Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, November 26, 2021 – Cảm Tạ Chúa Không Chấm Dứt Sau Lễ Tạ Ơn

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, November 26, 2021
Cảm Tạ Chúa Không Chấm Dứt Sau Lễ Tạ Ơn

“Mặc dầu anh em nói hay làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Jêsus mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha.”
Cô-lô-se 3:17

Sau những buổi tiệc linh đình ăn mừng cảm tạ Chúa trong Lễ Tạ Ơn vào ngày Thứ Năm trong tuần thứ tư của tháng 11, nhiều người tưởng đó là xong bổn phận tạ ơn Chúa. Lễ Tạ Ơn không bao giờ chấm dứt trong đời sống Cơ-đốc-nhân. Câu Kinh Thánh ngắn gọn Cô-lô-se 3:17 nói lên nếp sống của Cơ-đốc-nhân “Mặc dầu anh em nói hay làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Jêsus mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha.” Cụm từ “Nói hay Làm” diễn tả tất cả những hành động của con người trong cuộc sống. “Nhân danh Chúa mà làm” nghĩa là tất cả “lời nói và việc làm” của Cơ-đốc-nhân phải thực hành vì Danh Chúa và cho Danh Chúa. Người nhân danh Chúa Giê-xu trong mọi lời nói và việc làm là người ý thức sự hiện diện của Chúa trong đời sống và để Thánh Linh Chúa chủ động trong mọi việc. Đọc các câu trước đó chúng ta thấy bí quyết để có nếp sống tạ ơn và sáng danh Chúa. Nếp sống tạ ơn Chúa luôn luôn có sự bình an thật của Đức Thánh Linh ở trong lòng: “Nguyền xin sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng anh em, là bình an mà anh em đã được gọi đến đặng hiệp nên một thể; lại phải biết ơn.” (Cô-lô-se 3:15). Nếp sống tạ ơn Chúa luôn luôn có Lời Chúa ở trong lòng: “Nguyền xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em, và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan.” (Cô-lô-se 3:16a). Qua danh của Chúa Giê-xu chúng ta bày tỏ lòng tạ ơn Đức Chúa Trời.

Nếp sống hằng ngày của bạn có bày tỏ lòng tạ ơn Chúa qua hành động được thực hiện trong Danh Chúa Giê-xu không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài cứu con và cho con là con cái của Chúa. Xin Chúa cho con luôn tạ ơn Chúa qua nếp sống xứng đáng với danh xưng là con cái của Ngài. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu November 26: Xin đọc 1 Cô-rinh-tô 10-13
Thứ Bảy November 27: Xin đọc 1 Cô-rinh-tô 14-16
Chúa Nhật November 28: Xin đọc 2 Cô-rinh-tô 1-4

 369 total views,  1 views today