Suy Gẫm Lời Chúa – Mùa Giáng Sinh 2020 – Wednesday, December 9, 2020

Suy Gẫm Lời Chúa

Mùa Giáng Sinh 2020

Wednesday, December 9, 2020

“Vì Giô-sép là dòng dõi nhà Đa-vít, cho nên cũng từ thành Na-xa-rét, xứ Ga-li-lê, lên thành Đa-vít, gọi là Bết-lê-hem, xứ Giu-đê, để khai vào sổ tên mình và tên Ma-ri, là người đã hứa gả cho mình đang có thai.”

Lu-ca 2:4-5

Sự kỷ niệm Chúa Giáng Sinh hàng năm nhắc chúng ta về sự thành tín và sự tể trị của Chúa trên tất cà. Chúng ta đang sống trong một thời điểm thật xao động, không có gì chắc chắn trên thế giới giữa sự lan tràn của Covid-19. Cá nhân chúng ta cũng đang trải qua những thử thách về bệnh tật, việc làm, tài chánh, gia đình. Cảm tạ Chúa, sách Lu-ca bắt đầu sự Giáng Sinh của Chúa trong đoạn 2 với câu chuyện của Giô-sép và Ma-ri theo lệnh của Sê-sa Au-gút-tơ đi về quê hương tại Bết-lê-hem, thành vua Đa-vít. Địa danh Bết-lê-hem, thành Đa-vít, đã được tiên tri Mi-chê loan báo hàng trăm năm trước khi Chúa Giáng Sinh: “Hỡi Bết-lê-hem Ép-ra-ta, ngươi ở trong hàng ngàn Giu-đa là nhỏ lắm, song từ nơi ngươi sẽ ra cho ta một Đấng cai trị trong Y-sơ-ra-ên; gốc tích của Ngài bởi từ đời xưa, từ trước vô cùng.” (Mi-chê 5:1). Vua Au-gút-tơ của La-mã ra chiếu chỉ đúng thời điểm Chúa Giê-xu Giáng Sinh cũng ở trong sự tể trị của Đức Chúa Trời.

Chúa đã, đang và sẽ luôn luôn cầm quyền tể trị từng chi tiết trong đời sống chúng ta và tất cả các biến cố trên thế giới. Bạn có đặt trọn đức tin vào sự tể trị tuyệt đối của Chúa không?

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, cảm tạ sự thành tín và tể trị của Đức Chúa Trời. Kỷ niệm sự Giáng Sinh của Chúa Giê-xu trong thời điểm đầy bất an hiện tại nhắc nhở con về tình yêu và hy vọng trong Chúa.

Bạn có thể tiếp tục cầu nguyện cho các nhu cầu của bạn, gia đình bạn đặt nền tảng trên những điều bạn học được hôm nay qua Lời Chúa.

Xin Chúa Thánh Linh nhắc nhở bạn tiếp tục suy gẫm về những điều vừa học trong các câu Kinh Thánh này trong suốt ngày hôm nay để có mối tương giao mật thiết với Chúa.

 697 total views,  1 views today