Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, April 24, 2023 – Đấng Chăn Chiên Hiền Lành

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, April 24, 2023
Đấng Chăn Chiên Hiền Lành

“Ta là người chăn hiền lành; người chăn hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình.”
Giăng 10:11

Chúa Giê-xu dùng hình ảnh người chăn chiên để mô tả mối quan hệ của Ngài với các môn đồ. “Ta là người chăn hiền lành; người chăn hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình.” (Giăng 10:11). Chúa Giê-xu tự nhận mình là người chăn chiên “hiền lành” vì Ngài sẵn sàng hy sinh sự sống mình vì đàn chiên. Sự hy sinh của Chúa Giê-xu bày tỏ lẽ thật sâu đậm về bản chất yêu thương của Đức Chúa Trời cho chúng ta. Chúa Giê-xu yêu thương đoàn dân theo Ngài như những con chiên cần người chăn. “Nhìn thấy đoàn dân đông đảo, Ngài động lòng thương xót, vì họ bị hà hiếp và khốn đốn như đàn chiên không người chăn.” (Ma-thi-ơ 9:36). Tiên-tri Ê-sai đã loan báo về Đấng Mê-si sẽ đến như Người Chăn ân cần chăm sóc đàn chiên của Ngài và tập hợp, bồng ẵm các chiên con vào lòng mình. “Ngài sẽ chăn bầy mình như người chăn chiên; thâu các con chiên con vào cánh tay mình và ẵm vào lòng; từ từ dắt các chiên cái đang cho bú.” (Ê-sai 40:11). Chúa đến thế gian để cứu những con chiên đang cần Đấng Chăn Chiên Hiền Lành, hy sinh phó sự sống mình cho chiên. “Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy; Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người.” (Ê-sai 53:6).

Bạn có cảm tạ Chúa Giê-xu là Đấng Chăn Chiên Hiền Lành hy sinh chết cho bạn và hiện nay đang chăm sóc, bồng ẵm bạn không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa Giê-xu là Đấng Chăn Chiên Hiền Lành đã hy sinh phó sự sống mình để cho con trở thành chiên của Chúa. Xin giúp con luôn sống trong sự thuận phục theo sự hướng dẫn của Chúa. A-men.   

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 1 Các-vua 8

 226 total views,  1 views today