Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, September 6, 2021 – Được Chúa Chọn

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, September 6, 2021
Được Chúa Chọn

“Có lời Đức Giê-hô-va phán cùng tôi như vầy: Trước khi tạo nên ngươi trong lòng mẹ, ta đã biết ngươi rồi; trước khi ngươi sanh ra, ta đã biệt riêng ngươi, lập ngươi làm kẻ tiên tri cho các nước.”
Giê-rê-mi 1:4-5

Tiên tri Giê-rê-mi ghi lại kinh nghiệm được Chúa kêu gọi phục vụ Chúa rằng: “Có lời Đức Giê-hô-va phán cùng tôi như vầy: Trước khi tạo nên ngươi trong lòng mẹ, ta đã biết ngươi rồi; trước khi ngươi sanh ra, ta đã biệt riêng ngươi, lập ngươi làm kẻ tiên tri cho các nước.” (Giê-rê-mi 1:4-5). Sứ-đồ Phao-lô cũng cho biết Chúa đã chọn ông từ trong lòng mẹ, “Nhưng khi Đức Chúa Trời, là Đấng đã để riêng tôi ra từ lúc còn trong lòng mẹ, và lấy ân điển gọi tôi.” (Ga-la-ti 1:15). Chữ “biệt riêng” hay “để riêng” có nghĩa là Chúa “thánh hóa” đời sống Tiên-tri Giê-rê-mi và Sứ-đồ Phao-lô để phục vụ Chúa, làm sáng danh Chúa. Tiên-tri Ê-sai cũng cho biết “Đức Giê-hô-va là Đấng đã lập ta làm tôi tớ Ngài từ trong bụng mẹ.” (Ê-sai 49:5). Điều quý báu là tất cả chúng ta đều được Chúa chọn trong Đấng Christ và được thánh hóa để trở nên giống Ngài. “Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời.” (Ê-phê-sô 1:4). “Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng Con Ngài, hầu cho Con nầy được làm Con cả ở giữa nhiều anh em; còn những kẻ Ngài đã định sẵn, thì Ngài cũng đã gọi, những kẻ Ngài đã gọi, thì Ngài cũng đã xưng là công bình, và những kẻ Ngài đã xưng là công bình, thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển.” (Rô-ma 8:28-30).

Bạn có biết Chúa biết và chọn bạn trước khi sáng thế không? Bạn có biết Chúa cũng tiếp tục thánh hóa bạn để sử dụng cho sự vinh hiển của Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã biết con và chọn con từ trong lòng mẹ. Xin Chúa giúp con luôn nhờ Đức Thánh Linh và Lời Ngài để được thánh hóa trở nên giống Chúa Giê-xu và được Chúa sử dụng cho sự vinh hiển của Ngài. A-men.   

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ê-xê-chi-ên 20-21

 372 total views,  1 views today