Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, December 7, 2023 – Bình An Trong Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, December 7, 2023

Mùa Vọng Giáng Sinh 2023 – Sự Bình An
Bình An Trong Chúa

“Ta nói những điều này với các ngươi, để các ngươi được bình an trong Ta. Các ngươi sẽ bị hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy vững lòng, Ta đã thắng thế gian rồi.”
Giăng 16:33 (BD2011)

Trong Phúc Âm Giăng 16 lúc Chúa Giê-xu đang đối diện với một sự kiện quan trọng nhất trong lịch sử vũ trụ đó là sự chết hy sinh của Ngài để cứu rỗi nhân loại nhưng Chúa không quên truyền đạt cho các môn đồ đang bối rối và sợ hãi. Chúa Giê-xu phán: “Ta nói những điều này với các ngươi, để các ngươi được bình an trong Ta. Các ngươi sẽ bị hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy vững lòng, Ta đã thắng thế gian rồi.” (Giăng 16:33). Chúa đã cho môn đồ biết họ sẽ trải qua những sự khó khăn hoạn nạn trong thế gian. Dầu hoàn cảnh tăm tối như thế nào, Chúa Giê-xu trấn an các môn đồ bằng những lời phán dạy “để các ngươi được sự bình an trong Ta.”  Chúa Giê-xu kết luận “các ngươi sẽ bị hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy vững lòng, Ta đã thắng thế gian rồi.” Thật vậy, khi Chúa Giê-xu chịu chết và sống lại, Ngài đã phá đổ quyền lực của sự chết và địa ngục. Sứ-đồ Phao-lô đã tuyên bố: “Hỡi sự chết, sự thắng của mầy ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mầy ở đâu? Cái nọc sự chết là tội lỗi, sức mạnh tội lỗi là luật pháp. Nhưng, tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta.” (1 Cô-rinh-tô 15:55-57). Dầu hoàn cảnh chúng ta đang trải qua có kinh khiếp như thế nào, xin Chúa cho chúng ta luôn ghi nhớ lời phán của Ngài ”Hãy vững lòng, Ta đã thắng thế gian rồi!”

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài đã thắng thế gian và muôn vật đang ở dưới sự tể trị của Chúa. Xin Chúa cho con được sự bình an trong Chúa và vững lòng giữa những khó khăn, hoạn nạn trong thế gian. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 1 Tê-sa-lô-ni-ca 1-5

 134 total views,  1 views today