Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, April 11, 2024 – Tấn Tới Trong Đức Tin

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, April 11, 2024
Tấn Tới Trong Đức Tin

“Hỡi anh em, chúng tôi phải vì anh em cảm tạ Đức Chúa Trời luôn luôn; điều đó là phải lắm, vì đức tin anh em rất tấn tới, và lòng yêu thương của mỗi người trong hết thảy anh em đối với nhau càng ngày càng thêm.”
2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:3

Sứ đồ Phao-lô mở đầu lời chào thăm các tín hữu ở Tê-sa-lô-ni-ca với lời tạ ơn Chúa. Ông tạ ơn Chúa về sự phục vụ Chúa của các tín hữu “vì đức tin anh em rất tấn tới, và lòng yêu thương của mỗi người trong hết thảy anh em đối với nhau càng ngày càng thêm.” (2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:3). Ông cảm tạ Chúa vì ông biết sự tấn tới đức tin là kết quả của quyền năng Thánh Linh qua sự giảng dạy Lời Chúa và cầu nguyện của ông. Phao-lô viết trong 1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:2-3: “Chúng tôi hằng vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời, thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện; vì trước mặt Đức Chúa Trời, là Cha, chúng tôi nhớ mãi về công việc của đức tin anh em, công lao của lòng yêu thương anh em, sự bền đổ về sự trông cậy của anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta.” Đức tin sống là đức tin sanh ra việc làm vì “nếu đức tin không sanh ra việc làm, thì tự mình nó chết.” (Gia-cơ 2:17). Sự tấn tới trong đức tin cũng đem kết quả về sự yêu thương anh em trong Hội Thánh càng ngày càng thêm lên. Phao-lô thật “vui mừng” về sự trưởng thành của các tín hữu tại Tê-sa-lô-ni-ca nhưng điều quan trọng Phao-lô nhắc cho các tín hữu là sự tấn tới đức tin “làm sáng danh Đức Chúa Jêsus chúng ta trong anh em, và anh em trong Ngài, tùy theo ân điển của Đức Chúa Trời chúng ta và của Đức Chúa Jêsus Christ.” (2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:12).

Đức tin của bạn có tấn tới qua sự bày tỏ tình yêu thương với nhau không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa về công việc của đức tin và lòng yêu thương của các tín hữu trong Hội Thánh. Xin Chúa cho con tiếp tục tấn tới trong đức tin và trong lòng yêu thương đối với nhau trong Hội Thánh. A-men.   

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 2 Sa-mu-ên 1-2

 198 total views,  2 views today