Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, July 8 2022 – Sống Trong Thánh Linh

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, July 8, 2022
Sống Trong Thánh Linh

“Lại nếu Thánh Linh của Đấng làm cho Đức Chúa Jêsus sống lại từ trong kẻ chết ở trong anh em, thì Đấng làm cho Đức Chúa Jêsus Christ sống lại từ trong kẻ chết cũng sẽ nhờ Thánh Linh Ngài ở trong anh em mà khiến thân thể hay chết của anh em lại sống.”
Rô-ma 8:11

Sứ-đồ Phao-lô khích lệ Cơ-đốc-nhân đang sống trong Thánh Linh “Lại nếu Thánh Linh của Đấng làm cho Đức Chúa Jêsus sống lại từ trong kẻ chết ở trong anh em, thì Đấng làm cho Đức Chúa Jêsus Christ sống lại từ trong kẻ chết cũng sẽ nhờ Thánh Linh Ngài ở trong anh em mà khiến thân thể hay chết của anh em lại sống.” (Rô-ma 8:11). Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh đến chiến thắng không gì sánh bằng mà chúng ta có được trong Chúa Giê-xu. Người sống trong Thánh Linh là người để Chúa Thánh Linh hành động và biến đổi đời sống bắt đầu khi chúng ta tin nhận Chúa Giê-xu. Người sống theo Chúa Thánh Linh luôn đặt mình trong sự hướng dẫn và kiểm soát của Chúa Thánh Linh trong mọi sự. Người sống trong Thánh Linh luôn tôn cao Đức Chúa Trời và ham mến những sự thuộc về Chúa Thánh Linh, luôn khao khát gần Chúa, suy gẫm Lời Chúa, và phục vụ Chúa. Sống trong Thánh Linh tức là chúng ta bước theo Thánh Linh, để Chúa Thánh Linh làm chủ và hướng dẫn đời sống mình. “Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống, thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy.” (Ga-la-ti 5:25). Sống trong Thánh Linh chúng ta được biến đổi từ bên trong để càng ngày càng giống Chúa Giê-xu trong những mỹ đức của Ngài. “Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ.” (Ga-la-ti 5:22).

Bạn có đang sống trong quyền năng của Chúa Thánh Linh không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa ban Đức Thánh Linh ngự trị trong con để ấn chứng về sự cứu rỗi và tiếp tục biến đổi đời sống con. Xin Chúa cho con luôn bước đi trong Thánh Linh và sống trong quyền năng của Ngài. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu July 8: Xin đọc Thi Thiên 78-80
Thứ Bảy July 9: Xin đọc Thi Thiên 81-87
Chúa Nhật July 10: Xin đọc Thi Thiên 88-91

 297 total views,  1 views today