Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, January 19, 2023 – Lời Đức Chúa Trời

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, January 19, 2023
Lời Đức Chúa Trời

“Lời nói của Ta cũng vậy, đã ra từ miệng Ta, thì chẳng trở về luống nhưng, mà chắc sẽ làm trọn điều ta muốn, thuận lợi công việc Ta đã sai khiến nó.”
Ê-sai 55:11

Ê-sai 55 mời gọi những người đang đói khát về phần tâm linh hãy đến suối nước vĩnh hằng của Chúa để nhận được sự cứu rỗi ban cho vô điều kiện của Ngài. Chúa cũng thúc giục con dân Chúa hãy lắng nghe tiếng Ngài. “Sao các ngươi trả tiền để mua đồ không phải là bánh? Sao các ngươi đem công lao mình đổi lấy vật chẳng làm cho no? Hãy chăm chỉ nghe ta, hãy ăn của ngon, và cho linh hồn các ngươi vui thích trong của béo. Hãy nghiêng tai, và đến cùng ta; hãy nghe ta, thì linh hồn các ngươi được sống.” (Ê-sai 55:2-3). Lời Đức Chúa Trời nghĩa là Lời của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh là Lời của Đức Chúa Trời. “Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình.” (2 Ti-mô-thê 3:16). Lời Đức Chúa Trời luôn luôn có hiệu quả như Lời Chúa phán: “Lời nói của Ta cũng vậy, đã ra từ miệng Ta, thì chẳng trở về luống nhưng, mà chắc sẽ làm trọn điều ta muốn, thuận lợi công việc Ta đã sai khiến nó.” (Ê-sai 55:11). Sự linh nghiệm của Lời Chúa được nhắc lại trong Tân Ước: “Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng.” (Hê-bơ-rơ 4:12). Chỉ có Lời Chúa giúp đời sống thuộc linh chúng ta tăng trưởng như chính Chúa Giê-xu khẳng định: “Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời.” (Ma-thi-ơ 4:4).

Bạn bày tỏ lòng tôn quý Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời như thế nào trong đời sống mình?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã ban Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời cho con người, Lời Chúa là linh lương nuôi sống linh hồn con. Xin Chúa cho con luôn tôn quý Lời Chúa và đặt Lời Đức Chúa Trời là thẩm quyền cao nhất trong mọi khía cạnh của đời sống con. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Xuất-Ê-díp-tô-ký 4-6

 179 total views,  1 views today