thực tế: “Đức Chúa Trời ôi! linh hồn tôi mơ ước Chúa, Như con nai cái thèm khát khe nước.” (Thi Thiên 42:1). Thi Thiên 42 nhắc lại sự thành tín của Đức Chúa Trời trong quá khứ mang đến niềm hy vọng về tương lai cho dân sự Chúa. Hai lần trong Thi Thiên 42 tác giả nói với linh hồn mình: “Hỡi linh hồn ta, cớ sao ngươi sờn ngã và bồn chồn trong mình ta? Hãy trông cậy nơi Đức Chúa Trời; ta sẽ còn khen ngợi Ngài nữa.” (Thi Thiên 42: 5, 11). Chúng ta có thể hoàn toàn đặt tin tưởng vào Chúa vi Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống. “Linh hồn tôi khát khao Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời hằng sống.” (Thi Thiên 42:2). Khi Chúa Giê-xu đi giảng dạy, nhiều người không chấp nhận vì họ cho rằng lẽ đạo của Chúa quá khó. “Từ lúc ấy, có nhiều môn đồ Ngài trở lui, không đi với Ngài nữa.” (Giăng 6:66). Trong khi một số đông bỏ đi, Chúa Giê-xu quay về phía mười hai sứ đồ và phán: “Còn các ngươi, cũng muốn lui chăng? Si-môn Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, chúng tôi đi theo ai? Chúa có những lời của sự sống đời đời; chúng tôi đã tin và nhận biết rằng Chúa là Đấng thánh của Đức Chúa Trời.” (Giăng 6:67-69). Trong khi những người khác tập trung vào điều họ không thể chấp nhận, thì các sứ-đồ đã chọn tập trung vào điều họ thật sự tin tưởng và biết chắc đó là Chúa Giê-xu, là Đấng thánh của Đức Chúa Trời, Đấng có lời của sự sống có thể làm tươi mát linh hồn đang khát khao.

Bạn có đang khao khát Chúa là Đấng duy nhất có thể làm tươi mát linh hồn mệt mỏi, khô héo của bạn không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng duy nhất có thể thỏa mãn linh hồn khát khao của con. Xin Chúa cho con luôn tìm đến Chúa như con nai cái thèm khát khe nước. Xin Chúa con cho chỉ khát khao Chúa vì Ngài có lời hằng sống. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Gióp 38-40

 45 total views,  2 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, June 21, 2024 – Bươn Theo Sự Kêu Gọi

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, June 21, 2024
Bươn Theo Sự Kêu Gọi

“Nhưng tôi cứ làm một điều: quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ.”
Phi-líp 3:14

Chủ đề của Hội Đồng Giáo Hạt lần thứ 49 bắt đầu tối hôm nay là “Bươn Theo Sự Kêu Gọi” đặt nền tảng trên thư Phi-líp 3:12-14. Đây là những lời chia sẻ chân thật của sứ-đồ Phao-lô. Mặc dù ông có đời sống đức tin trải nghiệm sâu đậm với Chúa nhưng Phao-lô vẫn nhận biết mình chưa đạt đến mục tiêu cuối cùng. Phao-lô thẳng thắn thừa nhận là ông “chưa giựt giải hay đạt đến sự trọn lành” và ông vẫn tiếp tục chạy trong linh trình thuộc linh. “Nhưng tôi cứ làm một điều: quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ.” (Phi-líp 3:14). Phao-lô nhấn mạnh tầm quan trọng của việc “quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước.” Những sự thất bại hoặc thậm chí những thành công trong quá khứ có thể cản trở hành trình bươn theo sự kêu gọi của chúng ta. Chúng ta được kêu gọi để quên lửng quá khứ, tập trung vào hiện tại và tương lai mà Chúa dành cho chúng ta. Mục tiêu cuối cùng của Phao-lô là “để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ.”

Bạn có đang quyết tâm nhờ ơn Chúa bươn theo sự kêu gọi của Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã cứu con và cho con có một mục đích tốt đẹp là càng ngày càng giống Chúa Giê-xu. Xin giúp con quên những điều trong quá khứ và luôn bươn theo sự ở đằng trước để giựt giải về sự kêu gọi của Chúa dành cho con trong Chúa Giê-xu Christ. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu June 21: Xin đọc Gióp 25-29
Thứ Bảy June 22: Xin đọc Gióp 30-33
Chúa Nhật June 23: Xin đọc Gióp 34-37

 69 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, June 20, 2024 – Dốc Đổ Lòng Trước Mặt Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa

Thursday, June 20, 2024
Dốc Đổ Lòng Trước Mặt Chúa

“Hỡi nhân loại, hãy tin cậy Ngài luôn luôn; Hãy dốc đổ lòng mình ra trước mặt Ngài, Vì Ðức Chúa Trời là nơi ẩn náu của chúng ta.”
Thi Thiên 62:8 (BD2011)

Vua Đa-vít đã tiết lộ hai mạng lệnh quan trọng và một lời hứa trong Thi Thiên 62:8: “Hỡi nhân loại, hãy tin cậy Ngài luôn luôn; Hãy dốc đổ lòng mình ra trước mặt Ngài, Vì Ðức Chúa Trời là nơi ẩn náu của chúng ta.” Mạng lệnh số 1: Hãy tin cậy Chúa luôn luôn; Mạng lệnh số 2: Hãy dốc đổ lòng mình ra trước mặt Chúa và theo sau là một lời hứa: Vì Ðức Chúa Trời là nơi ẩn náu của chúng ta. Chúng ta thường sử dụng lý trí để tin cậy Chúa hay chỉ tin cậy Chúa khi ở trong sự hanh thông nhưng lúc trải qua những thử thách, khó khăn thì chúng ta bắt đầu nghi ngờ Chúa. Lời Chúa dạy hãy tin cậy Chúa luôn luôn trong mọi hoàn cảnh và hãy dốc đổ lòng mình ra trước mặt Ngài. Cảm xúc đích thực tuôn tràn từ tấm lòng của chúng ta bộc lộ rõ nhất niềm tin cậy của chúng ta vào Chúa. “Tôi cất tiếng kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va; Tôi cất tiếng cầu khẩn Đức Giê-hô-va. Ở trước mặt Ngài tôi tuôn đổ sự than thở tôi, Bày tỏ sự gian nan tôi.” (Thi Thiên 142:1-2). Khi chúng ta hoàn toàn tin cậy Chúa và dốc đổ lòng mình ra trước mặt Chúa thì Chúa ban cho chúng ta sự vững an vì chúng ta được nương tựa dưới vầng đá vững chắc, đầy quyền năng của Đức Chúa Trời! “Hỡi linh hồn ta, hãy nghỉ an nơi Đức Chúa Trời; Vì sự trông cậy ta ở nơi Ngài. Chỉ một mình Ngài là hòn đá tôi, sự cứu rỗi tôi, Và là nơi ẩn náu cao của tôi; tôi sẽ chẳng bị rúng động.” (Thi Thiên 62:5-6).

Bạn có luôn luôn tin cậy Chúa và dốc đổ lòng mình ra trước mặt Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài là nơi nương náu vững chắc của con. Xin Chúa cho con luôn luôn tin cậy Chúa trong mọi hoàn cảnh và dốc đổ tấm lòng ra trước mặt Ngài. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Gióp 21-24

 40 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, June 19, 2024 – Không Rúng Động

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, June 19, 2024
Không Rúng Động

“Những người tin cậy nơi Đức Giê-hô-va Khác nào núi Si-ôn không rúng động, Hằng còn đến đời đời.”
Thi Thiên 125:1

Thi Thiên 125 là một bài ca của những người hành hương về thờ phượng Đức Chúa Trời tại Giê-ru-sa-lem. Trong Thi-thiên 125, người Y-sơ-ra-ên cùng nhau tôn cao Đức Giê-hô-va và xác nhận “Những người tin cậy nơi Đức Giê-hô-va Khác nào núi Si-ôn không rúng động, Hằng còn đến đời đời.” (Thi Thiên 125:1). Hình ảnh núi Si-ôn nơi có sự hiện diện của Chúa không bao giờ rúng động và hằng còn đến đời đời nói lên sự bình an vững chắc của dân sự Chúa trước những thử thách khó khăn. Sự bình an của Chúa bao phủ con dân Chúa như “Các núi vây quanh Giê-ru-sa-lem thể nào, Đức Giê-hô-va vây phủ dân sự Ngài thể ấy. Từ rày cho đến đời đời.” (Thi Thiên 125:2). Cả 2 câu 1 và 2 của Thi Thiên 125 nói đến sự đời đời vĩnh cửu của sự vững an khi tin cậy nơi Chúa. Nương cậy vào sự khôn ngoan, học thức, tiền bạc, hay danh quyền trong trần gian chỉ có giá trị tạm thời và chỉ đem đến sự bình an giả tạo. Vị vua khôn ngoan Sa-lô-môn đã khuyên “Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, Chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con.” (Châm Ngôn 3:5).

Bạn có hoàn toàn tin cậy Chúa trong mọi cảnh huống của cuộc đời không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài là Đức Chúa Trời quyền năng không bao giờ biến đổi. Xin Chúa cho con luôn tin cậy Chúa để được sự vững an và được sự bao phủ của chính Ngài. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Gióp 17-20

 45 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, June 18, 2024 – Thành Đạt Đến Từ Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, June 18, 2024
Thành Đạt Đến Từ Chúa

“Nếu Đức Giê-hô-va không cất nhà, Thì những thợ xây cất làm uổng công. Nhược bằng Đức Giê-hô-va không coi-giữ thành, Thì người canh thức canh luống công.”
Thi Thiên 127:1

Trong Thi Thiên 127, vua Sa-lô-môn khẳng định một chân lý rõ ràng rằng sự thành đạt của con người hoàn toàn đến từ Đức Chúa Trời. Con người dù có tài năng, thể chất hay trí tuệ cao siêu đến đâu, nếu loại trừ Chúa ra sẽ trở nên vô ích. “Nếu Đức Giê-hô-va không cất nhà, Thì những thợ xây cất làm uổng công. Nhược bằng Đức Giê-hô-va không coi-giữ thành, Thì người canh thức canh luống công.” (Thi Thiên 127:1). Chân lý này cũng nhắc nhỡ chúng ta nếu không có Chúa là Chủ của “ngôi nhà” chúng ta thì những gì chúng ta xây dựng sẽ ra vô ích. “Uổng công thay cho các ngươi thức dậy sớm, đi ngủ trễ, Và ăn bánh lao khổ; Chúa cũng ban giấc ngủ cho kẻ Ngài yêu mến bằng vậy.” (Thi Thiên 127:2). Trong sự xây dựng đời sống cá nhân, gia đình và ngay cả trong công việc Chúa, nếu không có Chúa làm Chủ và ban phước thì tất cả những thành quả sẽ trở nên vô ích luống công. Chúa Giê-xu phán: “Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa.” (Ma-thi-ơ 6:33).

Bạn có hoàn toàn tôn Chúa là Chủ và để Ngài hướng dẫn đời sống bạn không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng quyền năng, tất cả thành quả đều đến từ Chúa. Xin Chúa cho con biết nương cậy hoàn toàn vào Chúa để không phải khó nhọc một cách vô ích, luống công. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Gióp 13-16

 48 total views,  1 views today