Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, August 15, 2023 – Thờ Phượng Chúa Giê-xu

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, August 15, 2023
Thờ Phượng Chúa Giê-xu

“Môn đồ thờ lạy Ngài rồi trở về thành Giê-ru-sa-lem, mừng rỡ lắm.”

Lu-ca 24:52

Ngày nay nhiều người vẫn không công nhận Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời và thờ phượng Ngài. Luật Do-Thái nghiêm cắm không được thờ phượng ai khác ngoài Đức Chúa Trời. Các sứ-đồ đã không để ai thờ lạy mình vì biết rằng sự thờ phượng chỉ dành cho Đức Chúa Trời. Sứ-đồ Phi-e-rơ đã không nhận sự thờ phượng từ một đội trưởng khi đến thăm ông. “Phi-e-rơ vừa vào, thì Cọt-nây ra rước, phục xuống dưới chân người mà lạy. Nhưng Phi-e-rơ đỡ người dậy, nói rằng: Ngươi hãy đứng dậy, chính ta cũng chỉ là người mà thôi.” (Công Vụ Các Sứ Đồ 10:25-26). Khi đi truyền giảng Tin Lành, dân chúng muốn tôn thờ Phao-lô và Ba-na-ba, nhưng hai ông nói: “Hỡi các bạn, sao làm điều đó? Chúng ta chỉ là loài người giống như các ngươi.” (Công Vụ Các Sứ Đồ 14:15). Ngược lại với các sứ-đồ, Chúa Giê-xu đón nhận sự thờ phượng từ loài người và thiên sứ. Sau khi Chúa sống lại, Chúa không ngăn cản những môn đồ thờ phượng Chúa như được ghi lại trong Phúc Âm Ma-thi-ơ: “Nầy, Đức Chúa Jêsus gặp hai người đàn bà đó, thì phán rằng: Mừng các ngươi! Hai người cùng đến gần ôm chân Ngài, và thờ lạy Ngài.” (Ma-thi-ơ 28:9). Trong khi Chúa về Trời các “môn đồ thờ lạy Ngài rồi trở về thành Giê-ru-sa-lem, mừng rỡ lắm.” (Lu-ca 24:52). Hê-bơ-rơ 1:6 cũng cho biết tất cả thiên sứ của Đức Chúa Trời phải thờ phượng Chúa Giê-xu. Kinh Thánh cho chúng ta biết Chúa Giê-xu đáng được thờ phượng vì Chúa Giê-xu chính là Đức Chúa Trời.

Bạn có thờ phượng Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời của bạn không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời đã tự hạ mình xuống trở nên như một người để hy sinh chịu chết chuộc tội cho nhân loại trong đó có con. Con nguyện hết lòng thờ phượng Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời của con. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Giê-rê-mi 4-6

 165 total views,  1 views today