Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, April 5, 2022 – Chỉ Có Chúa Giê-xu Là Đấng Cứu Rỗi

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, April 5, 2022
Chỉ Có Chúa Giê-xu Là Đấng Cứu Rỗi

“Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.”
Công Vụ 4:12

Lời Kinh Thánh xác định: “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.” (Rô-ma 3:23). Không phải chỉ tất cả mọi người đều là tội nhân nhưng tất cả con người đều phải chết và chịu sự xét đoán của Đức Chúa Trời công bình, thánh khiết. “Như đã được ấn định, loài người phải chết một lần, sau đó phải chịu xét đoán.” (Hê-bơ-rơ 9:27). Cho nên con người, ngay cả những giáo chủ các tôn giáo trên thế gian, không thể tự cứu chính mình và cũng không cứu được ai cả. Trên thế gian nầy, không có ai là một người “tốt” như Thi-thiên 14:3 cho biết: “Chúng nó thay thảy đều bội nghịch, cùng nhau trở nên ô uế; chẳng có ai làm điều lành, Dầu một người cũng không.” Con người là vật thọ tạo của Chúa, dù có khôn ngoan, tài giỏi như thế nào cũng không có thể giúp hoặc cứu được ai. “Chớ cậy ở loài người, là loài có hơi thở trong lỗ mũi; vì họ nào có đáng kể gì đâu?” (Ê-sai 2:22). Nhiều người nói mỗi dân tộc đều có tôn giáo hay giáo chủ riêng để cứu những người tin và họ cũng bào chữa: đạo nào cũng tốt. Kinh Thánh Công Vụ 4:12 không nói “chẳng có danh nào khác ở vùng Trung Đông hay Châu Mỹ…”, nhưng Công Vụ 4:12 cho biết “không có danh nào khác ở dưới trời” tức là bất cứ nơi nào trên trái đất cũng cần Chúa Giê-xu. Cảm tạ Chúa Cứu Thế Giê-xu đã đến nơi trần gian để chịu chết đền tội cho nhân loại. Lời Chúa hứa “Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu.” (Rô-ma 10:13).

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đã ban Chúa Giê-xu để chịu chết thế cho nhân loại. Cảm tạ Chúa con nhận được sự cứu rỗi qua Danh Duy Nhất là Chúa Giê-xu. Xin Chúa cho con tiếp tục rao truyền Tin Lành Cứu Rỗi của Chúa đến cho nhiều người. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 1 Sa-mu-ên 14:24-16

 317 total views,  1 views today