Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, February 25, 2021 – Yêu Người Lân Cận (Phần 2)

Suy Gẫm Lời Chúa

Thursday, February 25, 2021

Yêu Người Lân Cận (Phần 2)

“Còn điều răn thứ hai đây, cũng như vậy: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình.”
Ma-thi-ơ 22:39

Chúa phán hai điều răn của Luật Đấng Christ là “yêu Chúa” và “yêu người lân cận.” Điều răn thứ hai Chúa phán “phải yêu thương người khác” nhưng Chúa còn nói thêm “yêu như chính mình.” Có lẽ yêu người lân cận rất khó nhưng đôi khi chúng ta cũng có thể bày tỏ vài hành động yêu thương khi có cơ hội, khi muốn cho người khác thấy, khi vì bổn phận, khi có lợi gì đó cho mình… Chúa không nói yêu người lân cận và ngưng tại đó, nhưng Chúa nói “hãy yêu người lân cận như mình.”  Khi nói “yêu người lân cận như mình”, Chúa muốn nói đây là điều răn không thể thiếu trong đời sống của một cơ đốc nhân. Chúng ta không bao giờ quên hoặc thiếu sót trong sự yêu thương, chăm sóc cho chính mình. Thầy dạy luật hỏi điều răn nào lớn hơn hết, Chúa không trả lời luật nào “lớn” nhưng Chúa phán luật nào “cần” hơn hết. Luật yêu thương của Đấng Christ không những “cần hơn hết” nhưng cũng “tự nhiên hơn hết.” Khi chúng ta yêu Chúa thì tự nhiên chúng ta có thể bày tỏ tình yêu thường xuyên thực tiễn cho những người lân lận. Thánh Kinh 1 Giăng 4:20-21 cho biết: “Vì có ai nói rằng: Ta yêu Đức Chúa Trời, mà lại ghét anh em mình, thì là kẻ nói dối; vì kẻ nào chẳng yêu anh em mình thấy, thì không thể yêu Đức Chúa Trời mình chẳng thấy được. Chúng ta đã nhận nơi Ngài điều răn nầy: Ai yêu Đức Chúa Trời, thì cũng phải yêu anh em mình.”  Thư Ga-la-ti 5:13-14 cho biết thực tế hơn về tình yêu lẫn nhau: “Hỡi anh em, anh em đã được gọi đến sự tự do, song chớ lấy sự tự do đó làm dịp cho anh em ăn ở theo tánh xác thịt, nhưng hãy lấy lòng yêu thương làm đầy tớ lẫn nhau. Vì cả luật pháp chỉ tóm lại trong một lời nầy: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình.” Khi viết về gương của Chúa Giê-xu đã hạ mình trở thành đầy tớ vì chúng ta, sứ đồ Phao-lô khuyên chúng ta: “Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa.” (Phi-líp 2:3-4).

Bạn có tình yêu thương thực tế đối với anh chị em trong Chúa không? Cách bạn yêu thương người thân trong gia đình, anh chị em trong Hội Thánh có bày tỏ lòng yêu kính Chúa của bạn đối với Chúa hay không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài cho con biết luật yêu thương của Đấng Christ là cần hơn hết. Cầu xin Chúa cho con luôn yêu Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí. Xin Chúa giúp con biết yêu thương anh chị em con thật sự qua những hành động cụ thể một cách tự nhiên và thường xuyên như yêu chính mình. A-men.  

 471 total views,  1 views today