Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, November 7, 2022 – Người Tạ Ơn

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, November 7, 2022
Người Tạ Ơn

“Có một người trong bọn họ thấy mình đã được sạch, bèn trở lại, lớn tiếng khen ngợi Đức Chúa Trời; lại đến sấp mặt xuống đất, nơi chân Đức Chúa Jêsus, mà tạ ơn Ngài. Vả, người đó là người Sa-ma-ri.”
Lu-ca 17:15-16

Trong câu chuyện mười người bị bệnh phung đến xin Chúa Giê-xu chữa lành ghi lại trong Lu-ca 17, tất cả đều được chữa lành, nhưng chỉ có một người trở lại tạ ơn Chúa. Bác sĩ Lu-ca thuật lại: “Có một người trong bọn họ thấy mình đã được sạch, bèn trở lại, lớn tiếng khen ngợi Đức Chúa Trời; lại đến sấp mặt xuống đất, nơi chân Đức Chúa Jêsus, mà tạ ơn Ngài. Vả, người đó là người Sa-ma-ri.” (Lu-ca 17:15-16). Điều đặc biệt là người duy nhất trở lại ngợi khen Chúa là một người Sa-ma-ri. Chín người kia là người Giu-đa thuộc tuyển dân của Chúa. Đức Chúa Giê-xu đã biết trước không phải mười người đều biết ơn Chúa nhưng Ngài vẫn thương xót chữa lành cho tất cả. Khi một người trở lại bày tỏ lòng cảm tạ và thờ phượng Chúa, Chúa Giê-xu nói với những người lãnh đạo tôn giáo lúc bấy giờ rằng: “Không phải mười người đều được sạch cả sao? Còn chín người kia ở đâu? Chỉ có người ngoại quốc nầy trở lại ngợi khen Đức Chúa Trời ư!” (Lu-ca 17:17-18). Chín người Giu-đa cho mình là người công bình nên không cần Chúa. Họ chỉ cần đến sự chữa lành thuộc thể mà thôi. Người Sa-ma-ri được Chúa chữa lành bệnh phung thì bày tỏ qua hành động trở lại tạ ơn và thờ phượng Chúa vì biết rằng mình không xứng đáng nhận được ân huệ của Chúa. Người Sa-ma-ri này không những đã được sự chữa lành về phần thuộc thể nhưng cũng được Chúa tha thứ tội lỗi khi trở lại sấp mặt xuống đất thờ phượng Chúa. Chúa Giê-xu phán cùng người Sa-ma-ri rằng: “Đứng dậy đi; đức tin ngươi đã cứu ngươi.” (Lu-ca 17:19).

Bạn có dâng lời cảm tạ, ngợi khen Chúa qua hành động hạ mình thờ phượng Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa về tất cả các ân phước Ngài ban cho con. Xin Chúa cho con luôn là người biết ơn Chúa và hạ mình thờ phượng Ngài. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Giăng 17-18

 265 total views,  2 views today