Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, June 2, 2023 – Sự Cứu Giúp Của Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, June 2, 2023
Sự Cứu Giúp Của Chúa

“Sự tiếp trợ chúng ta ở trong danh Đức Giê-hô-va, Là Đấng đã dựng nên trời và đất.”
Thi Thiên 124:8

Vua Đa-vít đã viết Thi-thiên 124 để ngợi khen Chúa sau khi ông và dân sự Chúa kinh nghiệm ơn giải cứu của Ngài. Lời ngợi khen và ca tụng Chúa trong câu cuối của Thi Thiên 124 là lời của những người vừa thoát nạn hòa lòng với nhau để cảm tạ Chúa, “Sự tiếp trợ chúng ta ở trong danh Đức Giê-hô-va, Là Đấng đã dựng nên trời và đất.” (Thi Thiên 124:8).  Vua Đa-vít diễn tả những thử thách mà dân sự Chúa đã trải qua như những giòng nước lũ có thể chôn vùi và tràn ngập linh hồn nhưng Chúa đã cứu họ thoát khỏi. “Nước chắc đánh chìm chúng ta, Dòng tràn qua ngập linh hồn chúng ta, Và những lượn sóng kiêu ngạo Đã trôi trác linh hồn chúng ta rồi. Linh hồn chúng ta thoát khỏi như chim thoát khỏi rập kẻ đánh chim; Rập đã dứt, chúng ta bèn thoát khỏi.” (Thi Thiên 124:4,5,7). Cảm tạ Chúa, chúng ta được sự chăm sóc và cứu giúp trong Danh Quyền Năng của Đức Giê-hô-va. “Chúng tôi sẽ vui mừng về sự cứu rỗi ngươi, Và nhân danh Đức Chúa Trời chúng tôi, dựng các ngọn cờ của chúng tôi lên. Nguyện Đức Giê-hô-va làm thành các điều người sở cầu. Rày tôi biết Đức Giê-hô-va cứu đấng chịu xức dầu của Ngài; Từ trên trời thánh Ngài sẽ trả lời người, Nhờ quyền năng cứu rỗi của tay hữu Ngài. Kẻ nầy nhờ cậy xe cộ, kẻ khác nhờ cậy ngựa, Nhưng chúng tôi nhờ cậy danh Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời chúng tôi.” (Thi Thiên 20:5-7). Qua sự cứu giúp của Chúa, Danh Ngài được tôn cao, “Hầu cho chúng nó biết rằng chỉ một mình Chúa, danh là Đức Giê-hô-va, Là Đấng Chí cao trên khắp trái đất.” (Thi Thiên 83:18).

Khi được sự cứu giúp của Chúa, bạn có dâng lời ca ngợi Danh Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài đã thương xót và cứu giúp con trong Danh Quyền Năng của Ngài. Xin Chúa cho con luôn bày tỏ lòng biết ơn và tôn cao Danh Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu June 2: Xin đọc Ê-xơ-ra 3-5
Thứ Bảy June 3: Xin đọc Ê-xơ-ra 6-7
Chúa Nhật June 4: Xin đọc Ê-xơ-ra 8-9

 205 total views,  1 views today