Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, December 1, 2022 – Hy Vọng Vào Tình Thương Của Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, December 1, 2022
Hy Vọng Vào Tình Thương Của Chúa

“Nhưng Chúa rất vui lòng về những người kính sợ Ngài, Những người đặt hy vọng vào tình thương của Ngài.”
Thi Thiên 147:11 (BD2011)

Thi-thiên 147 nhắc nhở con dân Chúa phải đặt hy vọng vào Chúa. Những câu đầu của Thi Thiên này khuyên con dân Chúa phải biết rằng Đức Chúa Trời là Đấng toàn năng và Ngài là Đấng cung cấp mọi nhu cầu cho con cái Ngài. Chúa không vui lòng khi chúng ta đặt hy vọng vào những quyền lực hay ngay cả sức riêng của chúng ta. Câu 10 cho biết “Ngài chẳng đẹp lòng sức của ngựa, Cũng không thích chân của loài người” vì đây là những điều con người thường đặt hy vọng vào thay vì đặt hy vọng vào Đấng ban cho chúng ta tất cả những điều chúng ta nhận được bởi tình thương của Ngài. “Nhưng Chúa rất vui lòng về những người kính sợ Ngài, Những người đặt hy vọng vào tình thương của Ngài.” (Thi Thiên 147:11). Kính sợ Chúa là thái độ sống tùy thuộc vào tình thương của Chúa. Khi chúng ta đặt hy vọng và lòng tin cậy vào tình thương của Chúa thì không bao giờ thất vọng vì Ngài hứa: “Dầu núi dời, dầu đồi chuyển, nhưng lòng nhân từ Ta đối với ngươi chẳng dời khỏi ngươi, lời giao ước bình an của Ta chẳng chuyển, Đức Giê-hô-va, là Đấng thương xót ngươi, phán vậy.” (Ê-sai 54:10).

Bạn có sống với lòng kính sợ Chúa và đặt hy vọng hoàn toàn vào tình thương không lay chuyển của Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, xin Chúa tha tội cho con vì nhiều khi con nương cậy vào những phương tiện hoặc sức riêng của con. Xin cho con luôn kính sợ Chúa qua nếp sống đặt hy vọng vào tình thương của Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ga-la-ti 1-3

 246 total views,  3 views today