Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, July 15, 2021 – Giềng Mối và Điều Răn Của Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, July 15, 2021
Giềng Mối và Điều Răn Của Chúa

“Giềng mối của Đức Giê-hô-va là ngay thẳng, làm cho lòng vui mừng; Điều răn của Đức Giê-hô-va trong sạch, làm cho mắt sáng sủa.”
Thi Thiên 19:8

Trong Thi Thiên 19 và 119, Lời Chúa được mô tả bằng các từ ngữ: luật pháp, chứng cớ, giềng mối, điều răn và mạng lịnh. Luật pháp là toàn bộ ý chỉ của Chúa; chứng cớ là những lời mô tả hay lời chứng về bản chất và ý định của Chúa; giềng mối là những lời giáo huấn, lời dạy rõ ràng, những quy luật của Chúa; điều răn là mệnh lệnh, điều Chúa bảo chúng ta phải làm và mạng lịnh là những phán quyết của Chúa liên quan đến đời sống của con người. Thi Thiên 19:8a cho chúng ta biết Lời Chúa ích lợi vì đó là giềng mối ngay thẳng của Ngài. “Giềng mối của Đức Giê-hô-va là ngay thẳng, làm cho lòng vui mừng” (câu 8a). Những lời dạy dỗ, quy luật bất biến của Chúa rất rõ ràng, ngay thẳng làm cho lòng chúng ta vui mừng khi đọc Lời Ngài. Lời Chúa bao gồm lời hứa chắc chắn của Ngài, vì thế tin cậy vào lời hứa của Ngài sẽ làm cho lòng chúng ta vui mừng. “Vì ta nói thật cùng các ngươi, đang khi trời đất chưa qua đi, thì một chấm một nét trong luật pháp cũng không qua đi được cho đến khi mọi sự được trọn.” (Ma-thi-ơ 5:18). Câu 8b cũng cho chúng ta biết Lời Chúa ích lợi vì đó là điều răn trong sáng của Ngài. “Điều răn của Đức Giê-hô-va trong sạch, làm cho mắt sáng sủa” (câu 8b).

Bạn có vui mừng khi học Lời Chúa không? Bạn có được Thánh Linh qua Lời Chúa thánh hóa đời sống thuộc linh để luôn sống đẹp lòng Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa ban cho con Lời Chúa là giềng mối ngay thẳng, là điều răn trong sạch của Ngài. Cầu xin Chúa cho con vui mừng khi học Lời Chúa và mắt thuộc linh được thấy rõ để vâng phục những mạng lịnh tốt lành của Chúa. A-men.   

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Thi Thiên 119

 375 total views,  1 views today