Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, June 21, 2024 – Bươn Theo Sự Kêu Gọi

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, June 21, 2024
Bươn Theo Sự Kêu Gọi

“Nhưng tôi cứ làm một điều: quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ.”
Phi-líp 3:14

Chủ đề của Hội Đồng Giáo Hạt lần thứ 49 bắt đầu tối hôm nay là “Bươn Theo Sự Kêu Gọi” đặt nền tảng trên thư Phi-líp 3:12-14. Đây là những lời chia sẻ chân thật của sứ-đồ Phao-lô. Mặc dù ông có đời sống đức tin trải nghiệm sâu đậm với Chúa nhưng Phao-lô vẫn nhận biết mình chưa đạt đến mục tiêu cuối cùng. Phao-lô thẳng thắn thừa nhận là ông “chưa giựt giải hay đạt đến sự trọn lành” và ông vẫn tiếp tục chạy trong linh trình thuộc linh. “Nhưng tôi cứ làm một điều: quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ.” (Phi-líp 3:14). Phao-lô nhấn mạnh tầm quan trọng của việc “quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước.” Những sự thất bại hoặc thậm chí những thành công trong quá khứ có thể cản trở hành trình bươn theo sự kêu gọi của chúng ta. Chúng ta được kêu gọi để quên lửng quá khứ, tập trung vào hiện tại và tương lai mà Chúa dành cho chúng ta. Mục tiêu cuối cùng của Phao-lô là “để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ.”

Bạn có đang quyết tâm nhờ ơn Chúa bươn theo sự kêu gọi của Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã cứu con và cho con có một mục đích tốt đẹp là càng ngày càng giống Chúa Giê-xu. Xin giúp con quên những điều trong quá khứ và luôn bươn theo sự ở đằng trước để giựt giải về sự kêu gọi của Chúa dành cho con trong Chúa Giê-xu Christ. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu June 21: Xin đọc Gióp 25-29
Thứ Bảy June 22: Xin đọc Gióp 30-33
Chúa Nhật June 23: Xin đọc Gióp 34-37

 69 total views,  1 views today