Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, February 19, 2024 – Nếp Sống Phục Vụ

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, February 19, 2024
Nếp Sống Phục Vụ

“Ấy vậy, Con người đã đến, không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người.”
Ma-thi-ơ 20:28

Trên đường tiến về Giê-ru-sa-lem trong tuần lễ trước khi chịu thương khó của Chúa Giê-xu, Ma-thi-ơ 20:20-28 ghi lại câu chuyện về mẹ của Gia-cơ và Giăng đến gặp Chúa Giê-xu để xin cho hai con mình được ngồi bên hữu và bên tả của Chúa trong vương quốc của Ngài. Khi các môn đồ khác nghe về lời yêu cầu đó, họ trở nên tức giận và ghen tị. Chúa Giê-xu tập hợp tất cả các môn đồ lại và dạy họ rằng sự vĩ đại trong vương quốc của Ngài không phải là quyền lực hay uy quyền, mà là việc trở thành tôi tớ. Chúa Giê-xu nhắc nhở các môn đồ rằng thậm chí Ngài đến “không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người.” (Ma-thi-ơ 20:28). Chúa Giê-xu xác định với các môn đồ của Ngài về bản chất chức vụ của Ngài và lý do Ngài đến thế gian. Sứ mạng của Chúa Giê-xu đến nơi trần gian không phải là để được phục vụ hay tìm kiếm vinh quang cho chính mình, mà là để phục vụ người khác và phó mạng sống của Ngài làm giá chuộc cho nhiều người. Những lời của Chúa Giê-xu thách thức chúng ta suy nghĩ lại về mục đích của nếp sống Cơ-đốc-nhân. Trong một thế giới coi trọng quyền lực, sự giàu có và địa vị, Chúa Giê-xu nhắc nhở chúng ta sự cao cả thực sự được tìm thấy trong sự phục vụ và đặt nhu cầu của người khác lên trên nhu cầu của chúng ta. Chúa Giê-xu đã nêu gương phục vụ như đầy tớ trong suốt chức vụ của Ngài, và Ngài kêu gọi những người theo Ngài cũng làm như vậy. “Vậy, nếu ta là Chúa là Thầy, mà đã rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau. Vì ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi.” (Giăng 13:14-15).

Bạn có theo gương Chúa Giê-xu trong sự phục vụ người khác với sự khiêm nhường và lòng yêu thương không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài đã đến thế gian để phục vụ và hy sinh phó chính thân Ngài trên thập giá để cứu chuộc nhân loại. Xin Chúa cho con theo gương Ngài trong sự khiêm nhường phục vụ người khác. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Dân-số-ký 17-18

 175 total views,  1 views today