Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, March 12, 2024 – Chờ Đợi Ý Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, March 12, 2024
Chờ Đợi Ý Chúa

“Nhưng ta, ta sẽ nhìn xem Đức Giê-hô-va, chờ đợi Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi ta; Đức Chúa Trời ta sẽ nghe ta.”
Mi-chê 7:7

Trong chương cuối của sách Mi-chê, tiên-tri Mi-chê thách thức dân Y-sơ-ra-ên hãy từ bỏ con đường tội lỗi của họ, đồng thời cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng nếu không ăn năn trở về cùng Chúa. Trong nếp sống sa đọa của dân Y-sơ-ra-ên được diễn tả chi tiết từ câu 1 đến câu 6, tiên-tri Mi-chê không bị lôi cuốn vào nhưng ông tuyên bố: “Nhưng ta, ta sẽ nhìn xem Đức Giê-hô-va, chờ đợi Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi ta; Đức Chúa Trời ta sẽ nghe ta.” (Mi-chê 7:7). Đây là lời xác chứng về đức tin hoàn toàn đặt nơi Đức Chúa Trời. Bất kể chúng ta ở trong hoàn cảnh nào, chúng ta có thể đặt hy vọng vào Chúa và chờ đợi Ngài đến giúp chúng ta. Ngay cả trong những tình huống khó khăn, chúng ta có thể tin chắc rằng Đức Chúa Trời nghe lời cầu nguyện của chúng ta và sẽ đáp lời theo ý muốn trọn vẹn của Ngài. Sống trong thế gian luôn chống đối và đi ngược lại ý muốn tốt lành của Chúa, chúng ta dễ bị lôi cuốn vào lối sống xác thịt và những hành động không tin kính. Là Cơ-đốc-nhân, chúng ta có quyền tự do lựa chọn: để xác thịt cai trị và theo đuổi thế gian hay để Chúa Thánh Linh hướng dẫn và bước đi trong lẽ thật của Lời Chúa. “Nhìn xem Đức Chúa Jêsus, là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời.” (Hê-bơ-rơ 12:2)

Bạn có nhìn xem Chúa và chờ đợi sự cứu giúp của Chúa không?

Cầu Nguyện:
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài luôn nghe và đáp lời cầu nguyện của con theo ý tốt lành của Ngài. Xin cho con không bị lôi cuốn theo thế gian nhưng luôn nhìn xem Chúa và chờ đợi ý Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Phục-truyền 32-34

 75 total views,  1 views today