Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, April 26, 2021 – Thờ Phượng Chúa Trong Sự Thánh Khiết

Suy Gẫm Lời Chúa

Monday, April 26, 2021

Thờ Phượng Chúa Trong Sự Thánh Khiết

“Hỡi các dòng của muôn dân, Khá tôn Đức Giê-hô-va vinh hiển và quyền năng; Khá tôn Đức Giê-hô-va vinh hiển xứng đáng danh Ngài, Đem lễ vật đến trước mặt Ngài; hãy mặc lấy trang sức thánh khiết mà thờ lạy Đức Giê-hô-va.”
1 Sử-ký 16:28-29

Vua Đa-vít kêu gọi dân chúng khắp “muôn dân” hãy hòa thanh trong sự ngợi khen Chúa. Ca ngợi Đức Chúa Trời bởi vì chính Ngài, và chỉ duy Ngài, xứng đáng được chúc tôn, ngợi khen và thờ phượng. Sự vinh hiển và quyền năng của Chúa chính là bản chất của Ngài. Khi chúng ta tôn vinh Đức Chúa Trời nghĩa là chúng ta nhận ra bản chất vĩ đại tuyệt đối của Ngài. Tất cả mọi vinh hiển đã thuộc về Ngài và Chúa không cần chúng ta làm điều gì để cộng thêm vào sự vinh hiển của Chúa. Khi chúng ta tôn vinh, thờ phượng Chúa là chúng ta quy vinh hiển về Đức Chúa Trời. Ngài là Đấng duy nhất xứng đáng với tất cả sự vinh hiển vốn dĩ đã thuộc về Ngài. Chúa phán “Ta là Đức Giê-hô-va; ấy là danh ta. Ta chẳng nhường sự vinh hiển ta cho một đấng nào khác, cũng không nhường sự tôn trọng ta cho những tượng chạm!” (Ê-sai 42:8). Điều răn thứ nhất của Chúa dạy “Trước mặt Ta, ngươi chớ có các thần khác.” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:3). Sự ca ngợi và thờ phượng Chúa đẹp lòng Ngài khi chúng ta đến trong sự trang sức thánh khiết vì Chúa phán “Các ngươi hãy làm sạch mình, và hãy nên thánh, vì ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ngươi.” (Lê-vi-ký 20:7).

Bạn có “mặc trang sức thánh khiết” khi tôn vinh và thờ phượng Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, ngợi khen Đức Chúa Trời vinh hiển và quyền năng. Cầu xin Chúa cho con luôn được thánh hóa vì thân thể con là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự. A-men

 465 total views,  1 views today