Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, February 18, 2022 – Hãy Yêu Thương Nhau

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, February 18, 2022
Hãy Yêu Thương Nhau

“Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta.”
Giăng 13:35

Trong đêm thứ Năm trước ngày Chúa Giê-xu bị đóng đinh và chết trên cây thập tự, Chúa Giê-xu đã dành tất cả thời gian còn lại để tâm tình cùng các môn đồ của Ngài. Chúa trìu mến dặn dò: “Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau; như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy.” (Giăng 13:34). Điều răn mới “các ngươi phải yêu nhau” là một mạng lệnh quan trọng cho các môn đồ của Chúa Giê-xu. Trong Ma-thi-ơ 22:37-40, Chúa Giê-xu đã dạy rằng Cơ-đốc-nhân có hai điều quan trọng nhất đó là: yêu Chúa và yêu người. Điều răn “yêu thương nhau” đặt nền tảng trên sự yêu thương của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta tin nhận Chúa và trở thành con cái của Đức Chúa Trời, chúng ta có bản chất yêu thương của Chúa trong chúng ta. Chúa Giê-xu nhắc nhở tiếp theo: “Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta.” (Giăng 13:35). Tình yêu thương của Chúa phản ánh qua chúng ta bày tỏ chúng ta thật là môn đồ của Chúa. Sứ-đồ Giăng cũng nhắc lại trong thư Giăng thứ nhất, “Hãy xem Đức Chúa Cha đã tỏ cho chúng ta sự yêu thương dường nào, mà cho chúng ta được xưng là con cái Đức Chúa Trời; và chúng ta thật là con cái Ngài.” (1 Giăng 3:1). “Vả, nầy là điều răn của Ngài: là chúng ta phải tin đến danh Con Ngài, tức là Đức Chúa Jêsus Christ, và chúng ta phải yêu mến lẫn nhau như Ngài đã truyền dạy ta.” (1 Giăng 3:23).

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì con được trở thành con của Đức Chúa Trời Yêu Thương. Xin Chúa cho con hết lòng kính yêu Chúa và thật lòng yêu các anh chị em trong Chúa hầu cho những người chưa biết Tình Yêu của Chúa được nhận biết Ngài. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu February 18: Xin đọc Dân-số-ký 12-13
Thứ Bảy February 19: Xin đọc Dân-số-ký 14-15
Chúa Nhật February 20: Xin đọc Dân-số-ký 16-18

 294 total views,  1 views today