Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, March 15, 2024 – Dâng Tế Lễ Bằng Lời Ngợi Khen

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, March 15, 2024
Dâng Tế Lễ Bằng Lời Ngợi Khen

“Vậy, hãy cậy Đức Chúa Jêsus mà hằng dâng tế lễ bằng lời ngợi khen cho Đức Chúa Trời, nghĩa là bông trái của môi miếng xưng danh Ngài ra.”
Hê-bơ-rơ 13:15

Trong chương chót của sách Hê-bơ-rơ, sau khi giải thích tất cả những gì Chúa Giê-xu đã làm cho chúng ta, trước giả sách Hê-bơ-rơ đã đưa ra lời kết luận cho chúng ta: “Vậy, hãy cậy Đức Chúa Jêsus mà hằng dâng tế lễ bằng lời ngợi khen cho Đức Chúa Trời, nghĩa là bông trái của môi miếng xưng danh Ngài ra.” (Hê-bơ-rơ 13:15). Chúa Giê-xu là Chiên Con của Đức Chúa Trời đã dâng chính mình Ngài làm của lễ chuộc tội cho chúng ta. “Ngài đã bước vào nơi Chí Thánh một lần đủ cả, không dùng máu dê đực và bò con, nhưng dùng chính huyết mình để đem đến sự cứu chuộc đời đời cho chúng ta.” (Hê-bơ-rơ 9:12 BHĐ). Qua sự chết đền tội thay thế chúng ta một lần đủ cả của Chúa Giê-xu, chúng ta không cần phải mang của lễ đến các thầy tế lễ để dâng lên cho Đức Chúa Trời nữa. Mặc dù của lễ chuộc tội không cần thiết nữa, nhưng Chúa muốn chúng ta “liên tục dâng tế lễ bằng sự ngợi khen cho Đức Chúa Trời.” Tế lễ ngợi khen là hoa trái của môi miệng tôn cao danh Chúa! Khi chúng ta ngợi khen Chúa và thờ phượng Ngài, chúng ta bày tỏ lòng tràn đầy niềm vui vì Chúa Giê-xu đã hy sinh chết vì chúng ta và Ngài cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống vĩnh cửu.

Bạn có liên tục dâng tế lễ bằng lời ngợi khen và tôn cao Danh Chúa không?

Cầu Nguyện
Cảm tạ Chúa Giê-xu đã dâng chính mình Ngài làm của lễ chuộc tội một lần đủ cả cho nhân loại. Xin Chúa cho con luôn bày tỏ lòng biết ơn Chúa qua sự liên tục dâng của lễ bằng lời ngợi khen và tôn cao Danh Chúa. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu March 15: Xin đọc Giô-suê 7-8
Thứ Bảy March 16: Xin đọc Giô-suê 9-10
Chúa Nhật March 17: Xin đọc Giô-suê 11-13

 94 total views,  1 views today