Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, August 12, 2022 – Chớ Bỏ Sự Nhóm Lại

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, August 12, 2022
Chớ Bỏ Sự Nhóm Lại

“Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy.”
Hê-bơ-rơ 10:25

Sự thông công trong đời sống của một Cơ-đốc-nhân phải có cả chiều dọc và chiều ngang. Sự tương giao chiều dọc với Chúa trong sự suy gẫm Lời Chúa và cầu nguyện rất quan trọng nhưng mối thông công chiều ngang của chúng ta với anh chị em trong Đấng Christ cũng có tầm quan trọng thiết yếu, chúng ta không nên bỏ qua hoặc coi thường. Chúng ta đang ở trong thế gian nhưng chúng ta không thuộc về thế gian. Mặc dù đã được Chúa cứu và có địa vị là con Đức Chúa Trời, nhưng sống trong thế gian chúng ta đang bị bao vây ở mọi phía bởi sự ham muốn của xác thịt, sự thèm muốn của con mắt và niềm kiêu hãnh của cuộc sống (1 Giăng 2:16), nếu chúng ta từ bỏ việc kết hợp, tương giao với những tín hữu khác trong thân thể của Đấng Christ chúng ta tự cô lập mình khỏi sự thông công, khích lệ, hiệp một, gây dựng nhau. Những tín hữu đơn độc có nguy cơ bị lôi kéo bởi mưu kế của Sa-tan hoặc bị lừa dối bởi những lời dạy sai lầm, trở nên thờ ơ, không ham mến các sự ở trên trời, nhưng ham mến các sự ở dưới đất (Cô-lô-se 3:2). Ngày Chúa Giê-xu trở lại đang đến gần, Lời Chúa khuyên “Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy.” (Hê-bơ-rơ 10:25). Xin Chúa cho chúng ta tận dụng mọi cơ hội tương giao với Chúa và với nhau để chúng ta có thể cho và nhận sự nuôi dưỡng đời sống thuộc linh từ các tín hữu cùng niềm tin.

Bạn có mối tương giao mật thiết với Chúa và thường xuyên thông công nhóm lại với các anh chị em trong Chúa không?

Cầu Nguyện
Cảm tạ Chúa đã cứu con và cho con là một phần trong thân thể Chúa. Xin Chúa cho con ham mến sự nhóm họp thờ phượng Chúa để không bỏ mất cơ hội ngợi khen Chúa và nhận lãnh cũng như chia sẻ những ơn phước thuộc linh với các tín hữu cùng niềm tin. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu August 12: Xin đọc Ê-sai 58-63
Thứ Bảy August 13: Xin đọc Ê-sai 64-66
Chúa Nhật August 14: Xin đọc Giê-rê-mi 1-3

 338 total views,  2 views today