Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, June 24, 2021 – Lời Chúa Cho Chúng Ta Được Tái Sinh

Suy Gẫm Lời Chúa

Thursday, June 24, 2021

Lời Chúa Cho Chúng Ta Được Tái Sinh

“Anh em đã được lại sanh, chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hư nát, là bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời.”
1 Phi-e-rơ 1:23

Trong Phúc Âm Giăng 3:3 Chúa Giê-xu dạy rất rõ: “Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời.” Chúng ta được sinh lại, được trở nên con cái Đức Chúa Trời là công việc của Chúa Thánh Linh. “Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt; hễ chi sanh bởi Thánh Linh là thần.” (Giăng 3:6). Chúa Giê-xu đã nói về Chúa Thánh Linh trong Giăng 16:8 “Khi Ngài đến thì sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét.” Chúa Thánh Linh dùng Kinh Thánh để cáo trách tội lỗi, soi sáng, cảm động, đưa chúng ta đến sự ăn năn tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu.Sứ-đồ Phi-e-rơ cho biết chúng ta được sinh lại “bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời.” (1 Phi-e-rơ 1:23). Trong ngày Lễ Ngũ Tuần khi Chúa Thánh Linh giáng lâm, sau khi Sứ-đồ Phi-e-rơ giảng Lời Chúa thì những người nghe muốn tin nhận Chúa, những người này “trong lòng cảm động, bèn hỏi Phi-e-rơ và các sứ đồ khác rằng: Hỡi anh em, chúng ta phải làm chi?” (Công Vụ 2:37). Rô-ma 10:17 cũng xác nhận “Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe, là khi lời của Đấng Christ được rao giảng.” Cảm tạ Chúa về lời hằng sống và bền vững của Chúa!

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa con đã được biết về sự cứu rỗi của Chúa qua Lời Ngài. Xin Chúa cho con cũng trung tín và trung thành chỉ dùng Lời Chúa để làm chứng cho những người chưa biết Ngài. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Gióp 38-40.

 365 total views,  1 views today