Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, March 4, 2024 – Đến Gần Ngôi Ơn Phước

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, March 4, 2024
Đến Gần Ngôi Ơn Phước

“Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng.”
Hê-bơ-rơ 4:16

Trong Chúa Giê-xu chúng ta có những đặc ân quý báu. Một trong những đặc ân là được “đến gần ngôi ơn phước” của Đức Chúa Trời qua Chúa Giê-xu là thầy tế lễ thượng phẩm đã chịu chết và sống lại. “Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng.” (Hê-bơ-rơ 4:16). Câu Kinh Thánh này đảm bảo cho Cơ-đốc-nhân rằng chúng ta có thể tự do trình dâng bất cứ những thử thách, khó khăn, nhu cầu trong đời sống với Chúa và tin chắc Chúa là Đấng Thương Xót sẽ nghe và quan tâm đến chúng ta. Khi chúng ta xưng tội cùng Chúa chúng ta sẽ nhận được sự tha thứ. “Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.” (1 Giăng 1:9). Nếu chúng ta cần sự khôn ngoan thiên thượng Chúa sẽ ban cho một cách dư dật. “Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho.” (Gia-cơ 1:5). Lời Chúa cũng hứa: “Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ.” (Phi-líp 4:6-7).

Bạn có vững lòng đến gần ngôi ơn phước của Chúa trong lúc có cần không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa Giê-xu đã chết và sống lại để con được tự do đến gần ngôi ơn phước của Đức Chúa Trời. Cầu xin Chúa giúp con vững lòng trình dâng những nhu cầu thuộc linh, thuộc thể lên cho Chúa. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Phục-truyền 8-10

 71 total views,  2 views today