Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, March 28, 2022 – Sự Ban Cho Tốt Lành Đến Từ Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, March 28, 2022
Sự Ban Cho Tốt Lành Đến Từ Chúa

“Mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà xuống, trong Ngài chẳng có một sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự biến cải nào.”
Gia-cơ 1:17

Một chân lý quan trọng được Gia-cơ khẳng định là tất cả những gì Đức Chúa Trời ban cho đều là tốt đẹp. “Mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà xuống, trong Ngài chẳng có một sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự biến cải nào.” (Gia-cơ 1:17). Điều được nhấn mạnh ở trong câu Kinh Thánh này là sự bất biến của Đức Chúa Trời. Trong Chúa không có một sự thay đổi. “Đức Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi.” (Hê-bơ-rơ 13:8). Sự ban cho của Chúa hoàn toàn bởi ân điển của Ngài và phát xuất từ lòng yêu thương không lay chuyển của Cha cho con. Khi chúng ta tin nhận Chúa, chúng ta được trở thành con của Đức Chúa Trời. “Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài.” (Giăng 1:12). Cha mẹ hiền từ trên đất luôn muốn cho con cái mình những điều tốt đẹp. Cha của chúng ta là Đức Chúa Trời đầy lòng yêu thương và là Đấng Quyền Năng có thể đáp ứng mọi nhu cầu của con cái Ngài. Chúa Giê-xu phán: “Vậy nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người xin Ngài sao?” (Ma-thi-ơ 7:11).

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì được là con của Ngài và nhận những sự ban cho tốt đẹp nhất từ Chúa. Xin Chúa cho con luôn có mối tương giao mật thiết với Chúa và tin cậy hoàn toàn vào sự tốt lành của Chúa cho con cái Ngài. A-men. 

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Các Quan Xét 15-17

 335 total views,  3 views today