Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, February 2, 2023 – Tình Yêu Vô Tận Của Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, February 2, 2023
Tình Yêu Vô Tận Của Chúa

“Hỡi Đức Giê-hô-va, sự nhân từ Ngài ở trên các từng trời; Sự thành tín Ngài đến tận các mây.”
Thi Thiên 36:5

Trong Thi thiên 36, vua Đa-vít than trách sự gian ác của con người trước khi đối chiếu điều đó với lòng nhân từ và sự tốt lành vô tận của Đức Chúa Trời. Vua Đa-vít than thở rằng: “Sự vi phạm của kẻ ác nói trong lòng tôi rằng: Chẳng có sự kính sợ Đức Chúa Trời ở trước mắt nó. Vì nó tự khoe mình rằng tội ác mình sẽ chẳng lộ ra, và sẽ không bị ghét. Các lời miệng nó là gian ác và dối gạt; Nó đã thôi ở khôn ngoan, và bỏ làm lành. Nó toan ác tại trên giường nó; Nó đứng trên con đường chẳng thiện, nó cũng không gớm ghiếc sự dữ.” (Thi Thiên 36:1-4). Những điều kẻ ác làm trái ngược hoàn toàn với lòng yêu thương vô tận của Chúa. Trong câu kế tiếp vua Đa-vít thưa cùng Chúa: “Hỡi Đức Giê-hô-va, sự nhân từ Ngài ở trên các từng trời; Sự thành tín Ngài đến tận các mây.” (Thi Thiên 36:5). Không có đỉnh cao nào mà con người có thể tưởng tượng được hơn các từng trời vô tận. “Vì hễ các từng trời cao trên đất bao nhiêu, Thì sự nhân từ Ngài càng lớn cho kẻ nào kính sợ Ngài bấy nhiêu.” (Thi Thiên 103:11). Thật vững an khi con cái Chúa được yêu bằng tình yêu thương vô tận của Chúa. “Hỡi Đức Chúa Trời, sự nhân từ Chúa quí biết bao! Con cái loài người nương náu mình dưới bóng cánh của Chúa.” (Thi Thiên 36:7).

Bạn có đang chìm đắm trong tình yêu vô tận của Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Chúa đã yêu con và cứu con bởi tình yêu vô tận của Ngài. Xin cho con sống trong sự kính sợ Chúa và luôn vững an trong tình yêu của Ngài. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Lê-vi-ký 4-6

 206 total views,  2 views today