Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, May 17, 2021 – Chúa Giê-xu Đang Ngồi Bên Hữu Đức Chúa Trời

Suy Gẫm Lời Chúa

Monday, May 17, 2021

Chúa Giê-xu Đang Ngồi Bên Hữu Đức Chúa Trời

“Nhìn xem Đức Chúa Jêsus, là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời.”
Hê-bơ-rơ 12:2

Sau khi phục sinh, Chúa Giê-xu đã hiện ra cho nhiều môn đồ thấy trong vòng 40 ngày. Sau đó Chúa đã thăng thiên trở về trời như được chép trong Công Vụ Các Sứ Đồ 1:9-11. Hiện nay Chúa Giê-xu đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời (Hê-bơ-rơ 12:2).  Sự việc Chúa thăng thiên trở về trời và hiện nay ngồi bên hữu Đức Chúa Trời được chép hơn 100 lần trong Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước. Chúa Giê-xu đã chịu chết, sống lại và thăng thiên là bằng chứng vững chắc Chúa Giê-xu cũng sẽ trở lại. Hiện nay, Chúa Giê-xu đang “ngự bên hữu Đức Chúa Trời, các thiên sứ, các vương hầu, các quyền thế thảy đều phục Ngài.” (1 Phi-e-rơ 3:22). Mọi quyền bính trên trời và dưới đất đã giao cho Ngài (Ma-thi-ơ 28:19). Chúng ta đang thờ phượng Chúa Phục Sinh Giê-xu là Đấng đã đắc thắng mọi thế lực và sự chết. Ngài cũng đã sai phái chúng ta đi ra làm chứng về Chúa Giê-xu qua quyền năng của Chúa Thánh Linh. Chúa Giê-xu cũng đang “ngồi bên hữu Đức Chúa Trời, cầu nguyện thế cho chúng ta.” (Rô-ma 8:34).

Bạn có vững lòng khi biết Chúa Giê-xu đã hoàn tất chương trình cứu rỗi và hiện đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời để cầu thay cho chúng ta và sẽ trở lại trong vinh quang không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa Giê-xu đã chịu chết vì tội lỗi con. Ngài đã sống lại và hiện nay ngồi bên hữu Đức Chúa Trời để cầu thay cho con. Xin Chúa giúp con vững đức tin nơi Ngài và sống làm sáng Danh Chúa. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc I Sử-ký 17-20.

 411 total views,  3 views today