Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, January 9, 2023 – Trưởng Thành Trong Sự Khôn Ngoan

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, January 9, 2023
Trưởng Thành Trong Sự Khôn Ngoan

“Chúng tôi giảng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, là sự mầu nhiệm kín giấu, mà từ trước các đời, Đức Chúa Trời đã định sẵn cho sự vinh hiển chúng ta.”
1 Cô-rinh-tô 2:6 (BD2011)

Sau khi tin nhận Chúa, Chúa muốn chúng ta mỗi ngày được lớn lên trong sự nhận biết Chúa. Người trưởng thành thuộc linh càng ngày càng hiểu được những sự khôn ngoan mầu nhiệm của Chúa để trở thành người phục vụ hữu hiệu cho Chúa. Sứ-đồ Phao-lô đã thẩm định đời sống thuộc linh của các tín hữu lâu năm tại thành phố Cô-rinh-tô như sau: “Hỡi anh em, về phần tôi, tôi chẳng có thể nói với anh em như với người thiêng liêng, nhưng như với người xác thịt, như với các con đỏ trong Đấng Christ vậy. Tôi lấy sữa nuôi anh em, chớ chẳng lấy đồ ăn cứng, vì anh em không chịu nổi; đến bây giờ cũng chưa chịu được, vì anh em hãy còn thuộc về xác thịt.” (1 Cô-rinh-tô 3:1-2). Sứ-đồ Phao-lô đã khẳng định ngay cả những người đã tin nhận Chúa, nếu không được trưởng thành về mặt tâm linh, chưa thoát khỏi tình trạng con đỏ thuộc linh, thì cũng không thể hiểu được chân lý mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Muốn được tăng trưởng thuộc linh, chúng ta phải học hỏi Lời Chúa mỗi ngày vì chỉ có Lời Chúa mới giúp chúng ta trưởng thành tâm linh. Lời Chúa ban cho chúng ta sự khôn ngoan và càng khôn ngoan chúng ta càng khao khát Lời Chúa như câu Kinh Thánh Châm Ngôn 1:5 cho biết mục đích suy gẫm Lời Chúa “Ðể người khôn ngoan lắng nghe và gia thêm tri thức, Còn người thông sáng được lời hướng dẫn khôn ngoan.”

Bạn là người trưởng thành thuộc linh hay còn là con đỏ trong Đấng Christ?

Cầu Nguyện
Cảm tạ Đức Chúa Trời vì Ngài ban cho con sự khôn ngoan qua sự suy gẫm Lời Chúa. Xin Chúa Thánh Linh tiếp tục dạy dỗ con để con được trưởng thành thuộc linh để hiểu thấu sự khôn ngoan mầu nhiệm của Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Sáng-thế-ký 25-27.

 196 total views,  2 views today