Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, May 27, 2021 – Kinh Thánh Là Nền Tảng Của Đức Tin

Suy Gẫm Lời Chúa

Thursday, May 27, 2021

Kinh Thánh Là Nền Tảng Của Đức Tin

“Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành.”
2 Ti-mô-thê 3:16-17

Ngày nay, cảm tạ Chúa, chúng ta có Lời Chúa để “soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành.” (2 Ti-mô-thê 3:16-17). Kinh Thánh là Lời của Đức Chúa Trời và chứa đựng rất nhiều lời hứa quý báu của Ngài. Lời Chúa phán: “Trời đất sẽ qua, nhưng lời ta nói chẳng bao giờ qua đi.” (Ma-thi-ơ 24:35; Mác 13:31). Chúa Giê-xu cũng dùng lời Kinh Thánh để phán dạy và chống trả lại sự cám dỗ. Chúa Giê-xu luôn phán vững chắc: “Quả thật, quả thật, ta phán cùng các ngươi…”. Trong Kinh Thánh có hàng ngàn lời hứa của Chúa và “các lời hứa của Đức Chúa Trời đều là phải trong Ngài cả, ấy cũng bởi Ngài mà chúng tôi nói “A-men,” làm sáng danh Đức Chúa Trời. Vả, Đấng làm cho bền vững chúng tôi với anh em trong Đấng Christ, và đã xức dầu cho chúng tôi, ấy là Đức Chúa Trời.” (2 Cô-rinh-tô 1:20-21). Bởi đức tin chúng ta đọc Lời Chúa và nắm chặt các lời hứa của Chúa cho chính mình trong khi cầu nguyện để được Ngài biến đổi đời sống càng ngày càng giống Chúa Giê-xu.

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa về Lời Hằng Sống của Ngài. Xin Chúa giúp con biết đặt nền tảng đức tin của con trên lời Chúa để đời sống con luôn đẹp lòng Ngài. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc II Sử-ký 21-24.

 501 total views,  3 views today