Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, October 29, 2021 – Thờ Phượng Chúa Trong Trật Tự

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, October 29, 2021
Thờ Phượng Chúa Trong Trật Tự

“Vả, Đức Chúa Trời chẳng phải là Chúa của sự loạn lạc, bèn là Chúa sự hòa bình.”
1 Cô-rinh-tô 14:33

Sứ đồ Phao-lô thành lập Hội thánh của Chúa tại thành phố Cô-rinh-tô. Vài năm sau khi rời hội thánh, sứ đồ Phao-lô nghe một số báo cáo đáng lo ngại về hội thánh Cô-rinh-tô. Các tín hữu đầy kiêu hãnh và bào chữa cho những tội lỗi của họ trong hội thánh. Hội thánh Cô-rinh-tô cũng được ghi nhận trong 1 Cô-rinh-tô đoạn 14 vì tình trạng hỗn loạn tràn lan trong hội thánh. Những người đến tham dự Lễ Thờ Phượng sử dụng ân tứ thuộc linh không đúng cách làm cho các buổi thờ phượng Chúa hỗn loạn, không ai được gây dựng và không có sự trật tự. Sứ-đồ Phao-lô đã nhắc nhở tín hữu về thuộc tính của Đức Chúa Trời: “Vả, Đức Chúa Trời chẳng phải là Chúa của sự loạn lạc, bèn là Chúa sự hòa bình.” (1 Cô-rinh-tô 14:33). Ðức Chúa Trời không phải là Ðức Chúa Trời của hỗn loạn nghĩa là bất cứ điều gì Ngài làm đều có mục đích hẳn hoi, hợp lý và ở trong sự trật tự. Trong sự sáng tạo vũ trụ Ngài đã tạo ra mọi vật trong trật tự khiến vũ trụ chuyển động một cách tốt đẹp chính xác. “Đức Chúa Trời thấy các việc Ngài đã làm thật rất tốt lành.” (Sáng-thế-ký 1:31). Cơ-đốc-nhân được trở nên con của Đức Chúa Trời (Giăng 1:12) cho nên chúng ta phải có đời sống giống Chúa trong sự trật tự. Chúng ta đã được Chúa đặt trong Hội Thánh của Chúa để làm sáng Danh Chúa. “Dường ấy anh em chẳng phải là người ngoại, cũng chẳng phải là kẻ ở trọ nữa, nhưng là người đồng quốc với các thánh đồ, và là người nhà của Đức Chúa Trời. Anh em đã được dựng lên trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri, chính Đức Chúa Jêsus Christ là đá góc nhà, cả cái nhà đã dựng lên trên đá đó, sắp đặt cách hẳn hoi, để làm nên một đền thờ thánh trong Chúa.” (Ê-phê-sô 2:19-21). Sứ-đồ Phao-lô kết luận lời khuyên về sự thờ phượng trong câu cuối của 1 Cô-rinh-tô đoạn 14: “Nhưng hãy làm mọi sự một cách thích đáng và trong trật tự.” (1 Cô-rinh-tô 14:40).

Nhờ ơn Chúa và vì vinh hiển Danh Chúa, bạn có thể góp phần điều gì để giữ gìn trật tự trong Hội Thánh?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa nhắc nhở con về thuộc tính trật tự của Ngài. Xin Chúa cho con có lòng thuận phục thi hành mạng lệnh của Chúa và góp phần gìn giữ trật tự trong Hội Thánh của Ngài. Xin Chúa cho con chuẩn bị tấm lòng và chu toàn các công việc Chúa giao phó một cách thích đáng và trong trật tự. A-men.  

*********

Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu October 29: Xin đọc Lu-ca 19-20
Thứ Bảy October 30: Xin đọc Lu-ca 21-22
Chúa Nhật October 31: Xin đọc Lu-ca 23-24

 322 total views,  1 views today