Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, February 15, 2022 – Mặc Lấy Lòng Yêu Thương

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, February 15, 2022
Mặc Lấy Lòng Yêu Thương

“Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành.”
Cô-lô-se 3:14

Mạng lệnh yêu thương của Chúa giúp chúng ta có một cuộc sống đơn giản mà chỉ có thể tìm thấy trong Cơ-đốc-giáo. “Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành.” (Cô-lô-se 3:14). Cơ-đốc-giáo là một tôn giáo đơn giản. Chúa Giê-xu phán dạy tất cả các điều răn của Đức Chúa Trời có thể được tóm gọn bằng “Tình Yêu Thương”. Ga-la-ti 5:14 cho biết: “Vì cả luật pháp chỉ tóm lại trong một lời nầy: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình.” Sự yêu thương Chúa truyền dạy không phải đến từ con người nhưng phát xuất từ lòng yêu thương của Đức Chúa Trời. Sự cứu rỗi Chúa ban cho chúng ta cũng không phức tạp, khó hiểu nhưng rất đơn giản vì đến từ Tình Yêu của Chúa. “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” (Giăng 3:16). Trong khi tất cả con người trong thế gian “đều phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 3:23) và nhận hậu quả là sự chết (Rô-ma 6:23), “Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.” (Rô-ma 5:8). Trong Chúa tất cả đều đặt nền tảng trên sự yêu thương. “Anh chị em yêu dấu, chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình yêu đến từ Ðức Chúa Trời. Ai yêu thì được sinh ra bởi Ðức Chúa Trời và biết Ðức Chúa Trời. Ai không yêu thì không biết Ðức Chúa Trời, vì Ðức Chúa Trời là tình yêu.” (1 Giăng 4:7-8 BD2011).

Đời sống bạn có đặt nền tảng trên sự đơn giản của tình yêu không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài đã yêu con và cứu con. Xin Chúa cho con mặc lấy lòng yêu thương của Chúa trong cách cư xử hằng ngày với những người chung quanh. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Dân-số-ký 7

 343 total views,  4 views today