Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, August 1, 2022 – Phát Triển Trái Thánh Linh

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, August 1, 2022
Phát Triển Trái Thánh Linh

“Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ: không có luật pháp nào cấm các sự đó.”
Ga-la-ti 5:22-23

Ngay khi chúng ta tin nhận Chúa, chúng ta bắt đầu tiến trình “nên thánh bởi Đức Thánh Linh” (Rô-ma 15:16) để chúng ta càng ngày càng giống Chúa Giê-xu. Kết quả của sự thánh hóa là chúng ta có các mỹ đức của Chúa Giê-xu được bao gồm trong Trái của Thánh Linh. Khi chúng ta bước đi theo Thánh Linh và để Ngài hành động trong đời sống chúng ta thì bông trái Thánh Linh sẽ được phát triển. Chỉ có một “Trái của Thánh Linh” bao gồm trọn vẹn 9 mỹ đức “là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ.” Người bước đi theo Thánh Linh sẽ có “Trọn Vẹn” Trái của Thánh Linh và đời sống thuộc linh được trưởng thành, sâu nhiệm trong Chúa. Muốn được tăng trưởng 9 mỹ đức này để chúng ta nhờ Chúa Thánh Linh thánh hóa và biến đổi đời sống chúng ta càng ngày càng giống Chúa Giê-xu. Chúng ta không thể tự phát triển Trái của Thánh Linh nhưng phải nhờ quyền năng của Chúa Thánh Linh. Chúa Giê-xu phán trong Lu-ca 6:43 “không có cây tốt nào sanh trái xấu.” Nếu chúng ta bước đi theo Thánh Linh chắc chắn chúng ta phải sanh ra Trái của Thánh Linh. Bước theo Thánh Linh hằng ngày để được phát triển trái Thánh Linh qua sự sự suy gẫm Lời Chúa, cầu nguyện, áp dụng Lời Chúa dạy, xưng tội và dứt khoát với tội lỗi.

Bạn có đang phát triển và biểu lộ Trái của Thánh Linh trong đời sống của bạn không?

Cầu Nguyện
Lạy Chúa, xin tha thứ con vì nhiều lần con không bước đi theo Thánh Linh và có những điều làm không đẹp lòng Chúa. Xin Trái của Thánh Linh phát triển và biểu lộ qua nếp sống hằng ngày của con. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ê-sai 1-4

 338 total views,  3 views today