Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, February 1, 2021 – Điều Răn Thứ Nhất

Suy Gẫm Lời Chúa

Monday, February 1, 2021

Điều Răn Thứ Nhất

“Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác.”
Xuất Ê-díp-tô Ký 20:3

Mười Điều Răn là mười điều luật trong Kinh Thánh mà Đức Chúa Trời ban cho dân tộc Y-sơ-ra-ên sau khi họ ra khỏi xứ Ai cập. Bốn điều răn đầu liên hệ giữa mối tương quan của con người với Đức Chúa Trời. Sáu điều răn còn lại liên hệ giữa mối tương quan của con người với nhau. Mười Điều Răn được chép trong Kinh Thánh sách Xuất Ê-díp-tô Ký 20:1-17 và sách Phục Truyền Luật Lệ Ký 5:6-21.

Điều Răn Thứ Nhất: Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác. Điều răn thứ nhất cho chúng ta biết chỉ thờ phượng Đức Chúa Trời chân thật. Chúng ta không được thờ bất cứ các thần nào khác vì tất cả các thần khác đều là những thần giả. Vì chúng ta được Đức Chúa Trời dựng nên như hình ảnh của Đức Chúa Trời cho nên mối tương giao thờ phượng chỉ dành cho Đấng duy nhất tức là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời muốn con dân Ngài kính trọng tôn thờ một mình Ngài, không được liên hệ với các thần khác, các tạo vật khác. Chúng ta thường nghĩ các thần khác là những hình tượng tạc ra từ gỗ, đá… Nhưng “các thần khác” có thể xuất hiện dưới nhiều dạng khác nhau: một vị sáng lập tôn giáo, một lãnh tụ quốc gia, một vị thầy lỗi lạc, một minh tinh nỗi tiếng, hoặc danh vọng, học thức, tiền bạc, vật chất… bất cứ người nào, vật gì hay ngay cả một mục vụ trong Hội Thánh mà chúng ta tôn sùng và xem trọng hơn là sự thờ phượng Chúa.

Bạn có đặt Chúa ưu tiên trong đời sống và phó thác cuộc đời mình cho Chúa không? Bạn có “các thần khác” trong tâm trí, tấm lòng, nếp sống của bạn không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, xin tha thứ con vì nhiều lần con để “những thần khác” ưu tiên hơn Chúa trong đời sống. Xin Chúa cho con luôn thờ phượng Chúa vì Ngài là Đấng duy nhất xứng đáng được sự tôn cao và chúc tụng. A-men.  

 496 total views,  2 views today