Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, March 23, 2023 – Sửa Soạn Gặp Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, March 23, 2023
Sửa Soạn Gặp Chúa

“Khá sửa soạn mà gặp Đức Chúa Trời ngươi.”
A-mốt 4:12b

Sách A-mốt là một trong mười hai tiểu tiên tri trong Kinh Thánh Cựu Ước. Trong chương 4, tiên tri A-mốt tiếp tục đưa ra sứ điệp phán xét và cảnh báo của Đức Chúa Trời cho dân sự Y-sơ-ra-ên. Đức Chúa Trời đã giáng nhiều tai họa xuống như một lời cảnh báo, nhưng họ vẫn không quay trở lại với Chúa, tiếp tục phạm những tội lỗi gớm ghiếc và không chịu ăn năn. A-mốt kêu gọi dân sự quay trở lại với Đức Chúa Trời trước khi quá muộn. Ông cảnh báo họ rằng sự phán xét sắp đến và khuyến khích họ tìm kiếm Chúa để được sống. “Khá sửa soạn mà gặp Đức Chúa Trời ngươi.” (A-mốt 4:12b). Cụm từ “sửa soạn để gặp Chúa” là một lời cảnh báo nghiêm túc, nhắc nhở mọi người rằng một ngày trong tương lai tất cả chúng ta sẽ phải đứng trước mặt Chúa và tường trình về cuộc đời mình. Đó là một lời kêu gọi ăn năn quay trở lại với Chúa trước khi quá muộn. Đức Chúa Trời dùng những tai họa, thử thách để cảnh báo dân sự Chúa hầu dẫn họ đến chỗ ăn năn. Tấm lòng yêu thương của Cha trên trời là Đấng luôn tìm cách kéo chúng ta đến gần Ngài qua những thử thách mà chúng ta trải qua. “Hỡi con, chớ dể ngươi sự sửa phạt của Chúa, Và khi Chúa trách, chớ ngã lòng; Vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu, Hễ ai mà Ngài nhận làm con, thì cho roi cho vọt. Ví bằng anh em chịu sửa phạt, ấy là Đức Chúa Trời đãi anh em như con, vì có người nào là con mà cha không sửa phạt?” (Hê-bơ-rơ 12:5-7).

Bạn có chuẩn bị đời sống, tấm lòng và sẵn sàng gặp Chúa chưa?

Cầu Nguyện:
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài luôn yêu thương, dạy dỗ con qua Lời Chúa cũng như qua những thử thách trong cuộc sống. Xin Chúa cho con biết hạ mình ăn năn, chuẩn bị tấm lòng và đời sống để gặp Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Các-quan-xét 3-5

 238 total views,  2 views today