Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, September 22, 2023 – Tập Trung Tâm Trí Vào Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, September 22, 2023
Tập Trung Tâm Trí Vào Chúa

“Cũng hãy khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va, Thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình ao ước.”
Thi Thiên 37:4

Các câu đầu của Thi Thiên 37 khuyên đừng băn khoăn và cũng đừng ghen tị với những kẻ làm điều ác. “Chớ phiền lòng vì cớ kẻ làm dữ, Cũng đừng ghen tị kẻ tập tành sự gian ác. Vì chẳng bao lâu chúng nó sẽ bị phát như cỏ, Và phải héo như cỏ tươi xanh.” (Thi Thiên 37:1-2). Thay vì để tâm trí vào những việc ngoài thẩm quyền của chúng ta, vua Đa-vít khuyến khích con cái Chúa thay đổi sự tập trung vào Chúa. “Hãy tin cậy Đức Giê-hô-va, và làm điều lành; Khá ở trong xứ, và nuôi mình bằng sự thành tín của Ngài. Cũng hãy khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va, Thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình ao ước. Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va, Và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy.” (Thi Thiên 37:3-5). Những động từ hướng về Chúa trong các câu nầy là: tin cậy Chúa, làm điều lành, nuôi mình bằng sự thành tín Chúa, khoái lạc hay thỏa lòng trong Chúa, phó thác đường lối mình cho Chúa, nhờ cậy Chúa. Khi chúng ta đặt Chúa ưu tiên trong đời sống thì kết quả là “Chúa sẽ ban cho, làm thành điều lòng mình ao ước.”  Chúa Giê-xu cũng đã hứa: “Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa.” (Ma-thi-ơ 6:33). Tất cả bắt đầu bằng sự tập trung tâm trí vào Chúa!

Thay vì để tâm trí vào sự lo lắng bạn có tập trung vào Chúa và đặt Chúa ưu tiên trong đời sống không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì nhiều khi con để tâm trí vào sự lo lắng thay vì tập trung vào Chúa. Xin Chúa cho con luôn nhờ cậy Chúa, tin tưởng vào sự thành tín của Chúa, thỏa lòng trong Chúa, phó thác đường lối mình cho Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu September 22: Xin đọc A-mốt 1-5
Thứ Bảy September 23: Xin đọc A-mốt 6-9; Áp-đia
Chúa Nhật September 24: Xin đọc Giô-na 1-4

 176 total views,  3 views today