Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, February 4, 2021 – Điều Răn Thứ Tư

Suy Gẫm Lời Chúa

Thursday, February 4, 2021

Điều Răn Thứ Tư

“Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh.”
Xuất Ê-díp-tô Ký 20:8

Điều Răn Thứ Tư: Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Điều răn thứ tư dạy rằng hãy nhớ ngày Sa-bát đặng làm nên ngày thánh. Ngày Sa-bát trong tiếng Do-thái nghĩa là ngày nghỉ. Điều răn thứ tư dài hơn các điều răn khác và bắt đầu bằng cụm từ “Hãy nhớ”, có thể vì con người ít nhớ để dành một ngày trong tuần để nghỉ ngơi và thờ phượng Chúa. Điều răn thứ tư được chép trong Xuất Ê-díp-tô 20:8-11: “Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Ngươi hãy làm hết công việc mình trong sáu ngày; nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi: trong ngày đó, ngươi, con trai, con gái tôi trai tớ gái, súc vật của ngươi, hoặc khách ngoại bang ở trong nhà ngươi, đều chớ làm công việc chi hết; vì trong sáu ngày Đức Giê-hô-va đã dựng nên trời, đất, biển, và muôn vật ở trong đó, qua ngày thứ bảy thì Ngài nghỉ: vậy nên Đức Giê-hô-va đã ban phước cho ngày nghỉ và làm nên ngày thánh.” Điều răn thứ tư không được Chúa Giê-xu khuyến khích phải tuân giữ như người Do-thái vì họ thêm vào nhiều luật cho ngày Sa-bát và biến con người thành nô-lệ cho ngày Sa-bát. Trong những phân đoạn Kinh Thánh nói về ngày Sa-bát trong các sách Phúc Âm, Chúa Giê-xu phán: “Vì loài người mà lập ngày Sa-bát, chớ chẳng phải vì ngày Sa-bát mà dựng nên loài người.” Chúa Giê-xu kết luận: “Vì Con người là Chúa ngày Sa-bát.” (Ma-thi-ơ 12:8). Chúa Giê-xu chính là sự nghỉ an cho chúng ta. Chỉ vài câu trước câu Chúa nói về ngày Sa-bát, Chúa phán: “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng.” (Ma-thi-ơ 11:28-30).

Chúa muốn chúng ta dành một ngày trong tuần để thật sự được nghỉ ngơi và dành cho sự thờ phượng Chúa. Trong Tân Ước, các tín hữu đầu tiên và suốt các thế kỷ qua dành Chúa Nhật, ngày đầu tuần lễ, ngày Chúa Giê-xu Phục Sinh để thờ phượng Chúa. Xin đọc thêm Công Vụ 20:7, 1 Cô-rinh-tô 16:2.

Bạn có dành một ngày trong tuần lễ để nghỉ ngơi và phục hồi sức khỏe sau một tuần làm việc mệt nhọc không? Bạn có biệt riêng Chúa Nhật để thờ phượng Chúa không?  

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã ban điều răn dành một ngày để nghỉ ngơi và thờ phượng Chúa mỗi tuần vì Chúa biết đó là điều lợi ích cho con người. Xin Chúa giúp con biệt riêng Chúa Nhật để thờ phượng Chúa, tương giao với Ngài, nghỉ ngơi và thông công với gia đình và các tín hữu trong Hội Thánh.  A-men.  

 484 total views,  1 views today