Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, August 25, 2023 -Tấm Lòng Thờ Phượng

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, August 25, 2023
Tấm Lòng Thờ Phượng

“Chúa có phán rằng: Vì dân nầy chỉ lấy miệng tới gần ta, lấy môi miếng tôn ta, mà lòng chúng nó thì cách xa ta lắm; sự chúng nó kính sợ ta chẳng qua là điều răn của loài người, bởi loài người dạy cho.”
Ê-sai 29:13

Đức Chúa Trời quan tâm đến tấm lòng thờ phượng của chúng ta đối với Ngài và sự vâng lời của chúng ta đối với Lời Chúa hơn tất cả những hành động, hình thức bề ngoài của chúng ta. Chúng ta đến thờ phượng Chúa nhưng nếu tấm lòng của chúng ta không dành cho Chúa và nếp sống của chúng ta không bước đi trong sự vâng lời Ngài, thì tất cả những hành động thờ phượng này đều vô ích. Chúa đã trách dân Y-sơ-ra-ên vì họ thờ phượng Chúa bằng môi miệng chớ không phải từ tấm lòng thờ phượng. “Chúa có phán rằng: Vì dân nầy chỉ lấy miệng tới gần ta, lấy môi miếng tôn ta, mà lòng chúng nó thì cách xa ta lắm; sự chúng nó kính sợ ta chẳng qua là điều răn của loài người, bởi loài người dạy cho.” (Ê-sai 29:13). Chúa Giê-xu cũng đã trích dẫn Ê-sai 29:13 để nói đến sự giả hình của những người thờ phượng Chúa một cách vô ích khi chỉ chú trọng về hình thức bề ngoài mà tấm lòng thì xa cách Chúa. “Hỡi kẻ giả hình, Ê-sai đã nói tiên tri về việc các ngươi phải lắm, như có chép rằng: Dân nầy lấy môi miếng tôn kính ta; Nhưng lòng chúng nó xa ta lắm.” (Mác 7:6). Chúa nhìn thấy tấm lòng của chúng ta. “Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem; loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng.” (1 Sa-mu-ên 16:7b).

Tấm lòng của bạn có tôn cao và yêu mến Chúa khi đến thờ phượng Ngài không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa cho con được tự do đến trong sự hiện diện Thánh của Chúa qua sự thờ phượng Ngài. Xin Chúa cho sự thờ phượng Chúa của con phát xuất từ tấm lòng tôn cao và yêu mến Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu August 25: Xin đọc Giê-rê-mi 37-40
Thứ Bảy August 26: Xin đọc Giê-rê-mi 41-44
Chúa Nhật August 27: Xin đọc Giê-rê-mi 45-48

 170 total views,  1 views today