Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, January 15, 2024 – Bền Đổ Cầu Nguyện

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, January 15, 2024
Bền Đổ Cầu Nguyện

“Phải bền đổ và tỉnh thức trong sự cầu nguyện, mà thêm sự tạ ơn vào.”
Cô-lô-se 4:2

Sứ-đồ Phao-lô khuyên các tín hữu tại Hội Thánh Cô-lô-se “Phải bền đổ và tỉnh thức trong sự cầu nguyện, mà thêm sự tạ ơn vào.” (Cô-lô-se 4:2). Bền đổ trong sự cầu nguyện là đặc ân qúy báu của đời sống Cơ-đốc-nhân. Cầu nguyện không phải chỉ là một lời cầu xin vội vàng với Chúa khi có nhu cầu nhưng là sự tương giao liên tục với Chúa. Cầu nguyện được ví như là hơi thở thuộc linh để duy trì mối tương giao không gián đoạn với Cha trên trời của chúng ta. Khi Chúa Giê-xu chịu chết trên cây thập tự bức màn ngăn cách con người và Đức Chúa Trời đã bị xé ra trong đền thờ để chúng ta được tự do tương giao với Đức Chúa Trời trong Danh của Chúa Giê-xu Christ. “Hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Jêsus được dạn dĩ vào nơi rất thánh, bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua xác Ngài, lại vì chúng ta có một thầy tế lễ lớn đã lập lên cai trị nhà Đức Chúa Trời, nên chúng ta hãy lấy lòng thật thà với đức tin đầy dẫy trọn vẹn, lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu, thân thể rửa bằng nước trong, mà đến gần Chúa.” (Hê-bơ-rơ 10:19-22). Chúng ta phải bền đổ cầu nguyện trong mọi hoàn cảnh, mọi lúc, mọi nơi một cách liên tục, đều đặn vì đó là theo ý muốn của Chúa. “Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ đối với anh em là như vậy.” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:16-18).

Bạn có thường xuyên, đều đặn, kiên trì tương giao với Chúa trong sự cầu nguyện không?

Cầu Nguyện:
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa Giê-xu đã chết vì tội lỗi của con để con được tương giao với Đức Chúa Trời. Xin Chúa cho con tiếp tục bền đổ trong sự cầu nguyện. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Sáng-thế-ký 43-45

 134 total views,  1 views today