Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, October 2, 2023 – Tin Lành Là Quyền Năng Đức Chúa Trời

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, October 2, 2023
Tin Lành Là Quyền Năng Đức Chúa Trời

“Thật vậy, tôi không hổ thẹn về Tin Lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giu-đa, sau là người Gờ-réc.”

Rô-ma 1:16

Sứ-đồ Phao-lô được kêu gọi và biệt riêng để rao giảng Tin Lành của Đức Chúa Trời cho cả người Do Thái cũng như người ngoại. Trong thư gửi cho các tín hữu tại thành Rô-ma ông đã tự giới thiệu: “Phao-lô, tôi tớ Đức Chúa Jêsus Christ, được gọi làm sứ đồ, để riêng ra đặng giảng Tin Lành Đức Chúa Trời.” (Rô-ma 1:1). Trước khi được Chúa kêu gọi ông đã bắt bớ Hội Thánh Chúa nhưng bây giờ ông không hổ thẹn rao truyền Tin Lành. Sứ-đồ Phao-lô nói: “Thật vậy, tôi không hổ thẹn về Tin Lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giu-đa, sau là người Gờ-réc.” (Rô-ma 1:16). Trước hết, Tin Lành là quyền năng Đức Chúa Trời và Tin Lành thay đổi con người. Đó là kinh nghiệm của sứ-đồ Phao-lô và của tất cả những người tin vào Chúa Giê-xu. Con người không có thể tự cứu lấy mình và không ai có khả năng thay đổi tấm lòng của mình. Con người khi chưa tin nhận Chúa có thể cố gắng kiềm chế lời nói hành động của mình trước mặt người ta nhưng không thật sự có sự biến đổi bên trong tấm lòng. Chỉ Chúa có thể ban cho chúng ta một tấm lòng mới: “Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi, và đặt thần mới trong các ngươi. Ta sẽ cất lòng bằng đá khỏi thịt các ngươi, và ban cho các ngươi lòng bằng thịt.” (Ê-xê-chi-ên 36:26). Mục sư Martyn Lloyd-Jones đã có nhận xét rất chính xác: “Điều tôi cần không phải là sự hiểu biết nhưng là năng lực. Tôi có thể biết điều đúng, nhưng vấn đề là làm thế nào tôi có thể làm điều đúng. Hiểu biết về luật pháp không làm tôi có thể giữ và làm trọn luật pháp.” Con người tội lỗi cần quyền năng của Chúa để được cứu rỗi và để được sự hoàn toàn biến đổi. “Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.” (2 Cô-rinh-tô 5:17).

Bạn có thật sự kinh nghiệm quyền năng Đức Chúa Trời trong đời sống và không hổ thẹn chia sẻ Tin Lành của Chúa cho người khác không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa về Tin Lành quyền năng Đức Chúa Trời đã cứu và biến đổi con. Xin Chúa giúp con mạnh dạn chia sẻ Tin Lành của Chúa cho tất cả những người con tiếp xúc hằng ngày. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ma-thi-ơ 5-6

 171 total views,  3 views today