Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, June 29, 2023 – Kính Sợ Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, June 29, 2023
Kính Sợ Chúa

“Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va, Đi trong đường lối Ngài!”

Thi Thiên 128:1

Thiên 128 cho biết bí quyết để nhận được phước hạnh của công việc mình đó là sự kính sợ Chúa. “Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va, Đi trong đường lối Ngài! Vì ngươi sẽ hưởng công việc của tay mình, Được phước, may mắn.” (Thi Thiên 128:1-2). Kính sợ Chúa không phải sợ hãi Chúa, nhưng kính sợ Chúa là tỏ lòng tôn cao Chúa, đặt Chúa ưu tiên trong đời sống và luôn đi trong đường lối Chúa. Nếp sống của người kính sợ Chúa và đi trong đường lối Chúa phải theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh. “Hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt.” (Ga-la-ti 5:16). Người kính sợ Chúa luôn yêu mến và suy gẫm Lời Chúa. Đời sống của người kính sợ Chúa nhận được các phước hạnh của Chúa và đem phước hạnh của Chúa đến cho những người chung quanh. “Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, Chẳng đứng trong đường tội nhân, Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng; Song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va, Và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, Sanh bông trái theo thì tiết, Lá nó cũng chẳng tàn héo; Mọi sự người làm đều sẽ thạnh vượng.” (Thi Thiên 1:1-3).

Bí quyết nào bạn đang theo đuổi để tìm hạnh phúc thật cho cuộc sống?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Lời Chúa chỉ cho con biết bí quyết của một đời sống hạnh phúc là kính sợ Chúa và đi trong đường lối Ngài. Xin giúp con luôn tôn thờ Chúa và bước đi trong Thánh Linh để nhận được hạnh phúc thật của Ngài. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Thi-thiên 23-30

 177 total views,  1 views today