Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, December 28, 2021 – Biết Đếm Các Ngày

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, December 28, 2021
Biết Đếm Các Ngày

“Cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi, Hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan.”
Thi Thiên 90:12

Trong thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, lời cầu nguyện được ghi trong Thi thiên 90:12 thật ý nghĩa: “Cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi, Hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan.” Lời cầu xin đó cho chúng ta thấy sự ngắn ngủi của sự sống trên trần gian để giúp chúng ta trở nên khôn ngoan. Chúng ta nên có kế hoạch cho năm, tháng, nhưng Thi Thiên 90 dạy chúng ta biết đếm các ngày để sống khôn ngoan từng ngày một. Chúng ta không chỉ biết thời gian ngắn ngủi của chúng ta trên đất nằm trong tay Chúa nhưng cũng biết sử dụng mỗi ngày Chúa cho để làm vinh hiển Danh Chúa.  Chúng ta không phí phạm thì giờ cho mục đích riêng, nhưng tập trung vào mục đích của Chúa cho đời sống mình. Muốn có lòng khôn ngoan, chúng ta cần đọc, suy gẫm Lời Chúa, để biết mục đích của Chúa cho đời sống mình. Lời Chúa giúp chúng ta thấy những ưu tiên của Chúa để sử dụng thì giờ mỗi ngày theo ý của Chúa. Ưu tiên mỗi ngày của bạn là gì? Chúa Giê-xu dạy: “Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa.” (Ma-thi-ơ 6:33).

Cầu Nguyện:
Xin Chúa dạy con biết đếm các ngày Chúa cho con để con biết sự ngắn ngủi của đời sống và sống khôn ngoan đặt Chúa ưu tiên trong những quyết định hằng ngày. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Khải Huyền 14-16

 364 total views,  1 views today